Andehit xeton-axit

  • Published on
    07-Jul-2015

  • View
    3.721

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGWWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org</li></ul><p> 2. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGWWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 3. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGWWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 4. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGWWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 5. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGWWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 6. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORG CHUYN 6: ANEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLICCu 1: M t anehit c cng th c t ng qut l CnH2n + 2 2a m (CHO)m. Cc gi tr n, a, m l n l t c xc nh lA. n &gt; 0, a 0, m 1.B. n 0, a 0, m 1.C. n &gt; 0, a &gt; 0, m &gt; 1.D. n 0, a &gt; 0, m 1.Cu 2: C bao nhiu ng phn c u t o C5H10O c kh nng tham gia ph n ng trng gng ?A. 2. B. 3.C. 4. D. 5.Cu 3: C bao nhiu xeton c cng th c phn t l C5H10O ?A. 1. B. 2.C. 3. D. 4.Cu 4: C bao nhiu ng phn c u t o C6H12O tham gia ph n ng trng gng ?A. 6. B. 7.C. 8. D. 9.Cu 5: C bao nhiu ancol C5H12O khi tc d ng v i CuO un nng cho ra anehit ?A. 1. B. 2.C. 3. D. 4.Cu 6: CTGN c a 1 anehit no, a ch c, m ch h l C2H3O. CTPT c a n lA. C8H12O4. B. C4H6O.C. C12H18O6.D. C4H6O2.Cu 7: CTGN c a anehit no, a ch c, m ch h l C2H3O. Anehit c s ng phn lA. 2. B. 4.C. 1. D. 3.Cu 8: (CH3)2CHCHO c tn lA. isobutyranehit. B. anehit isobutyric. C. 2-metyl propanal.D. A, B, C u ng.Cu 9: CTPT c a ankanal c 10,345% H theo kh i l ng lA. HCHO.B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. C3H7CHO.Cu 10: Anehit A (ch ch a m t lo i nhm ch c) c %C v %H (theo kh i l ng) l n l t l 55,81 v 6,97. Ch ra pht bi usaiA. A l anehit hai ch c. B. A cn c ng phn l cc axit cacboxylic.C. A l anehit no. D. Trong ph n ng trng gng, m t phn t A ch cho 2 electron.Cu 11: Trong cng i u ki n nhi t v p su t, 1 lt hi anehit A c kh i l ng b ng kh i l ng 1 lt CO2. A lA. anehit fomic. B. anehit axetic.C. anehit acrylic. D. anehit benzoic.Cu 12: t chy hon ton p mol anehit X c q mol CO2 v t mol H2O. Bi t p = q - t. M t khc 1 mol X trng gng c 4 mol Ag. X thu c dy ng ng anehitA. n ch c, no, m ch h . C. hai ch c cha no (1 n i i C=C).B. hai ch c, no, m ch h . D. nh ch c cha no (1 n i ba CC).Cu 13: Anehit a ch c A chy hon ton cho mol CO2 - mol H2O = mol A. A lA. anehit no, m ch h . B. anehit cha no. C. anehit thm.D. anehit no, m ch vng.Cu 14: t chy anehit A c mol CO2 = mol H2O. A lA. anehit no, m ch h , n ch c. B. anehit n ch c, no, m ch vng.C. anehit n ch c c 1 n i i, m ch h .D. anehit no 2 ch c, m ch h .WWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 7. