Diagnostyka nadwozia pojazdów samochodowych

 • Published on
  12-Aug-2015

 • View
  1.066

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Modu7 Diagnostykanadwoziapojazdusamochodowego
 2. 2. 1. Rodzajenadwozi 2. Diagnostykanadwoziapojazdusamochodowego 1. Rodzajenadwozi Nadwoziejesttoczskadowapojazdu.Umieszczonajestnapodwoziulubjestelementem konstrukcyjnym sucym do montau elementw podwozia i innych. Okrywa ono mechanizmypojazdu,przedziapasaerskilubtowarowyorazspeniafunkcjeestetyczne, nadajceokrelonyksztatistylbryypojazdu. Nadwozie[1]skadasizestrukturynonejikaroserii(poszycia).Podwzgldemstruktury nonej pojazdy dzielimy na konstrukcje ramowe (nadwozie nieniosce) i samonone (samoniosce,bezramowe).Istniejtekonstrukcjeporednienadwoziepniosceoraz samononezramamiczciowymi. Klasyfikacjanadwozisamochodwosobowychwedugzastosowanejformyzewntrznej Klasyfikacjatakadokonujepodziaunadwoziwedugliczbybryskadajcychsinasylwetk nadwozia.Ilustrujetorysunek7.1. Rys.7.1.Klasyfikacjanadwoziazewzgldunaformzewntrzn(rdo:[1]). Odnoszcsidorzeczywistychmodelipojazdwmonajeszczewyrninadwozie2,5 bryowe, ktre jest form poredni midzy nadwoziem dwubryowym i trjbryowym. Rnicamidzynim,anadwoziemtrjbryowympoleganatym,imonawyrniwtylnej czcidodatkowbry,alejestonaduomniejszaniwprzypadkunadwoziatrjbryowego oraztensegmentzaopatrzonyjestwpokryw,ktraotwierasirazemzoknemtylnym. Przykadnadwozia2,5bryowegoprzedstawiarysunek7.2. 2
 3. 3. Rys.7.2Nadwozie2,5bryowe.(rdo: http://www.iepim.pr.radom.pl/dokumenty/BSiTR/Logistyka/Inst%206.pdf) Powyszenadwoziamogwystpowajakonadwoziazamknite,otwartelubmieszane. Wnadwoziachzamknitychwyrniamynadwoziatypu: Kareta, Limuzyna, Uniwersalne, Wielofunkcyjne, Coup. Wnadwoziachotwartychwyrniamy: Kabriolet, Roadster, Speedster, Buggy, Torpedo. Wnadwoziachmieszanychwyrniamynastpujcetypy: Kabriolimuzyna, Semikabriolet, Landaulet. Kareta[1](rys.7.3)innenazwytosedan,notchback(ang.notchszczebel,stopie;back ty) rodzaj trjbryowego, zamknitego nadwozia samochodu osobowego, z wyranie oddzielonymprzedziaemsilnikowymibagaowym.Wokresieodlat50.do90.XXwieku bytonajczciejspotykanyrodzajnadwozisamochodowych,obecniewcinadwozietypu sedanuwaanejestzaklasyczneieleganckie.Nadwozietakiemogobywyposaonew2lub 4drzwi.OdmiannadwoziatypukaretajestSedanhardtop(HardTop(ang.twardydach)) oznaczasztywny,nakadany,bdzamontowanynastaedach,czstoodrniajcysifaktur (materiaem,zjakiegojestwykonany)odresztynadwozia.Zewzgldunajegobudow, nadwozietocharakteryzujesibrakiemsupkwpomidzybocznymioknami.Szybyw drzwiachopuszczajsiwcaoci(jeliwystpujeramkadookoaszybytoopuszczasi razemzszyb). Rys.7.3.Nadwozietypukareta[1] 3
