advertising psychology

  • Published on
    01-Jul-2015

  • View
    850

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Reclamepsychologie</li></ul> <p> 2. Doel van deze presentatie </p> <ul><li>- kritische feedback </li></ul> <ul><li>- introductie boekconcept</li></ul> <ul><li>- koppeling naar nieuwe </li></ul> <ul><li>co-curriculum</li></ul> <ul><li>- mogelijke meelezers </li></ul> <ul><li>gezocht met ontwikkel- </li></ul> <ul><li>uren</li></ul> <p> 3. Uitgangspunten v/h boek </p> <ul><li>- HBO-niveau - breed </li></ul> <ul><li>- reclametheorie/praktijk </li></ul> <ul><li>- recl.makers/marketeers </li></ul> <ul><li>- linker/rechter hersenhelft </li></ul> <ul><li>- kunst en economie </li></ul> <ul><li>- fenomenologie: zichtbaar </li></ul> <ul><li>- effectiviteit:denk/voel/doe </li></ul> <ul><li>- co-creatie met studenten</li></ul> <p> 4. Boekindeling </p> <ul><li>-Deel I: reclamevisie </li></ul> <ul><li>-Deel II:reclameappeals </li></ul> <ul><li>-Deel III:reclame-effecten </li></ul> <ul><li>-Deel IV:recl.toepassing</li></ul> <ul><li>Plus: Huiswerkopdrachten </li></ul> <p> 5. Deel I: Reclamevisie/het referentiekader </p> <ul><li>Howard/Sheth:cognitie </li></ul> <ul><li>Engle/Kollat/Blackwell: </li></ul> <ul><li>conatie </li></ul> <ul><li>Plutchik: </li></ul> <ul><li>affectie </li></ul> <p> 6. Ontwikkelingen:zintuigelijke communicatie </p> <ul><li>semiotiek/beelden </li></ul> <ul><li>sensorisch/smaken</li></ul> <ul><li>geurengeurengeureninnerworld</li></ul> <p> 7. Ontwikkelingen:het brein </p> <ul><li>spiegelneuronen </li></ul> <ul><li>neuromarketing</li></ul> <p> 8. Hersenfuncties </p> <ul><li>- +bewuste en onbewuste </li></ul> <ul><li>- +nachtelijke onbewuste </li></ul> <ul><li>- +het slimme onbewuste </li></ul> <ul><li>- +het slimmere onbewuste </li></ul> <ul><li>- +onbewuste als stuurman </li></ul> <ul><li>- +het bewuste als uitvoerder </li></ul> <ul><li>- +het bewuste als domme </li></ul> <ul><li>kracht </li></ul> <p> 9. Integrale Marketingcommunicatie </p> <ul><li>Strategie+marketing+marketingcommunic.+ </li></ul> <ul><li>mc.doelgroepen+mc.doelen+mc.media/instr. </li></ul> <ul><li>+mc.strategie+mc.inhoud.+propositie </li></ul> <ul><li>Content: het Creatieve concept: </li></ul> <ul><li>het laden van het merk met = associatie </li></ul> <ul><li>= explicatie = vergelijking = effect</li></ul> <p> 10. 11. 12. Deel II Reclame-appeals </p> <ul><li>Psychologische en sociologische stimuli: het </li></ul> <ul><li>traditionele consumentengedrag. </li></ul> <ul><li>Psychologie:maslow,motievenconflicten,big </li></ul> <ul><li>five,laddering,perceptie,gestaltprincipes, </li></ul> <ul><li>attitude,leergedrag,beslisgedrag. </li></ul> <ul><li>Sociologie:cultuur,subcultuur,sociale klasse, </li></ul> <ul><li>groepsgedrag,gezin,lifestyles,opinieleiders </li></ul> <ul><li>social networks. </li></ul> <p> 13. Voorbeelden psychologie 14. Two sidedness 15. Voorbeelden sociologie 16. Social networks/tribal marketing </p> <ul><li>Stam,in-group,peer2peer,netwerk,kudde, </li></ul> <ul><li>gatekeepers,community,futureshapers, </li></ul> <ul><li>2stepflow,consumertribes,6degrees. </li></ul> <p> 17. Special appeals 18. Deel III Reclame-effecten </p> <ul><li>Verdieping vanuit sociale psychologie: </li></ul> <ul><li>het alledaagse denken/doen/voelen als bron </li></ul> <ul><li>voor reclame. </li></ul> <ul><li>Sociale psychologie is : </li></ul> <ul><li>Het individu in de sociale om- </li></ul> <ul><li>geving.Voor effecten zie hand-out!</li></ul> <p> 19. BystanderFear-then-relief 20. Assimilatie/contrast Avatareffect 21. Von Restorff - Archetypes 22. PrimingPeak-end-rule 23. Het brein:irrationeel gedrag </p> <ul><li>#discriminatie </li></ul> <ul><li>#kuddegeest </li></ul> <ul><li>#egoisme </li></ul> <ul><li>#mooie-mensen-bias </li></ul> <ul><li>#overschatting </li></ul> <ul><li>#ontkenning </li></ul> <ul><li>#planningsfalen </li></ul> <ul><li>#werkvloeremoties</li></ul> <p> 24. Deel IV Reclametoepassingen </p> <ul><li>Verdieping uit de praktijk met stijlen per land en reclamevormen </li></ul> <ul><li>Artistieke uitgangspunten met kleur, tekst, verhouding, perspectief </li></ul> <ul><li>20 ways to seduce a customer : zelf creeren met Pantersports </li></ul> <ul><li>Effectonderzoek:kwantitatief/kwalitatief</li></ul> <p> 25. Vlakverdeling en kleuren 26. Twenty ways to seduce 27. 28. 29. Huiswerkopdrachten </p> <ul><li>Open opdrachten : google/ youtube </li></ul> <ul><li>Jaarboeken Reclame :</li></ul> <ul><li>Effie ADCN SAN-accent </li></ul> <ul><li>Creatieve opdrachten : </li></ul> <ul><li>mind-writing/mind-graphic </li></ul> <ul><li>animoto-filmpjes </li></ul> <ul><li>foto-shooting Cool Hunt </li></ul> <p> 30. Mind graphic/mind writing 31. Perspectief reclamepsychologie </p> <ul><li>Opname in propedeuse CO 2011 ? </li></ul> <ul><li>Landelijke USP ? </li></ul> <ul><li>Minor CO ? </li></ul> <ul><li>In huis met : HBO-psychologie - ICA GGM Grafisch ontwerp ArtEZ </li></ul> <ul><li>Uit huis met : RU afd. Sociale Psychologie </li></ul> <ul><li>- full service reclamebureaus</li></ul>