Giới thiệu giải pháp phần mềm iQB 7.0, iCloudTest và GeoMath

  • View
    277

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide pht biu ti hi tho v tp hun GV ti c Nng ngy 15-3-2014

Transcript

  • 1. Gii thiu gii php phn mm Ngn hng cu hi & kim tra kin thc iQB 7.0 Cng ty Cng ngh Tin hc Nh trng School@net Bi Vit H habuiviet@gmail.com www.vnschool.net

2. Ni dung Gii thiu chung v b phn mm iQB 7.0 Gii thiu nhm phn mm Bi ging hnh hc GeoMath 1.5 Gii thiu dch v kim tra trc tuyn iCloudTest v gi phn mm dnh cho cc nh trng Gii thiu chi tit v m hnh ngn hng cu hi v gii php phn mm iQB 7.0 3. iQB 7.0 - Gii php qun l Ngn hng cu hi v Kim tra kin thc 4. i tng s dng Trng i hc, khoa, b mn S, Phng GD & T Trng ph thng Gio vin Hc sinh Cha m hc sinh 5. i tng s dng Tiu hc THCS THPT i hc, Cao ng 6. Bi ton qun l o to trong nh trng Hc v Dy Kim tra kin thc Qun l o to 7. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2004 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 8. iQB Leo 7.0 iQB Cat 7.0 iQB Quiz Maker 7.0 iQB Magic Test 7.0 Cc phn mm chnh Dch v kim tra trc tuyn m my iCloudTest 9. iQB iQB Leo 7.0 iQB Cat 7.0 iTester 7.0 iTester Pro 7.0 iTQMaker 7.0 iTestMixer 7.0 Luyn thi L, Ha, Sinh, Anh Kim tra kin thc mn hc cho cc khi lp Quiz Maker 7.0 Magic Test 7.0 8 8 54 72 2 10. Sn phm iQB Leo - bn dnh cho nh trng. iQB Cat - bn dnh cho gio vin. iQB Quiz Maker - pm to Quiz file. iQB Magic Test - pm h tr kim tra trc tuyn iTester - kim tra trc tuyn theo tng my tnh. iTester Pro - kim tra trc tuyn theo mng LAN. iTestMixer - phn mm trn cu hi kim tra. iTQMaker - phn mm sinh kim tra. Luyn thi trc nghim L, Ha, Sinh, Anh SQB, TLS: Ngn hng cu hi kin thc Ton, L, Ha, Anh, Sinh, a 6 - 12. iCloudTest: dch v kim tra trc tuyn m my 11. iCloudTest: phn mm h tr dch v kim tra trc tuyn m my 12. B 27 CD phn mm Kim tra kin thc cc mn Ton, L, Ha, Sinh, a 6 - 12 13. 27 phn mm TLS - Test & Learning Subject 14. B phn mm CSDL Ngn hng luyn thi L, Ha, Sinh, Anh L b phn mm Ngn hng cu hi phc v vic luyn thi tt nghip THPT v Tuyn sinh H, C dnh cho gio vin. 15. B phn mm Luyn thi L, Ha, Sinh, Anh dnh cho hc sinh y l b phn mm u tin ca Vit Nam c xy dng da trn cng ngh Ngn hng cu hi v kim tra iQB. 16. GeoMath 6-12 Geo Math Lesson 1.5 17. tng phn mm Xy dng m hnh bi ging trong c th nhng cc hnh tng tc ng vo trang bi ging ny. Cc i tng nhng c th l: Hnh nh Video; Flash Cc hnh tng tc ng tng ng vi cc phn mm GeoGebra, C.a.R, Cabri, .... Xy dng mt kho d liu hnh nh ng GV c th s dng ngay. 18. 2 khi nim chnh 1. GeoMath Page 2. Geo Data Library 19. M hnh Geo Math Page Trong m hnh phn mm Geo Math mi hot ng Hc v Dy c th hin trn mt mn hnh c bit gi l GeoMath Page (trang bi ging). Mi trang bi ging c th hiu nh mt hot ng li ca GV. C th nhng cc hnh hnh hc vo trang bi ging ny. 20. Dy cc hnh nhng vo trang bi hc Geo Math Page 21. Ni dung chi tit bi ging Cc hnh nhng trong bi ging 22. M hnh Geo Data Library Geo Data Library l mt CSDL cc i tng hnh hc dng lu tr cc hnh hnh hc. Cc i tng hnh hc ny c th c dng nhng vo cc GeoMath Page. Khi nhng vo trang bi ging, cc i tng ny c th c trnh din cho php ngi dng tng tc trc tip trn hnh. 23. M hnh CSDL i tng hnh hc 24. i tng hnh hc Tn tp hnh hc tng ng Tn tp nh th hin Thng tin Kin thc (SubjectNote) Thng tin Gio vin (TeacherNote) Hng dn s dng (Guide) Tn i tng (Name) 25. Hnh nh mt hnh ng nhng vo trang GeoMath Page 26. Kho CSDL GDL: Geo Data Library Mt kho d liu - hnh nh khng l bao gm hn 2000 hnh theo ng SGK hnh hc cc lp 6 - 12 c xy dng. Tt c cc hnh v ny u: Chnh xc tuyt i theo SGK. nh hng GV c th tng tc trn hnh ging dy trc tip. 27. Geo Math Lesson 1.5 Phn mm u tin ca Vit Nam h tr thit k bi ging mn Ton cp THCS, THPT. L mt m rng ng k ca b pm GeoMath 6-12. 