Bai 1 tong quan ve qttc

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    95

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>12/6/2013</p><p>1</p><p>ChngChng 1:1:TNG QUAN V</p><p>QUN TR TI CHNHQUN TR TI CHNH</p><p>06/12/2013 1ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM</p><p>QUN TR TI CHNHQUN TR TI CHNH</p><p>Qun tr ti chnh: lin quan n vic hoch nhchin lc ti chnh cho doanh nghip thngqua vic ra v thc hin 3 quyt nh ti chnh quyt nh u t, quyt nh ti tr vquyt nh qun tr ti sn nhm t mc tiuti a ha gi tr doanh nghip t ti aha gi tr ti sn cho ch s hu doanhnghip.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 2</p><p>THO LUNTHO LUNV CC MC TIU CA DNV CC MC TIU CA DN</p><p>1. Mc tiu Ti a ha li nhun2. Mc tiu Ti a ha Li nhun trn 1 c phiu</p><p>(EPS)3. Mc tiu ti a ha gi tr ti sn ca ch s hu.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 3</p><p>McMc tiutiu caca doanhdoanh nghipnghipTi a ha gi tr ti sn cho ch s hu</p><p>doanh nghip.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 4</p><p>Gi tr c to ra khi ti a ha gi c phiu chocc c ng hin hu.</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>2</p><p>McMc tiutiu caca doanhdoanh nghipnghipTi a ha gi tr ti sn cho ch s hu</p><p>doanh nghip.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 5</p><p>Gi c phiu c xem nh l phong v biu o lng hot ng kinh doanh.</p><p>Cc yu t c quan tmLi nhun, EPS ca hin ti v tng laiYu t thi gian v ri ro ca li nhun vEPSChnh sch c tcCc yu t khc c lin quan</p><p>3 QUYT NH TI CHNH3 QUYT NH TI CHNH Quyt nh u t Quyt nh ti tr Quyt nh qun tr ti sn</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 6</p><p>Nhm</p><p>Ti a ha gi tr doanh nghip</p><p>QuytQuyt nhnh uu ttL quyt nh quan trng nht, gn lin vi phabn tri ca Bng cn i k ton. C th n baogm nhng quyt nh nh sau:</p><p> Doanh nghip cn nhng loi ti sn no phc v chosn xut kinh doanh?</p><p> Mi quan h gia ti sn lu ng v ti sn c nh nnnh th no?</p><p> Doanh nghip cn u t bao nhiu vo ti sn lu ng?Bao nhiu vo ti sn c nh? Chi tit hn, doanhnghip cn u t bao nhiu vo hng tn kho, bao nhiutin mt cn c trong hot ng kinh doanh hng ngy?Nn mua sm nhng loi ti sn c nh no? v.v.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 7</p><p>QuytQuyt nhnh titi trtrQuyt nh ti tr li lin quan n bn phi cabng cn i k ton.</p><p> Quyt nh nn la chn loi ngun vn no ti tr chovic mua sm ti sn: vn ch s hu hay vn vay.</p><p> Nn s dng li nhun tch ly hay nn ku gi thm vnt c ng, nn vay ngn hng hay nn huy ng vn bngcch pht hnh cc cng c n, nn pht hnh tri phiuhay thng phiu, nn dng vn ngn hn hay vn di hn</p><p> Xem xt mi quan h gia li nhun li ti u t v linhun c phn chia di hnh thc c tc (chnh schphn phi)</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 8</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>3</p><p>QuytQuyt nhnh qunqun ll titi snsn Ti sn phi c qun l sao c hiu qu nht? Qun tr ti sn lu ng c tm quan trng hn</p><p>so vi qun tr TS c nh v ti sn lu ng lloi ti sn d gy ra tht thot v lng ph khis dng..