Iso 9001 awareness

  • Published on
    04-Dec-2014

  • View
    1.449

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. NGUYN TC CA LP HC 1.ng gi 2.Khng lm vic ring 3.in thoi ch rung 4.Tham gia nhit tnh bi ging </li> <li> 2. CHNG TRNH O TO ISO 9001:2008 NI DUNG BI GING Tng quan v Qun l cht lng Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 Nhng Yu cu trong tiu chun ISO 9001:2008 Tm hiu v 8 nguyn tc qun l cht lng </li> <li> 3. Ni dung: 1 Khi nim v cht lng 2 Cc m hnh v qun l cht lng 3 Chu trnh qun l PDCA Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 4. DOANH NGHIPKHCH HNG CNH TRANH CHI PH THNG HIU Vn ca cht lng khng phi ch mi ngi khng bit n n, m chnh l ch h c tng l h bit Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 5. Ci no cht lng tt hn? Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 6. CHT LNG L G? Cht lng l s ph hp vi nhng yu cu hay c tnh nht nh Gio s CROSBY M Cht lng l ph hp cho s dng Cht lng l s tha mn nhu cu ca th trng vi chi ph thp nht Gio s JURAN M Gio s ISHIKAWA Nht Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 7. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 8. Mc ca mt tp hp cc c tnh vn c p ng cc yu cu. ( 3.1.1 ISO 9000:2005) Cht lng l g? Yu cu: Nhu cu mong i c cng b, ngm hiu chung hay bt buc. - Yu cu ngm hiu chung: yu cu mang tnh thng l, ph bin, ngm mong i. - Yu cu c cng b: nhng yu cu c quy nh c th. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 9. CHIN LC QUN L CHT LNG Qun l cht lng l Cc hot ng c phi hp nh hng v kim sot mt t chc v cht lng (3.2.6- ISO9000:2005). Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 10. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 11. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng L hot ng nh gi s ph hp thng qua vic o, xem xt, th nghim, nh c mt hay nhiu c tnh ca i tng v so snh kt qu vi yu cu nhm xc nh s ph hp ca mi c tnh. </li> <li> 12. Man : Con ngi Method : Phng php Material : Nguyn liu Machine: My mc thit b Information: Thng tin 4M + 1I Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 13. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 14. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 15. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 16. Qun l cht lng l cc hot ng c phi hp nh hng v kim sot mt t chc v cht lng Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 17. L phng php qun l mt t chc tp trung vo cht lng vi s tham gia ca mi ngi nhm t c s thnh cng lu di thng qua vic tho mn khch hng v em li li ch cho cc bn lin quan Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 18. Bn c bit? "Ngi Nht lm c, ti sao chng ta khng...?" Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 19. Dr.William Edwards Deming (1900-1993) c xem l "cha ca qun l cht lng. Trong tng lai s c hai loi doanh nghip cc doanh nghip trin khai Cht lng ton din v cc doanh nghip phi ng ca. Bn khng phi trin khai Cht lng ton din nu s sng cn (ca doanh nghip bn) khng phi l iu bt buc Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 20. 1. Son tho v ph bin rng ri trong ton cng ty ngh quyt v mc tiu, nhim v ca cng ty. Lnh o cng ty phi th hin s kin nh vi mc tiu ci tin sn phm, dch v nu trong ngh quyt. 2. Chp nhn ci mi. 3. Chm dt ngay s l thuc vo kim tra mang tnh phong tro. 4. Ngng ngay vic la chn cc bn cung ng trn c s gi hi. 5. Thng xuyn v lin tc ci tin h thng sn xut, dch v. 6. Thc hin o to ngh nghip. 7. Khng nh vai tr ca lnh o cp cao. 8. Khng e ngi trong vic by t kin, quan im. 9. Tho g cc hng ro ngn cch gia cc b phn. 10. Hn ch cc khu hiu, li ha sung, trnh thc y cng nhn lm vic m khng cung cp cc phng php cho h. 11. Hn ch nh mc cng vic theo ch tiu s lng. 12. Xo b s cch bit ngi cng nhn c quyn t ho v cng vic. 13. Thc hin mt chng trnh rng ri v o to v s hon thin. 14. Mi ngi trong doanh nghip phi lun lun phn u theo kp cc bin i. Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 21. P: Lp k hoch D: Thc hin k hoch C: Kim tra A: Khc phc sai li Ci g? Ai? Ti sao? Khi no? u? Nh th no? Phn I: Tng Quan v Qun l cht lng </li> <li> 22. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng 8 NGUYN TC QUN L CHT LNG </li> <li> 23. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 24. Lnh o cc t chc cn phi xc nh mc ch, phng hng thng nht cho t chc ca mnh. H cn phi to v duy tr mi trng ni b m mi ngi tham gia tch cc vo vic t c cc mc tiu ca t chc. Nguyn tc 2: S lnh o Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 25. Mi ngi tt c cc cp l yu t ca mt t chc v vic huy ng h tham gia y s gip cho vic s dng nng lc ca h v li ch ca t chc H thng Kaizen ca Toyota mi nm to ra trung bnh khong 60-70 tng/nhn vin. Hn 90% trong s c p dng. Nguyn tc 3: S tham gia ca mi ngi Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 26. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 27. Kt qu mong mun s t c mt cch hiu qu hn khi cc ngun lc v cc hot ng lin quan c qun l nh mt qu trnh. Nguyn tc 4: Tip cn theo qu trnh u vo Qu trnh u ra Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 28. Vic xc nh, nm vng v qun l mt h thng bao gm nhiu qu trnh lin quan n nhau nhm t ti mc tiu nh, gip nng cao hiu qu v hiu lc ca t chc. Nguyn tc 5: Tip cn theo h thng Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 29. Ci tin lin tc phi c coi l mt mc tiu thng trc ca t chc. Nguyn tc 6: Ci tin lin tc Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 30. Mi quyt nh v hnh ng ca h thng qun l hot ng kinh doanh mun c hiu qu phi c xy dng da trn vic phn tch d liu v thng tin. Nguyn tc 7: Quyt nh da trn s kin Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 31. Phn II:Cc nguyn tc v qun l cht lng </li> <li> 32. Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 L tn ca mt t chc quc t v tiu chun ha. L mt t chc phi chnh ph ln nht trn th gii. Ra i v hot ng t 23/2/1947. Tr s chnh t ti Geneve - Thy S Tn gi y l: THE INTERNATIONAL OZGANIZATION FOR STANDARDIZATION ISO l g? </li> <li> 33. THNH VIN C 163 thnh vin v Vit Nam l thnh vin th 72 gia nhp t chc ISO t nm 1977. Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 34. Vit Nam 1996: 02 1997: 07 1998: 15 1999: 115 2000: 320 2001: 600 2005: 3500 2006: 4500 Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 35. ISO 9000 l g ?...M: MIL-Q- 9858 , MIL-I-45208. NATO: AQAP1, AQAP4, AQAP9 (AQAP - Allied Quality Assurance Protocols) Ngh nh th v m bo cht lng gia cc nc ng minh (trong khi NATO) Anh: DEF.STAN.52-01, 52-04, 52-09; BS 4891, BS 5179 1979 Tiu chun BS 5750 1979 TC/176 c thnh lp 1987 B tiu chun ISO 9000 1994 Sot xt li - ISO 9000:1994 (&gt; 20 TC) 2000 Phin bn ISO 9000: 2000 2008 Phin bn ISO 9000: 2008 Phn III: ISO v b tiu chun ISO 9000 Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 36. ISO 9000 l g ?... B tiu chun v qun l cht lng a ra cc nguyn tc qun l Ch a ra yu cu cn p ng Tp trung vo vic phng nga/ ci tin p dng cho tt c cc loi hnh t chc Phn III: ISO v b tiu chun ISO 9000 Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 37. H THNG QUN L CHT LNG Qu trnh to sn phm nh gi, phn tch, ci tin Trch nhim lnh o Qun l ngun lc H THNG QUN L CHT LNG Sn phm u vo u ra MC TIU THA MN YU CU ISO 9000 Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 38. Kim sot theo qu trnh Tip cn kim sot theo qu trnh gip nng cao hiu qu s dng cc ngun lc. u vo Qu trnh u ra Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 39. Ci tin thng xuyn Lun tip cn P-D-C-A bo m cng vic HM NAY tt hn HM QUA, NGY MAI tt hn HM NAY. The Deming PDCA Cycle Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 40. B tiu chun ISO 9000:2008 ISO 9004:2000 Hng dn ci tin HTQLCL ISO 19011:2002 Hng dn nh gi HTQLCL ISO 9000:2005 C s v t vng ISO 9001:2008 Cc yu cu Phn III: Gii thiu v t chc ISO v b tiu chun ISO 9000 </li> <li> 41. Phn IV: Cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 B cc ca tiu chun 1. Phm vi 2. Tiu chun trch dn 3. Thut ng v nh ngha 4. H thng qun l cht lng- cc yu cu 5. Trch nhim ca lnh o 6. Qun l ngun lc 7. To sn phm 8. o lng, phn tch v ci tin Thng tin chung Cc yu cu cn kim sot </li> <li> 42. Thng tin chung: Tiu chun ISO 9001:2008 l tiu chun mang tnh tng qut, c p dng cho mi t chc khng phn bit quy m, loi hnh, sn phm cung cp. Tiu chun c s dng : Chng t kh nng cung cp sn phm mt cch n nh p ng yu cu khch hng v lut nh. Nhm nng cao s tha mn ca khch hng. a ra cc nguyn tc v Qun l cht lng Phn IV: Cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 </li> <li> 43. Cc yu cu h thng / Cu trc ca tiu chun Phn IV: Cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 </li> <li> 44. 4. H thng qun l cht lng 4.1 Yu cu chung 4.2 Yu cu v h thng ti liu 4.2.1 Khi qut 4.2.2 S tay cht lng 4.2.3 Kim sot ti liu 4.2.4 Kim sot h s Phn IV: Cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 </li> <li> 45. 4.1 Cc yu cu chung a) Xc nh cc qu trnh cn thit cho HTQLCL. b) Xc nh mi quan h tng tc gia cc qu trnh. c) Xc nh cc tiu ch v phng php. d) m bo sn c cc ngun lc. e) Gim st, o lng v phn tch cc qu trnh. f) p dng cc bin php cn thit t kt qu v ci tin. Phn IV: Cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 </li> <li> 46. 4.2 Yu cu v h thng ti liu 4.2.1 Khi qut H thng ti liu i vi QLCL bao gm: - Chnh sch v mc tiu cht lng. - S tay cht lng. - Cc quy trnh, th tc c lp thnh vn bn theo yu cu ca ISO 9001. - Cc ti liu cn thit t chc m bo cc hot ng v kim sot hiu qu cc qu trnh. - H s cht lng. Phn IV: Cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 </li> <li> 47. 4.2.2 S tay cht lng. a. Phm vi ca h...</li></ul>