Firemní kultura

 • Published on
  29-Nov-2014

 • View
  3.393

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Firemn kultura Daniela Dudinsk Michaela Zimolov Jaromr Rys

2. vodem

 • Za svou firemn kulturou si stojme je jednm z faktor naeho sp chu.
 • (Vro n zprva spole nosti Oskar, 2004)

3. Obsah

 • Zkladn koncept
 • P stupy k organiza n kultu e
 • Definice
 • Prvky organiza n kultury
 • Struktura organiza n kultury
 • 4 typy organiza nch kultur
 • dc procesy a firemn kultura
 • Formovn firemn kultury
 • Organiza n identita
 • Etika organizace
 • Organiza n kultura a mezinrodn aspekt
 • Zv re n shrnut

4. Zkladn koncept

 • Zkladn rovn kultury (Hofstede, 1991)
  • Nrodn kultura
  • Kultura spojen s etnikem, nbo enstvm, jazykem
  • Kultura spojen s nle itost k pohlav
  • Kultura souvisejc s p slunost k ur it spole ensk t d
  • Kultura organiza n (podnikov, firemn)
 • Kultura organiza n, kdy zam stnan jedinec je socializovn organizac, ke kter nle

5. P stupy k organiza n kultu e

 • Interpretativn p stup
  • Organiza n kultura je n co, m organizace je
 • Objektivistick p stup
  • Organiza n kultura je n co, co organizace m
 • Organiza n kultura je produktem historie organizace s potencilem ke zm n v ase.

6. Definice

 • Jak se v ci u ns d laj to, co je pro organizaci typick, jej zvyky, p evldajc postoje, vytvo en vzorce akceptovanho a neakceptovanho chovn (Drennan, 1992)
 • Organiza n kulturu lze chpat jako soubor zkladnch p edpoklad , hodnot, postoj a norem chovn, kter jsou sdleny v rmci organizace, kter se projev v mylen len organizace a v artefaktech (vtvorech) materiln a nemateriln povahy. (Lukov, Nov a kol. 2004)

7. Prvky organiza n kultury

 • Vnit n (nejmn vidit e ln)
  • Zkladn p e d poklady, hodnoty, postoje
 • Vn j projev
  • Artefakty nemateriln povahy
   • Normy chovn, jazyk, historky a mty, zvyky, rituly, ceremonily, hrdinov
  • Artefakty materiln povahy
   • Firemn architektura a vybaven, produkty vytv en organizac, vro n zprvy, bro ury

8. Vron zprva Vodafone 2004 9. Struktura organiza n kultury Edgar Shein, 1992 10. ty i typy organiza nch kultur Ch. Handy (1985)

 • Kultura moci
 • Kultura rol
 • Kultura vkonu (kol )
 • Kultura podpory (osob)

11. Kultura moci

 • Ur it osoby panuj a ostatn jsou jim pod zeny.
 • Organiza n struktura:pavu ina
  • Rozhoduj osoby v centru, kter v d vechno a mohou vechno.
  • Kontrola provd na pomoc kl ovch osob i p edvolnm jedince do centra.
  • Rozhodovn spe vslednic vliv a politickho manvrovn.
  • lenov jsou hodnoceni podle vsledk , nstroje, jimi byly dosa eny, nejsou d le it.
  • Autorita je asto stav na na strachu.
 • Takto funguj i velk zlo ineck organizace, spole nosti zabvajc se obchody a financemi, mal firmy, rodinn podniky.

12. Kultura rol

 • Kultura zalo ena na pravidlech, postupech, normch, plnech, logice a racionalit .
 • Organiza n struktura:klasick hierarchick struktura
  • et zec: sprvn rada editel st edn mana e i ni vedouc adov pracovnci
  • U osoby v ka d pozici je o ekvna ur it role: zp sob chovn
  • Zd raz ovna konformita
 • Kultura rol sp n tam, kde existuje stabiln prost ed, p edvdateln a i kontrolovateln trh, dlouh ivotn cyklus vrobku.
 • Sttn organizace, velk komer n organizace

13. Kultura vkonu (kol )

 • Organizace se soust e uje daleko vce na koly, kter maj bt spln ny ne na dodr ovn formlnch p edpis .
 • Organiza n struktura:decentralizovan maticov struktura
 • Pravomoc je spojena spe s odbornost ne pozic. Lokalizovna do jednotlivch pr se k .
 • Kultura vkonu je vhodn tam, kde je d le it pru nost a p izp sobivost tr nmu prost ed. D le it je rychlost reakce.
 • Mal firmy.