</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 9</p><p>T CHC QUN TR TI CHNHT CHC QUN TR TI CHNHTi cc cng ty hin i: c s tch bitgia ch s hu &amp; nh qun tr doanhnghip.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 10</p><p>GimGim cc titi chnhchnh (CFO)(CFO)</p><p>Hi ngqun tr</p><p>Tng gimc (CEO)</p><p>Gim csn xut</p><p>Gim cti chnh</p><p>(CFO)</p><p>Gim cMarketing</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 11</p><p>Gim c ti chnh(CFO)</p><p>Phng ti chnh- Hoch nh ngn sch vn u t di hn</p><p>- Qun tr tin mt v u t ngn hn- Qun tr tn dng v tn khoChnh sch phn phi c tc</p><p>Phn tch v hoch nh ti chnhQuan h cng ty chng khon, NHTM</p><p>Quan h vi cc c ng</p><p>Phng k ton- K ton chi ph- Qun tr chi ph- Bo co k ton- Kim sot ni b</p><p>- Chun b cc d bo</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 12</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>4</p><p>13</p><p>Gim cti chnh</p><p>CFO</p><p>Nh u t(nhngngitha tinnhng chalm g)</p><p>(1) Nhn tin t nh u t</p><p>(1)Hot ngCng ty</p><p>(2) u t tin vo hot ng cng ty</p><p>(2)</p><p>(4a) Tin dng ti u t</p><p>(4a)</p><p>(4b) Tin hon tr cho nh u t</p><p>(4b)</p><p>VaiVai trotro ccaa GiGimm cc ttii chchnhnh</p><p>(3) Mang tin v t hot ng</p><p>(3)Ti sn</p><p>THTHTRNGTRNGTITICHNHCHNH</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 14</p><p>ThTh trngtrng titi chnhchnhTh trng ti chnh bao gm tt c ccnh ch ti chnh v cc th tc cho vicmua bn cc ti sn ti chnh (cng c tichnh).</p><p>nh ch ti chnh?</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 15</p><p>nhnh chch titi chnhchnh</p><p>Cc nh ch ti chnh (Financial Institution):- Bao gm cc ngn hng, qu tit kim, qu hu</p><p>bng v cc cng ty bo him.- L nhng trung gian ti chnh thc hin chc</p><p>nng chu chuyn vn hiu qu nht cho nnkinh t</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 16</p><p>Cc c nhn, tchc trong x</p><p>hi</p><p>Cc nh ch tichnh</p><p>Cc t chc, cnhn bit sdng vn chiu qu</p><p>Gitin</p><p>u t,Cho vay</p><p>Vai tr:- C ch thanh ton- Hot ng vay v cho vay- Phn tn ri ro</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>5</p><p>ChChcc nngnng ccaa thithi trtrngng ttii chchnhnh ng vai tr l knh dn vn t ngi tit</p><p>kim n ngi kinh doanh Gip cho vic s dng vn c hiu qu</p><p>hn Gip a dng hoa ri ro Cung cp kh nng thanh khon cho cc</p><p>chng khon Cung cp thng tin thi trng</p><p>19/08/2012 17ThS. Nguyn Nh nh</p><p>ThThtrngtrng</p><p>titichnhchnh</p><p>Th trng s cp</p><p>Th trng th cp</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 18</p><p>Cn c vo s lun chuyn cc ngun ti chnhCn c vo s lun chuyn cc ngun ti chnh</p><p>PhnPhn loiloi tthh trngtrng titi chnhchnh</p><p> Th trng s cp (primary markets): nhngti sn ti chnh c pht hnh ln u tin</p><p>Th trng th cp (secondary markets):-L ni giao dch mua bn cc ti sn ti chnh c pht hnh trn th trng s cp.-Th trng m bo tnh thanh khon cho cc tisn ti chnh pht hnh v khng lm nhhng n lng tin mt, ti sn v nhng hotng khc ca cng ty pht hnh ti sn ti chnh.