Jakość życia

  • View
    287

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jak poprawic jakoc wasnego ycia

Transcript

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Po prostu yj! Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej od- sprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Przemysa Pufal rok 2009 Data: 15.10.2009Tytu: Po prostu yj! fragment utworu Autor: Przemysaw PufalProjekt okadki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skad: Marcin GrniakowskiWydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.plAutor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowie- dzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie po- nosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzy- stania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECIWstp.......................................................................................5 Definicja..................................................................................8 1. Bezpieczestwo..................................................................11 2. Bogactwo przey..............................................................14 3. Cele yciowe......................................................................16 4. Czas wolny i sposoby jego spdzania..............................20 5. Dostpno dbr i usug...................................................23 6. Dzieci.................................................................................25 7. Emocje...............................................................................28 8. Klimat i geografia.............................................................32 9. Liczba przyjaci...............................................................34 10. Maestwo.....................................................................37 11. Miejsce zamieszkania......................................................44 12. Normy moralne w otoczeniu..........................................47 13. Odywianie......................................................................50 14. Osignicia......................................................................52 15. Perspektywy na przyszo.............................................55 16. Pogoda ducha i optymizm..............................................57 17. Poziom aktywnoci.........................................................58 18. Poziom wiadomoci......................................................60 19. Praca i bezpieczestwo zatrudnienia.............................63 20. Praktyki religijne............................................................67 21. Przeszo........................................................................70 22. Rwno pci...................................................................74 23. Silny charakter................................................................76 24. Skonno do ryzyka.......................................................78 3. 25. Stabilno polityczna.....................................................80 26. Stosunek do przemian ustrojowych..............................82 27. Stres................................................................................84 28. System wartoci..............................................................87 29. Sytuacja materialna.......................................................89 30. Twrczo........................................................................91 31. Uczestnictwo w kulturze.................................................94 32. Uzalenienia...................................................................96 33. Warunki mieszkaniowe..................................................99 34. Wiek..............................................................................102 35. Wolno polityczna.......................................................104 36. Wspuczestnictwo w yciu spoecznym.....................105 37. Wygld...........................................................................107 38. Wyksztacenie...............................................................110 39. Zaradno......................................................................113 40. Zdrowie i moliwoci leczenia......................................117 41. ycie rodzinne...............................................................120 42. ycie seksualne.............................................................122 Zakoczenie........................................................................126 Dodatek...............................................................................127 Dla ciekawskich...................................................................131 4. PO PROSTU YJ! darmowy fragment kliknij po wicej