11. kỹ năng làm việc nhóm

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    28.313

  • Download
    0

DESCRIPTION

love4all1080

Transcript

<ul><li>1.K NNG LM VIC NHM</li></ul><p>2. I/ KHI QUT CHUNG V NHM </p> <ul><li>Khi nim nhm </li></ul><ul><li>Phn loi </li></ul><ul><li>Cc giai oan hnh thnh nhm. </li></ul><ul><li>Cc v tr trong nhm </li></ul><p>3. 1. Khi nim nhm </p> <ul><li>Mt nhm ngi lm vic trong cng mt vn phng hay thm ch mt d n chung khng phi lc no cng tin hnh cng vic ca mt nhm lm vic. Nu nhm c qun l theo kiu chuyn quyn c on hon ton, c l s khng c nhiu c hi cho s tc ng qua li lin quan n cng vic gia cc thnh vin trong nhm. Nu c bt k t tng b phi no trong nhm, hot ng ca nhm s khng bao gi tin trin c. Ngc li, nhm lm vic l phng thc c th c tn dng d vi nhng c nhn nhng khong cch xa lm vic nhng d n khc nhau. </li></ul><ul><li>Ni mt cch n gin, nhm lm vic to ra mt tinh thn hp tc, phi hp, nhng th tc c hiu bit chung v nhiu hn na. Nu iu ny din ra trong mt nhm ngi, hot ng ca h s c ci thin bi s h tr chung (c v thc t ln l thuyt).</li></ul><p>4. 2. Phn loi </p> <ul><li>2.1 Cc nhm chnh thc </li></ul><ul><li>Cc nhm chnh thc l nhng nhm c t chc. Chng thng c nh, thc hin cng vic c tnh thi ua, v c phn cng r rng. H c cng chung tay ngh chuyn mn gii quyt cc vn v iu hnh cc n.</li></ul><ul><li>Cc nhm mi cp c t chc theo chuyn mn v mang tnh cht lu di m ng cc mc tiu chuyn bit. Cc nhm chc nng chnh thc thng a ra nhng kin chuyn mn theo cc lnh vc ring ca h. </li></ul><p>5. 2.2 Cc nhm khng chnh thc </p> <ul><li>Nhng nhm ngi nhm li vi nhau tht thng lm vic theo v vic c tnh cht c bit nhm gii quyt nhiu nhu cu, nh:</li></ul><ul><li>cc nhm thc hin theo d n theo thi v, </li></ul><ul><li>cc nhm linh ng bn tho chin lc hay cn dn xp tng v vic, </li></ul><ul><li>cc nhm nng cn vn dng tr tu cho nhng n cn nhiu sng to, </li></ul><ul><li>nhng lc lng c nhim tm thi gii quyt gp rt nhng vn c bit trong thi gian ngn</li></ul><p>6. 2.3 So snh cc nhm chnh thc v khng chnh thc </p> <ul><li>Nhm cng chnh thc cng cn c hun luyn v kh nng lnh o ca n v cc mt nh: cc quy tc ca cng ty v cc quy trnh phi tun theo, thc hin cc bo co, ghi chp tin , v cc kt qu t c trn c s thng l.</li></ul><ul><li>Cng th, cc nhm khng chnh thc tun theo nhng quy trnh tht thng. Nhng kin v nhng gii php c th c pht sinh trn c s ty thi v cc quy trnh l nghim ngt hn.</li></ul><ul><li>Tuy nhin, cn nh l, d chnh thc hay khng chnh thc, vic lnh o nhm lun phi hng v cc thnh qu v c s phi hp gia cc nhm vi nhau. </li></ul><p>7. 3. Cc giai on hnh thnh v pht trin </p> <ul><li>Hnh thnh </li></ul><ul><li>Xung t </li></ul><ul><li>giai on bnh thng ha </li></ul><ul><li>giai on hot ng tri chy </li></ul><p>8. 