100 Câu Hỏi- Đáp Về Biển Đảo Việt Nam

 • Published on
  18-Dec-2014

 • View
  55

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

100 Cu Hi- p V Bin o Vit Nam - a l

Transcript

 • 1. 2
 • 2. 3 MC LC Li ni u 13 Phn 1: Hi - p v v tr, vai tr v tim nng ca bin, o Vit Nam 17 1. V tr, iu kin t nhin ca Bin ng? 18 2. Vai tr ca Bin ng i vi th gii v Vit Nam? 19 3. c im a l c bn ca cc vng bin Vit Nam? 23 4. Vit Nam c bao nhiu tnh, thnh ph c bin? Hy k tn cc tnh, thnh ph . 25 5. Vi nt c bn v cc khu vc bin, hi o ca Vit Nam trn Bin ng? 26 6. Nhng nt chnh v v tr a l v iu kin t nhin ca qun o Hong Sa? 28 7. Qun o Hong Sa bao gm nhng nhm o chnh no? 30 8. Nhng nt chnh v v tr a l v iu kin t nhin ca qun o Trng Sa? 35 9. Nhng nhm o chnh ca qun o Trng Sa? 37 10. Th no c gi l vnh? Tn cc vnh ln ca Vit Nam? 48 11. Khi qut v cc ngun ti nguyn quan trng cc vng bin ca Vit Nam trong Bin ng? 49
 • 3. 4 12. Tim nng du kh vng bin Vit Nam? 52 13. Tim nng, tr lng hi sn ca vng bin Vit Nam? 55 14. Tim nng v nng lng bin ca Vit Nam? 57 15. Tim nng bng chy ca vng bin Vit Nam? 58 16. Nhng bi bin du lch ni ting Vit Nam? 60 17. Hy k tn nhng l hi c sc ca cc a phng ven bin Vit Nam? 61 18. Hy chng minh vai tr quan trng ca mi trng bin i vi i sng con ngi? 63 19. Nhng yu t ch yu gy nhim mi trng bin? 64 20. Cc bin php bo v mi trng bin? 66 Phn 2: Hi - p v cc vn lin quan n cc quyn v bo v cc quyn ca Vit Nam trong Bin ng 69 21. Trong Bin ng hin nay ang tn ti nhng loi tranh chp g? 70 22. Nguyn tc php l v quyn th c lnh th trong lut php v thc tin quc t? 71 23. Thc trng tranh chp ch quyn lnh th v v tr chim ng ca cc bn tranh chp i vi qun o Hong Sa v qun o Trng Sa thuc ch quyn ca Vit Nam? 74 24. Phng thc th c lnh th ca Vit Nam i vi qun o Hong Sa v qun o Trng Sa l g? 77
 • 4. 5 25. Nh nc phong kin Vit Nam chim hu v thc thi ch quyn i vi qun o Hong Sa v qun o Trng Sa nh th no? 78 26. Vi t cch l i din ca nh nc Vit Nam v i ngoi, Cng ha Php tip tc thc thi ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa nh th no? 81 27. Vic thc thi ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa giai on 1945 - 1975? 84 28. Vit Nam thc thi ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa t nm 1975 n nay? 89 29. Vi nt khi qut v Ton tp Thin Nam t ch l th - mt trong nhng tc phm u tin cp n ch quyn ca Vit Nam Hong Sa, Trng Sa? 92 30. Trng Sa v Hong Sa c ghi chp kh k trong mt s th tch c v c th hin r rng trong cc chu bn (vn bn qun l hnh chnh nh nc ca triu nh nh Nguyn). K tn mt s b sch v cc chu bn tiu biu? 94 31. Vi nt v i Hong Sa v i Bc Hi? 96 32. Vi nt v L Khao l th lnh. Nghi l ny c t chc u? Trong thi gian no? ngha ca nghi l ny? 99