 4. 4. Limuzyna[1](rys.7.4aib)nadwoziezamknite,czterodrzwiowe.Klasycznyukad napdowy.Moeposiadaodczterechdokilkunastumiejscsiedzcych,czasemdwalubtrzy dodatkoweskadanesiedzenia.Siedzeniekierowcyipasaerazazwyczajsoddzieloneod tylnejczcikabiny(siedzenia"VIP")szyblubciankwtedynazywamytosamochodem dualcowl.Limuzynyjakosamochodyluksusowesstandardowowyposaonewbarek,radio zCD,klimatyzacj,telefonpomidzykierowcakabin,czstotetelewizorzDVD. Rys.7.4.Nadwozietypulimuzyna:a)widokzzewntrz,b)wntrzelimuzyny.rdo: http://www.amerykany.v10.pl/ Nadwozieuniwersalneinaczejnazywanekombi[1],totypnadwoziasamochoduosobowego owyduonejtylnejczci,zazwyczajprzeznaczonejnabaga.Wodrnieniuodtypu hatchback,wysokokabinyniezmniejszasiadosamegokocasamochodu;szybzboku jestpotrzy,aniepodwie;tylnaszybaniejesttakmocnoodchylonaodpionu.Jestto nadwoziedwubryowe.Nadwozietegotypuprzedstawiarys.7.5. 4
 5. 5. Rys.7.5.Nadwozietypuuniwersalnego[1] Zreguywspczesnesamochodytypuuniwersalnegomajrelingidachoweumoliwiajce montadodatkowegobaganikanarowery,narty,anawetboxdachowy;zazwyczajmaj piciorodrzwi. Rozszerzeniemnadwoziauniwersalnegosnadwoziawielofunkcyjne. Nadwoziewielofunkcyjne,zwanerwnieMinivanlubMPV(ang.MultiPurposeVehicle)[1] typ nadwozia wielozadaniowego samochodu osobowego. Jest to zazwyczaj nadwozie jednobryowe.Tesamochodysprodukowanewczterechklasach(rozmiarach).Wiksze prawiezawszemajsiedemlubosiemsiedzewtrzechrzdach.Mniejszemajpiwdwch rzdach. Wporwnaniudonadwoziauniwersalnegojestonoopowikszonejwysokoci wntrza oraz moliwoci demontau i rnej konfiguracji siedze. Przykad tego typu nadwoziaprzedstawiarysunek7.6. Rys.7.6.Nadwoziewielofunkcyjne[1] Coup[1](zfr.city)najczciejdwubryowenadwoziezamknitesamochodu osobowego,posiadajcedwojedrzwiicharakteryzujcesibardziejopywowipask stylistyk,niinnetypynadwozia.Czsto,zewzgldunaniskoopadajckutyowilini dachu,wrodkujestmaomiejsca,zwaszczadlapasaerwtylnejkanapy,jelitakowaw oglejestwsamochodzie.Przykadtakiegotypunadwoziaprzedstawiarysunek7.7. Rys.7.7.Nadwozietypucoup[1] 5
 6. 6. Nadwozietypukabriolet[1](fr.cabriolet)rodzajsamochoduosobowegoznadwoziem otwartym, czyli nadwozia nieposiadajcego staego dachu. Przewanie mikki dach jest skadanylubzdejmowany.Odmiankabrioletujestroadster.Innecechycharakterystyczneto: boczne,otwieraneokna,brakpionowychsupkwczytejakichkolwiekramnadgrn krawdzinadwozia(pozaszybprzedni).Najczciejwystpujewwersjidwudrzwiowej. Przykadtegotypunadwoziajestprzedstawionynarysunku7.8. Rys.7.8.Nadwozietypukabriolet[1] Nadwozietypuroadster[1]terminemtymokrelasidwumiejscoweautaosportowym charakterze,bezstaegodachu.Wspczesnegoroadsterapoznamonapotym,ejegodach (mikkilubsztywny)przypinanyjestdokaroserii,awicniejestintegralnczcinadwozia. SamochdtypuRoadsterma3charakterystycznecechy:skadanydach,dwamiejsca,napd wycznie na tyln o. Zatem auta ze skadanym dachem i czterema siedzeniami i/lub napdemnaprzedniolub4x4spoprostukabrioletami,anieroadsterami.Przykad nadwoziatypuroadsterprzedstawionyjestnarysunku7.9. Rys.7.9.Nadwozietypuroadster[1] Nadwozie typu speedster to otwarte dwuosobowe nadwozie samochodu sportowego, charakteryzujce si nisk i do silnie pochylon szyb przedni. Wyposaeniem dodatkowymtegotypunadwoziajestcienkiskadanydachwykonanyznieprzemakalnego materiau,ktrystosujesiwsytuacjachawaryjnych.Dodatkowcechtegotypunadwozia jestto,iszybybocznesodejmowanewrazzramklubwogleniesstosowane.Nadwozie speedsterprzedstawiarysunek7.10. 6