3.1 Hnh thnh </p> <ul><li>Hnh thnh l giai on nhm c tp hp li. Mi ngi u rt gi gn v rt r.</li></ul><ul><li>S xung t him khi c pht ngn mt cch trc tip, ch yu l mang tnh cht c nhn v hon ton l tiu cc.</li></ul><ul><li>Do nhm cn mi nn cc c nhn s b hn ch bi nhng kin ring ca mnh v nhn chung l khp kn.</li></ul><ul><li>iu ny c bit ng i vi mt thnh vin km quan trng v lo u qu.</li></ul><ul><li>Nhm phn ln c xu hng cn tr nhng ngi ni tri ln nh mt ngi lnh o. </li></ul><p>9. 3.2 Xung t </p> <ul><li>Xung t l giai on tip theo. Khi , cc b phi c hnh thnh, cc tnh cch va chm nhau, khng ai chu li mt bc trc khi gi nanh ma vut.</li></ul><ul><li>iu quan trng nht l rt t s giao tip v khng c ai lng nghe v mt s ngi vn khng sn sng ni chuyn ci m.</li></ul><ul><li>S tht l, s xung t ny dng nh l mt thi cc i vi nhm lm vic ca bn nhng nu bn nhn xuyn qua ci b ngoi t t v thy c nhng li ma mai, cng kch, m ch, c th bc tranh s r hn. </li></ul><p>10. 3.3 Giai on bnh thng ha </p> <ul><li>Sau l giai on bnh thng ha. giai on ny, nhm bt u nhn thy nhng li ch ca vic cng tc cng vi nhau v s gim bt xung t ni b.</li></ul><ul><li>Do mt tinh thn hp tc mi hin hu, mi thnh vin bt u cm thy an ton trong vic by t quan im ca mnh v nhng vn ny c tho lun ci m bn vi ton b nhm.</li></ul><ul><li>S tin b ln nht l mi ngi c th bt u lng nghe nhau. Nhng phng php lm vic c hnh thnh v ton b nhm u nhn bit c iu . </li></ul><p>11. 3.4 Giai on hot ng tri chy </p> <ul><li>V cui cng l giai on hot ng tri chy.</li></ul><ul><li>y l im cao tro, khi nhm lm vic n nh trong mt h thng cho php trao i nhng quan im t do v thoi mi v c s h tr cao ca c nhm i vi mi thnh vin v vi cc quyt nh ca nhm. </li></ul><p>12. II/ QUY CH T CHC NHM </p> <ul><li>Ngi lnh o nhm </li></ul><ul><li>Ngi gp </li></ul><ul><li>Ngi b sung </li></ul><ul><li>Ngi giao dch </li></ul><ul><li>Ngi iu phi </li></ul><ul><li>Ngi tham gia kin </li></ul><ul><li>Ngi gim st </li></ul><p>13. 4.1 Ngi lnh o nhm </p> <ul><li>Nhim v: Tm kim cc thnh vin mi v nng cao tinh thn lm vic</li></ul><ul><li> Kh nng phn on tuyt vi nhng nng lc v c tnh ca cc thnh vin trong nhm. </li></ul><ul><li>Gii tm ra cc cch vt qua nhng im yu. </li></ul><ul><li>C kh nng thng tri hai chiu. </li></ul><ul><li>Bit to bu khng kh hng phn v lc quan trong nhm. </li></ul><p>14. 4.2 Ngi gp </p> <ul><li>Nhim v:Gim st v phn tch s hiu qu lu di ca nhm. </li></ul><ul><li> Khng bao gi tho mn vi phng sch km hiu qu. </li></ul><ul><li>Chuyn vin phn tch cc gii php thy c cc mt yu trong . </li></ul><ul><li>Lun i hi s chnh l cc khuyt im. </li></ul><ul><li>To phng sch chnh l kh thi</li></ul><p>15. 