Η Ασκηση της Ημέρας

 • View
  396

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  x 0limln x 2 ln2 0

  3xx 0lim e 2x 1 0

  3xf x e 2x 1,x R

  f R 1 2

  x ,x R :

  1 23x 3x

  1 2 1 2x x 3x 3x e e

  1 2 1 2 1 2

  x x 2x 2x 2x 1 2x 1

  1 23x 3x1 2 1 2e 2x 1 e 2x 1 f x f x

  , x 0 f x f 0 0

  x 0

  1lim ln x 2

  f x

  x 0 f x f 0 0

  x 0

  1lim ln x 2

  f x

  .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  k ,

  3xx 0

  ln x 2lim k

  e 2x 1R

  x 0

  3x

  ln x 2g x

  e 2x 1

  3xg x e 2x 1 ln x 2 , x 0

  x 0 x 0

  3xg x e 2x 1 ln x 2 k 0 ln2,lim lim !

  ,

  3xx 0

  ln x 2lim

  e 2x 1

  3xx 0

  ln x 2lim

  e 2x 1

  0 ,

  3

  ln 20 1

  e 2 1

  12 03 3 0 3 0 e 1 e 2 1 0 ln 2 0 2 1 1,

  , 0

  ,

  3xx 0

  ln x 2lim

  e 2x 1

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  3xx 0

  ln x 2lim

  e 2x 1

  0 ,

  3

  ln 20 2

  e 2 1

  22 03 3 0 3 0 e 1 e 2 1 0 ln 2 0 2 1 1,

  , 0

  .

  )

  3xg x e 2x 1,x R

  1 2

  x ,x 1 2

  x x :

  1 2

  1 2

  3x 3x3x 3x1 2

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  3x 3x e ee 2x 1 e 2x 1 g x g x

  2x 2x 2x 1 2x 1

  g R

  0g 0 e 0 1 0

  x 0 g x g 0 0 g x 0

  x 0 g x g 0 0 g x 0

  0 1 ,

  x 0limf x

  :

  x 0x 0 1

  x 0

  x 0

  1lim ln x

  lim f x g x ln ln 0

  ,!

  ln 0lim f x ln1lim ln x

  g x

  1:

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  0

  0

  3x 3x 3xx 0 x 0 x 0 x 0 x 03x

  1ln x 1ln x 1 1 1x 1limf x lim lim lim lim

  5e 2x 1 3e 2 x 1 3e 2e 2x 1

  0

  x 0limf x

  ) 1

  3x

  ln x 1f x ,x 1,x 0

  e 2x 1

  :

  lnx x 1, x 0 1 ( x 1)

  xe x 1, x 2R ( x 0 )

  1 x x 1 :

  ln x 1 x , x 0

  2 x 3x :

  3xe 3x 1, x 0

  x 0:

  3x 3x

  3x

  0 ln x 1 xln x 1 x ln x 1 x 1

  f x1 1 5e 3x 1 e 2x 1 5x 0 05xe 2x 1

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  :

  3x 3x 3xx 0 x 0 x 0 x 0

  ln(x 2) 1 1lim lim ln(x 2) lim ln(x 2) lim

  e 2x 1 e 2x 1 e 2x 1.

  :

  x 0

  lim ln(x 2) ln(0 2) ln2 0 .

  : 3xf(x) e 2x 1, x R .

  1 2

  x , x R 1 2

  x x , :

  1 23x 3x

  1 23x 3x e e

  1 22x 2x .

  ,

  1 2 1 23x 3x 3x 3x

  1 2 1 2 1 2e 2x e 2x e 2x 1 e 2x 1 f(x ) f(x ) ,

  f , 3 0f(0) e 2 0 1 0 .

  f 3x1

  f (x) e

  2

  f (x) 2x 1. , ( ,0) (0, ) .

  :

  ( ,0) (0, )

  : 0x 1 1

  0f(x ) 3

  3

  1e 2 1 3 0

  e 3 3e 2 1 e 1 0

  f

  , :

  3x 0x 0lim e 2x 1 e 1 0 .

  , ,

  3xx 0

  1lim

  e 2x 1

  3xx 0

  1lim

  e 2x 1.

  , :

  3xx 0

  ln(x 2)lim ln2 ( )

  e 2x 1

  3xx 0

  ln(x 2)lim ln2 ( )

  e 2x 1.

  , :

  3x 3xx 0 x 0

  ln(x 2) ln(x 2)lim lim

  e 2x 1 e 2x 1.

  ,

  3xx 0

  ln(x 2)lim

  e 2x 1 .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  T

  3ln(x 2)

  e 2x 1 2,0 (0, ) 3f(x) e 2x 1

  3f (x) 3e 2 0

  f < R. x 0 f(x) f(0) 0 x 0 f(x) f(0) 0 .

  .