14. Kultura podpory (osob)

 • Ve st edu veho d n je jednotlivec.
 • Organiza n struktura:podnikatelsk sdru en
 • Schma shluk, v n m dn jedinec nem dominantn postaven.
  • Jednotliv lenov tto kultury jsou samostatn, pravomoci v organizaci jsou sdleny. Zkladem moci je odbornost.
  • Poskytuje svm len m uspokojen skrze vzjemn vztahy, kooperaci, poc itsounle itosti.
 • Firmy prvnk , architekt , lka . Lid se ct bt v prv ad leny organizace.

15. dc procesy a firemn kultura

 • Proces koordinace
  • Harmonizace st celku
 • Proces integrace
  • Sociln lepidlo
 • Motivace
  • Seberealizace
  • Ztoto n n s cli organizace

16. Slab firemn kultura

 • Slab("difzn)
   • Vnit n nekonzistence nzor
   • patn komunikace
   • V t nroky na kontrolu
   • Nro n motivace kolektivu
   • patn dopad na ekonomick vsledky

17. Siln firemn kultura

 • Zprost edkovv a usnad uje jasn pohled na podnikov hodnoty a normy a in je tak p ehledn a pom rn snadno pochopiteln.
 • Vytv podmnky pro p mou a jednozna nou komunikaci.
 • Umo uje rychl rozhodovn.
 • Urychluje plynulou implementaci.
 • Sni uje nroky na kontrolu spolupracovnk .
 • Zvyuje motivaci a tmov hoduch a .
 • Zaji uje stabilitu socilnho systmu .

18. Siln firemn kultura

 • Negativa
  • Tendence k uzav enosti podnikovho systmu.
  • D raz na tradice a nedostatek flexibility.
  • Blokace novch strategi.
  • Vynucovn konformity za ka dou cenu.
  • Slo it adaptace novch spolupracovnk .

19. Formovn firemn kultury

 • Existuje od po tku
  • P irozen
  • Clev dom managementem
 • Vklad zakladatele
 • Dal zvyky, zkuenosti, idely od organiza nho okol

20. Formovn firemn kultury

 • formulace strategie
 • morln kodex (psemn )
 • diskuze
 • zajistit mo nost realizace prvk
 • d sledn dodr ovat dohodnut

21. Formovn firemn kultury

 • Organiza n kulturu lze podpo it
  • Personlnm vb rem
  • Akc vrcholovho veden
  • Socializac

22. Organiza n identita

 • Clev dom utv en strategick koncept vnit n struktury, fungovn a vn j prezentace organizace v tr nm prost ed
 • Specifick, originln, nezam niteln

23. Co utv organiza n identitu?

 • Komunikace v organizaci a komunikace organizace s jejm okolm (dodavatel, odb ratel, ve ejnost)
 • Organiza n design
  • Vn j, vizuln vnmateln ztvrn n firmy
 • Jednn organizace v izam stnanc m i navenek
  • Pravidla a standardy jednn

24. Organiza n design 25. Image organizace

 • Obraz, kter si vytv okol o organizaci
 • Vznik prost ednictvm komunikace, vlastnch aktivit a designu organizace
 • Na co nezapomnat?
  • Hjit zjmy organizace
  • P edchzet konflikt m
  • Zskavat podporu ostatnch organizac
  • Utv et pozitivn ve ejn mn n

26. Etika organizace

 • Vechny materiln a procesuln normy zalo en na dialogov form dorozum n mezi lidmi, kte jsou s organizac spjati (Heinen, 1989)
 • Hodnoty jako pravda, spravedlnost, objektivita, rovnost, svoboda, slunost, v rnost zkonu
 • Projev se v rmci aktivit spolo ensk odpov dnosti organizace, bezpe nosti a ochrany zdrav na pracoviti, p i tvorb cen, zachzen s informacemi, ale i na kvalit vrobk

