Ktqt Chuong 1 Tong Quan

 • Published on
  12-Jun-2015

 • View
  2.594

 • Download
  1

Transcript

 • 1. K toan quan tr - ACCT 200 V K toan quan tr a

2. K toan quan tr

 • K ton qun tr (Management Acconnting) l b phn k ton cung cp thng tin cho nhng nh qun l ti doanh nghip thng qua cc bo co k ton ni b.
 • Khi nim v K ton qun tr c Hip hi k ton M nh ngha: l qu trnhnh dng, o lng, tng hp, phn tch, lp bo biu, gii trnhv thng t cc s liu ti chnh v phi ti chnh choban qun trlp k hoch, theo di vic thc hin k hochtrong phm vi ni b mt doanh nghip, m bo vic s dng chiu qu ccti sn v qun l cht chcc ti sn ny.
 • Nhng nh qun l, c nhu cu thng tin phn nh mt mc ch chung l phc v qu trnh ra quyt nh nhm ti a ha li nhun.
 • Do nhu cu thng tin ni b rt a dng trong cc loi hnh doanh nghip nn cc bo co ni b do k ton qun tr cung cp khng mang tnh tiu chun nh bo co ti chnh.
 • K ton qun tr t trng tm gii quyt cc vn qun tr ca doanh nghip. V vy, k ton qun tr phi thit k cc thng tin k ton sao cho nh qun tr c th dng vo vic thc hin cc chc nng qun tr.

3. K toan quan tr

 • Qua trnh nhmxac inh
     • o lng,
     • Phn tch,
     • Giai thch,
     • Thng bao
  • THNG TIN tuy thuc vao muc ch cua t chc .

K toan quan tr - ACCT 200 4. Bn qua trnh thc hin

 • Bn qua trnh quan tr c ban giup t chc thc hin muc tiu:
  • Ra quyt nh
  • Xy dng k hoach
  • T chc thc hin (day-to-day)
  • Kim tra

K toan quan tr - ACCT 200 5. Vai tro cua K toan tai chnh

 • Cung cp thng tin kim soat
 • Lp cac bao cao k toan (CKT, KQKD, Thuyt minh bao cao tai chnh, LCTT)
 • Quan ly v m
 • o lng kt qua, thanh tch
 • Bao v tai san n v

K toan quan tr - ACCT 200 6. BAN CN I K TOAN NGUN VN A. N phai tra 1. N ngn han2. N dai han 3. N khac B. Ngun vn chu s hu 1. Ngun vn - Quy 2. Ngun kinh ph, quy khac Tng cng TAI SAN A. TSL va u t ngn han 1. Vn bng tin 2. u t tai chnh ngn han 3. Khoan phai thu 4. Hang tn kho 5. Tai san lu ng khac 6. Chi s nghip B. TSC va u t dai han 1. TSC 2. u t tai chnh dai han 3. Xy dng c ban d dang 4. Ky cc, ky quy dai han Tng cng 7. BAO CAO KT QUA KINH DOANH Tng doanh thu Cac khoan giam trDoanh thu thunGia vn hang ban Li nhun gpChi ph ban hang Chi ph quan ly doanh nghip Li nhun thun t SXKD Thu nhp hoat ng tai chnh Chi ph hoat ng tai chnh Li nhun hoat ng tai chnhTng li nhun trc thuThu thu nhp doanh nghip Li nhun sau thu ST 35000 500 34500 29000 5500 200 300 5000 500 200 300 5300 1696 3604 8. Vai tro cua K toan quan tr

 • Cung cp thng tin
 • Giup nha quan tr nm bt va hiu th c t
 • Kch thch nha quan tr va cng nhn ( d toan va t chc )
 • o lng kt qua, thanh tch

K toan quan tr - ACCT 200 9. Vai tro cua K toan quan tr

 • Kim tra (Controller) - Nha quan tr.
 • Kim tra ngn quy (Tresurary).
 • Kim soat ni b.
 • Thng tin ra quyt nh.
 • T chc thc hin va phn tch kt qua trong qua trnh kim tra.

K toan quan tr - ACCT 200 10. Phn bit K toan quan trva K toan tai chnh K toan quan tr - ACCT 200 - K toan quan tr - 4 thEd 1999, Hilton, Page 10 Ch da trn cac d liu c tp hp theo mu, phng phap thng nht. Bt buc. Phng phap ring tuy thuc nha quan tr, khng bt buc Ngun cua d liu Cac t chc bn ngoai cua n v Nha quan tr trong t chc i tng s dungK toan tai chnh K toan quan tr 11. Phn bit K toan quan trva K toan tai chnh(cont.) K toan quan tr - ACCT 200 - K toan quan tr - 4 thEd 1999, Hilton, Page 10 Theo cac phng phap va chun mc chung, nh ky. Ch da trn c s d liu lch s (qua kh). Bao cao thng xuyn cho t chc Da trn c s d liu lch s cung nh c lng va d bao. Ban cht cua bao cao va phng phap K toan tai chnh K toan quan tr 12. Mi quan h gia K ton ti chnh, K ton qun tr v K ton chi ph K TonK TonK Ton ti chnhchi phqun tr 13. K ton qun tr - h thng con ca h thng kNgun ni b doanh nghip Ngun bn ngoi doanh nghip Thng tinThu thp X lthng tin Quan h bn ngoi Quan h n i b H thng thng tin qun tr khc -thng tin sn xut -thng tin marketing -thng tin c nhn

 • K ton qun tr
  • k ton phn tch
  • tnh ton u t
  • chin lc kinh doanh

K ton ti chnh - Bng cn i k ton -Bo co kt qu KD -Bo co lu chuyn tin t Mi quan h bn ngoi khc -quan h tnh hung -quan h mi trng-tnh ton gi tru ra trn th trng u ra ca c nhn K ton ti chnhThng tin marketing Tho mn s lng sn xut Thng tin pht trin kinh tThng tin cnh tranh 14. K ton - Mt h thng thng tin qun l doanh nghip H thng quyt nh Thng tin bn ngoi Cc ngun lc Hthng thng tin H thng tc nghipSn phm, dch v 15. K ton qun tr vi cc chc nng qun l Hoch nh T chc thc hin nh gi Kim tra Phn tch chi ph Lp d ton Bo co kim sot , nh gi H tr ra quyt nh 16.

 • i tng v phng php k ton qun tr
 • i tng ca k ton qun tr
 • c im cc phng php ca k ton qun tr