Bilans, Rzis, Cv

  • Published on
    21-Oct-2014

  • View
    21.668

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<p>Slajd 1</p> <p>Pojecie, wymogi formalne i wzr bilansuBILANS to dwustronne zestawienie wartoci zasobw majtkowych, czyli aktyww oraz rde ich finansowania, czyli pasyww sporzdzone na okrelony dzie i w okrelonej formie.Bilanse zestawia si wg znormalizowanego wzoru opublikowanego w zaczniku do ustawy o rachunkowoci</p> <p>Pojecie, wymogi formalne i wzr bilansuPrawidowo sporzdzony bilans powinien spenia okrelone wymogi formalne:Dokadne oznaczenie podmiotu, dla ktrego jest sporzdzonyOznaczenie dnia bilansowego, czyli daty na jak jest sporzdzonyOkrelenie jednostek, w ktrych wyraone s dane liczboweWyszczeglnienie nazw i wartoci poszczeglnych grup aktyww i pasyww</p> <p>Pojecie, wymogi formalne i wzr bilansuPrawidowo sporzdzony bilans powinien spenia okrelone wymogi formalne:Wartoci musz by wyraone w zotwkach, a bilans sporzdzony w jzyku polskimSumy oglne aktyww i pasyww musz by sobie rwne zgodnie z zasad rwnowagi bilansowejPodpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksig rachunkowych oraz kierownika jednostkiDat sporzdzenia bilansu</p> <p>Pojecie, wymogi formalne i wzr bilansuBilans zestawia si na koniec roku obrotowego, ktrym jest:Rok kalendarzowyInny okres trwajcy 12 kolejnych penych miesicy kalendarzowych stosowany rwnie dla celw podatkowych, okrelony w statucie lub umowie, na podstawie ktrej funkcjonuje podmiotW niektrych przypadkach moe zaj potrzeba sporzdzenia bilansu na inny dzie (Np. na dzie postawienia podmiotu w stan likwidacji)</p> <p>Pojecie, wymogi formalne i wzr bilansuBilans moe by sporzdzony ze szczegowoci wiksz ni to wynika z okrelonej w zacznikach do ustawy, jeeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostkiW okrelonych przypadkach podmiot moe sporzdza bilans w formie uproszczonej, wykazujc co najmniej grupy oznaczone literami i cyframi rzymskimi</p> <p>Pojecie, wymogi formalne i wzr bilansuWarunki, ktre musi speni podmiot, aby mc sporzdza bilans w uproszczonej formie:rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynioso nie wicej ni 50 osbSuma aktyww bilansu na koniec roku obrotowego stanowia rwnowarto nie wicej ni 2 000 000 Przychody ze sprzeday produktw i towarw oraz operacji finansowych nie wicej ni 4 000 000 </p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUBilans stanowicy cz sprawozdania finansowego jest gwnym rdem informacji o sytuacji finansowej jednostkiSytuacja finansowa uzaleniona jest od kontrolowanych przez jednostk zasobw ekonomicznych, jej struktury finansowej, pynnoci i wypacalnoci oraz zdolnoci dostosowania si do zmian w rodowisku, w ktrym prowadzi dziaalno</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUInformacje o zasobach s pomocne przy przewidywaniu zdolnoci jednostki do wypracowywania rodkw pieninych i ich ekwiwalentw w przyszociInformacje o strukturze finansowej wykorzystywane s przy przewidywaniu przyszych potrzeb kredytowych, a take zdolnoci jednostki do dalszego pozyskiwania rde finansowaniaInformacje dotyczce pynnoci i wymagalnoci s pomocne przy przewidywaniu zdolnoci jednostki do terminowego regulowania zobowiza</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUInformacje zawarte w bilansie wykorzystywane s przez szeroki krg uytkownikw:Kierownictwo jednostkiObecnie i potencjalni inwestorzyObecnych i potencjalnych kredytobiorcwKontrahentwPracownikw</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUSprawozdania finansowe, aby byy wiarygodnym i uytecznym rdem informacji musz by sporzdzone w oparciu o nastpujce zasady:Zasad memoriauZasad kontynuacji dziaaniaZasad cigociZasad wyceny wedug kosztu historycznegoZasad ostronoci wyceny</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUZASADA MEMORIAUZgodnie z zasad memoriau skutki zdarze ujmuje si z chwil ich wystpienia, a nie w momencie wpywu lub wypywu rodkw pieninychSkutki zdarze ujmuje si w