Kind en zijn vrije tijd v

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    310

  • Download
    5

Transcript

1. HET KIND & ZIJN VRIJE TIJDEEN ZOEKTOCHT NAAR KWALITEITSVOLLEVRIJE TIJDSBELEVING BIJ KINDEREN. 2. HET OPLEIDINGSONDERDEEL3 Contactmomenten: - 28/01 Kind en Vrije Tijd - 18/02 Vraag gestuurd - 11/03 Vraag gestuurd De donderdag voor elk contactmoment stuur je een mailtjenaar ben.vanmeenen@kdg.be met specifieke vragen ofzaken die je wil bespreken op volgend contactmoment. 3. HET OPLEIDINGSONDERDEELAssesment : praktijkopdracht casustoets (mondeling of schriftelijk)Studiemateriaal : Reader Kind en Vrije Tijd Wat Kan ? Wat mag ? Aanvullende info op BB 4. WAT DOE JIJ IN JEVRIJE TIJD? 5. EEN DEFINITIE VANVRIJE TIJDOverleg even met je collegas.Hoe zouden jullie vrije tijdproberen te omschrijven?Maak je definitie zo kortmogelijk (max twee zinnen). 6. DE BRIL VAN EENVOLWASSENEVrije tijd is de tijd buiten de schooltijd.Dit is een vaak gehanteerde omschrijving.Volwassenen maken de vergelijking met hun persoonlijke belevingZij beleven vrije tijd vaak als de tijd buiten de werktijd.Want :1. in principe zijn er dan geen verplichtingen2. uitstel van taken is mogelijk 7. KLOPT DAT? Is huiswerk maken vrije tijd? Is de afwas doen vrije tijd? Is je kamer opruimen vrije tijd? Is wachten bij de tandarts vrijetijd? Is bedtijd ook vrije tijd? deze omschrijving vraagt om nuancering 8. HOE BELEVEN KINDERENVRIJE TIJD ?kinderen ervaren tijd als vrije tijd als ze :1. de EIGEN tijd zelf vorm kunnen geven2. kunnen genieten van het sociale karakter van GEDEELDE tijd3. een combinatie van beidenkinderen ervaren frustratie als ze hierin worden gedwars-boomd 9. ENKELE VORMEN VAN TIJD :1. THUISTIJDAls iedereen thuis is, dan eten we vaak samen. Dat is leuk, dan kan je over schoolpraten, dan kom je van alles te weten.De leukste momenten thuis, dat vind ik als we met de hele familie een groot spel spelen:twister of een gezelschapsspelletje.Ja, naar de bioscoop gaan. Ik heb dat een keer gedaan met mijn papa, naar Asterix. Datwas leuk, ik heb nachos gegeten, zo vierkante chips En ik zeg tegen mijn moeder: datwas de leukste dag van mijn leven. Ik vond dat heel leuk! En de wereld mag dat weten!Dat is eigenlijk niet zo vaak omdat mijn papa altijd werkt. Ik zie hem bijna nooit, alleen smorgens als hij mij naar school brengt en soms s avonds. Dus familietijd heb ik nietvaak, de zondag het meest, dan is er meer tijd.Als ik te lang bezig ben aan mijn huiswerk,dan lukt dat toch niet meer en dan ga ik even fietsenof naar mijn konijn, en dan ben ik weer rustig 10. ENKELE VORMEN VAN TIJD :1. THUISTIJD - dagelijkse vertrouwde tijd met het gezin (vb aan tafel) - speciale evenementen (vb feest, uitstap)= een combinatie van EIGEN tijd en GEDEELDE tijd -> samen met gezinsleden -> geborgenheid (oa door het vertrouwde) -> ruimte voor zichzelf (eigen plekje,specifieke activiteit, contact met huisdieren,) 11. ENKELE VORMEN VAN TIJD :2. SCHOOLTIJDboekentas maken, spijtig genoegnaar school einde van de school, dat was hetleukste moment van de dagals ik op school benaangekomen, ben ik beginnenvoetballen. na de schooldag terugnaar huis.naar school vertrokken met de fiets.het was maar een halve dag.gelukkig! 12. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 2. SCHOOLTIJD- veel kinderen praten minimaal over school- sommigen doen weinig enthousiaste uitspraken= weinig tot geen EIGEN tijd een minimum aan GEDEELDE tijd-> kinderen vinden school belangrijk-> botsing onvrije tijd op school met eigen vrije tijd-> huiswerk breekt rechtstreeks in op eigen vrije tijd 13. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 3. TIJD OM TE SPELENbuiten spelen of in de tuin op de schommelwe hebben in het park gespeeldmet de fiets rijdenspringtouwenrolschaatsen en jumpentikkertje, de kieteldood en muurke shotmet de lego spelen en tv kijkenmet de I-pad spelensportvoetbalmagazine lezenaan mijn stuwmeer werkenToen vond ik een ballon. Die blies ik op en ikspeelde ermee in de gangAls de school uit is ga ik dansen, en Lena enMarie zijn er ook en dat vind ik leuk; 14. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 3. TIJD OM TE SPELEN - kinderen hebben het druk met spelen - leukste activiteiten gebeuren in informele context - TV en PC populairste zelfgekozen activiteiten= veel EIGEN tijdveel GEDEELDE tijd -> grote variatie (buiten, binnen, op school, wild, rustig,) -> gewone dingen (tv kijken, voetballen, fietsen,) -> aparte dingen (een eigen stuwmeer, archeologie,) -> alleen (experiment met ballon, tafereel met lego,) -> vaak en graag met anderen (met broer, met nichtje,) 15. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 4. TIJD MET VRIENDENMijn beste tijd ooit dat is als ervrienden mogen komen en mijn mamaen papa zijn weg, dan kan je spelen.Als mijn vriend bij mij komt, dan zietmijn vader ons niet meer beneden! Danzitten wij boven, te spelen en zo, danmaken wij lawaai, en doen de deur opslot Dat vind ik pas tof.Bijvoorbeeld met Halloween. Toen benik met mijn beste vriendin en nog eenvriendin snoep of ik schiet gaandoen, zonder ouders. Dus ja, dat waswel leuk, want dan had je zo zelf jeverantwoordelijkheid en dat vond ik welleuk. 16. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 4. TIJD MET VRIENDEN- kinderen vinden het heel leuk als er vrienden komen spelen= veel EIGEN tijd groot deel GEDEELDE tijd-> doen wat je wil-> (gezellig) samen zijn-> zelf verantwoordelijkheid mogen nemen 17. ENKELE VORMEN VAN TIJD :5. VERVEELTIJDIn het weekend of na school, als het huiswerkaf is en er mag niemand komen spelen. Als ikdan thuis ben en mijn mama is thuis en ik wasvergeten om te vragen of er iemand mochtkomen spelen, dan mag dat soms niet; dan gaik kijken of er iemand online is en als er danniemand online is, dan moet ik soms mijnkamer opruimen. Als dat dan klaar is, danverveel ik me. Vooral als Kaat er niet is.Soms als ik op de speelplaats ben, dan voelik me ook alleen. Als we tikkertje spelen en ikvind dat niet zo leuk, dan verveel ik me ook.Dan zeg ik: ach, laat ze maar spelen.Op zaterdag heb ik saxofoon en zingen.Daartussen weet ik niet wat doen, want dankan ik niemand uitnodigen: dat is maar eenuurtje. Dan ga ik wel buiten, naar de burenmaar dan kan ik niets doen. 18. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 5. VERVEELTIJD - kinderen hebben de mogelijkheid om hun tijd zelf in te vullen maat hebben geen inspiratie= genoeg EIGEN tijdmeestal geen GEDEELDE tijd-> vaak op zondag (niets leuks te doen, gn vrienden in buurt)-> soms op school (als anderen iets anders willen spelen)-> tussen twee activiteiten doorHoe lossen kinderen dit op ?