</p><p>19/08/2012 19ThS. Nguyn Nh nh</p><p>Th trng th cpTh trng th cp Theo tnh cht t chc ca th trng:</p><p> Th trng chng khon tp trung (th trng chngkhon c t chc): thc hin mua bn cc loi chngkhon nim yt c t chc mt cch cht ch. Hnhthi in hnh ca TTCK tp trung l S giao dchchng khon. Ti s giao dch, cc giao dch c tptrung ti 1 a im, cc lnh c chuyn n sngiao dch v gi giao dch c xc nh theo phngthc khp lnh tp trung.</p><p> Th trng chng khon phi tp trung (OTC- over thecounter market): l th trng giao dch cc chngkhon cha nim yt c cc cng ty chng khonthc hin qua mng thng tin.</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 20</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>6</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 21</p><p>Th trng th cpTh trng th cp</p><p> Theo loi hng ha giao dch trn th trng: Th trng c phiu; Th trng tri phiu; Th trng chng khon phi sinh.</p><p>19/08/2012 ThS. Nguyn Nh nh 22</p><p>PhnPhn loiloi thithi trtrngng ttii chchnhnhCn c vo thi gian s dng ngun ti chnh huy</p><p>ng c Th trng vn: L th trng din ra vic</p><p>mua bn cc cng c n di hn nh c phiu,tri phiu. Th trng vn c phn thnh bab phn l th trng c phiu, cc khon chovay th chp v tri phiu.</p><p> Th trng tin t: L mt th trng tichnh ch c cc cng c ngn hn (k hnthanh ton di 1 nm);</p><p>19/08/2012 23ThS. Nguyn Nh nh</p><p>CC HNH THC T CHC DNCC HNH THC T CHC DN</p><p>06/12/2013 24ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM</p><p>Doanh nghip t nhn</p><p>Cng ty hp danh</p><p>Cng ty TNHH</p><p>Cng ty c phn</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>7</p><p>Doanh nghip t nhnDoanh nghip t nhn Khng c t cch php nhn Ch s hu duy nht l 1 c nhn, l i din</p><p>theo php lut ca doanh nghip, chu trchnhim v hn i vi mi mn n ca doanhnghip.</p><p> Ch DNTN c ton quyn quyt nh i vimi hot ng sn xut kinh doanh ca doanhnghip v i vi li nhun sau khi thc hincc ngha v i vi nh nc. Ch DNTN cth trc tip qun l hoc thu ngi khc qunl</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 25</p><p>Doanh nghip t nhnDoanh nghip t nhnTHUN LI- n gin, d thnh</p><p>lp- CP thnh lp thp- Ph hp vi quy m</p><p>SXKD nh- To s tin tng cho</p><p>i tc</p><p>KH KHN- Mc ri ro ca</p><p>ch DNTN cao- Kh khn trong huy</p><p>ng vn- C cu t chc n</p><p>gin- K nng qun l hn</p><p>ch- i sng hu hn</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 26</p><p>Cng ty hp danhCng ty hp danh C t cch php nhn Phi c t nht 2 thnh vin hp danh, ngoi ra c</p><p>th c cc thnh vin gp vn Thnh vin hp danh:</p><p> Phi l c nhn c trnh chuyn mn v uy tn ngh nghip C quyn qun l cng ty, tin hnh cc hot ng SXKD nhn</p><p>danh cng ty Chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v cc ngha v</p><p>ca cng ty. Thnh vin gp vn:</p><p> Khng c tham gia qun l cng ty v khng c tin hnhcc hot ng SXKD nhn danh cng ty</p><p> c quyn chia li nhun theo t l quy nh ti iu l cng ty Chu trch nhim i vi cc ngha v ca cng ty trong phm vi</p><p>s vn gp vo cng ty06/12/2013</p><p>ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 27</p><p>Cng ty hp danhCng ty hp danhTHUN LI- n gin, d</p><p>thnh lp- CP thnh lp thp,</p><p>nhng cao hnDNTN</p><p>- Trch nhim huhn i vi ccthnh vin gpvn</p><p>KH KHN- Mc ri ro cao i vi</p><p>thnh vin hp danh: trchnhim v hn vi ccngha v n ca DN.