Damy Rady - Podsumowanie, grudzień 2012

  • Published on
    20-May-2015

  • View
    1.424

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kampania spoeczna Damy Rady promowaa wybory do czwartej kadencji Rad Okrgw w Toruniu, ktre odbyy si w dniach 17 padziernika - 13 listopada 2012 roku. Bya to najwiksza kampania spoeczna dotyczca funkcjonowania samorzdu w Toruniu. Prowadzia j fundacja Pracownia Zrwnowaonego Rozwoju we wsppracy z Biurem Rady Miasta Torunia. Kampania zostaa sfinansowana w caoci ze rodkw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i zasobw PZR.

Transcript

  • 1. www.damyrady.pl | grudzie 2012 r. Im wiksze, tym lepsze?podsumowanie kampanii Damy RadyKampania spoeczna Damy Rady promowaa wybory do czwartej kadencji Rad Okrgw w Toruniu, ktre odbyy siw dniach 17 padziernika - 13 listopada 2012 roku. Bya to najwiksza kampania spoeczna dotyczcafunkcjonowania samorzdu w Toruniu.Prowadzia j fundacja Pracownia Zrwnowaonego Rozwoju we wsppracy z Biurem Rady Miasta Torunia.Kampania zostaa sfinansowana w caoci ze rodkw Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i zasobw PZR.O WYBORACH 2012Wybory po raz pierwszy odbyy si w nowej formule. Mieszkacy wybierali wszystkich czonkw poszczeglnychRad w sposb bezporedni. Wczeniejsze wybory (od 2000 roku) opieray si na delegowaniu swoichprzedstawicieli m. in. przez spdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia i parafie. Dopiero przy braku wymaganejliczby czonkw, do Rady dobierano kandydatw spord zgosze mieszkacw. Ta procedura nie sprawdzia si,gdy w kadych kolejnych wyborach powoywano coraz mniej Rad. W poprzedniej kadencji - zaledwie 8 z 14 Rad.Decyzj Radnych Rady Miasta Torunia, na kadencj 2012 2016, Toru zosta podzielony na 13 Okrgwwyborczych. Wybory odbyway si po kolei w kadym Okrgu, w innym dniu i innym miejscu.Zaproponowana ordynacja miaa dwa kluczowe punkty, ktre decydoway o powodzeniu wyborw. zarejestrowanie minimum 10 kandydatw do Rady kadego Okrgu, na 7 dni przed terminem wyborw; kworum minimum 100 mieszkacw Okrgu na spotkaniu wyborczym.Projekt dofinansowany ze rodkw ProgramuOperacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2. O KAMPANIIKampania skadaa si z wielu zrnicowanych dziaa, dopasowanych do moliwoci lokalnych kanaw promocjioraz do harmonogramu wyborw.Pierwsza cz opieraa si na poinformowaniu mieszkacw o tym, e istniej Rady - jednostki pomocnicze gminyoraz o tegorocznych wyborach, moliwoci i terminach zgaszania swoich kandydatur na czonkw Rad Okrgw.W tej czci odbyy si take dwa spotkania informacyjne dla mieszkacw: po lewej i prawej stronie Wisy. czniepojawio si na nich ok. 80 osb.W drugiej czci kampanii dziaania skupiy si na promocji wyborw w konkretnych lokalizacjach - Okrgach orazna zwikszeniu frekwencji gosujcych.Rady Okrgw stale byy obecne we wszystkich toruskich mediach (spoty TV, spoty radiowe, artykuy i reklamyoraz relacje z poszczeglnych etapw kampanii w prasie, radiu i TV) oraz na portalach spoecznociowych.akcja na Facebooku oraz www.damyrady.pl Dam Rad i zagosuj, zdjcia nadsyane przez mieszkacw ToruniaW miejskich tramwajach i autobusach jedziy plakaty, informacje wisiay na supach ogoszeniowych w caymmiecie. Plakaty dystrybuowane byy rwnie do szk, instytucji oraz lokalnych