Kiedy puka stres

 • Published on
  02-Jun-2015

 • View
  3.103

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Kiedy puka STRES
  • Nic nie jest dobre lub ze, jeno mylenieczyni je takim W.Szekspir
 • Opracowaa:
 • Dorota Kowalczyk
 • Centrum Profilaktyki Spoecznej
 • Wadowice 2010

2. Co to jest STRES? Reakcja organizmu na "niekorzystne"bodce rodowiskowe , gwnie zewntrzne, dziki ktrej organizm moedostosowa sido nowych warunkw otoczenia. STRES (wg. Lazarusa i Folkman) okre lona relacja miedzy osob a otoczeniem, ktra oceniana jest przez osob jako obciajca lub przekraczajca jej zasoby i zagraajca jej dobrostanowi. 3.

 • Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomidzy moliwociami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem) charakteryzujca si brakiem rwnowagi. Podejmowanie zachowa zaradczych jest prba przywrcenia rwnowagi. Dystres jest reakcj organizmu na zagroenie, utrudnienie lub niemono realizacji wanych celw i zada czowieka, pojawia si w momencie zadziaania bodca, czyli stresora.Eustres to stres mobilizujcy pozytywnie do dziaania.

4. Mechanizm stresu

 • Bodziec zosta przyjty przez mzg, odpowiednie impulsy zawiadomiy przysadk mzgow. Przysadka wydzielia hormon, ktry wraz z krwi popyn do nadnerczy, a ta z kolei wydzielia zwikszon ilo adrenaliny i noradrenaliny. Pod ich wpywem wzroso cinienie krwi, szybciej zaczo pracowa serce, z wtroby uwolniy si do krwi wiksze ni zwykle iloci glukozy, cholesterolu i wolnych kwasw tuszczowych. Pojawi si stan podwyszonej gotowoci organizmu. Siy fizyczne i psychiczne zostay przygotowane do walki. Jeli taki stan podwyszonej gotowoci utrzymuje si przez duszy czas, napicie z nim zwizane nie zostaje rozadowane, spada odporno organizmu i do szybko przychodzi wyczerpanie, rozregulowanie organizmu.

5. Wpyw stresu na poszczeglne ukady:

 • Uk ad krenia:
 • - przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca - zaburzenie rytmu serca - stany skurczowe naczy krwiononych - ble g owy (migreny) - zmiany w ukrwieniu ko czyn - nadmierne pocenie - zwi kszenie cinienia ttniczego krwi - zaczerwienienie lub zbledni cie - omdlenia
 • Uk ad odkowo-jelitowy :
 • - pieczenie w prze yku - nadmiernelinienie - wysychanieluzwki - nudno ci - wymioty - wzd cia - biegunki

6.

 • Ukad oddechowy
 • Dusznoci
 • Formy dychawicy oskrzelowej
 • Katar sienny
 • Napadowa hiperwentylacja
 • Skra
 • wid skry
 • Rumiece
 • Wypryski
 • Wypadanie wosw
 • Siwienie

7.

 • Narzd ruchu
 • -Mrowienie
 • Drtwienie
 • Drenie miniowe
 • Zaburzenia rwnowagi
 • Nadwraliwo na dotyk
 • Nerwoble
 • Ukad moczowo-pciowy
 • Trudno w oddawaniu moczu lub niedotrzymanie moczu
 • Zaburzenia erekcji i ejakulacji
 • Stany napicia przedmiesiczkowego
 • Zaburzenia menstruacji

8. Pierwsze znaki

 • Pierwszym sygnaem, e co zego dzieje si z organizmem, bywaj kopoty z zasypianiem. Potem do nich doczaj inne niedomagania. Paczemy bez powodu, czujemy si zmczeni niezalenie od tego, ile pracujemy i ile odpoczywamy, mamy kopoty z koncentracj, skupieniem uwagi, zawodzi nas pami. Pojawiaj si ble gowy, draliwo i czasem brak zainteresowania seksem. Tych objaww jest coraz wicej, stopniowo pojawiaj si nastpne i moe dlatego nie dostrzegamy ich przybywania. Dopiero kiedy osign puap krytyczny, zaczynamy czu, e jest nam "le we wasnej skrze". Nie zawsze jeszcze rozumiemy, e znalelimy si w szponach stresu. Tracimy dawn rado ycia, zapa do pracy, brak wiary w siebie pojawia si w miejsce dotychczasowej pewnoci.

9. Czynniki stresogenne

 • Ameryka ski psycholog Thomas H.Holmes i jego wsppracownicy skonstruowali skal okrelajc wielko stresu w jednostkach zmian yciowych(tabela poniej). Skala stresu (w punktach) niektrych wydarze yciowych (wg Holmsa i Rahe)
 • mier wspmaonka 100 rozwd 73 separacja 65 mier bliskiego czonka rodziny 63 wi zienie 63 uraz lub choroba w asna 53 zawarcie zwi zku maeskiego 50 zwolnienie z pracy 47 przej cie na emerytur 45 choroba w rodzinie 44 ci a 40 problemy seksualne 39 zmiana sytuacji finansowej 38 mier bliskiego przyjaciela 37 k opoty z przeoonym 23

10. Odporno na stres

 • Naturalna -wrodzona zdolno radzenia sobie ze stresem (NIE MAMY WPYWU)-
 • gatunkow(wrodzone programy zachowa), np.zdolnodo ucieczki, reakcje fizjologiczne
 • osobnicz,do ktrej zaliczymy typ ukadu nerwowego itemperament.
 • 2.Nabyta-ma zwizek ze zdolnoci czowieka do uczenia si.
 • rozwizanie problemu (zmiana sytuacji zewntrznej na lepsz)
 • regulacja emocji (samouspokojenie).