 7. 7. Rys.7.10.Nadwozietypuspeedster[1]. NadwozietypuBuggy[1]jesttotyplekkiegosamochodurekreacyjnego.Wyposaonyjest wduekoazgrubymioponami,wytrzymaezawieszenie,otwartenadwozieorazodsonity silnikumieszczonynajczciejztyu. SamochodytypuBuggy[1]dzielsinadwarodzaje: a) PierwszymznichspojazdybudowanenabaziemodeluVolkswagenGarbus gwniezewzgldunasilnikumieszczonyztyu,niewielkierozmiary,dostpno czcizamiennychorazatwomontauiwymianyczci. Przykadtegotypu nadwoziaprzedstawiarysunek7.11a.WkrajachanglosaskichGarbusjestnazywany Beetle"lubBug,skdwaniewziasinazwapojazdu.Innanazwapojazdw buggybudowanychnabazieVWGarbusatoBajaBug. b) Drugitypsamochodutopojazdy,ktrychnadwoziejestbudowanecakowicieodnowa (przezspawanierur),coprzedstawiarysunek7.11b.Samochdtakijestbudowanyod podstaw,jednakzajmujetowicejczasuiwymagawikszychkosztw.Rozmiary takichbuggymogbyrneodmalekichgokartwwielkociquada,ado pojazdwwielkocisedanawyposaonewsilnikiV8.SonenazywaneSandrails,z powodururowejklatkinadwozia. Rys.7.11.NadwoziatypuBuggy.rdo[1]. Nadwozietyputorpedoposiadanastpujcecechycharakterystyczne:szybybocznewrazz ramkamisodejmowaneorazistniejemoliwootwierania(odkadania)paskiejszyby przedniejnapokrywprzedziausilnika.Nadwozietegotypujestprzedstawionenarysunku 7.12.Nadwozietojestzwyklerwniewyposaonewodpinanydachbrezentowy. 7
 8. 8. Rys.7.12.Nadwozietyputorpedo[1]. Wprzypadkusamochodwosobowych,penicychpoczcifunkcjetransportowe,mona rwniewyrninastpujcetypy: furgon [1] zamknite nadwozie samochodw dostawczych i ciarowych posiadajcychsztywnydachiciany,odchylanedrzwitylneiczstoodchylanelub przesuwanedrzwiboczne.Furgonsuydoprzewoeniatowarw.Furgonymog powstawawoparciuokonstrukcjsamochodwosobowych,azkoleinaichbazie takemoepowstaodmianaosobowa.PrzykadowoVolkswagenCaddyMaxiposiada osobowodmianVolkswagenCaddyMaxiLife.Nadwozietegotypuprzedstawia rysunek7.13. Rys.7.13.Nadwozietypufurgon[1]. pickup[1](ang.tu:zabra,podwie)typnadwoziadostawczegolubterenowego, dostawczego samochodu osobowego, charakteryzujcy si posiadaniem skrzyni adunkowej,znajdujcejsizarazzakabinpasaersk.Kabinamoeby: pojedyncza (tzw. single cab lub standard cab), dwudrzwiowa, dwu lub trzyosobowa; powikszona(tzw.extracab,kingcablubsupercab),czasemzpdrzwiami uchylanymipodwiatr",zaweczkdlajednejlubdwchdodatkowychosb; podwjna (tzw. double cab lub crew cab), czterodrzwiowa, picio lub szecioosobowa. Przykadnadwoziatypupickupprzedstawiarysunek7.14. 8
 9. 9. Rys.7.14.Nadwozietypupickup[1]. Innympodziaemfunkcjonujcymnarynkumotoryzacyjnymjestpodzianadwozizewzgldu nasektoryhandlowe.Podziatenzwizanyjestgwniezdugocicakowitpojazdu(L).W mniejszymstopniuwpowyszympodzialerolspeniapojemnoskokowasilnika (Vs)i rozstawosipojazdu(S). Powyszypodzianadwozinaposzczeglnesegmentyprzedstawiatabela7.1. Sektory Dugo,pojemnoskokowa silnika,przykadowe samochody Samochody najmniejsze. L3,3 m, Vs900cm3, S2,3m Daewoo Tico, Daihatsu Cuore, Fiat Seicento, Suzuki Maruti, Opel Agila. Do tego sektora zaliczane s take samochody, ktre nie speniaj rwnoczenie obu tych kryteriw, np. Rover Mini o dugoci 3,05 m, ale wyposaony w silnik 1275cm3 oraz dusze pojazdy z maymi silnikami, jak Fiat Panda (3,4 m; 770 cm3). L3,63,8 m, Vs10001200 cm3, S2,42,5 m Fiat Punto, Ford Fiesta, Nissan Micra, Renault Clio, Opel Corsa czy Volkswagen Polo. 9
