El modernisme a Sóller

  • Published on
    21-Jul-2015

  • View
    145

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>S ller es un dels pobles que t ms edificis i de-</p><p>talls modernistes de Mallorca. All es viva de lintercanvi de co-meros. Entre el 1820 i 1870 va haver un gran creixement eco-nomic per la venta dolives, fruites i cot. A finals del segle XIX va haver una plaga fliloixera que va afec-tar als tarongers. Al 1920 fins al 1940 va sorgir una nova poca de prosperitat. A la tornada dels emi-grants de Frana, in-troduiren lArt Noveau. El Modernisme de Soller es caracteritza per seguir una tenden-cia floral dun art No-veau francs. Caracte-ritzat tambe per un ritme orgnic, ondulat </p><p>Volumen 1, n 1 </p><p>Histria de Sller i el Modernisme </p><p>Soller Actualment Sller es un atractiu poble situat a una vall de la Serra de Tramun-tana, al nord-oest de Mallorca. Es un poble molt turistic. Esta situat a 3km del Port de S-ller. A la mateixa vall tambe hi ha dos poblets </p><p>anomenats Fornalutx i Biniaraix. </p><p>Es un vall on son tpiques les taronges i els arbres doliveres. Es un vall bastant comunicat ja que te el Ferrocarril de Sller. </p><p>19 Desembre 2014 P R O J E C T E G A U D P R O J E C T E G A U D P R O J E C T E G A U D P R O J E C T E G A U D </p><p>Poble Modernista, Sller </p><p> Histria De Sller i el Modernisme </p><p> Can Prunera i al-tres casals (la Gran Via) </p><p> Es banc de Soller i Sant Bartomeu </p><p> Es Cementeri de Son Sang </p><p>Plaa de Sller, esglesia de Sant Bartomeu i ajuntament de Sller. </p><p>i ornamentat segons la naturalesa. Tam-b, a la tornada dels emigrats va haver un gran pro-grs tcnic i comer-cial, reflectit en la implantaci del pri-mer ferrocarril a lilla, el 1912, amb un tnel de 3 </p><p>quilmetres. </p><p>M.CAELLAS </p></li><li><p> Can Prunera Museu Modernista est situat en un antic </p><p>casal destil moder-nista construt al </p><p>comenament del segle XX. </p><p> En el segon pis, es pot veure la mostra Del Modernisme al </p><p>segle XXI, una collecci de pintura que pertany majo-</p><p>ritriament a la Collecci dArt </p><p>Serra, i que en aquests ltims anys sha anat enriquint grcies a les dona-cions dobres que, particulars i artis-</p><p>tes, han fet a laFun-daci Tren de lArt, entitat gestora de </p><p>Can Prunera Museu Modernista. </p><p>En el soterrani es troben les antigues dependncies que acollien una cuina </p><p>econmica, un dipsit doli, una </p><p>pica de rentar i un pou, que encara es </p><p>poden veure; un menjador per al </p><p>servei on actual-ment es duen a ter-</p><p>me exposicions temporals i els </p><p>magatzems. </p><p> Can Prunera Mu-</p><p>seu Modernista es </p><p>va inaugurar dia 24 </p><p>dagost de 2009, </p><p>coincidint amb les </p><p>festes de Sant Bar-</p><p>tomeu patr de S-</p><p>ller. </p><p>poble de tota la vida. </p><p>MC: vost el coneixia?MC: vost el coneixia?MC: vost el coneixia?MC: vost el coneixia? </p><p>CC: I clar que si, els meus germans i jo veniem aqu de petits a jugar amb el propietari de la casa al seu jard. </p><p>MC: Com es deien els MC: Com es deien els MC: Com es deien els MC: Com es deien els proppietaris de la casa?proppietaris de la casa?proppietaris de la casa?proppietaris de la casa? </p><p>CC: Els propietaris eren Joan Magraner i Margalida Vicens </p><p>MC: I perque va decidir MC: I perque va decidir MC: I perque va decidir MC: I perque va decidir </p><p>De cam al museu, li de-manam a una senyora del poble. </p><p>Mireia Caellas: Bon dia, li Mireia Caellas: Bon dia, li Mireia Caellas: Bon dia, li Mireia Caellas: Bon dia, li podriem fer unes pregun-podriem fer unes pregun-podriem fer unes pregun-podriem fer unes pregun-tes? tes? tes? tes? </p><p>Catalina Caellas: Clar que si joves. </p><p>MC: Vost que es del po-MC: Vost que es del po-MC: Vost que es del po-MC: Vost que es del po-ble de tota la vida, ble de tota la vida, ble de tota la vida, ble de tota la vida, contans alguna cosa so-contans alguna cosa so-contans alguna cosa so-contans alguna cosa so-bre Can Prunera.bre Can Prunera.bre Can Prunera.bre Can Prunera. </p><p>CC: Be, Can Prunera es una casa dun amic del </p><p>vendre la casa? vendre la casa? vendre la casa? vendre la casa? </p><p>CC: Ell era