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGCu 15: un nng V lt hi anehit X v i 3V lt kh H2 (xc tc Ni) n khi ph n ng x y ra hon ton ch thu c m t h nh p kh Y c th tch 2V lt (cc th tch kh o cng i u ki n nhi t , p su t). Ngng t Y thu c ch t Z ; cho Z tcd ng v i Na sinh ra H2 c s mol b ng s mol Z ph n ng. Ch t X l anehitA. no, hai ch c.B. khng no (ch a m t n i i C=C), hai ch c.C. no, n ch c.D. khng no (ch a m t n i i C=C), n ch c.Cu 16: Cho cc ch t : HCN, H2, dung d ch KMnO4, dung d ch Br2/H2O, dung d ch Br2/CH3COOHa. S ch t ph n ng c v i (CH3)2CO i u ki n thch h p lA. 2.B. 3.C. 4.D. 5.b. S ch t ph n ng c v i CH3CH2CHO i u ki n thch h p lA. 4.B. 2.C. 3.D. 5.Cu 17: CH3CHO c th t o thnh tr c ti p tA. CH3COOCH=CH2. B. C2H2. C. C2H5OH. D. T t c u ng.Cu 18: Qu trnh no sau y khng t o ra anehit axetic ?A. CH2=CH2+ H2O (to, xc tc HgSO4).B. CH2=CH2 + O2 (to, xc tc). oC. CH3COOCH=CH2 + dung d ch NaOH (t ).D. CH3CH2OH + CuO (t0).Cu 19: Dy g m cc ch t u i u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra anehit axetic lA. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.C. C2H5OH, C2H4, C2H2.D. CH3COOH, C2H2, C2H4.Cu 20: M t axit cacboxylic c cng th c t ng qut l CnH2n + 2 2a m (COOH)m. Cc gi tr n, a, m l n l t c xc nh lA. n &gt; 0, a 0, m 1. B. n 0, a 0, m 1.C. n &gt; 0, a &gt; 0, m &gt; 1. D. n 0, a &gt; 0, m 1.Cu 21: A l axit no h , cng th c CxHyOz. Ch ra m i lin h ngA. y = 2x-z +2.B. y = 2x + z-2.C. y = 2x.D. y = 2x-z.Cu 22: A l axit cacboxylic m ch h , cha no (1 n i i C=C), cng th c CxHyOz. Ch ra m i lin h ngA. y = 2x. B. y = 2x + 2-z. C. y = 2x-z. D. y = 2x + z-2.Cu 23: Axit khng no, n ch c c m t lin k t i trong g c hirocacbon c cng th c ph h p lA. CnH2n+1-2kCOOH ( n 2). B. RCOOH.C. CnH2n-1COOH ( n 2). D. CnH2n+1COOH ( n 1).Cu 24: Axit cacboxylic A c cng th c n gi n nh t l C3H4O3. A c cng th c phn t lA. C3H4O3. B. C6H8O6. C. C18H24O18. D. C12H16O12.Cu 25: CTGN c a m t axit h u c X l CHO. t chy 1 mol X thu c d i 6 mol CO2. CTCT c a X lA. CH3COOH.B. CH2=CHCOOH. C. HOOCCH=CHCOOH.D.K t qu khc.Cu 26: M t axit no A c CTGN l C2H3O2. CTPT c a axit A lA. C6H9O6. B. C2H3O2. C. C4H6O4.D. C8H12O8.Cu 27: C4H6O2 c s ng phn m ch h thu c ch c axit lA. 4.B. 3.C. 5. D. t t c u sai.Cu 28: Axit cacboxylic n ch c m ch h phn nhnh (A) c % O (theo kh i l ng) l 37,2. Ch ra pht bi u saiA. A lm m t mu dung d ch brom.B. A l nguyn li u i u ch th y tinh h u c.C. A c ng phn hnh h c.D. A c hai lin trong phn t .Cu 29: Axit h u c A c thnh ph n nguyn t g m 40,68% C ; 54,24% O. trung ha 0,05 mol A c n 100ml dung d chNaOH 1M. CTCT c a A lA. HOOCCH2CH2COOH. B. HOOCCH(CH3)CH2COOH.C. HOOCCH2COOH. D. HOOCCOOH.Cu 30: H p ch t CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH c tn qu c t lA. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic. B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic. D. tn g i khc.Cu 31: Gi m n l dung d ch axit axetic c n ng lA. 2% 5%. B. 59%. C. 912%. D. 1215%.Cu 32: Axit axetic tc d ng c v i dung d ch no ?A. natri etylat. B. amoni cacbonat. C. natri phenolat.D. C A, B, C.Cu 33: Trong dy ng ng c a cc axit n ch c no, HCOOH l axit c m nh trung bnh, cn l i l axit y u (i n likhng hon ton). Dung d ch axit axetic c n ng 0,001 mol/l c pH lA. 3 &lt; pH &lt; 7. B. &lt; 3.C. 3. D. 10-3Cu 34: i n li c a 3 dung d ch CH3COOH 0,1M ; CH3COOH 0,01M v HCl c s p x p theo th t tng d n lA. CH3COOH 0,01M &lt; HCl &lt; CH3COOH 0,1M.WWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 8. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORGB. CH3COOH 0,01M &lt; CH3COOH 0,1M &lt; HCl.C. HCl &lt; CH3COOH 0,1M &lt; CH3COOH 0,01M.D. CH3COOH 0,1M &lt; CH3COOH 0,01M &lt; HCl.Cu 35: Th t s p x p theo s tng d n tnh axit c a CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 v C6H5OH lA. C6H5OH &lt; CO2 &lt; CH3COOH &lt; C2H5OH.B. CH3COOH &lt; C6H5OH &lt; CO2 &lt; C2H5OH.C. C2H5OH &lt; C6H5OH &lt; CO2 &lt; CH3COOH.D. C2H5OH &lt; CH3COOH &lt; C6H5OH &lt; CO2.Cu 36: Cho 3 axit ClCH2COOH , BrCH2COOH, ICH2COOH, dy s p x p theo th t tng d n tnh axit lA. ClCH2COOH &lt; ICH2COOH &lt; BrCH2COOH.B. ClCH2COOH &lt; BrCH2COOH &lt; ICH2COOH.C. ICH2COOH &lt; BrCH2COOH &lt; ClCH2COOH.D. BrCH2COOH &lt; ClCH2COOH &lt; ICH2COOH.Cu 37: Gi tr pH c a cc axit CH3COOH, HCl, H2SO4 c s p x p theo th t tng d n lA. H2SO4, CH3COOH, HCl.B. CH3COOH, HCl , H2SO4.C. H2SO4, HCl, CH3COOH.D. HCl, CH3COOH, H2SO4.Cu 38: Trong cc ph n ng este ha gi a ancol v axit h u c th cn b ng s chuy n d ch theo chi u thu n khi taA. dng ch t ho n c tch n c. B. chng c t ngay tch este ra.C. cho ancol d ho c axit d.D. t t c u ng.Cu 39: t chy hon ton h n h p X g m 2 axit cacboxylic c mol CO2 = mol H2O. X g mA. 1 axit n ch c, 1 axit a ch c. B. 1 axit no, 1 axit cha no.C. 2 axit n ch c no m ch vng D. 2 axit no, m ch h n ch c.Cu 40: trung ha 0,2 mol h n h p X g m 2 axit cacboxylic c n 0,3 mol NaOH. X g m cA. 2 axit cng dy ng ng.B. 1 axit n ch c, 1 axit hai ch c.C. 2 axit a ch c.D. 1 axit n ch c, 1 axit a ch c.Cu 41: t chy hon ton axit cacboxylic A b ng l ng v a oxi c h n h p (kh v hi) c t kh i so v i H2 l 15,5. Al axit A. n ch c no, m ch h B. n ch c c 1 n i i (C = C), m ch h . C. a ch c no, m ch h .D. axit no,m ch h , hai ch c,Cu 42: t chy h t 1 th tch hi axit A thu c 2 th tch CO2 o cng i u ki n, A lA. HCOOH. B. HOOCCOOH.C. CH3COOH. D. B v C ng.Cu 43: C th i u ch CH3COOH tA. CH3CHO.B. C2H5OH.C. CH3CCl3.D. T t c u ng.Cu 44: Cho cc ch t : CaC2 (I), CH3CHO (II), CH3COOH (III), C2H2 (IV). S chuy n ha ng i u ch axit axetic lA. I IV II III.B. IV I II III.C. I II IV III.D. II I IV III.Cu 45: Dy g m cc ch t c th i u ch tr c ti p (b ng m t ph n ng) t o ra axit axetic lA. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.B. CH3CHO, C6H12O6 (glucoz), CH3OH.C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO. D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.Cu 46: Cho s chuy n ha : CH3CH2Cl + KCN X (1); X + H3O+ (un nng) Y(2)Cng th c c u t o c a X, Y l n l t lA. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH. B. CH3CH2CN, CH3CH2CHO.C. CH3CH2CN, CH3CH2COOH.D. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.Cu 47: Ch t c nhi t si cao nh t lA. CH3CHO.B. C2H5OH.C. CH3COOH.D. C2H6.Cu 48: Nhi t si c a m i ch t tng ng trong dy cc ch t sau y, dy no h p l nh t ? C2H5OHHCOOHCH3COOHA. 