Lich Tvs Tuan 4.8.09

  • View
    403

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lich Tvs Tuan 4.8.09

Transcript

  • 1. LCH PHT SNG TVSHOPPING TUN 1 THNG 8/2009 t 24/8 n 30/8- Cp nht: MiGi Th hai 24/8Th ba 25/8 Th t 26/8 Th nm 27/8Th su 28/8Th by 29/8 Ch nht 30/8 6 00VIETRAN TOURVIETRAN TOURVIETRAN TOURVIETRAN TOURVIETRAN TOURVIETRANVIETRAN TOUR TOUR10Du n Rika (c)Tng treo Du n Rika (c)Tng treo trang Du n Rika (c)Tng treo Thng rc t ng trang sc sc trang sc20Thng rc t ng Kem Trng Tin S Thng rc t ng Kem Trng Tin S Thng rc t ng Kem Trng Tin Kem Trng Tin 2 2 S 2 (C)30Kem Trng TinThin Phc Qun Kem Trng Tin (C) Thin Phc Qun SKem Trng TinThin Phc QunThin Phc Qun (C) S 22(C) S 240Thin Phc Qun Thng rc thng Thin Phc Qun Thng rc thng Thin Phc Qun Thng rc thngMy lc ncminh s 2 minh s 2 minh s 2 Kangaroo50TosyTosyMy lc ncTosyKhu trang KissyTosy Bnh cun hp Kangaroo

2. 7 00 n soi tai s 3Sch Kim ng S n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ng S n soi tai S 2 n soi tai s 32 210 Thm tr em L nng L Nng Thm tr em L nng L Nng Thm tr em 20 Gi ng x phng o chng vo ct ng trng h tho Gi ng x phng Bt a s xng ng trng hGi ng x phngsngs 2tho s 230 Khu trang KissyKem gim bo To Spirulina (c) Khu trang KissyKem gim bo An Dng HomeKhu trang KissyEvelinEvelin Centre S 440 My matxa Happy Chng mui An Dng HomeMy matxa Happy Chng mui Tr tho dcMy matxa HappyZanzanoCentre S 4Zanzano50 TosyMy matxaTr tho dcTo Spirulina cMy kh c Lino Trang sc PNJThc phm VitMedisanav Qut Ozon M 3. 8 00 Du n Rika s 2n soi tai S 2 Du n Rika s 2My lc ncn soi tai S 2TosyDu n Rika s 2 Kangaroo10 Tng treo trang L Nng Tng treo trang Du n Rika (c)L NngDu n Rika (c)Tng treo scsc trang sc20 Kem Trng Tin S ng trng h tho Kem Trng Tin S 2 Thng rc t ng ng trng h thoThng rc t ng Kem Trng Tin2s 2 s 2 S 330 Thin Phc Qun STo Spirulina (c) Thin Phc Qun SKem Trng TinTo Spirulina (c)Kem Trng TinThin Phc Qun 22(C)(C) S 2 40 Thng rc thng An Dng HomeThng rc thng Thin Phc Qun An Dng Home Thin Phc Qun Thng rc thng minh s 2Centre S 4 minh s 2Centre S 4minh s 250 My lc ncTr tho dcKem gim bo Evelin TosyTr tho dc My lc ncNhit k o tai KangarooKangaroo9 00 Sch Kim ng SMy lc nc n soi tai s 3Sch Kim ng STrang sc PNJ n soi tai s 3Sch Kim ng2Kangaroo2 S 210 L nngDu n Rika (c) Thm tr em L nngDu n Rika s 2Thm tr em L nng20 Bt a s xngThng rc t ngGi ng x phng o chng vo ctTng treo trang Gi ng x phng Bt a s xng sngsc30 Kem gim boKem Trng Tin Khu trang KissyKem gim boKem Trng Tin S Khu trang KissyKem gim boEvelin(C) Evelin2 Evelin40 Chng muiThin Phc QunMy matxa Happy Chng muiThin Phc Qun My matxa Chng muiZanzanoZanzanoS 2 Happy Zanzano50 My kh c LinoTosy TosyMy matxa Thng rc thng Thc phm VitMy kh c Linov Qut Ozon Medisana minh s 2 M v Qut Ozon 4. 