Brosura mps 2011 final

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    11

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Uputstvo za nastavnike i uenike </li><li> 2. 2 Konzorcijum kompanija na elu sa CT Computers-om (lanica ComTrade grupe) realizovao je kljuni deo Programa Digitalna kola postavio je novu infrastrukturu zasnovanu na Windows MultiPoint Server 2010, u osnovnim kolama na teritoriji Republike Srbije, isporuio je opremu i izvrio instalaciju svih digitalnih kabineta. Realizacija ovako kompleksnog projekta, jednog od najveih i najsloenijih u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u naoj zemlji, pokazala je spremnost kompanije da uspeno odgovori na najvee izazove koje angaovanje u javnom sektoru moe doneti. ComTrade je internacionalna grupacija, sastavljena od 22 kompanije i prisutna u 16 drava regiona, zapadne Evrope i SAD. Ima deset razvojnih kampusa, vie od 1500 zaposlenih i preko 1000 softverskih inenjera. lanice grupacije aktivne su u oblastima IT reenja i usluga, sistem integracije i IT distribucije. Svoje usluge ComTrade prua najveim svetskim kompanijama i regionalni je IT lider. ComTrade je dobitnik brojnih meunarodnih priznanja, i preferirani je partner za vie od 30 najveih svetskih proizvoaa softvera i hardvera. Usluge ove kompanije koriste rme iz javnog i privatnog sektora, iz oblasti IT-a, telekomunikacija, nansija, zdravstva, igara na sreu i drugih. </li><li> 3. 3http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil Sadraj Uvod ........................................................................................................................... 6 Snalaenje u okruenju ............................................................................................... 7 Osnove operativnog sistema .........................................................................................7 Pokretanje programa.....................................................................................................9 Preice na Start meniju..................................................................................................10 Preice na traci zadataka...............................................................................................11 Osnovne operacije sa fasciklama...................................................................................12 Izmena prikaza fascikle .............................................................................................13 Biblioteke.......................................................................................................................14 Prikaz lokacija biblioteke...........................................................................................16 Dodavanje nove lokacije u biblioteku .......................................................................17 Kako nastavnik koristi Windows MultiPoint Server 2011............................................. 18 Administracija kroz MultiPoint Manager.......................................................................18 Pokretanje MultiPoint Manager-a.............................................................................18 Korienje MultiPoint Manager-a .............................................................................19 HOME kartica ............................................................................................ 19 Promena podeavanja odabranih prilikom instaliranja MultiPoint Server-a ............................................................................... 20 Ponovno pokretanje (Restart) ili iskljuivanje (Shut down) raunara .... 21 Prebacivanje iz reima u reim odravanja raunara............................. 23 Dodavanje i uklanjanje korisnikih licenci ............................................. 24 Ponovno dodeljivanje periferijskih ureaja radnim stanicama ............. 25 Dodavanje i uklanjanje raunara ........................................................... 26 Informacije o Windows MultiPoint Serveru na internetu...................... 28 DESKTOP kartica........................................................................................ 29 Pregled svih radnih stanica.................................................................... 29 Blokiranje i oslobaanje radnih stanica................................................. 30 Slanje poruke blokiranim stanicama...................................................... 34 Ograniavanje pristupa Internetu.......................................................... 35 Pokretanje i zatvaranje aplikacija na drugoj radnoj stanici ................... 39 Projektovanje sopstvene radne povrine na drugu radnu stanicu ili vie njih........................................................ 41 Projektovanje odreene (uenike) radne stanice na sve ostale radne stanice........................................................................ 45 </li><li> 4. 4 Promena veliina slika trenutnog stanja radnih povrina...................... 47 Odjavljivanje (Log o) svih korisnika radnih stanica.............................. 