18/4 khai giảng lớp an toàn lao động tại hà nội, hồ chí minh, ninh bình, thái nguyên/ LH: 01633937448

  • Published on
    07-Aug-2015

  • View
    65

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Lp an ton lao ng theo TT 27 ca Cc ATL VIN PHT TRIN KINH T QUC T CS 3 : S 21B 35/69 Khng H - Thanh Xun H Ni HCM : S 128 Phan ng Lu P.3 Q. Ph Nhun - HCM Tel: 01633 937 448(Ms.Thm) Email: nghiepvu.xaydung@gmail.com Yahoo : tuyensinh.xaydung Cn c Thng t s 27/2013/TT - BLTBXH ngy 18/0/2013 ca B Lao ng - Thng binh v X hi. Quy nh v vic hun luyn an ton lao ng, v sinh lao ng; Cn c quyt nh s 152/Q-ATL ngy 1/7/2014 ca Cc an ton lao ng cp cho Vin pht trin kinh t quc t; Cn c vo giy chng nhn S 38/2014/GCN iu kin hot ng dch v hun luyn c cp chng ch hun luyn ca Vin pht trin kinh t quc t ngy 01 thng 07 nm 2014. Vin pht trin kinh t quc t iu kin theo quy nh ca B Lao ng TBXH v cng tc Hun luyn An ton lao ng, V sinh lao ng cho cn b, cng nhn vin v ngi lao ng ca tt c cc doanh nghip vi cc ngnh, ngh trn ton quc. Cn c nhu cu o to ca cc n v, doanh nghip trn c nc. Vin pht trin kinh t quc t xin thng bo t chc kha Hun luyn An ton lao ng, v sinh lao ng nh sau: I. I TNG HUN LUYN ATL, VSL - Nhm 1: Ngi lm cng tc qun l - Nhm 2: Cn b chuyn trch, bn chuyn trch v an ton lao ng, v sinh lao ng ca c s; Ngi lm cng tc qun l kim ph trch cng tc an ton lao ng, v sinh lao ng. - Nhm 3: Ngi lao ng lm cng vic c yu cu nghim ngt v an ton lao ng, v sinh lao ng theo danh mc ban hnh km theo Thng t. </li><li> 2. - Nhm 4: Ngi lao ng khng thuc 3 nhm nu trn (bao gm c lao ng l ngi Vit Nam, ngi lao ng nc ngoi lm vic ti Vit Nam v ngi hc ngh, tp ngh, th vic lm vic cho ngi s dng lao ng). II. CHNG CH, CHNG NHN V S THEO DI - Nhm 1: Sau khi tha d kha hun luyn, c kim tra nu t yu cu th c cp Chng nhn hun luyn. - Nhm 2, 3: Sau khi tha d kha hun luyn, c kim tra nu t yu cu th c cp Chng ch hun luyn. - Nhm 4: Kt qu hun luyn c ghi vo s theo di cng tc hun luyn ti c s. III. KHUNG NI DUNG HUN LUYN THEO THNG T 27 - Nhm 1: c hun luyn kin thc chung ch yu sau y: Thi gian: 16h a) Chnh sch, php lut v an ton lao ng, v sinh lao ng; b) T chc qun l v thc hin cc quy nh v an ton lao ng, v sinh lao ng c s; c) Cc yu t nguy him, c hi trong sn xut v bin php khc phc, phng nga. - Nhm 2: c hun luyn kin thc chung bao gm: Thi gian: 48h a) Kin thc chung nh nhm 1; b) Nghip v t chc thc hin cng tc an ton lao ng, v sinh lao ng ti c s; c) Tng quan v cc loi my, thit b, cc cht pht sinh cc yu t nguy him, c hi; quy trnh lm vic an ton. - Nhm 3: c hun luyn kin thc chung v chuyn ngnh gm: Thi gian: 30gio a) Chnh sch, php lut v an ton lao ng, v sinh lao ng; b) Tng quan v cng vic, thit b c yu cu nghim ngt v an ton lao ng, v sinh lao ng; </li><li> 3. c) Cc yu t nguy him, c hi khi lm cng vic hoc vn hnh thit b c yu cu nghim ngt v an ton lao ng, v sinh lao ng; d) K thut an ton lao ng, v sinh lao ng khi lm cng vic hoc vn hnh thit b c yu cu nghim ngt v an ton lao ng, v sinh lao ng; ) X l cc tnh hung s c sn xut, s cu tai nn lao ng. - Nhm 4: Ni dung hun luyn nhm 4 gm 2 phn sau: Thi gian: 16h a) Phn 1: Hun luyn kin thc chung v an ton lao ng, v sinh lao ng (hun luyn tp trung); b) Phn 2: Yu cu v an ton lao ng, v sinh lao ng ti ni lm vic. IV. A IM, THI GIAN, HC PH, GING VIN, TH TC NHP HC 1. a im: - Ti Vin Pht Trin Kinh T Quc T - Ti n v, doanh nghip v cc tnh thnh khc trn c nc 2. Hc ph: Theo lp, theo s lng hc vin, theo hp ng 3. Ging vin: C nhiu nm kinh nghim thc t v ging dy ti Cc ATL, Cc s lao ng, cc tng lin on lao ng... p ng yu cu Thng t 27/2013 v iu kin ging vin. 4. Th tc nhp hc: 02 nh 3x4, CMTND photo khng cn cng chng ti lp ngy khai ging cng tc t chc kha hc c chu o, knh ngh Cc n v, doanh nghip, c nhn c nhu cu vui lng ng k trc tip bng in thoi, Email, Fax hoc Cng vn v Vin. </li></ol>