-> lijstje maken met leuke dingen-> hulp van ouders inroepen-> zelf iets verzinnen om te doen 19. ENKELE VORMEN VAN TIJD : 6. AMBGUTIJD1. Alleen thuis zijn+een grote autonomie-gebrek aan gebrogenheid (vertrouwde aanwezigheid van de ouders is er niet)2. Bedtijd+bedrituelen zorgen voor geborgenheid-regels rond bedtijd botsen met het verlangen om de eigen tijd vorm te geven 20. BELEVING IS BEPALEND1. kinderen beleven tijd op hun manier (verschilt vaak van wat volwassenen denken)2. vrije tijd is context afhankelijk en hangt af van hoe de kinderen die tijd beleven 21. EEN SCHEMA RONDVRIJE TIJD 22. VERSCHILLENDE SOORTENVRIJE TIJDZingeving : de manier waarop het kind de tijd beleeftGestructureerde tijd : doel, tijd en ruimte is bepaald VERPLICHTE TIJD gestructureerd, zin komt van buitenaf vb op bezoek bij een tante WACHTTIJD ongestructureerd, zin komt van buitenaf vb wachten bij de dokter GROEITIJD deelname aan gestructureerd aanbod, uitvrije wil vb muziekschool VIERTIJD ongestructureerd, zin van binnenuit (vaak : plezier) vb vriendje komt spelen : fietsen -> knikkeren -> tv kijken, OVERBRUGGINGSTIJD vb spel is gedaan, nog niet direct een nieuw spel 23. DE BRIL VAN EENKINDDe beleving van het kind is bepalend : het kind moet de tijd alszinnig ervaren (plezier, leerrijk, bevredigend,).Idealiter :het kind krijgt autonomie de zin komt van binnen uit dit impliceert dat slechts de helft van het schema overvrije tijd gaat verplichte tijd kan naar vrije tijd evolueren vrije tijd is niet noodzakelijk plezier niet vrije tijd is niet noodzakelijk saai 24. IS EEN IBO DAN VRIJETIJD ? 25. IS EEN IBO DAN VRIJETIJD ?Vrije tijd hangt af van de beleving van het kind. er is geen nduidig antwoord op deze vraag dit is contextafhankelijkvb vriendjes, begeleider, lievelingsspel, keuze mogelijk, DUS :een positieve beleving nastreven en vrijheid bieden(autonomie verlenen, eigen tijd bieden) aansluiten bij zingeving die kinderen zoeken ruimte laten voor ongestructureerde tijd (eigen tijd) ruimte laten voor eigen keuze (autonomie) 26. OPGEPASTIn onze maatschappij heersen enkele tendensen dieeen kwaliteitsvolle vrij tijdsbeleving in de weg kunnenstaan ! Overprogrammering Pedagogisering Overdreven protectie Spelen ervaren als overlast 27. DAN GAAT EEN IBOVAAK DE MIST IN? 28. DAN GAAT EEN IBOVAAK DE MIST IN? kinderen MOETEN vaak komen ( eigen zin) tijd is GEORGANISEERD ( autonomie, eigen tijd) regelmatige een GESLOTEN aanbod ( autonomie) 29. DAN GAAT EEN IBOVAAK DE MIST IN? kinderen MOETEN vaak komen ( eigen zin) tijd is GEORGANISEERD ( autonomie, eigen tijd) regelmatige een GESLOTEN aanbod ( autonomie) verplichte tijd ombuigen naar vrije tijd afwisselen tussen open en gesloten aanbodvrijspel en geleid spel vervullen andere nodenvrijspel : meer ruimte voor persoonlijke invullinggeleid spel : neemt onzekerheden weglevert unieke ervaringen op keuze voorzien (met keuze voor vrijspel) 30. CONCLUSIEBinnen een verplichte gestructureerde context kan je eenvrije tijdbeleving nastreven door : vrijheid te bieden -> keuze voor eigen tijd of sociale tijd -> zelf zin geven aan een activiteit een geborgen sfeer te garanderen infrastructuur en materiaal afstemmen op noden eninsteresses (om grote keuze mogelijk te maken) 31. EEN OPDRACHT Maak een top drie van de activiteiten die je meest doen inje vrije tijd. Maak een top drie van de activiteiten die kinderen meestdoen in hun vrije tijd. 32. WAT DOEN KINDEREN ENJONGEREN IN HUN VRIJE TIJD ? 33. VIER SECTORENTAL VAN MOGELIJKHEDENSport en SpelbuurtsportsportclubsportkampJeugdwerkspeelmaatjeGrabbelpasVakantiekampen SpeelpleinwerkingKunst en CultuurJeugdbewegingKindertheater(BuitenschoolseDans Opvang)ConcertenKinderfestivalsMuseaRecreatieve sectorToneelvereniging PretparkenDeeltijds kunstonderwijs VakantieparkenFanfareKinderhotelKoor BinnenspeeltuinenMajoretten KermisCrea-atelier Creatieve workshops 34. HET VLAAMSE JEUGDWERK 35. HET VLAAMSE JEUGDWERK 36. CULTUUR FOR KIDS 37. CULTUUR FOR KIDS