28. CSDL GDL trong Geo Math Lesson 1.5 Ton THCS Ton THPT C bn Ton THPT Nng cao Ma trn kin thc ph kn ton b CT mn ton cc cp THCS, THPT c hn 2000 hnh nh theo SGK tng ng c xy dng trong cc CSDL GDL ny. Ma trn kin thc 29. iQB 7.0 - M hnh Gii php qun l Ngn hng cu hi v Kim tra kin thc 30. Cc i tng, khi nim chnh CSDL ngn hng cu hi Cu hi Mu kim tra kim tra Hnh thc kim tra Kiu kim tra iCloudTest 31. 2 i tung li quan trng nht ca bi ton Kim tra 1 tit Ngn hng cu hi kim tra C 2 i tng ny u l cc File do ngi dng to ra, c lp vi nhau v d dng sao chp, ct, dn, tch, ghp Kim tra 15 pht 32. Ngn hng cu hi Kin thc, phm vi kin thc, ma trn kin thc Cu hi, m hnh v cu trc cu hi kim tra kin thc 33. kim tra Cht lng kim tra, tha mn yu cu ca GV Hnh thc kim tra phi a dng, p ng nhu cu s dng trn thc t Kim tra 1 tit 34. Test Test Print Preview Internet Question Bank Mu kim tra Single Test LAN Test Ma trn kin thc Printer Trn cu hi InternetInternet iQB7.0 35. Gii thiu m hnh chc nng v bi ton qun l ngn hng cu hi v kim tra iQB 7.0 36. Ai cn Ngn hng cu hi? Gio vin trc tip ging dy Ban gim hiu, HT, HP cc trng ph thng. Phng GD& T, S GD&DT (phng kho th), B GD&T. Hc sinh, cha m hc sinh c nhu cu hc tp, n luyn v t kim tra kin thc. 37. Ngn hng cu hi & kim tra Ngn hng cu hi Toan10.iqb Kim tra 1 tit kim tra kt15.qbt Cc cu hi trong kim tra hin thi 38. Cu hi & Ngn hng cu hi Ngn hng cu hi Cu hi Thng tin cu hi Thng tin ni dung cu hi Thng tin thuc tnh cu hi Ni dung, p n, p s, li gii, barem chm im, gi T lun/trc nghim, kh/d, kin thc, k nng, ngn/di, LT/BT Ni lu tr cc cu hi 39. Phm vi kin thc & k nng Ngn hng cu hi Phm vi kin thc DS k nng 40. Ngn hng cu hi CSDL Ngn hng cu hi c khi to c lp v l cc sn phm chnh, gc ca b phn mm iQB Mi ngn hng cu hi c php lu tr khng hn ch cc cu hi kim tra v c s dng lu di, vnh vin trong cc nh trng Mi ngn hng cu hi l mt tp (file) trn a c php chia s, sao chp, vn chuyn d dng 41. Ngn hng cu hi *.iqb Ton 10 Ha 11 Sinh 12 L THPT Toan10.iqb Hoa11.iqb Ly.iqb 42. Tch, ghp ngn hng cu hi Ton 12 Chng 1 Chng 2 Toan12.iqb Chuong2.iqb Chuong1.iqb 43. M hnh Cu hi M hnh cu hi c lu tr trong CSDL rt a dng bao gm cc loi cu hi trc nghim, t lun, cu ngn, cu phc hp h tr ti a cc m hnh kim tra kin thc. H tr vic nhp cu hi theo tt c cc loi font ch, h tr nhp cng thc ton hc v ha hc, cho php chn hnh nh, chuyn nhp qua li vi cc h son tho vn bn thng dng. 44. Phn loi cu hi 45. 4 dng cu hi chnh T lun Trc nghim in khuyt Cp i 46. 1. Cu hi t lun L loi cu hi m HS cn gii v lm bi bng din gii trc tip. V d: # (t) Gii bt phng trnh: x2 - 3x + 1 < 5x3 + 15 * p s: -2 < x < 1 hoc x < -14 47. 2. Cu hi trc nghim L loi cu hi c sn cc p n tr li, c th c 1 hoc nhiu p n ng. V d: # (m) Th ca nc Nga l: A. Vn ga *B. Mt xc va C. Ki p D. Min xc 48. 3.1. Cu hi in khuyt. Ko th t L cu hi cn in cc gi tr (s, ch) vo cc v tr rng trong cu. V d: # (d) Con cc tc l . Con n n mua cho ti. A. g B. chanh C. ln D. hnh 49. 