</p><p>- Kh trong vic huy ngvn nhng d hn DNTN</p><p>- Kh trong vic chuyndch vn gia cc thnhvin</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 28</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>8</p><p>Cng ty TNHH 2 thnh vinCng ty TNHH 2 thnh vin C t cch php nhn Cng ty TNHH khng c quyn pht hnh c</p><p>phiu huy ng vn Thnh vin gp vn c th l t chc hoc c nhn.</p><p>S lng thnh vin gp vn ti thiu l 2, ti a l50</p><p> Thnh vin gp vn chu trch nhim i vi cckhon n ca cng ty trong phm vi vn gp camnh trong cng ty.</p><p> Cng ty TNHH c t 2 thnh vin tr ln phi cHi ng thnh vin, Ch tch Hi ng thnh vin,Gim c. Cng ty TNHH c t 11 thnh vin tr lnphi c Ban kim sot.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 29</p><p>Cng ty TNHHCng ty TNHH 22 thnh vinthnh vinTHUN LI- t gy ri ro cho</p><p>ngi gp vn- Ch chuyn</p><p>nhng vn ciu chnh chtch nn nh ut d dng kimsot c victhay i cc thnhvin.</p><p>KH KHN- Trch nhim hu hn i</p><p>vi cc thnh vin gpvn.</p><p>- Vic huy ng vn b hnch do cng ty khngc pht hnh c phiu.</p><p>- Vic chuyn nhng vncho nh u t khckhng d dng.</p><p>- ng thu 2 ln06/12/2013</p><p>ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 30</p><p>CngCng tyty cc phnphn C t cch php nhn Vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau c</p><p>gi l c phn (stock) C phiu (Share) l loi chng khon xc nhn quyn v li</p><p>ch hp php ca ngi s hu i vi mt phn vn cphn ca t chc pht hnh</p><p> Ngi s hu c phn ca cng ty c gi l c ng. C ng chu trch nhim v n v cc ngha v ti sn khc ca</p><p>cng ty trong phm vi vn gp vo cng ty C ng c quyn t do chuyn nhng c phn ca mnh cho</p><p>ngi khc, tr mt s trng hp khng c chuyn nhng theoquy nh.</p><p> CTCP phi c i hi ng c ng, Hi ng qun tr,Gim c, Ban kim sot.</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 31</p><p>c im Cng ty c phnCng ty c phn</p><p> Vit Nam, theo Lut doanh nghip C ng c th l c nhn hoc t chc, s lng c</p><p>ng ti thiu l 3, khng hn ch ti a. CTCP phi c i hi ng c ng, Hi ng</p><p>qun tr, Gim c. CTCP c t 11 c ng tr lnphi c Ban kim sot</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 32</p><p>c im</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>9</p><p>CngCng tyty cc phnphn</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 33</p><p>Phn loi c phn</p><p>C phn</p><p>C phnu i</p><p>C phnph thng</p><p>C phn u i C phn u i biu quyt:</p><p> C s phiu biu quyt nhiu hn c phn ph thng. S phiu biu quytca c phn u i biu quyt do cc c ng sng lp tha thun v ghivo iu l cng ty.</p><p> Ch c c ng sng lp cng ty hoc t chc c Chnh ph y quynmi c nm gi c phn u i biu quyt.</p><p> Tuy nhin, c phn u i biu quyt ca c ng sng lp ch c hiu lctrong thi hn ba nm k t ngy cng ty c cp Giy chng nhnng k kinh doanh; sau thi hn ny, c phn u i biu quyt schuyn thnh c phn ph thng (theo Lut doanh nghip Vit Nam).</p><p> C phn u i c tc: c tr c tc khng ph thuc vo ktqu kinh doanh ca cng ty</p><p> C phn u i hon li: c u tin hon li trc trong thtc gii quyt pht sn</p><p> C phn u i khc do iu l cng ty quy nh.29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 34</p><p>C phn u i</p><p> C ng s hu C phn u i khng cquyn bu c, hn ch trong vic tham giaiu hnh cng ty (tr trng hp c phn ui biu quyt).