4.3 Ngi b sung </p> <ul><li>Nhim v: m bo nhm hot ng tri chy </li></ul><ul><li> Suy ngh c phng php nhm thit lp biu thi gian. </li></ul><ul><li>Lng trc nhng tr tr nguy hi trong lch trnh lm vic nhm trnh chng i. </li></ul><ul><li>C tr lc v mong mun vic chnh n cc s vic. </li></ul><ul><li>C kh nng h tr v thng vt tnh ch bi. </li></ul><p>16. 4.4 Ngi giao dch </p> <ul><li>Nhim v: To mi quan h bn ngoi cho nhm </li></ul><ul><li>Ngi c ngoi giao v phn on ng cc nhu cu ca ngi khc. </li></ul><ul><li>Gy c s an tm v am hiu. </li></ul><ul><li>Nm bt ng mc ton cnh hot ng ca nhm. </li></ul><ul><li>Chn chn khi x l thng tin, ng tin cy. </li></ul><p>17. 4.5 Ngi iu phi </p> <ul><li>Nhim v: Li ko mi ngi lm vic chung vi nhau theo phng n lin kt</li></ul><ul><li> Hiu nhng nhim v kh khn lin quan ti ni b. </li></ul><ul><li>Cm nhn c nhng u tin. </li></ul><ul><li>C kh nng nm bt cc vn cng lc. </li></ul><ul><li>C ti gii quyt nhng rc ri. </li></ul><p>18. 4.6 Ngi tham gia kin </p> <ul><li>Nhim v: Gi vng v khch l sinh lc i mi ca ton nhm </li></ul><ul><li>Lun c nhng kin lc quan, sinh ng, th v. </li></ul><ul><li>Mong mun c lng nghe kin ca nhng ngi khc. </li></ul><ul><li>Nhn cc vn nh nhng c hi cch tn y trin vng ch khng l nhng tai ho. </li></ul><p>19. 4.7 Ngi gim st </p> <ul><li>Nhim v: Bo m gi vng v theo ui cc tiu chun cao </li></ul><ul><li>Lun hy vng vo nhng gi y ha hn. </li></ul><ul><li>Nghim tc, i khi cn cn t ra m phm, chun mc. </li></ul><ul><li>Phn on tt v kt qu cng vic ca mi ngi. </li></ul><ul><li>Khng chn ch a vn ra. </li></ul><ul><li>C kh nng khen lao v tm ra sai st.</li></ul><p>20. III/CC NGUYN TC LM VIC NHM 21. 1. To s ng thun </p> <ul><li>Nhng bui hp l cch thc tuyt ho bi p tinh thn ng i v thi quen lm vic theo nhm ngay t lc u mi thnh lp nhm.</li></ul><ul><li>Nhng lot bui hp gip cc thnh vin mi lm quen vi nhau, to s nht tr v cc mc tiu c giao cng cc vn cn gii quyt v mt t chc. </li></ul><p>22. 1.To s ng thun </p> <ul><li>Nhng im cn ghi nh: </li></ul><ul><li>Mi thnh vin ca nhm cn thng nht v vic phi nhm ti. </li></ul><ul><li>Cc mc tiu ch n nh khi bn tho xong cc bin php thc hin. </li></ul><ul><li>Mc d cc thnh vin ca nhm cn c nh hnh cc mc tiu, nhng nn ph bin cc mc tiu cho cc hi vin nm. </li></ul><ul><li> t c nhng kt qu cao nht, cc mc tiu cn phi c th thch bng cch kt hp gia nhng mc tiu chung v mc tiu ring. </li></ul><p>23. 2.Thit lp cc mi quan h vi ban qun tr </p> <ul><li> Mi nhm cn c s h tr ca i ng thm nin c quan ch qun.</li></ul><ul><li>Ba mi quan h ch yu m nhm cn ti l:</li></ul><ul><li>Ngi bo tr chnh ca nhm </li></ul><ul><li>Ngi u ngnh hoc phng ban c lin quan </li></ul><ul><li>V bt k ai qun l ti chnh ca nhm</li></ul><p>24. 3. Khuyn khch c sng to </p> <ul><li> Nhiu ngi tr thnh nhng k ch bit lm theo kinh nghim v tnh cch ring ca h. Hy ph th th ng y v to tnh sng to.