Bogać się, kiedy śpisz

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    466

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aby pobra ebooka na dysk twardy kliknij prawym guzikiem myszy na "download" (znajduje si nad ekranem), a nastpnie "zapisz element docelowy jako..."Wicej informacji o tej ksice znajdziesz na stronie:http://www.zlotemysli.pl/lukas,1/publication/show/6485/Bogac-sie-kiedy-spisz.htmlWszystkie ebooki znajdujce si na mojej stronie moesz rwnie udostpnia innym.

Transcript

<ul><li> 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Boga si, kiedy piszAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przez Sukces.webnode.com Niniejsza publikacja moe bykopiowana,orazdowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione sjakiekolwiekzmianyw zawartoci publikacji bezpisemnejzgodywydawcy.Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 22.04.2008 Tytu: Boga si, kiedy pisz (fragemnt utworu) Tytu oryginau: Grow Rich While You Sleep Autor: Ben Sweetland Tumacz: Piotr Obmiski Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. </li></ul><p> 2. SPIS TRECI JAK TA KSIKA POMOE CI SI WZBOGACI? ...........................8Kluczem do Twojego sukcesu jest Twj wasny twrczy umys! ......................9Najzdrowsza z moliwych sytuacji ...................................................................12Twoja sytuacja domowa a Twj twrczy umys ..............................................14Jak oceniasz wasn zdolno odnoszenia sukcesw? ....................................15Zbud si kadym zakamarkiem swej istoty! ..................................................17Jak zdefiniowaby bogactwa tego wiata? .....................................................18 1. BOGACTWA ICH INTERPRETACJA ........................................24Co zrobiby ze swym bogactwem? .................................................................24Po co caa ta dyskusja o bogactwie? ................................................................26Boga si, kiedy pisz .......................................................................................28A co Ty teraz czujesz? ......................................................................................32 2. JAK CIESZY SI SPOKOJNYM SNEM? ....................................33 Martwienie si .............................................................................................34Rozwizanie ............................................................................................34 Zbytnie przeywanie swej pracy .................................................................35Rozwizanie ............................................................................................36 Zazdro o jak osob ................................................................................36Rozwizanie ............................................................................................36 Zawi ..........................................................................................................37Rozwizanie .............................................................................................37 Wyrzuty sumienia ........................................................................................37Rozwizanie .............................................................................................37 Lenistwo ......................................................................................................38Rozwizanie ............................................................................................38 Nienawi ....................................................................................................39Rozwizanie ............................................................................................39 Planowanie przyszoci ...............................................................................40Rozwizanie ............................................................................................40 Tworzenie ....................................................................................................40Rozwizanie .............................................................................................41 Lk przed mierci .......................................................................................41Rozwizanie .............................................................................................41Jak zasypia? ....................................................................................................44 3. PRAWDZIWE SIEDLISKO TWOJEJ INTELIGENCJI ..................51Umys niewiadomy a umys twrczy ..............................................................51Nasz psychiczny generator ..............................................................................52A co ze zdrowiem? ...........................................................................................59 4. PSYCHIKA TO CZOWIEK .........................................................62Czowiek jest umysem obdarzonym ciaem ...................................................65Sia nawyku ......................................................................................................67Przetestuj si na negatywno .........................................................................69Przetestuj si na negatywno .........................................................................74 3. Potrafi! Zrobi to! Jestem! .............................................................................75 5. POZNAWANIE PRAWDZIWEGO SIEBIE ....................................78Trzeba ciej pracowa na niepowodzenie ni na sukces ..............................82Prawdziwy Ty ...................................................................................................86 6. JESTE TYM, KIM MYLISZ, E JESTE! ..................................91Dlaczego jeste taki, jaki jeste? ......................................................................95Twoja wana przemiana ..................................................................................97Ostrzeenie pod adresem rodzicw ................................................................99 7. JESTE DWA RAZY LEPSZY, NI MYLISZ .............................103Co by powiedzia na podwojenie swych dochodw? ...................................106Porozmawiajmy wic o ideach .......................................................................107 Krok 1 ..........................................................................................................111 Krok 2 .........................................................................................................112 Krok 3 .........................................................................................................113Bd szczliwy! ..............................................................................................114 8. PIENIDZE, CZYLI MIT.............................................................116Nie kupujemy nic poza prac .........................................................................118Co z wasnoci? .............................................................................................120Co waciwie chcesz osign? .......................................................................123 9. BOGACTWA SPRAWA WIADOMOCI .................................127Niewidzialna metka z cen ............................................................................129Zdobywanie wiadomoci bogactwa ..............................................................135Czy lubisz konkursy? ......................................................................................138 