Cerrando Círculos

  • Published on
    26-Jul-2015

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. CCEERRRRAANNDDOOCC RRCCUULLOOSSPPaauulloo CCooeellhhooNNoovveelliissttaa BBrraassiilleerroo 2. Siempre eess pprreecciissoo ssaabbeerr ccuunnddoo ssee aaccaabbaa uunnaaeettaappaa ddee llaa vviiddaa.. SSii iinnssiisstteess eenn ppeerrmmaanneecceerr eenneellllaa mmss aallll ddeell ttiieemmppoo nneecceessaarriioo,, ppiieerrddeess llaaaalleeggrraa yy eell sseennttiiddoo ddeell rreessttoo.. CCeerrrraannddoo ccrrccuullooss,,oo cceerrrraannddoo ppuueerrttaass oo cceerrrraannddoo ccaappttuullooss.. LLooiimmppoorrttaannttee eess ppooddeerr cceerrrraarrllooss yy ddeejjaarr iirrmmoommeennttooss ddee llaa vviiddaa qquuee ssee vvaann tteerrmmiinnaannddoo.. 3. TTeerrmmiinn ttuu ttrraabbaajjoo??SSee aaccaabb ttuu rreellaacciinn??YYaa nnoo vviivveess mmss eenn eessaa ccaassaa??DDeebbeess iirrttee ddee vviiaajjee??......PPuueeddeess ppaassaarrttee mmuucchhoo ttiieemmppoo ddee ttuu pprreesseennttee""rreevvoollccnnddoottee"" eenn llooss ppoorrqquuss,, eenn rreeppeettiirr eellccaasssseettttee yy ttrraattaarr ddee eenntteennddeerr ppoorr qquu ssuucceeddii ttaalloo ccuuaall ccoossaa.. 4. El desgaste vvaa aa sseerr iinnffiinniittoo,, ppoorrqquuee eenn llaavviiddaa,, tt,, yyoo,, ttuu aammiiggoo,, ttuuss hhiijjooss,, ttuusshheerrmmaannooss,, ttooddooss eessttaammooss eennccaammiinnaaddoosshhaacciiaa iirr cceerrrraannddoo ccaappttuullooss,, iirr ddaannddoo vvuueellttaa aallaa hhoojjaa,, aa tteerrmmiinnaarr ccoonn eettaappaass,, oo ccoonnmmoommeennttooss ddee llaa vviiddaa yy aa sseegguuiirr aaddeellaannttee.. 5. No podemos estar en eell pprreesseennttee aaoorraannddoo eellppaassaaddoo.. NNii ssiiqquuiieerraa pprreegguunnttnnddoonnoossppoorrqquu.. LLoo qquuee ssuucceeddii,, ssuucceeddii,, yy hhaayy qquueessoollttaarrlloo,, hhaayy qquuee ddeesspprreennddeerrssee.. NNoo ppooddeemmoosssseerr nniiooss eetteerrnnooss,, nnii aaddoolleesscceenntteess ttaarrddooss,, nniieemmpplleeaaddooss ddee eemmpprreessaass qquuee yyaa nnoo eexxiisstteenn,, nniitteenneerr vvnnccuullooss ccoonn qquuiieenn nnoo qquuiieerree eessttaarrvviinnccuullaaddoo aa nnoossoottrrooss.. 6. LLooss hheecchhooss ppaassaann yy hhaayy qquuee ddeejjaarrllooss iirr!!PPoorr eessoo,, aa vveecceess eess ttaann iimmppoorrttaannttee ddeessttrruuiirrrreeccuueerrddooss,, rreeggaallaarr pprreesseenntteess,, ccaammbbiiaarr ddee ccaassaa,,rroommppeerr ppaappeelleess,, ttiirraarr ddooccuummeennttooss,, yy vveennddeerr oorreeggaallaarr lliibbrrooss.. 7. e Los cambios exxtteerrnnooss ppuueeddeenn ssiimmbboolliizzaarrpprroocceessooss iinntteerriioorreess ddee ssuuppeerraacciinn.. DDeejjaarr iirr,,ssoollttaarr,, ddeesspprreennddeerrssee.. EEnn llaa vviiddaa nnaaddiiee jjuueeggaaccoonn llaass ccaarrttaass mmaarrccaaddaass,, yy hhaayy qquuee aapprreennddeerraa ppeerrddeerr yy aa ggaannaarr.. HHaayy qquuee ddeejjaarr iirr,, hhaayyqquuee ddaarr vvuueellttaa aa llaa hhoojjaa,, hhaayy qquuee vviivviirr sslloo llooqquuee tteenneemmooss eenn eell pprreesseennttee.. 