</li></ul><ul><li>ng nhm ca bn b phn lp thnh nhng con ngi chuyn sng to v nhng k th ng. Mun vy, bn lun bit hoan nghnh tnh a dng ca cc quan im v tng, ri li bui tranh lun i n ch thng nht. </li></ul><p>25. 4. Pht sinh nhng kin mi </p> <ul><li>Vic c c nhng sng kin i hi c ngi lnh o v cn mt hnh thc t chc no , kt qu bui hp c th m ra mt hng i.</li></ul><ul><li>Mi kin cn c ghi chp ln biu hay bng mi ngi c th nhn thy. Sau , loi b nhng kin bt kh thi v tm tt nhng kh thi. </li></ul><p>26. 4. Pht sinh nhng kin mi </p> <ul><li>Nhng im cn ghi nh: </li></ul><ul><li>Phng php vn dng tr tu tp th i khi c gi l t duy hnh ng nhm. </li></ul><ul><li>S ch trch lm gim c sng to.</li></ul><ul><li>ng bao gi mit th kin no trong bui hp. </li></ul><ul><li>Nhiu kin tng chng ng ngn li co th a n nhng gii php ng gi. </li></ul><ul><li>Cn ghi mi kin ln bng cho d y cha hn l kin c o. </li></ul><ul><li>Nhng kin sng to trong nhng bui hp bao gi cng cao hn kin ca mt c nhn a ra. </li></ul><p>27. 5. Hc cch y thc </p> <ul><li>S y thc ci hai hnh thc: y thc cng vic v y thc quyn hnh.</li></ul><ul><li>y thc cng vic l phn nh mi k hoch thnh cc phn vic ring v vi mc tiu ring, ri phn chng cho cc thnh vin ca nhm. Sau , ph mc cho h v ch can thip khi khng t mc tiu.</li></ul><ul><li>Vic y thc quyn hnh l sau khi tham kho kin, trao cho ngi c y quyn y quyn v h c hnh x n.</li></ul><p>28. 5. Hc cch y thc </p> <ul><li>Khi y thc, cn nhn din cc loi c tnh khi y thc: </li></ul><ul><li> C kh nng mun thc hin: y l trng hp ta gp ngi c y nhim l tng, sn lng nhn trch nhim v cng sn lng tham kho kin ngi khc, thc hin theo khi c y nhim. </li></ul><ul><li>C kh nng khng mun thc hin: Loi ngi ny khng sn lng hc hi v tip thu kin ca ngi khc, thiu tinh thn hp tc, khng nn giao quyn cho h. </li></ul><ul><li>Thiu kh nng mun thc hin: Cn c o to b khuyt nhng mt yu trc khi c y nhim. </li></ul><ul><li>Thiu kh nng, khng mun thc hin: Giao vic cho loi ngi ny hn l hng to. </li></ul><p>29. 6. Khuyn khch mi ngi pht biu </p> <ul><li>Ngi lnh o cn ng vin mi ngi bn tho, ngay c vi kin nghch li cng c gi tr ca n. </li></ul><p>30. 7. Chia s trch nhim </p> <ul><li> B sung cc cch thc hnh ng, gim st tin , sng to, c tnh xy dng khi hot ng nhm gp tr ngi tm thi.</li></ul><ul><li>Cng cn to bu khng kh thng hiu nhau gia cc thnh vin nht thng tin v tin v nhng thay i ng li lm vic. </li></ul><p>31. 8. Cn linh hot </p> <ul><li>Mi thnh vin phi c kh nng thc hin vai tr ca mnh ch t cng nh ngi khc. </li></ul><ul><li>Mi ngi phi c phn nhim hnh ng ch ng trong nhm. </li></ul><ul><li>D vic kh n u nhng nu c s ng lng ca ton nhm th u c th hon thnh. </li></ul><ul><li>Mi ngi u c phn nhim r rng t u n cui. </li></ul><ul><li>Mi ngi u c khuyn khch lm theo phng cch hiu qu nht ca mnh</li></ul><p>32. IV/ THNG TIN TRONG NHM 33. 