10 00 n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ng S 2n soi tai S 2n soi tai s 3 Sch Kim ngn soi tai S 2 S 2 10 L Nng Thm tr em L nngL NngThm tr emL nng L Nng 20 ng trng h tho Gi ng x phng Bt a s xngng trng h thoGi ng x phngo chng vo ct ng trng h thos 2 s 2sngs 2 30 To Spirulina (c) Khu trang KissyKem gim bo Evelin To Spirulina (c)Khu trang Kissy Kem gim bo An Dng Home Evelin Centre S4 40 An Dng HomeMy matxa Happy Chng mui ZanzanoAn Dng Home My matxa HappyChng mui Tr tho dc Centre S 4Centre S 4Zanzano 50 Tr tho dcTosyMy kh c Lino v Tr tho dc Thc phm Vit M My matxa Trang sc PNJQut Ozon Medisana11 00 To Spiru lina cDu n Rika s 2TosyDu n Rika s 2My lc nc Du n Rika s 2 Du n Rika (c)Kangaroo 10 Du n Rika (c) Tng treo Du n Rika (c)Tng treo trang Du n Rika (c) Tng treo Thng rc t ngtrang sc sctrang sc 20 Thng rc t ngKem Trng Tin S Thng rc t ng Kem Trng Tin S Thng rc t ngKem Trng Tin Kem Trng Tin2 2S 2 (C) 30 Kem Trng Tin Thin Phc Qun Kem Trng Tin (C) Thin Phc Qun SKem Trng Tin Thin Phc QunThin Phc Qun (C)S 22(C)S 2 40 Thin Phc QunThng rc thng Thin Phc Qun Thng rc thng Thin Phc QunThng rc thngn soi tai s 3 minh s 2 minh s 2minh s 2 50 Tosy TosyTosyTosySch Kim ng s 2 n soi tai s 2 Bnh cun hp 5. 12 00 VIETRAN TOURVIETRAN TOUR VIETRAN TOURVIETRAN TOURVIETRAN TOUR VIETRAN VIETRAN TOUR TOUR 10 Thm tr em L nng L NngThm tr em L nng L NngThm tr em 20 Gi ng x phng o chng vo ct ng trng h thoGi ng x phng Bt a s xng ng trng h Gi ng x phng sngs 2 tho s 2 30 Khu trang KissyKem gim bo To Spirulina (c)Khu trang KissyKem gim bo An Dng Home Khu trang Kissy Evelin Evelin Centre S 4 40 My matxa Happy Chng mui An Dng Home My matxa Happy Chng mui Tr tho dc My matxa Happy ZanzanoCentre S 4 Zanzano 50 TosyMy matxaTr tho dc TosyMy kh c Lino Trang sc PNJ Thc phm Vit Medisana v Qut OzonM13 00 Du n Rika s 2n soi tai S 2 Du n Rika s 2n soi tai S 2 TosyDu n Rika s 2 10 Tng treo trang L Nng Tng treo trang Du n Rika (c)L Nng Du n Rika (c)Tng treo scsctrang sc 20 Kem Trng Tin S ng trng h tho Kem Trng Tin S 2 Thng rc t ng ng trng h tho Thng rc t ng Kem Trng Tin 2s 2 s 2S 3 30 Thin Phc Qun STo Spirulina (c) Thin Phc Qun SKem Trng TinTo Spirulina (c) Kem Trng TinThin Phc Qun22(C) (C) S 240 Thng rc thng An Dng HomeThng rc thng Thin Phc Qun An Dng HomeThin Phc Qun Thng rc thngminh s 2Centre S 4 minh s 2Centre S 4 minh s 2 50 TosyTr tho dcTosyTosyTr tho dcTosyNhit k o tai 6. 