  3 3xx 0 x 0

  1 ln(x 2)lim lim

  e 2x 1 e 2x 1

  3x 3xx 0 x 0

  1 ln(x 2)lim lim

  e 2x 1 e 2x 1

  x 0lim(ln(x 2)) ln2 0 .

  .

  ) 1

  x 0limln x ln 0

  3x 3xx 0 x 0

  1 ln(x )lim lim

  e 2x 1 e 2x 1.

  3x 3xx 0 x 0

  1 ln(x )lim lim

  e 2x 1 e 2x 1.

  .

  0 1

  x 0limln x ln 0

  3xx 0

  ln(x )lim

  e 2x 1,

  3xx 0

  ln(x )lim

  e 2x 1.

  .

  1 .. 0

  0 de L H.

  3xx 0

  1 1lim

  5(3e 2)(x 1).

  . 0 .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  ) ( 3xe + 2x -1 > 0 x > 0 )

  3x 3x

  3x

  ln(x 1) 1e 2x 1 5ln(x 1) e 2x 5ln(x 1) 1

  5e 2x 1.

  3x(x) e 2x 5ln(x 1) x 0

  (0) 1

  3x 5 (x) 3e 2x 1

  (0) 0

  3x

  2

  5 (x) 9e 0

  (x 1).

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  3xf x e 2x 1 , x R

  f :

  3xf x 3e 2 0 x R

  R f x 0 x R f

  R

  :

  f

  x 0 f x f 0 f x 01

  f

  x 0 f x f 0 f x 0 1

  x 0 :

  3xx 0 x 0

  ln x 2 1lim lim ln x 2

  f xe 2x 1

  x 0lim f x 0 f x 0 x 0

  x 0

  1lim

  f x

  x 0limln x 2 ln2 0

  x 0 :

  3xx 0 x 0

  ln x 2 1lim lim ln x 2

  f xe 2x 1

  x 0lim f x 0 f x 0 x 0

  x 0

  1lim

  f x

  x 0limln x 2 ln2 0

  E .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  3xh x e 2x 1 0

  x 0 :

  3x 3x

  ln x 2ln x 2 x

  e 2x 1 e 2x 1

  x

  1

  3x

  x 0

  e 2x 1lim

  x

  0

  0

  3x

  3x

  x 0 x 0

  e 2x 1lim lim 3e 2 5

  x

  DLH :

  3x

  x 0

  e 2x 1lim 5

  x

  x 0 x 0

  ln x 2 1lim lim ln x 2

  x x

  1 :

  3x 3xx 0 x 0

  ln x 2ln x 2 xlim lim

  e 2x 1 e 2x 1

  x

  x 0 :

  3x 3x

  ln x 2ln x 2 x

  e 2x 1 e 2x 1

  x

  1

  3x

  x 0

  e 2x 1lim

  x

  0

  0

  3x

  3x

  x 0 x 0

  e 2x 1lim lim 3e 2 5

  x

  DLH :

  3x

  x 0

  e 2x 1lim 5

  x

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  x 0 x 0

  ln x 2 1lim lim ln x 2

  x x

  1 :

  3x 3xx 0 x 0

  ln x 2ln x 2 xlim lim

  e 2x 1 e 2x 1

  x

  0 0

  3x

  ln x 2

  e 2x 1 .

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ___________________________________________________________________________ 6 http://lisari.blogspot.gr . 2016-17

  3xh(x) e 2x 1 , x .R h < R .

  x 0 3xh(x) 0 e 2x 1 0 (1) , x 0 3xe 2x 1 0 (2) .

  (x) = ln(x 2) , x 2 2,

  .

  3x

  x 0

  ln(x 2)lim

  e 2x 1=

  3x

  x 0

  1lim ln(x 2)

  e 2x 1=

  x 0limln(x 2) ln2 0 ,

  3x

  x 0

  1lim

  e 2x 1 (1).

  3x

  x 0

  ln(x 2)lim

  e 2x 1=

  3x

  x 0

  1lim ln(x 2)

  e 2x 1= ,

  x 0limln(x 2) ln2 0 ,

  3x

  x 0

  1lim

  e 2x 1 (2).

  3xx 0

  ln(x 2)lim

  e 2x 1 .

  ) 3xh(x) e 2x 1 , x .R 3xh (x) 3e 2 0 h < R .

  x 0 3xh(x) 0 e 2x 1 0 (1) , x 0 3xe 2x 1 0 (2) .

  (x) = ln(x ) , x ,

  .

  = 1

  x 0limf(x)=

  3xx 0

  ln(x 1)lim( )

  e 2x 1

  0

  0

  3xx 0

  11x 1lim( )53e 2

  .

  > 1

  x 0lim f(x) =

  3x

  x 0

  ln(x )lim

  e 2x 1=+ (1).

  x 0lim f(x) =

  3x

  x 0

  ln(x )lim

  e 2x 1=- (2).

  http://lisari.blogspot.gr/

 • ____________________________