50 STATIONS kartica....................................................................................... 51 Pregled statusa veze korisnika............................................................... 51 Pregled statusa hardvera....................................................................... 52 Identikacija stanica.............................................................................. 53 Odjavljivanje (log o) korisnika ............................................................. 55 Pauziranje aktivne korisnike sesije....................................................... 56 Postavljanje automatskog prijavljivanja (log on) stanice....................... 57 Prekid korisnike sesije.......................................................................... 58 Deljenje jedne korisnike stanice .......................................................... 59 Menjanje naziva stanice ........................................................................ 60 USERS kartica............................................................................................. 62 Pregled korisnika ................................................................................... 62 Kreiranje naloga administratora............................................................ 63 Kreiranje standardnog korisnikog naloga ............................................ 65 Ureivanje ili brisanje korisnikog naloga ............................................. 68 Razmena programa i datoteka.......................................................................................72 Razmena programa...................................................................................................72 Razmena datoteka.....................................................................................................72 Zajedniki rad deljenje OneNote sveske ................................................................81 Kako uenik koristi Windows MultiPoint Server 2011 ................................................. 85 Pokretanje programa.....................................................................................................85 Preuzimanje deljenih datoteka i samostalni rad............................................................86 Rad u zajednikoj svesci u programu OneNote 2010 ....................................................89 Praenje prezentacije kroz Interactive Classroom.........................................................90 Glasanje.....................................................................................................................91 Lokalizacija operativnog sistema i Oce paketa ......................................................... 93 Preuzimanje latinine verzije kroz Windows update.....................................................93 Odabir jezika operativnog sistema ................................................................................96 Preuzimanje paketa za lokalizaciju za Oce paket........................................................97 Odabir jezika Oce paketa............................................................................................98 Adrese za direktno preuzimanje jezikih paketa: ..........................................................99 </li><li> 5. 5http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil Program Digitalna kola Potovani, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drutvo Republike Srbije je u julu 2010. godine pokrenulo program Digitalna kola sa ciljem da opremimo sve osnovne kole na teritoriji nae zemlje savremenim raunarskim kabinetima. U okviru Programa Digitalna kola osnovne kole irom zemlje su u periodu od januara do juna 2011. godine opremljene savremenom raunarskom opremom i prateim softverom koji e acima omoguiti korienje raunara u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, i na taj nain pruiti im mogunost da unaprede svoje znanje iz informacionih i komunikacionih tehnologija kao i svih drugih oblasti ljudskog znanja. U digitalnim kabinetima e pored informatike moi da se dri nastava i iz ostalih predmeta, to e nastavni proces uiniti zanimljivijim i interaktivnijim. Na konkurs su mogle da se prijave sve redovne osnovne kole iji je osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. U zavisnosti od broja uenika i veliine uionice, kole su mogle da apliciraju za digitalni kabinet koji e se sastojati od 5, 10, 15, 20, 25 ili 30 radnih mesta za uenike. Takoe, programom Digitalna kola smo obuhvatili i male seoske sredine u kojima nastavu pohaa svega nekoliko uenika u jednom kolskom objektu, i za njih smo obezbedili lap-top raunar i projektor. Program Digitalna kola obezbeuje iste uslove za obrazovanje u svim osnovnim kolama u Srbiji ukljuujui i kole u izrazito nerazvijenim optinama. Programom Digitalna kola su obuhvaeni svi kolski objekti koji su se prijavili: njih 2910, to ini preko 95% od ukupnog broja kolskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Do kraja kolske 2010/2011. godine u 1589 kolskih objekata bie instalirani digitalni kabineti, a 1321 kolski objekat bie opremljen lap-top raunarom i projektorom. Programom Digitalna kola ukupno e biti obezbeeno preko 30 000 radnih mesta za uenike. Za kraj, elim da istaknem svoju veru da je ulaganje u mlade i u obrazovanje najbolji nain da se doprinese razvoju naeg drutva. Uverena sam da nastavnici u tom procesu imaju izuzetno veliki znaaj i njihova uloga je nezamenljiva. elim vam puno uspeha u radu. S potovanjem, DRAVNA SEKRETARKA Jasna Mati </li><li> 6. 