</p><p> C ng u i c kh nng thu hi phn tisn ca cng ty ln hn c ng thng.</p><p> C phn u i c th chuyn i thnh cphn ph thng theo quyt nh ca i hing c ng.</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 35</p><p>C phn ph thng (CP thng) C ng s hu c phn thng (c gi l c ng</p><p>thng) c quyn b phiu biu quyt i vi cc quyt nhln ca cng ty ti i Hi c ng, c quyn bu c vng c vo Hi ng qun tr.</p><p> C ng thng c hng li t kt qu hot ng kinhdoanh theo gi tr c phn m h nm gi thng qua c tcv/hoc phn gi tr ti sn tng thm ca cng ty theo gi thtrng.</p><p> C ng thng s c cc quyn li i vi ti sn ca cngty sau khi quyn li ca ngi nm gi tri phiu cng ty,nhng ngi nm gi cc ti khon n khc v ngi nmgi c phiu u i c hon thnh.</p><p> C ng thng c quyn u tin mua c phn pht hnhmi tng vn..</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 36</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>10</p><p>CcCc loiloi cngcng tyty cc phnphnCTCP ni b Thng l CTCP mi</p><p>thnh lp u tin, cc c phn</p><p>c nm gi bi 1nhm nh cc nh ut</p><p> C phn khng cmua bn, giao dchrng ri trong cngchng</p><p>CTCP i chng Khi CTCP ni b</p><p>bt u tng trng,thm nhiu c phnc pht hnhnhm b sung vn c phn s cmua bn, giao dchrng ri trn thtrng</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 37</p><p>ThunThun lili D huy ng vn Chuyn nhng vn d dng D thu hi lng c phiu pht hnh t gy ri ro cho c ng Kh nng hot ng rng Tch bit gia quyn s hu v quyn qun l c iu hnh chuyn nghip, i sng vhn</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 38</p><p>KhKh khnkhn Thnh lp phc tp v tn km ng thu 2 ln Pht sinh chi ph i din do c im Tch</p><p>bit gia quyn s hu v quyn qun l Chi ph c ng kim sot ban qun l Chi ph nh qun l cp cao ng vin, khuyn</p><p>khch cc nh qun l cp thp v cc nhn vin khctrong cng ty n lc lm vic t c mc tiuca ch s hu</p><p> Chi ph thng tin cho cc i tng c lin quan nhot ng kinh doanh ca cng ty</p><p>29/01/2012 ThS. Nguyn Nh nh 39</p><p>THU TNDNTHU TNDNThu TNDN = Thu nhp chu thu x thu sut thu TNDN</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 40</p><p>Doanh thu,Thu nhp</p><p>Chi ph hp l-CP khu hao-CP li vay-CP kinh doanh khc</p><p>TR</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>11</p><p>KhuKhu haohao TSCTSCKhu hao TSC s dng cho hot ng snxut kinh doanh l vic phn b 1 cch c hthng nguyn gi TSC vo chi ph sn xuttrong k thng qua thi gian trch khu hao</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 41</p><p>Nguyn gi TSC:Ton b chi ph c TSC trng thi sn sng s dng.</p><p>CcCc phngphng phpphp khukhu haohao1. Khu hao theo ng thng2. Khu hao theo tng s nm3. Khu hao theo s d gim dn c iu chnh4. Phng php MACRS</p><p>ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM 42</p><p>V d:Mt TSC hu hnh A c nguyn gi l70 triu ng, thi gian s dng hu chca TSC A l 7 nm. Xc nh mc khuhao nm theo tng phng php.