 10. 10. Samochody rednie mniejsze. L4,04,2 m, Vs 14001600 cm3, S2,52,6 m Volkswagen Golf, Ford Escort, Opel Astra, Mitsubishi Colt, Ford Focus czy Lada Samara. Samochody redniej wielkoci. L4,34,5 m, Vs14001600 cm3, S2,62,7m Audi A4, Opel Vectra, FSO Polonez, Nissan Primera i Volkswagen Vento. Samochody rednie wiksze. L4,54,6 m, Vs18002000 cm3, S2,72,8 m Fiat Croma, Ford Mondeo, Mazda Xedos 6, Mercedes - Benz klasy C i Volkswagen Passat. Samochody due. L4,64,8 m, Vs>2000 cm3, S2,82,9 m BMW serii 5, Citroen XM, Peugeot 605, Mercedes - Benz serii E i Toyota Camry. Sektory Dugo,pojemno skokowasilnika, przykadowesamochody Samochody luksusowe. L5 m, Vs>2800 cm3, S2,93,0 m BMW serii 7, Jaguar XJ 6, Lexus LS 400, Mercedes - Benz klasy S oraz Rolls - Royce Silver Spirit. 10
 11. 11. Liter H jest oznaczony sektor samochodw sportowych, ktry grupuje te pojazdy bez wzgldu na dugo cakowit i pojemno skokow stosowanego silnika. Mieszcz si tu zarwno mae pojazdy, jak np. Suzuki Cappucino, jak i potny Jaguar XJS V12, Mercedes - Benz SL (R 129), Samochody terenowe. Sektor rwnie bardzo zrnicowany pod wzgldem wielkoci. Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg, Volvo XC 90, Jeep Cherokee 2,4. Samochody wyposaone w silniki wysokoprne, bez wzgldu na dugo cakowit i pojemno skokow silnika. Audi A2 TDI, Citroen Saxo 1, 5D, Mazda 323F 2,0TD. Pojazdy wielofunkcyjne, jak minivany, MPV (Multi Purpose Vehicle) czy APV (All Purpose Vehicle). Pontiac Trans Sport, Volkswagen Sharan. Tabela7.1.Podziapojazdwnasektorywedug[6]. Budow nadwozia pojazdu, nazewnictwo poszczeglnych elementw oraz materiay, z ktrychswykonanemonapoznazapoznajcsizinformacjamipodanyminastronie,do ktrejczepodanejestponiej: http://www.eautonaprawa.pl/artykuly/3396/nowetrendywbudowienadwozi.html 2. Diagnostykanadwoziapojazdusamochodowego Diagnostykastanunadwoziapojazdusamochodowegozwizanajestprzedewszystkim z: okreleniemstanunadwozia, okreleniemjakocipowokilakierniczejnadwozia, sprawdzeniemszczelnocinadwozia, 11
 12. 12. okreleniemgeometriinadwozia. a) Ocenstanunadwoziawykonujesiwzrokowo.Kontrolapoleganastwierdzeniu,czy nadwozienieposiadawidocznychgoymokiemuszkodzemechanicznych,pkni, wgniece itp. Wszelkie zauwaone nieprawidowoci i uszkodzenia naley podda gruntownej ocenie, zlecajc j wykwalifikowanemu blacharzowi pojazdw samochodowych. Osoba ta ustali rwnie, czy powysze uszkodzenia mona zakwalifikowadonaprawyblacharskolakierniczejlubewentualniedowymianycaego danegoelementu. b) okreleniejakocipowokilakierniczejnadwozia. Jakopowokilakierniczejsprawdzasiwzrokowo.Zgodniezinformacjamipodanymi w podrczniku pt. Pracownia diagnostyki pojazdw samochodowych [2], mona zaobserwowanastpujcerodzajewadlakierniczych: Nazwa Charakterystyka Przyczynapowstania