11. O stresie pozytywnie

 • W umiarkowanej dawce stres motywuje do pracy, stymuluje do dziaania i jest si napdow. Stres wyzwala w nas si do podejmowania trudnych zada i dziki niemu bierzemy na siebie nowe wyzwania. Dziaamy szybciej i dokonujemy tego, czego bez udziau stresu nie udaoby si przeprowadzi
 • - przygotowanie do egzaminu
 • -prowadzenie samochodu
 • -rozmowa kwalifikacyjna

12. Praktycznetechniki relaksacji

 • - powolne oddychanie - wolno wypeniaj puca powietrzem, wstrzymaj oddech, wypu powietrze, - wizualizacja - zamknij oczy i wyobra sobie siebie w spokojnym miejscu np. odpoczywajcego na play, na ce, albo pod drzewem, - zrb sobie przerw - oderwij si na kilka minut od sytuacji, ktra wywiera na ciebie presj np. przygotuj i wypij herbat lub wyjd na krtki spacer, kiedy wrcisz, moe okaza si, e widzisz rozwizania, ktre nie przyszyby ci do gowy wczeniej

13. Sposoby radzenia sobie ze stresem

 • poszukiwanie informacji, polega na przegldzie sytuacji stresowej w celu zdobycia wiedzy potrzebnej do podjcia racjonalnej decyzji zaradczej lub do przewartociowania szkody lub zagroenia.
 • bezporednie dziaanie , obejmuje czynnoci jednostki, ktrych celem jest uporanie si ze stresujc sytuacj. Dziaanie to moe by uzalenione od specyficznych cech sytuacji i i od osobowych dyspozycji. Moe dotyczy zmian w obrbie jednostki lub w otoczeniu.
 • powstrzymanie si od dziaania , moe by czasami korzystniejsze anieli jakakolwiek aktywno.
 • procesy intrapsychiczne, obejmuj wszystkie procesy poznawcze majce na celu regulacje emocji. Zalicza si do nich mechanizmy obronne: zaprzeczanie, projekcja, unikanie zagroenia.

14. Sposoby radzenia sobie ze stresem cd.

 • Trening fizyczny. Mona tu zaliczy aerobik, trening Tai-Chi (starochiski system gimnastyki). Ten sposb propaguje podniesienie odpornoci na stres poprzez zewntrzn aktywno fizyczn, ruch i aktywny wypoczynek.
 • Trening pedagogiczny. Klasycznym przykadem tej metody moe by tzw. Spartaski ideawychowania. Wspczenie stosuje si Trening wszczepiania stresu. Wystpuje tu pewna analogia midzy szczepionk stosowan w medycynie.
 • Trening psychologiczny. Mona go okreli jako umiejtno wiadomego i celowego odprenia. W ujciu potocznym oznacza to form odprenia, ktrej towarzyszy rozlunienie mini oraz zmniejszenie do minimum aktywnoci mylowej. Pod wzgldem fizjologicznym polega to nazmniejszeniu dopywu impulsw do OUN (orodkowego ukadu nerwowego) w celu zapewnienia mu optymalnych warunkw odpoczynku. Relaks poczony z wiczeniami oddechowymi oraz elementami autosugestii od dawna uwaany by za cenn metod treningu psychologicznego i wywodzi si ze znanego od 2 tysicleci systemu Jogi ze staroytnych Indii.

15. dugotrway STRES

 • Najbardziej gronydla naszego organizmujest dugotrway stres , ktry wyczerpuje nasze pokady energetyczne idestrukcyjnie wpywa na organy- zwaszcza mzg. Jest to trzecia faza cyklu adopcyjnego i nazywamy jfaz wyczerpania
 • - osabia ukad odpornociowy, stajesz si zdecydowanie bardziej podatny na rnego rodzaju infekcje wirusowe i bakteryjne - osabia ukad krenia powodujc efekt zimnych rk, zimnych stp i wahania temperatury w organizmie - osabia system limfatyczny, powodujc, e toksyny wywouj ble gowy, migreny, zmczenie i powoduj utrat koncentracji - powoduje wahanie cinienia krwi - osabia ukad trawienny powodujc niestrawno i zgag - spyca oddychanie, ktre z kolei moe wywoa problemy z astm

16. Pokona wroga-profilaktyka

 • 1. Uwiadom sobie co jest twoim stresorem oraz twoje wasne emocjonalne i fizyczne reakcje. Zaobserwuj swoje niepokoje. Nie ignoruj ich. Nie lekcewa ich. Ustal, ktre wydarzenia wywouj w tobie niepokj. Jak sobie tumaczysz znaczenie tych wydarze? Zaobserwuj jak twoje ciao reaguje na stres. Czy jest to zdenerwowanie, a moe fizyczny rozstrj? Jeli tak, to jak on przebiega?2. Ustal, co moesz zmieni. Czy moesz zmieni swoje stresory poprzez ich unikanie lub kompletn eliminacj? Czy moesz zredukowa ich intensywno (prbuj radzi sobie z nimi przez jaki duszy okres czasu, a nie tylko z dnia na dzie)? Czy moesz skrci czas, w ktrym jeste naraony na stres (zrb sobie przerw, wyjd na chwil)? Czy moesz powici odpowiedni ilo czasu i energii potrzebn na zajcie zmiany (mog tu by przydatne: ustalenie celu, techniki gospodarowania czasem, lub strategie odroczonej satysfakcji)?

17.

 • 3. Zredukuj intensywno twoich emocjonalnych reakcji na stres. Reakcja nerwowa wywoywana jest przez to, jak spostrzegasz niebezpieczestwo, zarwno to fizyczne, jak i emocjonalne. Czy nie jest tak, e spostrzegasz swoje stresory w sposb przerysowany i/l