ທົດລອງການຕົກຕາມລຳພັງ ( Leb Free Falling )

  • Published on
    24-Jan-2017

  • View
    17

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Pem Physics </p><p>1 </p><p>General Physics </p><p> 1 </p><p> : . </p><p> 4 </p><p> : </p><p> : PH1, 1. </p><p> : </p><p> /../201... </p><p> .../. /201 </p><p> 2014 </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>2 </p><p>General Physics </p><p> 3 </p><p> : . </p><p>I. . </p><p> H t </p><p> , (g) . </p><p>II. . </p><p>- </p><p>- (6v-12v) </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>- </p><p>III. . </p><p> H, , </p><p> . </p><p> . </p><p> (g) . </p><p> , t &amp; h : </p><p> . (1) </p><p> (2) </p><p>IV. . </p><p>- . </p><p>- . </p><p>- , </p><p> . </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>3 </p><p>General Physics </p><p>- </p><p>. </p><p>- , </p><p> . </p><p>- . </p><p> DC-110V </p><p> : . </p><p>V. . </p><p> , </p><p> : </p><p> h1 h2 h3 h4 h5 </p><p>- -- : </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>4 </p><p>General Physics </p><p> i (cm) i (cm) i (cm) </p><p>1 3cm 6 9cm 11 15,7cm </p><p>2 4,3cm 7 10,6cm 12 16cm </p><p>3 5,9cm 8 11,7cm 13 17,7cm </p><p>4 6,5cm 9 13cm 14 18cm </p><p>5 8,6cm 10 14cm 15 18,5cm </p><p>- ti2=? </p><p> 200g </p><p> ( </p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p><p> (</p><p> ) </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>5 </p><p>General Physics </p><p> 0,024 </p><p> 0,022 </p><p> 0,02 </p><p> 0,019 </p><p> 0,017 </p><p> 0,016 </p><p> 0,014 </p><p> 0,012 </p><p> 0,011 </p><p> 0,009 </p><p> 0,008 </p><p> 0,006 </p><p> 0,004 </p><p> 0,003 </p><p> 0,001 </p><p> 0 0,03 0,04 0,059 0,065 0,08 0,09 0,1 0,11 0,13 0,14 0,157 0,16 0,177 0,185 </p><p>+ Slope=? </p><p>: </p><p>+ g=? </p><p>: </p><p>- : </p><p>2489,66g </p><p>1 1,8 cm 6 10cm 11 17,5cm </p><p>2 5,7cm 7 11,2cm 12 18,5cm </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>6 </p><p>General Physics </p><p>3 7,3cm 8 13cm 13 19,5cm </p><p>4 8,5cm 9 13,5cm 14 19,8cm </p><p>5 9,1cm 10 15,4cm 15 21,4cm </p><p>+ cm m </p><p> : </p><p>0,024 </p><p>0,022 </p><p> 0,02 </p><p>0,019 </p><p>0,017 </p><p>0,016 </p><p>0,014 </p><p>0,012 </p><p>0,011 ? </p><p>0,009 </p><p>0,008 </p><p>0,006 </p><p>0,004 ? </p><p>0,003 </p><p>0,001 </p><p>0 0,01 0,05 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,13 0,135 0,15 0,17 0,18 0,19 0,198 0,21 </p><p>+ : Slope=? </p><p>: </p><p>+ g=? </p><p>: g= </p><p>g= </p><p>- 49,93g </p><p> : </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>7 </p><p>General Physics </p><p>1 3,5cm 6 6,4cm 11 9cm </p><p>2 4cm 7 6,8cm 12 9,6cm </p><p>3 4,6cm 8 7,5cm 13 10,5cm </p><p>4 5,2cm 9 8,4cm 14 10,7cm </p><p>5 5,9cm 10 8,7cm 15 11,5cm </p><p>+ cm m </p><p>+ : </p><p>0,024 </p><p>0,022 </p><p>0,02 </p><p>0,019 </p><p>0,017 </p><p>0,016 </p><p>0,014 </p><p>0,012 </p><p>0,011 </p><p>0,009 </p><p>0,008 </p><p>0,006 </p><p>0,004 </p><p>0,003 </p><p>0,001 </p><p>0 0,03 0,04 0,046 0,052 0,059 0,064 0,068 0,075 0,084 0,087 0,09 0,06 0,105 0,107 0,115 </p><p>+ Slope=? </p><p> : </p><p>+ g=? </p><p> : </p></li><li><p>Pem Physics </p><p>8 </p><p>General Physics </p><p>g= </p><p>VI. </p><p>- g (g=9,78m/s2) </p><p>- g : </p><p> 200g g : g=4,41/s2 </p><p> 249,66g g : g=10m/s2 </p><p> 49,93g g : g=5,2m/s2 </p><p>- g . </p><p>- </p><p> . </p></li></ul>