118,2oC 78,3oC 100,5oCB. 118,2oC 100,5oC 78,3oC oC. 100,5 C 78,3oC 118,2oCD. 78,3 C 100,5 C 118,2oC ooCu 49: Ch ra th t tng d n nhi t si c a cc ch t ? A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH. C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO. B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH. D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.Cu 50: Nhi t si c a cc ch t c s p x p theo th t tng d n lA. CH3OH &lt; CH3CH2COOH &lt; NH3 &lt; HCl.WWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 9. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORG B. C2H5Cl &lt; CH3COOH &lt; C2H5OH. C. C2H5Cl &lt; CH3COOCH3 &lt; C2H5OH &lt; CH3COOH. D. HCOOH &lt; CH3OH &lt; CH3COOH &lt; C2H5F.Cu 51: Cho cc ch t CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T). Dy g m cc ch t c s p x ptng d n theo nhi t si lA. T, X, Y, Z.B. T, Z, Y, X. C. Z, T, Y, X.D. Y, T, Z, X.Cu 52: Nhi t si c a ancol etylic (I), anehit axetic (II), axit axetic (III) v axit propionic (IV) s p x p theo th t gi md n l A. IV &gt; I &gt; III &gt; II.B. IV &gt; III &gt; I &gt; II.C. II &gt; III &gt; I &gt; IV. D. I &gt; II &gt; III &gt; IV.Cu 53: A l ancol n ch c no h , B l axit cacboxylic no h n ch c. Bi t MA=MB. Pht bi u ng l A. A, B l ng phnB. A, B c cng s cacbon trong phn t . C. A hn B m t nguyn t cacbon.D. B hn A m t nguyn t cacbon.Cu 54: Hai h p ch t h u c X v Y c cng CTPT C3H4O2. X tc d ng v i CaCO3 t o ra CO2. Y tc d ng v i dung d chAgNO3/NH3 t o Ag. CTCT thu g n ph h p c a X, Y l n l t l A. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3. C. HCOOCH=CH2, CH3 CH2COOH. D. CH2=CHCOOH, HOCCH2CHO.Cu 55: Cho chu i ph n ng : C2H6O X axit axetic + CH 3 Y. OH CTCT c a X, Y l n l t l A. CH3CHO, CH3CH2COOH.B. CH3CHO, CH3COOCH3. C. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO.D. CH3CHO, HCOOCH2CH3.Cu 56: Cho s ph n ng sau : CH CH 2HCHO butin-1,4-iol H 2 Y -O Z xt , H2 Y v Z l n l t l A. HOCH2CH2CH2CH3 ; CH2=CHCH=CH2. B. HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH2=CHCH2CH3. C. HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH2=CHCH = CH2. D. HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH3CH2CH2CH3.Cu 57: Cho s chuy n ha sau: 2+Hirocacbon A Br2 B NaOH C CuO D HOOCCH2COOH. V y A l , as 2 , MnO A. B. C3H8.C. CH2=CHCH3. D. CH2=CHCOOH.Cu 58: Cho chu i ph n ng sauC3H6 H 2 B1 Cl 2 B2 (spc) B3 O 2 , B4 . V y B4 l OH - /H ONi, , as 2 Cu A. CH3COCH3. B. A v C ng. C. CH3CH2CHO. D. CH3CHOHCH3.Cu 59: Xt cc chu i bi n ha sau:a. A H 2 B C cao su Buna.Ni ,- H 2 O, - H 2 , xt CTCT c a A l A. OHCCH2CH2CHO. B. CH3CHO. C. OHC(CH2)2CH2OH. D. A, B, C u ng.b. A B C cao su Buna. H 2 , Ni CTCT c a A l A. OHCCH2CH2CHO. B. CH3CHO. C. HOC(CH2)2CH2OH. D. A, B, C u ng.Cu 60: Cho s chuy n ha sau :2+C2H6 Br2 A O B O 2 , C Mn D. V y D l OH - /H, as 2Cu2,OA. CH3CH2OH. B. CH3CHO.C. CH3COCH3. D. CH3COOH.Cu 61: Cho s chuy n ha sauC2H4 Br2 A1 NaOH A2 CuO A3 Cu(OH) 2 A4 H 2SO 4 A5. , NaOHCh n