10. SPRAWA KONTRASTW ........................................................139Uniknij utraty kontrastw ..............................................................................141Litowanie si nad sob ...................................................................................142 11. BOGA SI POD KADYM WZGLDEM KIEDY PISZ! . . .147Jak skoni Twj Twrczy Umys, by dla Ciebie pracowa? .........................150Twoja magiczna recepta na sukces ................................................................158 12. AKCEPTACJA SUPREMACJI MYLI NAD MATERI ..............160Jaki jest zakres Twoich mentalnych obrazw? .............................................164Wadza umysu nad materi ..........................................................................166 13. WICZENIA UMYSOWE A WICZENIA FIZYCZNE ..............170wiczenia umysowe ......................................................................................174Wykorzystuj swj Twrczy Umys do intelektualnej stymulacji ..................175Rozwi w sobie zdolno koncentracji ..........................................................176Stwrz sobie wyobraone cele ........................................................................177 14. MYLI S OBRAZAMI, OBRAZY S WZORCAMI ...................180Obrazy s wzorcami ........................................................................................181Psychiczna telewizja .......................................................................................183Wszystko, o co prosicie ..................................................................................185wiczenia ........................................................................................................187 15. TWOJA MENTALNA GUMKA DO MAZANIA ...........................192wiczenia ........................................................................................................195 16. BUDOWANIE WIADOMOCI SUKCESU ...............................202Przepis na zbudowanie wiadomoci sukcesu ..............................................204 4. Posiadasz ju wiadomo sukcesu! .............................................................206 Praktyka! Praktyka! Praktyka! .......................................................................212 17. ODKRYWANIE PRAWA OBFITOCI .......................................214 Gdy powstrzymuje nas poczucie winy ...........................................................218 Jak prawdziwe jest prawo obfitoci? .............................................................221 Czy zamierzasz przetestowa prawo obfitoci? ............................................224 Nie brakuje dbr! ...........................................................................................225 Czy to moe by prawda? ...............................................................................227 18. JU TERAZ SI BOGACISZ .....................................................230 Bogactwa duchowe ........................................................................................232 19. PRZYPADOCI PSYCHOSOMATYCZNE CZY S PRAWDZIWE? ..............................................................................235 Placebo na morsk chorob ..........................................................................238 Czy mier moe by psychosomatyczna? ....................................................239 20. ROZWIJANIE WIADOMOCI ZDROWIA .............................243 Panowanie nad sob ......................................................................................256 Przezwycienie niemiaoci ........................................................................256 Magnetyczna osobowo ...............................................................................257 Psychiczna koncentracja ...............................................................................258 Dobra pami .................................................................................................259 Umiejtno konwersacji ..............................................................................260 Spokojny sen ..................................................................................................261 Umiejtno relaksu .......................................................................................261 Rwnowaga wewntrzna ...............................................................................262 Usunicie zmczenia .....................................................................................263 21. AKCENTUJ POZYTYWY ..........................................................265 22. POM SOBIE, POMAGAJC INNYM ....................................266 Rozwijaj si, kiedy pisz .................................................................................273 23. PEWNE URZDZENIA, KTRE MOG CI POMC .................276 Dzieci te mog skorzysta ............................................................................281 Ucz si przez sen jzykw ..............................................................................282 Nauka przez sen nie jest niezbdna do osignicia sukcesu ........................282 24. TWOJE NOWE YCIE W ZDROWIU, BOGACTWIE I SZCZCIU ....................................284 5. BOGA SI, KIEDY PISZ darmowy fragment kilknij po wicej str. 6 Ben Sweetland 3. Prawdziwe siedlisko Twojej inteligencji Umys niewiadomy a umys twrczyNa pocztku wieku XIX, gdy badacze ludzkiego zachowania zaczli naukowo studiowa ludzkie zachowania, stwierdzono, e umys czo- wieka jest w swym dziaaniu dwoisty. Cz tego umysu znajdujca si poniej poziomu wiadomoci zostaa nazwana podwiado- moci. Sdzono wtedy, e umys wiadomy, ze sw zdolnoci my- lenia, planowania, przewidywania, bdzie umysem niejako panu- jcym, a ten drugi bdzie mu suy. Byo to bardzo dalekie od praw- dy.Jak si wkrtce dowiesz, to umys podwiadomy jest prawdziwym siedliskiem inteligencji i mocy. Nikt jeszcze nie mia tyle inteligencji wiadomie, ile kady z nas posiada jej niewiadomie!Przedrostek pod-, wiadomo, oznacza, e co znajduje si niej i naj- prawdopodobniej jest ze swej istoty nisze, gorsze, sabsze. To samo dotyczy przedrostka sub-, pochodzcego z aciny i uywanego choby w angielskiej nazwie podwiadomoci subconscience. Czemu wic, skoro podwiadomy umys jest siedliskiem inteligencji, nazywamy go podwiadomym?Nasze myli i dziaania s cay czas prowadzone przez umys pod- wiadomy niezalenie od tego, czy prowadzeni jestemy do suk- cesu i szczcia, czy te do poraki i rozpaczy.Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Ben Sweetland 6. BOGA SI, KIEDY PISZ darmowy fragment kilknij po wicej str. 7 Ben Sweetland Kiedy tylko wyrobimy w sobie nastawienie odpowiednie do odno- szenia sukcesw, nasza podwiadomo bdzie nas wioda w my- lach i dziaaniach do sukcesu i szczcia. Jeli za tak jest, to czy nie zgodzisz si, i nazwa Twrczy Umys byaby bardziej odpowied- nia? Z pewnoci te tak uwaasz, wic od tej strony za kadym ra- zem, gdy wspomn o Twrczym Umyle, mam na myli to, co przed- tem nazywalimy podwiadomoci.Nasz psychiczny generatorOto bardzo uproszczony model Twrczego Umysu i jego relacji ze wiadomoci. Bdzie to ten sam opis, ktry przedstawiem w nowo- jorskim radiu w roku 1930, a ktry zmary ju Alfred Adler 1 uzna za najlepszy opis podwiadomoci, jaki kiedykolwiek sysza.Jako porwnania uyjemy duej fabryki. Kada wielka firma, jak z pewnoci wiesz, ma swego prezesa zarzdu i dyrektora zarzdza- jcego. Ma te oczywicie wielu pracownikw redniego szczebla: wiceprezesw, sekretarzy, ksigowych itd. Dla uproszczenia uwzgl- dnimy jedynie prezesa zarzdu i dyre...</p>

Recommended

View more >