6 Uvod Da bi vie korisnika (uenika) radilo za svojim raunarskim radnim mestom najee je potrebno da svako od njih ima svoj raunar i na njemu softver za rad. Ako su raunari za kojima radi uenik umreeni, nije ih jednostavno instalirati i odravati. Da bi se olakalo kreiranje i odravanje raunarskih uionica, i da bi se postigle utede u potronji elektrine energije, osmiljen je koncept gde vie uenika koji rade razliite poslove u razliitim programima (na vie radnih stanica) koristi jedan raunar koji podrava Windows MultiPoint Server 2011. Ovaj koncept ranije nije bilo mogue primeniti jer su jaki raunari bili vrlo skupi, a sada je mogue da se kupovinom modernog, ali ne preskupog raunara obezbedi da vie korisnika ima oseaj kao da rade za svojim raunarima, a zapravo se koristi samo jedan raunar. Na centralnom raunaru se nalazi Windows MultiPoint Server i pomou posebnih produetaka (ekstendera) se na ovaj raunar ukljuuju dodatni monitor, tastatura i mi za svakog korisnika. Nastavnik koji odrava raunarsku uionicu treba da denie koji korisnici e koristiti ovaj sistem (da li je korisnik nastavnik ili uenik i kakvo je korisniko ime i lozinka svakog od njih) i nakon toga svaki korisnik zauzima jednu od radnih stanica, prijavljuje se na sistem pomou korisnikog imena i lozinke i prikazuje mu se ekran koji izgleda kao ekran operativnog sistema Windows 7. Svaki korisnik zasebno radi kao da ima svoj raunar, iako zapravo dele zajedniki server. Na ovaj nain celokupan proces administracije i odravanja celog sistema u kome jedan raunar opsluuje vie korisnika obavlja se samo na jednom raunaru, svi dokumenti su na jednom mestu, svaki dodatni program koji se instalira na serveru je automatski dostupan svim korisnicima, a sam Windows MultiPoint Server je ve pripremljen da prui sve usluge umreavanja meu korisnicima ba kao i da rade na zasebnim raunarima koji su umreeni. Ekste Ekste Ekste ender 1 User 1 ender 2 ender 3 User 2 User 3 PointServer </li><li> 7. 7http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil Snalaenje u okruenju Osnove operativnog sistema Kada korisnik pone da radi na svom radnom mestu prikljuenom na raunar sa Windows MultiPoint Server 2011 operativnim sistemom, prikazuje mu se radna povrina sa ikonama i alatima ista kao kod Windows 7 operativnog sistema. Na radnoj povrini (Desktop) vide se ikone (Icons) i traka zadataka (Task Bar), u donjem levom uglu je Start dugme (Start Button) predstavljeno Windows logotipom. Klikom mia na to dugme se otvara meni koji sa leve strane prikazuje programe koji se najee koriste a sa desne strane se nalaze preice ka odreenim delovima sistema (dokumenta, raunar, kontrolna tabla itd.). </li><li> 8. 8 Pored Start dugmeta se nalaze ikone na traci zadataka. Svaki program koji se pokrene dobija na traci zadataka svoju ikonu. Na traci zadataka se mogu nalaziti i ikone programa koji trenutno nisu pokrenuti (svaki korisnik moe na svoju traku da postavi ikone programa koje esto koristi da bi ih bre pokrenuo kada su mu potrebni). Programi koji su trenutno aktivni se razlikuju po tome to su uokvireni na traci zadataka. </li><li> 9. 9http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil Pokretanje programa Svi programi koji su instalirani na raunaru sa Windows Multipoint Server-om se pokreu preko Start dugmeta: 1. klik na Start dugme a. ukoliko se ikona programa nalazi meu esto pokretanim programima dovoljno je kliknuti na ikonu b. ukoliko nema ikone programa meu esto pokretanim programima, klik na All Programs 2. pojavljuje se lista sa instaliranim programima, neki su prikazani kao ikone, a neki su grupisani po fasciklama (klikom na fasciklu prikazae se njen sadraj odmah ispod) 3. klik na ikonu programa otvara taj program </li><li> 10. 10 Preice na Start meniju Start meni ima osobinu da uva ikone programa koji se esto koriste. U praksi korisnik ima potrebu da se preica ka odreenom programu stalno nalazi u Start meniju: 1. na Start meniju desni klik na odreenu ikonu 2. sa padajueg menija se odabere opcija Pin to Start Menu 3. ikona program se sada uvek nalazi pri vrhu Start menija Na ovaj nain ikona tog programa e uvek biti u grupi ikona koje se nalaze na vrhu start menija. </li><li> 11. 11http://www.microsoft.com/serbia/obrazovanje/pil Ukoliko korisnik eli da skloni program sa liste stalno vidljivih programa: 1. na Start meniju desni klik na ikonu koju korisnik eli da skloni 2. sa padajueg menija odabere se opcija Unpin from Start Menu MultiPoint Server (kao i Windows 7) prua mogunost programima na start meniju da uz sebe prikau i dodatne opcije za pokretanje kao to su skoro otvarani dokumenti ili skoro poseivane Internet stranice. Ove opcije se mogu otvoriti...</li></ol>