3.2. Cu hi in khuyt. in t L cu hi cn in trc tip cc gi tr (s, ch) vo cc v tr rng trong cu. V d: # (f) Con cc tc l . Con n n mua cho ti. 50. 3.3. Cu hi in khuyt. Chn t L cu hi cn chn t trong danh sc vo cc v tr rng trong cu. V d: # (c) Con cc tc l . Con n n mua cho ti. 51. 4. Cu hi cp i L loi cu hi cn ghp cc cp gi tr sao cho hp l nht. V d: # (p) Ghp cc cp thng tin sau chnh xc nht: A. em b A. baby B. cy cu B. bridge C. ci bn C. table D. bi ht D. song 52. Cu hi ngn / cu hi di Cu hi ngn Cu hi di Ni dung cu hi Cu hi m Cu hi con 1 Cu hi con 2 Cu hi con 3 53. Cu hi di / phc hp Loi cu hi ny thng dng i vi mn ngoi ng: 1 cu hi m i km nhiu cu hi con (subquestion) # (m) (b) ..... ni dung cu hi m ..... # (m) (s) .... ni dung cu hi con 1 # (m) (s) .... ni dung cu hi con 2 54. Cng vic nhp cu hi Nhp cu hi cho Ngn hng cu hi l cng vic chnh, lu di, bn b v cn c mt qu trnh vi thi gian kh ln. Cn nhp cu hi tht cn thn, trnh sai st. PM cn c nhiu cng c nhp, iu chnh khc nhau ph hp vi thc t, vi trnh ca ngi nhp d liu v i tng s dng ngn hng cu hi ny. 55. Cc cng c, tin ch nhp, iu chnh, nh gi cu hi Nhp cu hi trn mng LAN Cho php chuyn nhp cu hi t ng t 1 tp vn bn dng DOC, DOCX Chuyn nhp cu hi t 1 CSDL khc vo CSDL hin thi. nh gi, cho im ni dung cu hi. iu chnh cu hi trong CSDL mm do theo m hnh ma trn kin thc. 56. Chuyn nhp cu hi t Text # (m) ........ # (t) ....... # (d) ........ # (p) ......... 57. Cc tham s nhn dng cu hi # (X) (Y) (key1: )(key2:). - (X)(Y) l k t nhn dng kiu ni dung - (key) l cc tham s b sung. C th c nhiu key. 58. (X)(Y): cu hi ngn Stt #(X)(Y) ngha 1 # (t) Cu hi t lun 2 # (m) Cu hi trc nghim 3 # (d) Cu hi in khuyt: ko th 4 # (f) Cu hi in khuyt: in t 5 # (c) Cu hi in khuyt: chn t 6 # (p) Cu hi cp i 59. (X)(Y): cu hi di Stt #(X)(Y) ngha 1 # (b)(t) Cu hi m, t lun 2 # (s)(t) Cu hi con l t lun 3 # (b)(m) Cu hi m, trc nghim 4 # (s)(m) Cu hi con, trc nghim 5 # (s)(d) Cu hi con, in khuyt ko th t 6 # (s)(f) Cu hi con, in khuyt in t 7 # (s)(c) Cu hi con, in khuyt chn t 8 # (s)(p) Cu hi con, cp i. 60. (key: ) Stt # (X)(Y) (key) ngha 1 (Type: LT/BT) Kiu cu hi l l thuyt hay bi tp. LT: l thuyt; BT: bi tp. 2 (Level: D / TB / K) Mc kh d cu hi: D: d; TB: trung bnh; K: kh 3 (Skill: 1 / 2 / 3 / 4 / > K nng cu hi. 1: k nng th nht trong danh sch. K: k nng th trong danh sch. 4 (File: baihinh1.ggb) C tp Media km theo. Sau File l tn tp vi y phn m rng. 61. V d # (m) (type: bt) (level: tb) (skill: 2) # (p) (type: lt) (level: d) (skill: 1) 62. Kim tra, kim sot ni dung cu hi y l mt vn kh c tt c ngi dng quan tm. Lm th no c th nhanh nht pht hin ra cc li ni dung khi nhp cu hi. Cc li c th: Nhp ni dung sai. Gn thuc tnh sai (kin thc, k nng, kiu, ...). Lnh XEM NHANH CU HI mi c t iQB 7.0 s p ng 1 phn yu cu ny. 63. Xem nhanh cu hi - Xem rt nhanh ni dung, thuc tnh ca tng cu hi trong CSDL. - B lc a nng, tin li. - Chnh sa cu hi thun tin. 64. Th no l 1 ngn hng cu hi thng minh? 65. Mu kim tra trong CSDL 66. Mu kim tra Mu kim tra l mt khung mu cu hi + cc thng s thuc tnh chung ca kim tra. Khi thit lp mu kim tra th vic to kim tra s rt nhanh v chnh xc. Cho php khi to v nhp trc khng hn ch cc mu kim tra trong CSDL phc v lu di cho vic sinh kim tra. 67. Mu kim tra kim tra CSDL ngn hng cu hi DS mu kim tra Khung cc thng s y ca mt kim tra 68. ngha ca mu kim tr