1. Nhng phng php thng tin </p> <ul><li>C nhiu cch nhm thng tin vi nhau, d l tnh c hay c hn trc. V d nh:</li></ul><ul><li>Nhng trao i bt cht gia cc ng nghip. </li></ul><ul><li>Nhng phng tin truyn thng nh s ghi nh, bo co, yt th, fax, in thoi. </li></ul><ul><li>Cc phng tin in t nh in t, mng ni b, </li></ul><ul><li>Phim nh hi ngh. </li></ul><p>34. 2. Chn nhng phng php thng tin </p> <ul><li>Th in t l mt phng tin truyn thng gia cc thnh vin trong nhm, c iu ttin cy khng chc chn. </li></ul><ul><li>Cc phn mm c th p ng vc thng tin gia cc chuyn vin v nhm. </li></ul><ul><li>Vic thng tin bng phim nh hi ngh cng hu dng, gip cc thnh vin nh gi cc iu b v trng thi ca ngi khc. </li></ul><ul><li>H thng in thoi tt gip thng bo tin tc hi hp hay hi gia cc thnh vin nm cc v tr khc nhau. </li></ul><p>35. 3. Thng tin t ni b </p> <ul><li>Khuynh hng t nhin ca nhm thng ch lu tm s vng mnh t ti s ton tm ton ca nhm khin nhm c th b yu i: h tr thnh cc b, ch bit mnh. </li></ul><ul><li>Mun trnh iu ny, h cn da vo nhng b phn khc ngay trong ni b c quan, chng hn khi cn d liu, h phi nh n b phn my tnh. </li></ul><p>36. 4.Duy tr s giao tip </p> <ul><li>Cn gi lin lc vi nhng nhn vt ch cht cc phng ban khc v bn ngoi c quan, bit chc ai l nhng ngi cn c thng tin c bit.</li></ul><ul><li>Dng mi phng tin hin i cp nhtt ho v son li danh sch ny thng xuyn khi cn bn c th lin h nh gip nhm trong sut qu trnh hot ng. </li></ul><p>37. 5. Trnh s trng lp </p> <ul><li>S trng lp cc vai tr l vn t hi nhng c quan ln.</li></ul><ul><li>Trnh s lng ph ny, hy cho lu hnh bng lit k ngn v chc nng ca i nhm cho nnhng ngi c lin quan, nh 1o c th pht hin s trng lp ngay. </li></ul><p>38. 6. Thng tin nh thc </p> <ul><li>Vic ti thng tin nh thc khin nhiu khi b nhiu, bp mo, t lm xo trn cc mc tiu v hiu qu ca nhm. </li></ul><ul><li> trnh iu ny, cn gp g m rng hn l thu hp, v ri, nu cn thit, thm tra ngc ln. </li></ul><p>39. 7. S cn thn </p> <ul><li> ng ra mt nhm chng c iu g b mt gia cc thnh vin ca nhm, m nu c chng qua cng ch gy s ngc nhin th v v n.</li></ul><ul><li>Trc khi quyt nh iu g cn gi kn, hy hi, c ai khc cn bit vn ny?, m nu h ra liu c tai hi g khng ?.</li></ul><ul><li>Nu y l vn m mi ngi c th bit th c vic thng tin thoi mi. Th nhng, nu c iu g cn gi kn, lc phi c gi tuyt i.</li></ul><p>40. III/QU TRNH LM VIC THEO NHM 41. 1. Ti ln hp u tin </p> <ul><li>Khi nhm nhn ti, trng nhm s em ra cho cc thnh vin trong nhm tho lun chung, tm tung hay, pht biu v ng gp kin. </li></ul><ul><li>Nhm s phn cng, tho lun cng vic cho ph hp kh nng tng ngi da trn chuyn mn va h. </li></ul><ul><li> ra k hoch c th, nht k cng tc, thi gian d tnh s hon thnh v chun cho ln hp sau. Thng bo phn thng, pht vi cc thnh vin. </li></ul><p>42. 