</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 43</p><p>KhuKhu haohao theotheo phngphng phpphpngng thngthng</p><p>Mc KH nm =Nguyn gi</p><p>Thi gian s dng</p><p>= Nguyn gi *1</p><p>Thi gian s dng</p><p>= Nguyn gi * T l khu hao</p><p>= 70 *17</p><p>44ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>12</p><p>KhuKhu haohao theotheo tngtng ss nmnm ss dngdng</p><p> Tnh tng s nm = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 =28</p><p> Tnh t l khu hao nm i = S nm s dng cnli cho n khi ht hn s dng / tng s nm</p><p> Tnh mc khu hao tng nm</p><p>Nm 1 2 3 4 5 6 7T l 7/28 6/28 5/28 4/28 3/28 2/28 1/28McKH</p><p>17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5</p><p>45ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM</p><p>KhuKhu haohao theotheo ss dd gimgim dndncc iuiu chnhchnh Tnh t l khu hao theo phng php ng</p><p>thng = 1/7 Xc nh h s iu chnh</p><p>Thi gian s dng ca TSC H s iu chnh3 4 nm 1,5 mt s</p><p>quc gia5 6 nm 2,0&gt; 6 nm 2,5</p><p>&lt; 4 nm 1,5 Vit Nam4 6 nm 2,0&gt; 6 nm 2,5</p><p>46ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM</p><p>KhuKhu theotheo ss dd gimgim dndn cciuiu chnhchnh Tnh mc khu hao nm i</p><p>= Gi tr cn li tnh n u nm i*</p><p>T l khu hao theo phng php ng thng*</p><p>H s iu chnh</p><p>47ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM</p><p>KhuKhu haohao theotheo ss dd gimgim dndncc iuiu chnhchnh Chuyn sang phng php khu hao theo</p><p>ng thng nhng nm cui (thng l 2nm cui):Khi mc khu hao nm xc nh theo phngphp s d gim dn bng (hoc thp hn)mc khu hao tnh bnh qun gia gi tr cn liv s nm s dng cn li ca ti sn c nh,th k t nm mc khu hao c tnh bnggi tr cn li ca ti sn c nh chia cho snm s dng cn li ca ti sn c nh</p><p>48ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>13</p><p>KhuKhu haohao theotheo ss dd gimgim dndncc iuiu chnhchnh</p><p>Nm GTCL nu nm</p><p>Cch tnh mc KH nm Mc KH nm</p><p>1 70 = 70 * (1/7) * 2,5 = 252 45 = 45 * (1/7) * 2,5 = 16,073 28,93 = 28,93 * (1/7) * 2,5 = 10,334 18,6 = 18,6 * (1/7) * 2,5 = 6,645 11,96 = 11,96 * (1/7) * 2,5 = 4,276 7,69 = 7,69/2 = 3,8457 3,845 = 3,845</p><p>Tnh khu hao ca TSC A theo h s iu chnh ca Vit Nam</p><p>49ThS. Nguyn Nh nh-H M TP.HCM</p><p>PhngPhng phpphp MACRSMACRSPhng php ny p dng M. Theo ,TSC c chia thnh 6 nhm v quynh t l khu hao hng nm cho tngnhm</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 50</p><p>PhngPhng phpphp MACRSMACRSNm Nhm TSC c thi gian khu hao</p><p>3 nm 5 nm 7 nm1 33.33% 20.00% 14.29%2 44.45 32.00 24.493 14.81 19.20 17.494 7.41 11.52 12.495 11.52 8.936 5.76 8.927 8.938 4.46</p><p>LL chnchn thuthu L chn thu ca khu hao L chn thu ca li vay</p><p>06/12/2013ThS. Nguyn Nh nh H MTP.HCM 52</p></li><li><p>12/6/2013</p><p>14</p><p>TI LiU THAM KHOTI LiU THAM KHO Qun tr ti chnh - TS. Nguyn Vn Thun -</p><p>NXB Thng K, nm 2008 Cu hi v bi tp Qun tr ti chnh - TS.</p><p>Nguyn Vn Thun - NXB Thng K Qun tr ti chnh ca tc gi Eugene F.</p><p>Brigham v Houston n bn nm 2006 - KhoaKinh t - HQG TPHCM dch sang ting Vit,NXB Cengage.</p><p> Mn hc Phn tch ti chnh ca Chng trnhging dy kinh t Fulbright.</p><p> Bi ging Qun tr ti chnh ca TS. Nguyn VnThun.</p><p>ThS. Nguyn Nh nh - H M TPHCM 53</p></li></ul>