14 00 Sch Kim ng S Tosyn soi tai s 3Sch Kim ng S Trang sc PNJ n soi tai s 3 Sch Kim ng 22 S 2 10 L nng Du n Rika (c)Thm tr em L nng Du n Rika s 2Thm tr emL nng 20 Bt a s xng Thng rc t ng Gi ng x phng o chng vo ct Tng treo trang Gi ng x phng Bt a s xngsng sc 30 Kem gim bo Kem Trng TinKhu trang KissyKem gim bo Kem Trng Tin S Khu trang Kissy Kem gim bo Evelin (C)Evelin 2Evelin 40 Chng mui Thin Phc Qun My matxa Happy Chng mui Thin Phc Qun My matxaChng mui ZanzanoZanzano S 2 HappyZanzano 50 My kh c Lino Khu trang KissyTosyMy matxaThng rc thng Thc phm Vit My kh c Lino v Qut Ozon Medisanaminh s 2 Mv Qut Ozon15 00 n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ng S 2n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ngn soi tai S 2 S 2 10 L Nng Thm tr em L nngL Nng Thm tr em L nng L Nng 20 ng trng h tho Gi ng x phng Bt a s xngng trng h tho Gi ng x phng o chng vo ct ng trng h thos 2 s 2sngs 2 30 To Spirulina (c) Khu trang KissyKem gim bo Evelin To Spirulina (c) Khu trang KissyKem gim bo An Dng Home Evelin Centre S4 40 An Dng HomeMy matxa Happy Chng mui ZanzanoAn Dng HomeMy matxa Happy Chng mui Tr tho dc Centre S 4Centre S 4Zanzano 50 Tr tho dcTosyMy kh c Lino v Tr tho dcThc phm Vit M My matxaTrang sc PNJQut OzonMedisana 7. 16 00 TosyDu n Rika s 2n soi tai s 2Du n Rika s 2TosyDu n Rika s 2 Du n Rika (c) 10 Du n Rika (c)Tng treo Du n Rika (c)Tng treo trang Du n Rika (c)Tng treo Thng rc t ng trang sc sc trang sc 20 Thng rc t ng Kem Trng Tin S Thng rc t ng Kem Trng Tin S Thng rc t ng Kem Trng Tin Kem Trng Tin 2 2 S 2 (C) 30 Kem Trng TinThin Phc Qun Kem Trng Tin (C) Thin Phc Qun SKem Trng TinThin Phc QunThin Phc Qun (C) S 22(C) S 2 40 Thin Phc Qun Thng rc thng Thin Phc Qun Thng rc thng Thin Phc Qun Thng rc thngAn Dng Homeminh s 2 minh s 2 minh s 2 Center s 4 50 TosyTosyTosyTosyTosyKem gim bo Bnh cun hpEvelin17 00 n soi tai s 3Sch Kim ng S n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ng Sn soi tai S 2 n soi tai s 3 2 2 10 Thm tr em L nngL NngThm tr em L nngL Nng Thm tr em 20 Gi ng x phng o chng vo ctng trng h thoGi ng x phng Bt a s xngng trng hGi ng x phng sng s 2tho s 2 30 Khu trang KissyKem gim boTo Spirulina (c)Khu trang KissyKem gim boAn Dng HomeKhu trang Kissy EvelinEvelinCentre S 4 40 My matxa Happy Chng muiAn Dng Home My matxa Happy Chng muiTr tho dcMy matxa Happy Zanzano Centre S 4 Zanzano 50 Du n Rika s 2My matxa Tr tho dc TosyMy kh c LinoTrang sc PNJThc phm Vit Medisanav Qut OzonM 8. 