2. Nhng ln gp sau </p> <ul><li>Tip tc c nhiu cuc hp khc b sung thm kin v gii p thc mc cho tng ngi. </li></ul><ul><li>Bin tp li bi son ca tng ng cng nh chun b ti liu b sung.</li></ul><p>43. 3. Ln hp cui cng trc khi hon thnh cng vic </p> <ul><li>Ngi trng nhm tng hp li ton b phn vic ca mi thnh vin </li></ul><ul><li>Chun b sn bi thuyt trnh v tr li nhng cu hi thng gp. </li></ul><ul><li>Chn ngi ng ln thuyt trnh ti, tr li cu hi, ghi ch v mt s ngi d b.</li></ul><p>44. 4. Mc tiu bui hp </p> <ul><li>Mi bui hp cn c mc tiu r rng da trn vic trao i thng tin.</li></ul><ul><li>Cn xc nh mc tiu bui hp.</li></ul><ul><li>Hng dn d bn tho v nhn mnh mc tiu, nhng cn nhm n s ng thun ca c nhm. </li></ul><p>45. 5. Tn s hi hp </p> <ul><li>Thng ta cn t chc hp hai tun mt ln nhm gip cc thnh vin trong nhm ghi nh cc k hoch v thi hn cng vic, ng thi, gi cho nhp thng tin lin lc c u n.</li></ul><ul><li>Ngoi bui hp chnh thc th nhng hnh thc thng tin khc vn c duy tr. </li></ul><p>46. 6. Tc din bin cuc hp </p> <ul><li>Khi iu hnh bui hp bn thn bn phi chun b ngh trnh trc.</li></ul><ul><li>n gi hp l tin hnh chng trnh lm vic ngay.</li></ul><ul><li>L tng l mt bui hp ch ko di ti a chng 75 pht, thi hn m mi ngi c th tp trung vo vn .</li></ul><ul><li>C gng din gii vn ngn gn, r rng.</li></ul><p>47. IV/ GII QUYT VN TRONG NHM 48. 1. Lm thun nhm tinh thn ng i </p> <ul><li> Hy cho cc thnh vin t ho v phn vic ca h. </li></ul><ul><li> a ra nhng mc tiu c bit c tnh th thch sc mnh ton nhm. </li></ul><ul><li> Khuyn khch ton nhm thng tin r cho nhau bit cc vn v lun khen h (nu ng). </li></ul><ul><li> Dnh thi gian tr li chi tit cc bo co v thng tin ca nhm. </li></ul><p>49. 2. Nhn ra cc vn </p> <ul><li>Ton nhm ang gp kh khn m . Bn mun mi ngi hp lng vi nhau nhng xem chng h ang c nhng bt ho vi nhau hoc bt ha trong ton nhm.</li></ul><ul><li>Hy t vn xem nhng rc ri ny nm u hoc du hiu khng tho lng chung</li></ul><p>50. 3. Chuyn tr vi tng ngi </p> <ul><li>Cn gii quyt cc vn c nhn gia cc thnh vin vi tinh thn xy dng. </li></ul><ul><li>ng vi phn ng vi nhng s vic cho n khi bn nm r nguyn nhn. </li></ul><ul><li>Nhm no cng c nhng kh khn cn vt qua. </li></ul><ul><li>Cn ngn chn kiu li cho ngi khc nu khng n s lm mt tinh thn ng i. </li></ul><p>51. 3. Chuyn tr vi tng ngi </p> <ul><li>Lnh o nhm bng tnh tin phong </li></ul><ul><li>Lin tc nng cao tm nhn ca ton nhm. </li></ul><ul><li>Nhn ra v tn dng nhm hay c nhn c thnh tch xut sc. </li></ul><ul><li>Dng mi ti kho lo li cun mi ngi hp lc. </li></ul><p>52. 4. X s vi ngi gy ra vn </p> <ul><li>Sau khi ni chuyn vi ngi gy ra vn , c th cn c hnh ng xa hn. Hy tch cc tm cch hn gn mi mi quan h. Nhng iu lu : </li></ul><ul><li> Hy ni tht nhng g bn thy c. </li></ul><ul><li> Hy nhn vn t gc ca nhm. </li></ul><ul><li> Hy li dng vn lm n by chuyn i. </li></ul><ul><li> Lun lc quan khi gii quyt vn . </li></ul><p>53. 