Przemysaw Pufal Definicja A waciwie co to takiego ta jako ycia?Z pewnoci udzielisz na to pytanie intuicyjnej odpowiedzi. Na przykad, e to poziom komfortu Twojego ycia albo poczucie zadowolenia z niego lub te e zaley ona od posiadanego ma- jtku.Twoje odpowiedzi bd dobre. Nie jestem wyznawc teorii, e ze odpowiedzi w ogle nie istniej.Przyjrzyjmy si, co na temat jakoci ycia mona znale w m- drych ksikach. Czasami uywa si zamiennie okrelenia po- ziom ycia, ale termin ten sugeruje wedug mnie odnoszenie si tylko i wycznie do pienidzy. Jako ycia to niewtpliwie Twoje subiektywne odczucie, ocena tego, jak Ci si yje. Mo- esz porwnywa si z innymi albo ze sob na rnych etapach ycia.Mona poda definicj deskryptywn, opisow jakoci ycia, czyli poda jej cechy, elementy, czci skadowe. I tak te robi w dalszej czci ksiki. Podam Ci sfery Twojego ycia i rodo- wiska, ktre Ci otaczaj, ktre wpywaj lub mog wpywa na 5 5. PO PROSTU YJ! darmowy fragment kliknij po wicej Przemysaw Pufaljako Twojego ycia. Ty odpowiadajc na pytania, czy co jest do zmiany lub czy co innego nie pozwala Ci dobrze funkcjono- wa, bdziesz w stanie zmieni ycie.Pod warunkiem oczywicie, e bdziesz tego chcia.Pamitaj o jednym: nie dla wszystkich pewne kryteria bd rwnie wane. Dla jednych wane bd pienidze, dla innych bogactwo przey. Dlatego te podam Ci w tej publikacji moli- wie duo rnych kryteriw, opisujcych wiksz cz ludzkie- go ycia.Niektrzy zwracaj uwag na to, e jako ycia jest stanem midzy marzeniami a stopniem ich realizacji. Innymi sowy im wiksze, lepsze, peniejsze zaspokojenie Twoich potrzeb, tym wysza jako ycia.Jeszcze inni uwaaj, e jako ycia wie si z rozwojem, zmian, a nie zaley od warunkw zewntrznych. Tyle e aby mc si realizowa czy zmienia, musz zaistnie konkretne warunki. Cho moe jaki abnegat i stoik stwierdzi, e nic nie jest wane oprcz tego, co wewntrz niego. Nie jest to takie proste.Cay czas znajdujemy si pod wpywem rodowiska fizycznego, kulturowego, spoecznego i nie da si od tego uciec. Nawet ko- 6 6. PO PROSTU YJ! darmowy fragment kliknij po wicej Przemysaw Pufalsmonauta w przestrzeni kosmicznej jest zaleny od wielu czyn- nikw z zewntrz, cho prnia wydaje si taka pusta.Jako ycia to termin wieloznaczny, ktrego ostateczna defini- cja zaley od Ciebie! Czynniki, elementy, skadowe, gotowe roz- wizania, s oczywicie wane, ale to Twoje odczucia i przemy- lenia doprowadzi Ci mog do sukcesu. Pamitaj o tym!7 7. PO PROSTU YJ! darmowy fragment kliknij po wicej Przemysaw Pufal 1. Bezpieczestwo Strach i lk mog i zazwyczaj niszcz nasze ycie. Do tego stop- nia, e nie tylko nie moemy powiedzie, e posiada ono odpo- wiedni jako, ale e jest wrcz koszmarem.ycie w cigym strachu nie przynosi nam satysfakcji, nie daje nam poczucia bezpieczestwa, nie pozwala normalnie dziaa i funkcjonowa.W kontekcie jakoci ycia bezpieczestwo zazwyczaj rozpatru- je si jako ewentualno zostania ofiar przestpstwa.Komfort ycia, jego jako, zale rwnie od naszego poczucia bezpieczestwa. Odpowiedz sobie wic na nastpujce pytania:1. Czy czujesz si bezpiecznie? 2. Czy Twoja okolica (blisko domu, dzielnica, dojazd od domu)jest bezpieczna?Moe nieszczliwie Twoja cieka yciowa doprowadzia Ci do nieszczeglnej dzielnicy, w ktrej naprawd jest niebezpiecznie. Masz dwa wyjcia: albo zostaniesz samozwaczym szeryfem walczcym z obuzami albo wyprowadzisz si stamtd. 8 8. PO PROSTU YJ! darmowy fragment kliknij po wicej Przemysaw PufalPrzeprowadzka do lepszej dzielnicy to, wbrew temu, co niekt- rzy mwi, nic zego. Nie tylko pozwoli Ci poczu si bezpiecz- niej, ale rwnie wzronie Twj presti, samoocena. A czy nie o to nam tutaj chodzi?1. Czy Ty lub Twoi bliscy, lub znajomi stalicie si kiedykol-wiek ofiar jakiego przestpstwa? 2. Czy zagroenia, o ktrych syszysz, s dla Ciebie zagroe-niami realnymi?Dziwne pytania? Media epatuj obrazami zbrodni, przestpstw rnego rodzaju, ktre niekoniecznie musz dotyczy Ciebie. Okazuje si, e ludzie boj si morderstw, okradzenia, pobicia, ale jest to echo tego, co zdarzyo si gdzie indziej, daleko od nas. Na pytanie, czy sami kiedykolwiek padli ofiar jakiego przestpstwa, okazuje si, e nie, ich bliscy na szczcie rw- nie nie, a w ogle to w okolicy jest bardzo spokojnie. Dlatego musisz sobie odpowiedzie na pytanie, czy nie boisz si czego, co jest mao prawdopodobne. Jeli tak, to nie psuj sobie dobre- go samopoczucia i przesta si niepotrzebnie martwi.Reaguj za to na najmniejsze zamanie prawa, bo, jak pokazuje przykad Nowego Jorku, lekcewaenie drobnych wykrocze i wybrykw prowokuje bandytw do przekraczania kolejnych granic i popeniania coraz to ciszych przestpstw.1. Czy jeste ubezpieczony? 9 9. PO PROSTU YJ! darmowy fragment kliknij po wicej Przemysaw Pufal2. Czy ubezpieczye posiadany majtek? 3. Czy oszczdzasz na emerytur dodatkowo oprcz obowiz-