cu tr l i saiA. A5 c CTCT l HOOCCOOH.B. A4 l m tianehit.C. A2 l m t iol.D. A5 l m t iaxit.Cu 62: Cho chu i bi n ha sau :WWW.HOAHOC.ORG BI DUY TYY!m: duytay94Ti li u c a di n n ha h c http://hoahoc.org - Khi s d ng ti li u vui lng ghi r ngu n http://hoahoc.org 10. TI LI U B TR KI N TH C HA H C DNH CHO THNH VIN HOAHOC.ORG a. Ch t A c th l A. natri etylat.B. anehit axetic.C. etyl axetat.D. A, B, C u ng. b. Ch t B c th l A. etilen. B. tinh b t.C. glucoz.D. A, B, C u sai. c. Ch t C c th l A. etanal. B. axetilen.C. etylbromua. D. A, C u ng.Cu 63: M t h p ch t c thnh ph n l 40% C ; 6,7% H v 53,3% O. H p ch t c CTGN l A. C6H8O. B. C2H4O. C. CH2O. D. C3H6O.Cu 64: Pht bi u ng l A. Axit cha no khi chy lun cho s mol CO2 l n hn s mol H2O. B. anehit tc d ng v i H2 (xc tc Ni) lun t o ancol b c nh t. C. anehit v a c tnh kh v a c tnh oxi ha. D. A, B, C u ng.Cu 65: Cho cc ch t sau : (1) CH2=CHCH2OH ; (2) CH3CH2CHO ; (3) CH3COCH3.Pht bi u ng l A. 1, 2, 3 l cc ng phn. B. 3 tc d ng v i H2 (xc tc Ni) t o 1 ancol b c 2. C. 1, 2 tc d ng v i H2 (xc tc Ni) u t o ra 1 ancol. D. A, B, C u ng.Cu 66: Cho 4 h p ch t c CTPT l M : C3H6O ; N : C3H6O2 ; P : C3H4O ; Q : C3H4O2.Bi t : M v P cho ph n ng trng gng ; N v Q ph n ng c v i dung d ch NaOH ; Q ph n ng v i H2 t o thnh N ; oxiha P thu c Q. a. M v P theo th t l A. C2H5COOH ; CH2=CHCOOH.B. C2H5CHO ; CH2=CHCHO. C. CH2=CHCOOH ; C2H5COOH . D. CH2=CHCHO ; C2H5CHO.b. N v Q theo th t l A. C2H5COOH ; CH2 = CHCOOH.B. CH2=CHCOOH ; C2H5COOH. C. C2H5CHO ; CH2=CHCHO.D. CH2=CHCHO ; C2H5CHO.Cu 67: Cho cc ch t sau: (1) CH2=CHCH2OH ; (2) HOCCH2CHO ; (3) HCOOCH=CH2.Pht bi u ng l A. 1, 2, 3 tc d ng c v i Na. B. Trong A, B, C c 2 ch t cho ph n ng trng gng. C. 1, 2, 3 l cc ng phn.D. 1, 2, 3 chy u cho s mol H2O b hn s mol CO2.Cu 68: Hai h p ch t h u c X, Y c cng cng th c phn t C3H6O2. C X v Y u tc d ng v i Na ; X tc d ng cv i NaHCO3 cn Y c kh nng tham gia ph n ng trng b c. Cng th c c u t o c a X v Y l n l t l A. C2H5COOH v HCOOC2H5. B. HCOOC2H5 v HOCH2OCH3. C. HCOOC2H5 v HOCH2CH2CHO. D. C2H5COOH v CH3CH(OH)CHO.Cu 69: Cho dy cc ch t : HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. S ch t trong dy tham gia ph n ng trng gng l A. 3. B. 6.C. 4.D. 5.Cu 70: Cho cc ch t sau : phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiroxit. S c p ch t tc d ng c v i nhau l A. 4. B. 3.C. 2.D. 1.Cu 71: Hai ch t h u c X1 v X2 u c kh i l ng phn t b ng 60 vC. X1 c kh nng ph n ng v i: Na, NaOH, Na2CO3.X2 ph n ng v i NaOH (un nng) nhng khng ph n ng Na. Cng th c c u t o c a X1, X2 l n l t l A. CH3COOH, CH3COOCH3.B. (CH3)2CHOH, HCOOCH3. C. HCOOCH3, CH3COOH. D. CH3COOH, HCOOCH3.Cu 72: Cho t t c cc ng phn m ch h , c cng cng th c phn t C2H4O2 l n l t tc d ng v i : Na, NaOH, NaHCO3.S ph n ng x y ra l A. 2. B. 5.C. 4. D. 3.Cu 73: Cho cc ch t sau : CH3CH2CHO (1) ; CH2=CHCHO (2) ; CHCCHO (3) ; CH2=CHCH2OH (4) ;(CH3)2CHOH (5).Nh ng ch t ph n ng hon ton v i l ng d H2 (Ni, to) cng t o ra m t s n ph m l A. (2), (3), (4), (5).B. (1), (2), (4), (5). C. (1),...</p>