sprawozdaniu okresu, ktrego dotyczZakres informacji obejmuje przesze zdarzenia, ktre pocigny za sob wpyw lub wypyw rodkw pieninych, oraz o zdarzeniach ktre spowodoway obowizek zapaty w przyszoci i o zasobach odpowiadajcych rodkom pieninym, ktre jednostka otrzyma w przyszoci</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUZASADA KONTYNUACJI DZIAANIAWprowadza zaoenie, e jednostka bdzie kontynuowaa w dajcej si przyszoci (min. 12 miesicy) dziaalno w nie zmniejszonym istotnie zakresieJeeli jednostka zamierza (lub musi) zaprzesta dziaalnoci lub j istotnie ograniczy, to sprawozdanie finansowe (w tym bilans) podlega sporzdzeniu wedug odrbnych zasad</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUZASADA CIGOCIBilans zamykajcy jeden rok obrotowy jest jednoczenie bilansem otwarcia roku nastpnegoZasada ta ma zapewni porwnywalno bilansw z rnych okreswBilanse z kolejnych okresw powinny zachowa cigo formaln (ten sam ukad i sposb grupowania) oraz cigo merytoryczn (te same metody wyceny aktyww i pasyww)</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUZASADA KOSZTU HISTORYCZNEGOPoszczeglne skadniki aktyww i pasyww wycenia si wedug:- ceny poniesionej na ich nabycie- kosztw poniesionych na ich nabycieWyceny dokonuje si z uwzgldnieniem zasady ostronej wyceny</p> <p>ZASADY SPORZDZANIA BILANSUZASADA OSTRONEJ WYCENYNakazuje uwzgldnienie zmniejszenie wartoci uytkowej lub handlowej poszczeglnych skadnikw aktywwZasada ta wskazuje sposb podejcia do wyceny zasobw tak, aby nie zawya ich wyceny</p> <p>Charakterystyka AKTYWWAktywa jednostki to kontrolowane przez ni zasoby majtkowe o wiarygodnie okrelonej wartoci, powstae w wyniku przeszych zdarze, ktre spowoduj w przyszoci wpyw do jednostki korzyci ekonomicznychZasoby, ktre nie przysporz jednostce adnych korzyci ekonomicznych nie speniaj definicji aktyww</p> <p>Charakterystyka AKTYWWKorzyci ekonomiczne mog by uzyskane na wiele sposobw, np. poprzez:Wytwarzania produktw i usug przeznaczonych do sprzedayZamian na inne aktywaUregulowanie zobowizaPodzia pomidzy wacicieli jednostki</p> <p>Charakterystyka AKTYWWAktywa powstaj w wyniku przeszych zdarze:ZakupuWytworzeniaPrzejcia nieodpatnego (Np. darowizny)</p> <p>Charakterystyka AKTYWWAktywa to zasoby kontrolowane przez jednostkJednostka kontroluje dany skadnik aktyww, jeeli jest uprawniona do uzyskiwania przyszych korzyci ekonomicznych powstajcych w wyniku jego uytkowania oraz jest w stanie ograniczy dostp do niego osobom trzecimZdolno jednostki do sprawowania kontroli jest zazwyczaj wynikiem posiadania tytuu prawnego,w tym prawa wasnoci</p> <p>Charakterystyka AKTYWWZasoby wykazywane w bilansie podzielone na dwie grupy oznaczone literami:A. Aktywa trwaeB. Aktywa obrotoweAktywa trwae stanowi cz aktyww jednostki, ktre nie s zaliczane do aktyww obrotowych i bd wykorzystywane przez okres duszy ni 12 miesicy od dnia bilansowegoAktywa obrotowe stanowi t cz aktyww jednostki, ktre w przypadku:Aktyww rzeczowych przeznaczone s do zbycia lub zuycia w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego lub w cigu normalnego cyklu operacyjnego waciwego dla danego podmiotuAktyww finansowych s patne i wymagalne w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego lub od daty ich zaoenia, wystawienia lub nabycia</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychNa aktywa trwae skadaj si:I. Wartoci niematerialne i prawne.II. Rzeczowe aktywa trwae.III. Nalenoci dugoterminowe.IV. Inwestycje dugoterminowe.V. Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychWartoci niematerialne i prawne. Zalicza si do nich:Prawa nabyte przez jednostk (nie wytworzone !) o przewidywanym okresie uytecznoci ekonomicznej duszym ni rok, ktre przeznaczone s do wykorzystania na wasne potrzebyWarto firmy (goodwill) stanowic nadwyk ceny nabycia okrelonej jednostki lub zorganizowanej jej czci, nad wartoci godziw przejtych aktyww nettoKoszty zakoczonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostk we wasnym zakresie, poniesionych przed rozpoczciem produkcji nowych wyrobw lub stosowaniem nowej technologii</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychRzeczowe aktywa trwaeZasoby majce posta rzeczy, zaliczone do aktyww trwaych, ktrymi s:1) rodki trwae2) rodki trwae w budowie</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychrodki trwae to rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi speniajce nastpujce warunki:- s kompletne i zdatne do uytku- przewidywane okres ich ekonomicznej uytecznoci jest duszy ni rok- przeznaczone s na potrzeby jednostki</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychDo rodkw trwaych zaliczamy:- nieruchomoci, w tym grunty, budynki, budowle obiekty inynierii ldowej i wodnej- maszyny i urzdzenia- rodki transportu- inne przedmioty, w tym ulepszenia w obcych rodkach trwaych i inwentarz ywyrodki trwae w budowie to zaliczone do aktyww trwaych:- przysze rodki trwae w okresie ich budowy oraz montau- ulepszenia ju istniejcych rodkw trwaych w trakcie modernizacji czy przebudowy</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychNalenoci dugoterminowe to ta cze nalenoci jednostki, ktre stan si wymagalne po upywie 12 miesicy od dnia bilansowegoInwestycje dugoterminowe to aktywa nabyte w celu osignicia korzyci ekonomicznych wynikajcych z:- przyrostu wartoci nabytych aktyww- uzyskania z nabytych aktyww przychodw w formie odsetek, dywidend, lub innych poytkwDo inwestycji dugoterminowych zalicza si:- nieruchomoci- wartoci niematerialne i prawne- dugoterminowe aktywa finansowe (udziay, akcje, obligacje i inne papiery wartociowe, udzielone poyczki, lokaty bankowe, metale szlachetne, dziaa sztuki i inne)</p> <p>Charakterystyka aktyww obrotowychNa aktywa obrotowe skadaj si:I. Zapasy.II. Nalenoci krtkoterminowe.III. Inwestycje krtkoterminowe.IV. Krtkoterminowe rozliczenia midzyokresowe </p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychZAPASYZapasy to aktywa rzeczowe:- przeznaczone do sprzeday w toku zwykej dziaalnoci gospodarczej,- bdce w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzeda,- majce posta materiaw lub surowcw zuywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie wiadczenia usugNa zapasy skadaj si:- materiay,- pprodukty i produkty w toku,- produkty gotowe,- towary,- zaliczki na dostawy.</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychNalenoci krtkoterminoweJest to og nalenoci z tytuu dostaw i usug, a take cao lub cz pozostaych nalenoci, ktrych termin zapadalnoci przypada w okresie do 12 miesicy od dnia bilansowegoW zalenoci od tytuu, z jakiego wynika naleno wyrnia si:- nalenoci z tytuu dostaw i usug,- nalenoci z tytuu podatkw, ce, ubezpiecze i innych wiadcze lub nalenej dotacji,- inne nalenoci,- nalenoci dochodzone na drodze sdowej.</p> <p>Charakterystyka aktyww trwaychInwestycje krtkoterminoweNa inwestycje krtkoterminowe skadaj si:1) Krtkoterminowe aktywa finansowe, czyli przeznaczone do obrotu udziay i akcje, inne papiery wartociowe, udzielone poyczki z okresem spaty do 12 miesicy od dnia bilansowego, inne krtkoterminowe aktywa finansowe (czeki, weksle obce, lokaty bankowe i inne) oraz rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych w formie krajowych rodkw patniczych, walut obcych i dewiz, a take rodki pienine w drodze i papiery wartociowe z terminem zapadalnoci krtszym ni 3 (czeki, weksle obce, bony skarbowe, itp.)2) Inne inwestycje krtkoterminowe to przykadowo, nie zaliczane do dugoterminowych inwestycji, inwestycje w metale szlachetne.