 • 5. 6 33. Vi nt v mt s bn c tiu biu th hin Hong Sa, Trng Sa thuc lnh th ca Vit Nam? 101 34. Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982 ra i nh th no? 107 35. Nhng ni dung chnh ca Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982? 108 36. Vai tr v ngha ca Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982? 109 37. Khi nim ch quyn, quyn ch quyn v quyn ti phn c hiu nh th no trong Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982? 110 38. Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982 quy nh cc vng bin no thuc ch quyn ca cc quc gia ven bin? 111 39. Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982 quy nh cc vng bin no thuc quyn ch quyn v quyn ti phn ca cc quc gia ven bin? 115 40. Khi nim ng c s tnh chiu rng lnh hi? c im ng c s ca Vit Nam? 118 41. Theo Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982, Vit Nam c nhng vng bin no? 121 42. Quy nh v ni thy ca Vit Nam? 121 43. Tu thuyn nc ngoi hot ng trong ni thy Vit Nam phi chp hnh nhng quy nh g? 122 44. Hy cho bit r hn phm vi v ch php l ca lnh hi theo Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982? 122
 • 6. 7 45. Chiu rng v ch php l ca lnh hi Vit Nam? 123 46. Quyn i qua khng gy hi trong lnh hi c hiu nh th no? Quyn i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam? 124 47. Phm vi v ch php l ca vng tip gip lnh hi theo Cng c ca Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982 v Lut Bin Vit Nam 2012? 127 48. Phm vi v ch php l ca vng c quyn kinh t theo Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982 v Lut Bin Vit Nam 2012? 128 49. Phm vi v ch php l ca thm lc a theo Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982 v Lut Bin Vit Nam 2012? 131 50. V sao Vit Nam np hai bo co quc gia xc nh ranh gii ngoi thm lc a Vit Nam vt qu 200 hi l ln y ban Ranh gii thm lc a ca Lin Hp quc nm 2009? 134 51. Khi nim o v cc bi cn na ni na chm c hiu nh th no? Ch php l ca chng? 138 52. Khi nim Quc gia qun o, qun o theo quy nh ca Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982? 139 53. Cc nh gin DK1 ca Vit Nam c xy dng trn cc bi ngm nm trong vng c quyn v kinh t v trn thm lc a Vit Nam c theo ng quy nh ca Cng c Lut bin 1982 khng? Phm vi v quy ch bo v, qun l cc cng trnh ny nh th no? 140
 • 7. 8 54. Khi nim v ch php l vng bin quc t (Bin c)? 142 55. Quy ch php l ca Vng theo Cng c Lin Hp quc v Lut Bin nm 1982? 143 56. Cc quc gia khng c bin c hng nhng quyn g trn bin? 145 57. Ch quyn quc gia trn bin gim dn t t lin hng ra bin nh th no? 146 58. Theo Cng c Lin Hp quc v Lut Bin 1982, cc tranh chp trn bin c gii quyt theo cc c ch no? 149 59. Cc quyn t do trn bin c (vng bin quc t)? 150 60. Phn nh bin c hiu nh th no? Cc nguyn tc c bn trong phn nh bin? Lp trng ca Vit Nam v vn phn nh bin? 151 61. Vi nt v yu sch ng li b (hay ng 9 khc t on) ca Trung Quc? 152 62. Mt s nhn xt v ng li b (hay ng 9 khc t on) nhn t cng php quc t? 156 63. Quan im ca cc nc trong, ngoi khu vc v cc hc gi quc t v ng li b (hay ng 9 khc t on) ca Trung Quc? 158 64. Lp trng ca Vit Nam trong gii quyt cc vn tranh chp trn Bin ng? 159 65. Hy cho bit r hn v khi nim gii quyt tranh chp bng cc bin php ha bnh? 161