4. X s vi ngi gy ra vn </p> <ul><li>Cn l gii quyt vn hn l lm nh tr cng vic ca bn. </li></ul><ul><li> Khng nn c chp vi ngi qu qut. </li></ul><ul><li> Ch nng ny vi bt k ai trong nhm. </li></ul><ul><li> ng sao lng mc tiu ca ton nhm. </li></ul><ul><li> ng vi nh n s gip bn ngoi. </li></ul><ul><li> ng pht l trc nhng cng thng khin vn tr nn t hi hn</li></ul><p>54. 5. Gii quyt mu thun </p> <ul><li> S mu thun c nhn vi nhau c th mau tr thnh vn cho ton nhm.</li></ul><ul><li>Hy to iu kin mt hay c hai bn trnh by vi bn c hng xoa du tnh hnh.</li></ul><ul><li>Trng hp do li iu hnh ca bn, lc y cn trao i vi ton nhm ni ln hng khc phc.</li></ul><ul><li>Vn y l ci thin cch hnh x, trnh mang tnh cht khin trch hoc ph phn. </li></ul><p>55. 6. S dng cch gii thch vn </p> <ul><li> Coi nhng vn lin quan n cng vic nh nhng c hi c nhm hc hi v ci thin.</li></ul><ul><li>Hy din gii vn c nhm nhn ra chng v hc hi.</li></ul><ul><li>C th c mt ngi gii quyt vn v bo co li din bin qu trnh gii quyt v kt qu gii quyt ra sao.</li></ul><p>56. V/ NH GI KT QU NHM 57. 1. Chn cc tiu chun nh gi </p> <ul><li>N lc ca nhm cha ng mt s yu t c th nh gi bng vic thc hin.</li></ul><ul><li>Hy tm cc tiu chun nh gi tm rng khi phn tch vic thc hin.</li></ul><ul><li>Hy nh gi cc tiu chun m vic ci tn ca chng bo m cc li ch kinh t thc. </li></ul><p>58. 2. nh gi kt qu </p> <ul><li>Vic nh gi kt qu cn phi c ngha v chnh xc, ngha l cn thit thc, v nu cn, bn c th hi thm nhng ngi bn ngoi h nh gi. </li></ul><p>59. 3. o lng s thc hin ca nhn vin </p> <ul><li>nh gi tin ca ton nhm so vi mc tiu ca n, k hoch thi gian, v ti chnh. </li></ul><ul><li>Ti chnh: chi ph thc t; li so vi d kin. </li></ul><ul><li>Thi gian: thnh qu so vi k hoch lm vic. </li></ul><ul><li>Cht lng: chnh xc; s hi lng ca khch hng. </li></ul><ul><li>S tin trin: ng gp vi tp th; kh nng. </li></ul><p>60. 4. Lnh o </p> <ul><li>nh gi hiu qu ca vic lnh o nhm trong vic h tr v hng dn nhm. </li></ul><ul><li>Vic iu hnh: t c cc kt qu nh k hoch vch ra. </li></ul><ul><li> kin nh gi trn: thc hin t tin ca nhm. </li></ul><ul><li> kin nh gi bn di: Thc hin t ch tiu bn trn. </li></ul><ul><li>Tinh thn: kin ca nhm, khch hng, nhng ngi c lin quan. </li></ul><p>61. 5. Tiu nhm </p> <ul><li>nh gi hiu qu ca mi tiu nhm theo nh mc ca ch tiu. </li></ul><ul><li>Cc mc tiu: nhng kt quthct so vi ch tiu. </li></ul><ul><li>Cht lng: kin nh gi ca ni b. </li></ul><ul><li>Khch hng: kin nh gi ca khch hng. </li></ul><ul><li>Ci tin: d tnh cc kt qu tng lai. </li></ul><p>62. 6. Cc thnh vin nhm </p> <ul><li>nh gi s ng gp ca c nhn vo vic thc hin k hoch ton nhm. </li></ul><ul><li>Hiu sut: so vi ch tiu. </li></ul><ul><li>...</li></ul>