27. P klad: Etick kodex

 • 1. Hypoalergenn, nekomedogenn p pravky
 • 2. S termln vodou Vichy
 • 3. Testovan na citliv poko ce
 • 4. innost testovan pod dermatologickou kontrolou
 • 5. Vyrb n podle p snch norem farmaceutickho pr myslu

28. Organiza n kultura mezinrodnch spole nost

 • Vztah nrodn kultura vs. organiza n kultura+mylen a jednn lid
 • Mezinrodn spole nosti odlin kulturn a sociln prost ed

29. Organiza n kultura mezinrodnch spole nost

 • Modely (Marr, 1991)
  • Polycentrick organiza n kultura
  • Globln organiza n kultura
  • Geocentrick organiza n kultura

30. Je mo n, aby r zn nrodn kultury vytvo ily bezkonfliktn firemn prost ed? 31. Co ns u pracovnka mezinrodn spole nosti vlastn zajm? zda odd luje sfru soukromho ivota a sfru pracovn zda se ztoto uje s firemnmi cli nebo se zam uje pouze na sv pracovn koly zda hlavn prioritou a m tkem je pro n j finan n ohodnocen jestli striktn dodr uje podnikov normy , i vyhledv skulinky v tom, co si na p d podniku dovolit m e nebo nem e jakm zp sobem jedn s autoritou a uznv mocenskou vzdlenost ve firemn hierarchii 32. Jin kraj - jin mrav

 • Francouzi:siln sociln zam en, hodn diskutuj, ale kdy se zaujme rozhodnut, tak to ct, dle itou roli hraje tradice a autorita, zdvo ilost a formlnost, maj specifick denn pracovn tempo, dlouh ob dy
 • N mci:pedanti, p esn a punti k t, dbaj na d kladnou p pravu a nemaj rdi improvizaci, rdi pou vaj titulyafunkce a velmi siln dbaj na pevnou hierarchii ve firm

33. Jin kraj - jin mrav

 • Ameri an:flexibiln, neformln, dok riskovat a improvizovat, stanov cle, ale samotnou cestu nechaj na lov ku, pokud m vsledky, ve je v po dku, pokud ne, je rychl konec
 • Skandinvskfirmy: sociln zam en, avak neformln, pracovn klima otev en, hodn se diskutuje, ne se dojde ke konkrtnmu stanovisku
 • Asijskfirmy: ct tradici, historii, dbaj na loajalitu a naprostou oddanost firm , vysok pracovn nasazen

34. Na zv r

 • Co byste si m li odnst z tto prezentace?
  • Pov dom o tom, e na podnikov kultu e zle !
  • Lep znalost toho, co ve podnikov kultura obsahuje, jak jsou jej typy a jej vznam pro organizaci.
  • Nejd le it j aspekty podnikov kultury a jej souvislost s identitou a etikou organizace.
  • Mezinrodn hledisko mnohdy vrazn zamch s kartami.
  • Je dobr zjistit si alespo zkladn rysy podnikov kultury Vaeho budoucho zam stnavatele ale i klienta, resp. spolupracujc organizace.
 • Kde hledat informace?
  • Bval a sou asn zam stnanci, HR odd len,na pracoviti
  • www. bestemployers . cz

35. Zdroje

 • Bedrnov, E. ; Nov I.akol.: Psychologie a sociologiezen. 3. vyd. Management Press, Praha 2009.
 • Rena Lukov, Ivan Nov a kol.: Organizan kultura, Grada,2004
 • Pibyl, M.: TPCA Czech, s.r.o. - Multikulturalismus a firemn kultura v mezinrodnm podnikn [cs], 2007https ://www. vse . cz / vskp /public. php ? evskp _id=1951
 • Tomovsk, B.: Firemn kultura aneb jin kraj - jin mrav, KarieraWeb, 2009
 • http:// kariera .ihned. cz /c1-39066390- firemni -kultura-aneb- jiny -kraj- jiny -mrav
 • Petr ank,Podnikov kultura: monosti a limity jej zmny, 2009
 • http://www. canik . cz /2007/12/08/ podnikova -kultura- moznosti -a-limity- jeji - zmeny /
 • Vron zprva spolenosti Oskar, 2004
 • http://www.vodafone.cz/pdf/vyrocni_zprava_2004.pdf