 • 8. 9 66. Nhng Tha thun v Hip nh ch yu v phn nh v hp tc trn bin m Vit Nam m phn, k kt vi cc nc lng ging? Cn nhng vn g trn bin Vit Nam cn tip tc gii quyt vi cc nc lin quan? 162 67. Nhng ni dung chnh ca Tha thun v nhng nguyn tc c bn ch o gii quyt vn trn bin gia Chnh ph nc Cng ha XHCN Vit Nam v Chnh ph nc CHND Trung Hoa c k ngy 11/10/2011? 167 68. Trong h thng php lut Vit Nam hin nay c nhng vn bn quy phm php lut c bn no lin quan n bin o? 171 69. Qu trnh xy dng v ngha ca vic ban hnh Lut Bin Vit Nam? Phm vi iu chnh v tm tt Lut Bin Vit Nam? 172 70. Ni dung c bn ca Lut Bin gii Quc gia ca Vit Nam? 175 71. Lut Bin gii Quc gia c nhng iu, khon no lin quan n lnh vc bin, o? 176 72. Lut Thy sn quy nh v vic bo v thy, hi sn nh th no? 178 73. Lut Du kh Vit Nam quy nh v vic bo v, khai thc ngun ti nguyn du kh Vit Nam nh th no? 180 74. Qu trnh hnh thnh Tuyn b v cch ng x ca cc bn trn Bin ng (DOC)? 181
 • 9. 10 75. Nhng ni dung c bn ca Tuyn b v cch ng x ca cc bn trn Bin ng (DOC)? 182 76. Tuyn b v cch ng x ca cc bn trn Bin ng 2002 (DOC) v Quy tc hng dn trin khai DOC c thng qua ti Cuc hp SOM ASEAN-Trung Quc ngy 20/7/2011 ti Ba-li, In--n-xi-a c vai tr, ngha nh th no? 184 Phn 3: Hi - p v xy dng v pht trin cc lnh vc lin quan n bin, o Vit Nam 187 77. Quan im ch o ca ng ta trong Chin lc bin Vit Nam n nm 2020? 188 78. Mc tiu c bn ca Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 v tm nhn n nm 2025 theo Ngh quyt Trung ng 4 (Kha X)? 189 79. Nhng nhim v v gii php m ng v Nh nc Vit Nam xc nh nhm thc y pht trin kinh t bin? 190 80. Mt s thnh tu ca cc lnh vc kinh t bin ch yu ca Vit Nam? 193 81. Ngnh du kh c vai tr quan trng nh th no i vi nn kinh t nc ta hin nay? 198 82. Thc trng ngnh khai thc khong sn trn thm lc a (ngoi du kh) Vit Nam? 199 83. Tim nng v vai tr ca ngnh du lch bin i vi kinh t Vit Nam hin nay? 201
 • 10. 11 84. Cc loi hnh du lch bin Vit Nam? 202 85. Nng lc v nhng kh khn trong cng tc tm kim cu nn, cu h trn bin Vit Nam hin nay nh th no? 203 86. Nng lc v nhng kh khn trong cng tc d bo thi tit trn bin nc ta hin nay? 206 87. Th no l vi phm v an ninh, trt t, an ton trn bin? 209 88. Nhng quy nh ng dn phi tun th khi tham gia nh bt thy sn nhng vng bin chng ln? 210 89. Nhng thch thc v hn ch trong pht trin kinh t bin ca Vit Nam? 211 90. Hot ng iu tra, nghin cu khoa hc bin Vit Nam hin nay? 215 91. Tim nng v thc trng h thng cng bin ca nc ta nh th no? 218 92. Vi nt v h thng cnh bo sng thn ca Vit Nam? 222 93. Chc nng v nhim v ch yu ca lc lng Hi qun Nhn dn Vit Nam? 224 94. Chc nng v nhim v chnh ca lc lng B i bin phng Vit Nam trn bin? 225 95. Chc nng, quyn hn v nhim v chnh ca lc lng Cnh st bin Vit Nam? 228
 • 11. 12 96. Nhim v v quyn hn ca lc lng kim ng Vit Nam? 232 97. Vit Nam c nhng hot ng phi hp chung no vi cc quc gia trong khu vc nhm bo v trt t, an ninh trn Bin ng? 233 98. Bn hiu nh th no v Ngy i dng Th gii (Ngy 8 thng 6)? 235 99. Vi nt v Tun l Bin v Hi o Vit Nam (t ngy 01 n ngy 07 thng 6 hng nm)? 237 100. Hc sinh, sinh vin Vit Nam cn c thc v trch nhim nh th no trong s nghip bo v ch quyn bin, o ca ta trn Bin ng? 241 Ph lc: Tm hiu mt s hot ng ca thanh nin hng v bin o qu hng 243