Zapobieganie Utrata przyczepnoci Niedostateczne oczyszczenieprzed lakierowaniempodoaz silikonu,oleju,wosku, wody,rdzy,itp. Stosowanieniewaciwych podkadw. Niewaciwe przygotowanie powierzchni. Zbytcienkiewarstwy podkaduiwarstwy nawierzchniowej. Zagrubawarstwapowoki. Zbytkrtkiczasschnicia midzywarstwami. Bardzodokadnie oczycipowierzchni. Stosowawaciwie dobranepodkady. Nakadapowok owaciwejgruboci. Stosowaodpowiedni czasschniciamidzy warstwami. Spkanie powoki Znacznezmiany temperaturyiwarunkw otoczeniawtrakcienaprawy inakadaniapowoki lakierowej. Przeszlifowapapierem ciernymoodpowiedniej ziarnistoci. Stosowaodpowiednie podkady. Pcherzenie powoki Silnezabrudzeniewody uywanejdoszlifowania. Mechanicznezabrudzenie pykami,ktreniezostay odfiltrowane. Mokreszlifowanie szpachlipoliestrowejbez zachowania odpowiedniegoczasu odparowaniawodyprzed nakadaniemnastpnych warstw. Nieodpowiedniagrubo powoki. Powierzchnizmy detergentem,spuka wodiwysuszy,po czymodtuci. Nienaleypozostawia wodyanirodkw odtuszczajcychna powierzchni,musiby dokadniewytarta. Nakadapowok odpowiedniejgruboci. 12
 13. 13. Rdza,korozja Wilgoizniszczenia mechanicznepowodujce uszkodzeniapowokido odsoniciagoegometalu. Niedokadneusunicie rdzyprzedlakierowaniem. Niedokadneoczyszczenie powierzchnimetaluzsoli, tuszczuitp. Dokadnezmyciestarej powoki zdemineralizowan wod,adousunicia wszelkichreszteksolii brudu. Plamywodne - Przedostaniesi zanieczyszcze wodnychdopowoki, np.bezporednioz instalacji.Zdarzasi towtedy,gdy aparaturadonatrysku niejestodpowiednio oczyszczonai osuszona,aw instalacjipojawiaj sizanieczyszczenia wodne. Przestrzegawaciwego czasuschnicia. Jeliczcido lakierowaniaswilgotne, naleyjeprzed lakierowaniemosuszy. Zacieki Zbytduadyszapistoletu. Technikanatryskunie zostaadobrana odpowiedniodomateriau. Warstwynakadanezbyt szybkoposobie. Zbytkrtkiczas odparowaniamidzy warstwami. Rozcieczalniklub utwardzaczdziaajzbyt wolno. Stosowawaciwej wielkocidysze, rozcieczalnikii utwardzacze odpowiedniedodanego produktu. Podnoszeniesi powoki Starapowoka nieodpowiednio zeszlifowana. Starapowokapodkadowa nieodpowiednio zeszlifowana. Powierzchniepokryte farbgruntujcnie zostayodpowiednio oszlifowane. Podkadzostanaoony zbytcienkwarstwi nieodpowiednio wysuszony. Stosowawaciwe metodyszlifowania warstwpodkadowychi gruntowychzgodniez instrukcjprzygotowania powierzchniiinstrukcj stosowania poszczeglnych produktw. 13
 14. 14. Skrka pomaraczowa Pistoletzbytdalekood powierzchniwtrakcie natrysku. Zbytniskiecinienie natrysku. Zbytlekkawarstwalakieru nawierzchniowego. Zbytdualepkolakieru. Zbytszybkodziaajcy rozcieczalnik. Niewaciwatemperatura powierzchnilubnatrysku. Zbytsilnynadmuchprzy suszeniu. Stosowatechniki natryskuzgodnez zaleceniamiproducenta lakieru. Waciwiedobiera rozcieczalnikdo panujcejtemperaturyi lepkozgodniez danymitechnicznymi lakieru. Przekrwienie Nadmiernailo utwardzaczauytado podkadupoliestrowego. Rozcieczalnikz produktwnaprawczych wchodziwreakcjz nadmiaremutwardzacza, co...

Recommended

View more >