un home que no va tenir descendncia i ell de cada vegada era ms major i va decidir vendrer-la ja que ell no la poda conservar. Va ser una pena verdrer-la pero era massa gran per ell tot sol. </p><p>MC: Perque sha decidit MC: Perque sha decidit MC: Perque sha decidit MC: Perque sha decidit que es digui Can Prune-que es digui Can Prune-que es digui Can Prune-que es digui Can Prune-ra?ra?ra?ra? </p><p>CC: Perque al poble els </p><p>PGIN A 2 </p><p>LA CASA </p><p>Museu Can Prunera </p><p>ENTRES VISTA A CATALINA CAELLAS MARQUS </p><p>encara que ara nomes es puguin veure exposi-cions de diferents artis-tas sollerics. </p><p>PLANTA PRINCIPAL PLANTA PRINCIPAL PLANTA PRINCIPAL PLANTA PRINCIPAL </p><p>I PLANTA SUPERIORI PLANTA SUPERIORI PLANTA SUPERIORI PLANTA SUPERIOR </p><p>Es troba la majoria del mobiliari: cadires, tau-les, llits...Al sostre de </p><p>cada habitaci hi havia dibuixat el significat de cada habitaci. </p><p>PLANTA BAIXAPLANTA BAIXAPLANTA BAIXAPLANTA BAIXA </p><p>A la planta baixa es troben les botigues, unes dependncies on hi havia: una cuina eco-nmica, un diposit doli, una pica per rentar i un pou. Tambe hi ha un menjador pel servei </p><p>Va ser una pena </p><p>vendrer-la per era </p><p>massa gran per ell tot </p><p>sol. </p><p>PO B L E MO D ER N ISTA, S L L ER </p><p>coneixien per Els Pruenera perque es dedicaven a lexportaci i distribuci de fruites, verdures i licors. </p><p>MC: Molt be, moltes MC: Molt be, moltes MC: Molt be, moltes MC: Molt be, moltes gracies aix es tot.gracies aix es tot.gracies aix es tot.gracies aix es tot. </p><p>CC: Molt be reina, esper que vos sigui dajuda. Fins una altra. </p><p>MC: Ho ser, moltes MC: Ho ser, moltes MC: Ho ser, moltes MC: Ho ser, moltes gracies. gracies. gracies. gracies. </p><p>El museu Can Prunera era una casa antiga construida el segle XX. </p><p>Sostre del menjador amb motius de menjar. </p><p>N.CARTES, R.BENNASAR I M.CAELLAS </p></li><li><p>VO L UMEN 1, N 1 </p><p>PGIN A 3 </p><p>Sant Bartomeu </p><p>Sant Bartomeu vist </p><p>desde un costat de la </p><p>plaa. </p><p>L'esglsia de st. Bartomeu esta situada a la plaa de la Constituci de Sller, nm.22. Amb una estructura barroca a l'exterior i a l'interior es conserven retaules gtiques i barroques de gran bellesa. La nova faa-na s'articula a partir de l'art i d'entrada constitut per tres arcs amb dos ngels que donen recer a l'esttua de sant Barto-meu, i rematada amb una estructura es-glaonada. s una esglsia d'estil modernista, el seu major valor que t s la seva antigitat. Al voltant de ledifici es poden veure res-tes dels portals i finestres romniques i de la formaci amurallada del segle XVI. L'esglsia es diu Sant Bartomeu perqu el </p><p>R.BENNASAR I N.CARTES </p></li><li><p>de preguntas y res-puestas. Recopile preguntas que haya recibido desde la lti-ma edicin o resuma algunas que se reali-cen con frecuencia acerca de su organi-zacin. Una lista de los direc-tores de la organiza-cin da un toque per-sonal al boletn. Si la organizacin es pe-quea, quiz desee enumerar la lista de nombres de todos los empleados. Si tiene precios de productos o servicios estndar, puede in-</p><p>Este artculo puede incluir 175-225 pala-bras. Si el boletn es para plegarlo y enviarlo por correo, este artculo apare-cer en la par-te posterior. Por tanto, es una buena idea que pue-da leerse de un vistazo. Un modo de llamar la aten-cin del pbli-co es incluir una seccin </p><p>cluir una lista en este espacio. Tambin puede hacer referen-cia a cualquier otro modo de comunica-cin que haya creado para su organizacin. Si dispone de espa-cio, puede insertar una imagen predise-ada o algn otro grfico. </p><p>Josep Llimona </p><p>Cementeri de Son Sang </p><p>Lany 1814 sinnagur el cementeri de Son Sang, el nou cementeri de Soller situat al capdamunt del carrer Pau Noguera. Va ser realitzat perque necessitaven lloc on possar els difunts que no sigui dins les esglesies. Des-tac les escultures realitzades per Josep Llimona unes de les joies de lart modernista. Tamb hi ha obres de Miquel Arcas, Joan Alcover, To-mas Vila o Cristofol Quintana. El cementeri de Soller es un dels ms vells i enigmatics. Dins el re-cinte trobarem un gran repertori de tombes i monuments funera-ris. </p><p>D.BORT </p></li></ul>