18 00 Tng treo trang n soi tai S 2 Du n Rika s 2My lc ncn soi tai S 2 TosyDu n Rika s 2 scKangaroo 10 Kem Trng Tin S L Nng Tng treo trang Du n Rika (c)ng trng h tho Du n Rika (c)Tng treo 2scs 2trang sc 20 Thin Phc Qun Sng trng h tho Kem Trng Tin S 2 Thng rc t ng To Spirulina (c) Thng rc t ng Kem Trng Tin2 s 2 S 330 Thng rc thng To Spirulina (c) Thin Phc Qun SKem Trng TinAn Dng HomeKem Trng TinThin Phc Qunminh s 22(C)Centre S 4(C) S 240 n soi tai s 3An Dng HomeThng rc thng Thin Phc Qun Tr tho dcThin Phc Qun Thng rc thng Centre S 4 minh s 2minh s 2 50 My lc ncTr tho dcTosyn soi tai s 3My lc nc My lc ncNhit k o taiKangaroo KangarooKangaroo 9. 19 00 Sch Kim ng S My lc ncn soi tai s 3Sch Kim ng S Trang sc PNJ n soi tai s 3 Sch Kim ng 2 Kangaroo 2 S 2 10 L nng Du n Rika (c)Thm tr em L nng Du n Rika s 2Thm tr emMy lc ncKangaroo 20 Bt a s xng Thng rc t ng Gi ng x phng o chng vo ct Tng treo trang Gi ng x phng Bt a s xngsng sc 30 Kem gim bo Kem Trng TinKhu trang KissyKem gim bo Kem Trng Tin S Khu trang Kissy Kem gim bo Evelin (C)Evelin 2Evelin 40 Chng mui Thin Phc Qun My matxa Happy Chng mui Thin Phc Qun My matxaChng mui ZanzanoZanzano S 2 HappyZanzano 50 My kh c Lino Sch Kim ng S My lc nc My matxaThng rc thng Thc phm Vit My kh c Lino v Qut Ozon 2 KangarooMedisanaminh s 2 Mv Qut Ozon20 00 n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ng S 2n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ngn soi tai S 2 S 2 10 L Nng Thm tr em L nngL Nng Thm tr em L nng L Nng 20 ng trng h tho Gi ng x phng Bt a s xngng trng h tho Gi ng x phng o chng vo ct ng trng h thos 2 s 2sngs 2 30 VIETRAN TOUR VIETRAN TOURVIETRAN TOURVIETRAN TOUR VIETRAN TOURVIETRANVIETRAN TOUR TOUR 40 An Dng HomeMy matxa Happy Chng mui ZanzanoAn Dng HomeMy matxa Happy Chng mui Tr tho dc Centre S 4Centre S 4Zanzano 50 Tr tho dcTosyMy kh c Lino v Tr tho dcThc phm Vit M My matxaTrang sc PNJQut OzonMedisana 10. 21 00 n soi tai s 3Sch Kim ng S n soi tai S 2 n soi tai s 3Sch Kim ng Sn soi tai S 2 n soi tai s 3 2 2 10 Thm tr em L nngL NngThm tr em L nngL Nng Thm tr em 20 Gi ng x phng o chng vo ctng trng h thoGi ng x phng Bt a s xngng trng hGi ng x phng sng s 2tho s 2 30 Khu trang KissyKem gim boTo Spirulina (c)Khu trang KissyKem gim boAn Dng HomeKhu trang Kissy EvelinEvelinCentre S 4 40 My matxa Happy Chng muiAn Dng Home My matxa Happy Chng muiTr tho dcMy matxa Happy Zanzano Centre S 4 Zanzano 50 Du n Rika s 2My matxa Tr tho dc TosyMy kh c LinoTrang sc PNJThc phm Vit Medisanav Qut OzonM22 00 TosyDu n Rika s 2n soi tai s 2Du n Rika s 2My lc ncDu n Rika s 2 Du n Rika (c) Kangaroo 10 Du n Rika (c)Tng treo My lc ncTng treo trang Du n Rika (c)Tng treo Thng rc t ng trang sc K