8. El pasado ya pas. NNoo eessppeerreess qquuee ttee llooddeevvuueellvvaann,, nnoo eessppeerreess qquuee ttee rreeccoonnoozzccaann,, nnooeessppeerreess qquuee aallgguunnaa vveezz ssee ddeenn ccuueennttaa ddee qquuiinneerreess tt.. SSuueellttaa eell rreesseennttiimmiieennttoo.. EEll rreeppeettiirr ""ttuuppeellccuullaa ppeerrssoonnaall"" ppaarraa ddaarrllee yy ddaarrllee aall aassuunnttoo,, lloonniiccoo qquuee ccoonnssiigguueess eess ddaaaarrttee mmeennttaallmmeennttee,,eennvveenneennaarrttee,, yy aammaarrggaarrttee.. 9. La vida est para adelante, nnuunnccaa ppaarraa aattrrss.. SSii aannddaassppoorr llaa vviiddaa ddeejjaannddoo ""ppuueerrttaass aabbiieerrttaass"",, ppoorr ssii aaccaassoo,,nnuunnccaa ppooddrrss ddeesspprreennddeerrttee nnii vviivviirr lloo ddee hhooyy ccoonnssaattiissffaacccciinn.. NNoovviiaazzggooss oo aammiissttaaddeess qquuee nnoo ddeejjaass iirr??,,PPoossiibbiilliiddaaddeess ddee rreeggrreessaarr?? ((aa qquu??)),, NNeecceessiiddaadd ddeeaaccllaarraacciioonneess??,, PPaallaabbrraass qquuee nnoo ssee ddiijjeerroonn??,, SSiilleenncciioossqquuee lloo iinnvvaaddiieerroonn?? 10. Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo, ssii nnoo,, ddjjaallooss iirr,,cciieerrrraa ccaappttuullooss.. DDiittee aa ttii mmiissmmoo qquuee nnoo,, qquuee nnoovvuueellvveenn.. PPeerroo nnoo ppoorr oorrgguulllloo nnii ssoobbeerrbbiiaa,, ssiinnoo,, ppoorrqquuee tt yyaannoo eennccaajjaass aallll eenn eessee lluuggaarr,, eenn eessee ccoorraazznn,, eenn eessaahhaabbiittaacciinn,, eenn eessaa ccaassaa,, eenn eessaa ooffiicciinnaa,, eenn eessee ooffiicciioo.. 11. T ya no eres el mismo que fuiste hhaaccee ddooss ddaass,, hhaacceettrreess mmeesseess,, hhaaccee uunn aaoo.. PPoorr lloo ttaannttoo,, nnoo hhaayy nnaaddaa aaqquu vvoollvveerr.. CCiieerrrraa llaa ppuueerrttaa,, ddaa vvuueellttaa aa llaa hhoojjaa,, cciieerrrraaeell ccrrccuulloo.. NNii tt sseerrss eell mmiissmmoo,, nnii eell eennttoorrnnoo aall qquueerreeggrreessaass sseerr iigguuaall,, ppoorrqquuee eenn llaa vviiddaa nnaaddaa ssee qquueeddaaqquuiieettoo,, nnaaddaa eess eessttttiiccoo.. PPoorr ssaalluudd mmeennttaall,, ppoorr aammoorr ttiimmiissmmoo,, ddeesspprreennddee lloo qquuee yyaa nnoo eesstt eenn ttuu vviiddaa.. 12. Recuerda que nada ni nadie eess iinnddiissppeennssaabbllee.. NNii uunnaappeerrssoonnaa,, nnii uunn lluuggaarr,, nnii uunn ttrraabbaajjoo.. NNaaddaa eess vviittaall ppaarraa vviivviirrppoorrqquuee ccuuaannddoo tt vviinniissttee aa eessttee mmuunnddoo,, lllleeggaassttee ssoolloo..PPoorr lloo ttaannttoo,, eess ccoossttuummbbrree vviivviirr ccoonnttiiggoo mmiissmmoo,, yy eessuunn ttrraabbaajjoo ppeerrssoonnaall aapprreennddeerr aa vviivviirr ssoolloo,, ssiinn llaaccoommppaaaa hhuummaannaa oo ffssiiccaa qquuee hhooyy ttee dduueellee ddeejjaarr iirr.. 13. Es un pprroocceessoo ddee aapprreennddeerr aa ddeesspprreennddeerrssee yy,,hhuummaannaammeennttee ssee ppuueeddee llooggrraarr,, ppoorrqquuee rreeccuueerrddaa nnaaddaannii nnaaddiiee nnooss eess iinnddiissppeennssaabbllee.. SSlloo eess ccoossttuummbbrree,,aappeeggoo,, nneecceessiiddaadd.. PPeerroo cciieerrrraa,, ccllaauussuurraa,, lliimmppiiaa,, ttiirraa,,ooxxiiggeennaa,, ddeesspprrnnddeettee,, ssaaccddeettee,, ssuullttaattee.. 14. Hay muchas ppaallaabbrraass qquuee ssiiggnniiffiiccaann ssaalluudd mmeennttaall yyccuuaallqquuiieerraa qquuee eessccoojjaass ttee aayyuuddaarr aa sseegguuiirr aaddeellaanntteeccoonn ttrraannqquuiilliiddaadd.. 15. EEssaa eess llaa vviiddaa!!