CONTOH RPH MATEMATIK MENAMBAH NILAI WANG

  • Published on
    08-Jun-2015

  • View
    234

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AINUN BARIAH BINTI JAAFAR IPGK PEREMPUAN MELAYU

Transcript

  • 1. Ainun JaafarRANCANGAN PENGAJARAN HARIANHari : IsninTarikh : 11 Ogos 2014Kelas : 2 MelorMasa : 60 minitWaktu : 8:10 pagi 9:10 tengahariJumlah Murid : /29 orangBidang : Nombor dan OperasiTajuk : Wang hingga RM 100Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:8.2 Menambah nilai wangStandard Pembelajaran : Murid berupaya untuk:i) Menambah dua nilai wang yang melibatkanc) ringgit dan senObjektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid boleh:i. Menambah dua nilai wang yang melibatkanringgit dan sen tanpa pengumpulan semulaii. Menambah dua nilai mata wang ringgit dansen dengan pengumpulan semulaPengetahuan Sedia AdaMurid: Murid telah mempelajari;i) Menambah dua nilai wang yang melibatkana) ringgitb) sen

2. Ainun JaafarFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan( 5 minit )Pemerhatian dananalisis1) Murid akan bermain permainanJOM BELI BELAH2) Murid dikehendaki menolongAinun yang suka membeli-belah.3) Murid ditunjukkan sebuah kotak.4) Guru akan memainkan muziklagu dengan menggunakanpembesar suara.5) Kotak tersebut perlu diagihkankepada kawan disebelah.6) Kotak berjalan menandakanAinun ingin pergi membeli belah.7) Apabila muzik dihentikan, muridperlu membuka kotak tersebutmngambil salah satu sampul didalam kotak tersebut.8) Sampul tersebut berisi duabarangan beserta harga.9) Murid tersebut dikehendakimencari nilai tambah keduabarangan tersebut.Cadangan barangan1) Ainun seorang yang sangatsuka membeli belah padahujung minggu. Dia inginpergi ke pasaraya Parkson,Mydin, Tesco, Jusco,KipMart, Giant dan banyaklagi pusat-pusat menarikuntuk membeli-belah.2) Muzik akan dimainkanmenandakan Ainun bergerakdari rumah ke pusat beli-belah.3) Apabila muzik dihentikan,menandakan Ainun berhentike sebuah pusat beli-belahdan membeli suatubarangan.4) Tolong Ainun kira berapajumlah barangan yang perlubeliau bayar di kaunterpembayaran.5) Kamu akan diedarkan kotak,apabila kamu tiba dipasaraya, kamu dikehendakimengambil satu sampul danmenyelesaikan masalahuntuk membeli barangantersebut.RM 3 RM 7 3. Ainun Jaafar2. Imaginasi( 20 minit)PenjanaanIdeaSintesis Idea1) Murid ditunjukkan dengan duitsyiling 50 sen, 20 sen, 10 sendan 5 sen.2) Murid diminta untukmengeluarkan duit syilingmasing-masing sekiranya ada.3) Guru menulis simbol danperkataan bagi setiap duitsyiling.Contoh:Simbol : 50 senPerkataan : Lima puluh sen4) Guru menulis nilai duit syilingdalam bentuk ringgit.Contoh:50 sen = RM 0.505) Dua orang murid diminta kehadapan.6) Setiap orang mengambil duakeping wang syiling.Contoh :7) Murid dibimbing menambahmenggunakan bentuk lazim.1) Keluarkan duit syiling kamusendiri sekiranya ada.2) Siapa yang mempunyaisyiling 50 sen?3) Bagaimana untuk menyebutnilai mata wang ini?4) Sila ke hadapan dua orangmurid dan ambil sekepingwang syiling.5) Berapakah jumlah wangsyiling kamu berdua?6) Bagaimana untukmenambah nilai mata wangini menggunakan bentuklazim?