Προστασία λογισμικού – Iοί

 • View
  30

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. :: ::
 2. 2. .. ((vviirruuss)).. .. ..
 3. 3. .. ..
 4. 4. ((vviirruuss)) ..
 5. 5. :: .. .. .. ..
 6. 6.
 7. 7. .. ,, .. ..
 8. 8. ((HHaacckkeerrss)) .. ..
 9. 9. ((CCrraacckkeerr)) ..
 10. 10. ..
 11. 11. .. ((aannttiivviirruuss))..
 12. 12. .. ((ffiirreewwaallll)),, ..
 13. 13. hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==__ZZggTTTTmmKKXX99eeII
 14. 14. ,, .. ,, ..
 15. 15. hhttttpp::////eebbooookkss..eedduu..ggrr//mmoodduulleess//eebbooookk//sshhooww..pphhpp//DDSSBB110000//553344//33552299,,1144550022// ggooooggllee hhttttpp::////bbllooggss..sscchh..ggrr//nniikkmmiicchhaaiilliiddiiss//aarrcchhiivveess//22661122
 16. 16. !!!!!!