sklepw i punktw usugowych.W ramach kampanii rozdalimy 15 tys. ulotek, dystrybuowanych przezkandydatw i wolontariuszy PZR. Cao wspieraa strona www.damyrady.pl,ktra stanowia podstawowy kana informacyjny. Pojawiay si tam wszystkieinformacje o wyborach, w tym: kryteria gosowania i kandydowania, listykandydatw, terminy oraz miejsca spotka wyborczych, a take skadywybranych Rady. Przez cay czas trwania kampanii dziaa infolinia wyborcza -801 501 502, z ktrej Torunianie korzystali bardzo chtnie i czsto.Kampania odbia si bardzo szerokim echem wrd mieszkacw.W promocj wyborw zaangaowali si take radni Rady Miasta Torunia.Na stronie www.damyrady.pl dostpny by wzr ulotki kampanii, ktr kadykandydat mg spersonalizowa na wasne potrzeby.ulotka jednego z kandydatw do Rady Okrgu,wykonana na podstawie wzoru z www.damyrady.pl2 3. Wiele osb skorzystao z tej moliwoci. Ju trzecie z kolei wybory (w Kaszczorku) pokazay wzmagajc siaktywno kandydatw. Pojawiy si indywidualne kampanie wyborcze, uzupeniane wasnymi ulotkami czywydarzeniami na Facebooku. W poprzednich wyborach kandydaci nie prowadzili takich dziaa.PODSUMOWANIE Rady zostay powoaneWe kadym z 13 Okrgw udao si osign puap 10 zarejestrowanych we wszystkich Okrgach,kandydatw, dziki czemu wszdzie odbyy si wybory. Byy jednakgdzie ich do tej pory nie byo.Okrgi, gdzie zgoszenia spyway do ostatniej chwili: Rudak, Jakubskie-Mokre i Chemiskie1. cznie zgosio si 210 kandydatw i kandydatek,najwicej na Bydgoskim Przedmieciu - a 29 osb2. Nie powstay w dwchWybory zakoczyy si sukcesem i powoaniem Rad w 11 z 13 Okrgw.Okrgach, gdzieRad nie day Rudak oraz Jakubskie - Mokre, gdzie liczba gosujcych byadotychczas dziaay.nisza ni wymagane 100 osb. Co ciekawe, Rady w tych Okrgachdotychczas istniay. Kandydaci z obydwu Okrgw zoyli do Rady Miastawniosek o ponowne wybory, ktry niestety nie zosta rozpatrzony. Podjli jednak decyzj o powoaniustowarzysze, co mamy nadziej, umoliwi im wsplne dziaanie na swoich osiedlach.Analiza wynikw wyborw pokazuje, e najwysza frekwencja bya w Okrgach maych. Na pierwszym miejscuuplasoway si Czerniewice, potem Kaszczorek, a nastpnie Stawki, Rudak i Grbocin-Bielawy. Najnisza frekwencjabya w Okrgach z du iloci mieszkacw. Na ostatnim miejscu znalazo si Jakubskie-Mokre o znacznejpowierzchni i liczbie mieszkacw, gdzie pojawio si zaledwie 70 osb. Frekwencja mieszkacw w wyborachdo Rad Okrgw w Toruniu, 2012 r. 20,0% 1,1% 18,0% 16,0%Odsetek frekwencji 14,0% 0,3% 0,7% 0,7%10,4% 0,5%0,8% mieszkacw w Okrgu 12,0% 9,3% 10,0%8,0%1,9% 4,1% 5,3% 1,5% 4,5%6,0%4,0%Odsetek mieszkacw2,0%0,0%uprawnionych dogosowania wzgldemliczby mieszkacw miasta frekwencja mieszkacw w wyborach do Rad Okrgw w Toruniu 2012 r.Warto zauway, e pomimo stosunkowo wysokiej frekwencji na Rudaku (4,5%), nie osignito tam wymaganegokworum 100 mieszkacw, wymaganego do ukonstytuowania si wyborw.W trakcie spotka wyborczych pojawio si wiele komentarzy na temat warunkw ordynacji wyborczejustanowionej dla wyborw do Rad Okrgw w Toruniu na 2012 rok. Mieszkacy zgaszali, i cz Okrgw jestzbyt dua, by ich mieszkacy mogli stanowi lokaln spoeczno, poczon wsplnymi problemami czy1Tam te Rady si ostatecznie nie powoay (Rudak, Jakubskie-Mokre) lub kworum wyborcze zebrao si z du trudnoci(Chemiskie).2Dla porwnania w roku 2010 w