</p> <p>Charakterystyka pasywwSkadnikami pasyww s:A. Kapita (fundusz) wasny.B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania</p> <p>Charakterystyka pasyww kapitay wasneCharakterystyka kapitaw (funduszy) wasnychKapita wasny stanowi rnic pomidzy wartoci aktyww jednostki, a jej zobowizaniamiSposb tworzenia kapitau zaley od zasad gospodarki finansowej danej jednostki, ktr okrelaj przepisy prawa regulujce jej dziaalno</p> <p>Charakterystyka pasyww kapitay wasneNa kapitay wasne skadaj si:I. Kapita (fundusz) podstawowy, ktrym jest:- w spce akcyjnej kapita zakadowy- w spce z o.o. kapita udziaowy- w spdzielniach fundusz udziaowy- w przedsibiorstwach pastwowych fundusz zaoycielskiNalene wpaty na kapita podstawowy (wielko ujemna)Udziay (akcje) wasne (wielko ujemna)</p> <p>Charakterystyka pasyww kapitay wasneIV.Kapita (fundusz) zapasowy tworzony ustawowo lub zgodnie ze statutem / umow spki, ze sprzeday akcji / udziaw powyej wartoci nominalnejV.Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny tworzony ustawowo w momencie przeszacowania rodkw trwaych, a take inwestycji dugoterminowychVI. Pozostae (fundusze) rezerwoweVII. Zysk (strata) z lat ubiegychVIII. Zysk (strata) nettoIX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna)</p> <p>Charakterystyka pasyww - zobowizaniaZOBOWIZANIA to wynikajce z przeszych zdarze obowizki wykonania wiadcze o wiarygodnie okrelonej wartoci, ktre spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszych aktyww jednostkiZobowizania dziel si na:- dugoterminowe z terminem wymagalnoci po upywie 12 miesicy od dnia bilansowego- krtkoterminowe z terminem wymagalnoci do 12 miesicy od dnia bilansowegoDo zobowiza dugoterminowych nie zalicza si zobowiza z tytuu dostaw i usug, zobowiza wobec pracownikw i innych ktre wi si z normalnym cyklem operacyjnym. Zaliczane s one w caoci do zobowiza krtkoterminowych, nawet jeeli s wymagalne po upywie 12 miesicy od dnia bilansowego</p> <p>Charakterystyka pasyww - zobowizaniaPodzia zobowiza dugoterminowych na grupy:Kredyty i poyczkiZobowizania z tytuu emisji dunych papierw (obligacji, bonw, weksli wasnych itp.)Inne zobowizania finansowe (np. z tytuu opcji)Inne zobowizania dugoterminowe (np. z tytuu umw leasingu finansowego)</p> <p>Charakterystyka pasyww - zobowizaniaPodzia zobowiza krtkoterminowych na grupy:Kredyty i poyczkiZ tytuu emisji dunych papierw wartociowychInne zobowizania finansoweZ tytuu dostaw i usugZaliczki otrzymane na dostawyZobowizania weksloweZ tytuu podatkw, ce, ubezpiecze i innych wiadcze (publiczno-prawne)Z tytuu wynagrodzeInne zobowizania</p> <p>Charakterystyka pasyww - zobowizaniaDo zobowiza krtkoterminowych zalicza si rwnie fundusze specjalneFundusze specjalne tworzone s poprzez zaliczenie ich rwnowartoci do kosztw dziaalnoci lub z zysku pozostajcego do dyspozycji jednostki, z przeznaczeniem ich na okrelone cele:- zakadowy fundusz wiadcze socjalnych- inne fundusze specjalne (np. fundusz nagrd i premii przyznawanych pracownikom)</p> <p>Rachunek zyskw i stratRachunek zyskw i strat jest kolejnym po bilansie sprawozdaniem obrazujcym sytuacj finansow jednostkiRachunek zyskw i strat jako sprawozdanie przedstawia rne pozycje, ktre pozwalaj odpowiada na pytania:- Jaki jest ostateczny rezultat finansowy dziaalnoci w danym okresie?- Jakie czynniki ten rezultat uksztatoway?</p> <p>Rachunek zyskw i stratPodstawowe zasady konstrukcji rachunku zyskw i strat obejmuj:Wyodrbnienie jednorodnych strumieni wynikowych o charakterze przychodw i ich zmniejszePrzyporzdkowanie wyej wymienionych strumieni do odpowiadajcym im charakterem segmentw wynikowychWyliczenie porednich kategorii wynikowychPrezentacja danych w wybranej formie sprawozdawczej</p> <p>Segmentowa budowa rachunku zyskw i strat</p> <p>Koszty dziaalnociPrzychody z dziaalnocioperacyjnej zasadniczejoperacyjnej zasadniczej</p> <p>Koszty pozostaejPrzychody z pozostaejdziaalnoci operacyjnejdziaalnoci operacyjnejKoszty finansowePrzychody finansoweStraty nadzwyczajneZyski nadzwyczajnePodatek dochodowy(i pozostae obcienia)Zysk / strata ze sprzedayZysk / strata z dz. operacyjnejZysk / strata z dz. gospodarczejSegmentoperacyjnySegmentlosowySegmentfinansowySegmentInnychobcieZysk / strata bruttoZysk / strata netto</p> <p>Rachunek zyskw i strat - przychodyPrzychody zgodnie z prawem bilansowym powinny by rozumiane jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych o wia...</p>