+ = 4. Ainun Jaafar2 0 sen+ 5 sen8) Murid ditekankan mengenaipenulisan unit sen bagimenyatakan nilai mata wang.9) Dua orang murid lain tampil kehadapan dan mengambil duakeping wang syiling 50 sen.10) Murid ditanyakan jumlah wangyang dipegang oleh murid tadi.11) Murid dibimbing menambahmenggunakan bentuk lazim.5 0 sen+ 5 0 sen12) Jawapan murid akan di dapatidalam bentuk ratus sen.13) Murid dibimbing untuk membuatperkaitan antara nilai sen dannilai ringgit.100 sen = RM 1.0014) Murid dibimbing untukmenambah sen dalam bentukRinggit Malaysia (RM).15) Murid ditekankan bahawa carasebutan RM 0.30 masih lagitiga puluh sen.16) Murid secara rawakmemberitahu nombor yangingin mereka tambah.17) Guru menulis di papan hitam7) Pastikan kamu menulis unitsen untuk menunjukkan nilaimata wang sen ini.8) Sila ke hadapan dua orangmurid dan ambil sekepingwang syiling 50 sen.9) Cuba selesaikanpenambahan ini dalambentuk lazim.10) Apakah kaitan antara ringgitdan sen?11) Nilai mata wang sen apabiladitukarkan kepada bentukRM, cara sebutannya masihlagi sen.+ = 5. Ainun Jaafarnombor tersebut dalam bentukRM dan membimbing muriduntuk menyelesaikan masalahtersebut.Contoh:RM 0.50 + RM 0.20 =Ringgit SenRM 0 5 0+ RM 0 2 0RM 0 7 018) Murid diingatkan mengenaikepentingan penulisan titikperpuluhan yang betul dalammata wang dan unit RM bagimenunjukkan nilai mata wang.19) Murid dibimbing dengan contohlain mengikut keperluankefahaman murid.Cadangan contoh:a) RM 0.70 + RM 0.40 =b) RM 0.90 + RM 0.30 =20) Murid diingatkan bahawajawapan akhir mesti samadengan jawapan pada bentuklazim tetapi mengikut kehendaksoalan.12) Pastikan penulisankedudukan titik kamu selari.13) Titik amat penting bagimembezakan nilai ringgitdan sen.14) Pastikan kamu menulis unitsen atau RM di jawapanakhir kamu.3. Perkembangan( 15 minit)Penambahbaikan1) Murid diedarkan lembaran kerjadan perlu dilakukan secaraberpasangan.1) Selesaikan lembaran kerjaini secara berpasangan.2) Pasangan yang telah siap,bantu pasangan lain dalamkumpulan kamu.3) Kumpulan yang siap awaldengan semua betul akandiberikan token. 6. Ainun Jaafar2) Setiap murid diagihkan tagnombor mengikut kumpulan.3) Seluruh kelas telah ditampal 5stesen.4) Murid dikehendaki menjawabsoalan ke stesen masing-masingberdasarkan tag yang diberikan.5) Setelah selesai menjawab soalandi stesen, murid dikehendakimewarnakan jawapan merekapada gambar yang mewakili nilaiwang yang sama denganjawapan tersebut.6) Kumpulan yang telah siapdikehendaki mengangkat tangan.7) Kumpulan yang cepat siapdengan betul semua akandiberikan token dan hadiah.4) Sekarang cikgu akanmengedarkan tag nomborkepada setiap orang dalamsetiap kumpulan.5) Orang yang mendapatnombor 1 akan menjawabsoalan di stesen 1 sahaja.6) Kemudian, setelah selesaimenjawab di stesentersebut, kembali ke tempatkumpulan masing-masingdan warnakan jawapankamu di dalam kotak BINGOyang diberikan.7) Begitu juga kepada orangnombor 2 hanya menjawabsoalan di stesen 2 sahaja.(Begitulah seterusnya)8) Pastikan kamu semuabekerjasama dalammelakukan tugasan ini.9) Baca soalan dan jawabsoalan di stesen masing-masingdengan teliti.4. Tindakan( 15 minit)PelaksanaanAmalan berterusan1) Murid diedarkan lembaran kerjasecara individu.1) Sila baca soalan denganteliti.2) Siapkan latihan tersebutberdasarkan kefahamankamu daripada apa yangtelah kita pelajari. 7. Ainun JaafarPenutup( 5 minit)1) Murid diberikan kuiz secara lisanbagi menguji tahap kefahamanmurid bagi sepanjang sesi pdpyang berlangsung.Cadangan soalana) 20 sen + 30 sen =b) 60 sen + 40 sen =c) 70 sen + 50 sen =1) Jawab kuiz yang diberikan.2) Kumpulan yang dapatmenjawab dengan betulakan memperoleh token.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid menjawab segala pertanyaanlisan guru, lembaran kerja dan berjaya menyelesaikan aktivitiberkumpulan dengan baik.Nilai dan Sikap Teliti, bekerjasama