wyborach samorzdowych do Rady Miasta byo 240 kandydatw.3 4. pomysami. Z kolei osoby z maych Okrgw (np. Rudak, Czerniewice) sygnalizoway zbyt restrykcyjne wymogiwzgldem wielkoci kworum na spotkaniu wyborczym. Pojawiay si take gosy, e wybory powinny trwaprzynajmniej kilka godzin, gdy wiele osb pojawiao si na spotkaniach ju po zamkniciu urny.W zwizku z zaistniaymi uwagami gosujcych i kandydatw, konieczne wydaje si, aby nowo wybrane Radypochyliy si nad tym tematem oraz sformuoway ewentualne sugestie zmian w ordynacji wyborczej.Wysoka frekwencja w nieduych Okrgach potwierdza znan od lat zaleno, e mieszkacy bardziej identyfikujsi ze swoj najblisz okolic i stosunkowo niewielk spoecznoci. Literatura przedmiotu podaje, e idealnawielko do wprowadzania samoorganizacji mieszkacw w miecie to ok. 7 tys. mieszkacw: Gos jednostki niemoe skutecznie dziaa w spoecznoci liczcej wicej ni 5000 - 10 000 osb3.Porwnujc wyniki tegorocznych wyborw z poprzednimi wyborami Rad Okrgw, zauwaalne jest przeamaniespadkowej tendencji zarwno w liczbie powoanych Rad, jak i frekwencji na wyborach. Znikowy trend rysowa siju od drugiej kadencji Rad od 2004 roku. Rady nie byy powoywane z powodu braku zainteresowaniamieszkacw t form aktywnoci lokalnej, nie byo chtnych do Rad, nie byo wymaganej iloci osb, aby Radypowoywa.Zestawienie wynikw wyborw Zestawienie wynikw wyborw Rad Okrgw kadencji 2008-2012Rad Okrgw kadencji 2012-2016okrgi niepowoane15% okrgi nie okrgipowoanepowoane 43%57%okrgipowoane85% wyniki wyborw/odsetek powoanych Rad Okrgw w Toruniu w 2008 i 2012 r.Sukcesem kampanii Damy Rady jest zatem bezporednie zwikszenie zainteresowania si samymi Radami wrdmieszkacw, a take wzrost liczby osb, ktre aktywnie chc wpywa na swoje najblisze otoczenie. Wyrane jesttutaj oywienie si spoeczestwa Torunia, zaistnienie Rad Okrgw w wiadomoci mieszkacw oraz sprawienie,e kandydowanie i gosowanie stay si modne. Kampania pokazaa, e Rada Okrgu moe by wietnymmiejscem do dziaania dla lokalnych aktywistw, ale te doskonaym narzdziem do komunikacji z samorzdem.Zdecydowana wikszo ze 110 czonkw Rad Okrgw wybranych w 2012 roku to osoby, ktre wczeniej niepracoway na rzecz swojej spoecznoci w Radach Okrgu.Bya to pierwsza tej skali kampania spoeczna w Toruniu, promujca oddolne zaangaowanie si mieszkacww zarzdzanie miastem. Umocowaa ona w Torunianach poczucie tego, e sami mog mie wpywa na swojokolic, poniewa kady ma prawo do miasta. Pracownia Zrwnowaonego Rozwoju bardzo dzikuje wszystkim zapomoc, a za perfekcyjn wspprac w szczeglnoci Biuru Rady Miasta.Kontynuacj projektu Damy Rady, ktry promowa Rady Okrgw jako kluczowy element zrwnowaonegorozwoju miasta, jest projekt poRady. Projekt bdzie trwa przez 4 lata (ca kadencj Rad) i skada si z rnychnarzdzi wsparcia dla wszystkich czonkw Rad, w tym: szkole, seminariw, a take dziaa monitorujcych.Bdziemy take uatwia mieszkacom kontakt z Radami, informowa o ich inicjatywach oraz promowa tenajlepsze. Wsparciem chcemy obj take Stowarzyszenia, ktre powoaj si w Okrgach, gdzie nie udao siutworzy Rad. Wicej o projekcie na: www.pzr.org.pl/poradyKoordynatorzy: Paulina Brokos - p.brokos@pzr.org.pl, Pawe Koacz p.kolacz@pzr.org.pl3Christopher Alexander. 2008. Jzyk wzorcw, Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdask 4