Limbau, Alojas un Salacgrvas novadu bibliotku 2010. gada prskats

 • Published on
  29-May-2015

 • View
  1.531

 • Download
  4

Transcript

 • 1. Limbau, Alojas un Salacgrvas novadu bibliotkas Aktualittes 2010. gad Broislava Sauka LGB KAC vadtja [email_address]

2. Bibliotku skaits

 • Limbau novad ir 16 publisks bibliotkas no 8 pavaldbm un 13 skolu bibliotkas
 • Alojas novad ir 6 publisks bibliotkas no 4 pavaldbm un 4 skolu bibliotkas
 • Salacgrvas novad ir 7 publisks bibliotkas no 3 pavaldbm, 3 skolu bibliotkas ar vienu filili

3. Priorittes

 • 2010. gadakredittas 4 Limbau novada bibliotkas Limbau pagasta Ldes un Ldezera bibliotkas, Katvaru pagasta Pociema un Ples pagasta rciema bibliotkas.
 • No jaunadibinta Salacgrvas novada Korenes bibliotka .
 • Starpnovadu Bibliotku sadarbba padomesnodibinana.
 • Notikui seminri, apmcbas, sarunas/diskusijas, bibliotku apmekljumi.
 • Turpinta sadarbba ar skolu bibliotkm apmekltas Limbau un Alojas novadu skolu bibliotkas, k araicintas uz kopjiem seminriem, apmcbm, sarunm/diskusijm.

4. Priorittes

 • Vriengi 9 . Grmatu svtkiPociem.
 • Dalba Latvijas Bibliotekru biedrbas Vidzemes nodaas 13. saiet-konferenc Sirsnb un intereu kopb jau 13. reiziAlksn
 • Iesaistans publisko bibliotku attstbas projekt Treais tva dls aktivitts.
 • Dalba akcij Pasaule t@v bibliotk.
 • PaskumiLatvijas Bibliotku nedas laik.
 • IesaistansZiemevalstu bibliotku nedasaktivitts.

5. Priorittes

 • Nosldzs ES Mizgltbas programmas sektorls programmas Grundtvig projekts Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners.
 • Prrobeu lguma parakstana arPrnavas bibliotkuIgaunij.
 • Briseles apmekljumspc EP deputta A.K.Karia ielguma.

6. Seminri

 • Februris
 • Aktualittes bibliotku darb valst un msu novados .
 • ProjektsNeapzints kultras mantojuma vrtbas kopj dabas un kultras telp.
 • NPC seminrs.
 • Vienot darba algu sistma Limbaunovad.

7. Seminri

 • Aprlis
 • Latvijas Grmatapiedv BIBLIOTKU SERVISU.
 • LekcijaBiblioterapija grmatu spks.
 • Interneta datorskolaMcies pats projektaPiesldzies, Latvijaietvaros.

8. Seminri

 • Maijs- Umurg
 • Aicinjums uz turpmku sadarbbu -Inta Soma, DAP projektu vadtja.
 • Iepazans ar Umurgas pagasta bibliotku un Umurgas kultras namu pc rekonstrukcijas.
 • Umurgas pagasta prvaldes apmekljums.
 • Izbraukana uzPles pagasta rciema bibliotku.
 • Tikans ar Ples pagasta prvaldes vadtjuGitu Krnupiun Ples pagasta rciema bibliotkas vadtjuLigitu Skudriu , saruna par bibliotkas darba perspektvm jaunajs telps.

9. Seminri

 • Augusts - izbraukuma seminrs Rg
 • Apciemojam labkos no labkajiem tradicionli izbraukumi vasaras beigs uz msdiengm bibliotkm oreiz viesojmiesRCB fililbibliotks PrdaugavaunVidzeme .

10. Seminri

 • Septembris
 • Kultras dzves aktualittes.
 • Starptautisks bibliotku asociciju un institciju
 • federcijas ( IFLA ) 76.enerlkonferenc Gteborg (Zviedrij).
 • Profesionli darba jautjumi.
 • Aktualittes darb ar brniem.
 • Kultras mantojums un dabas objekti .
 • Sabiedrisk monitoringa metodika. Kultras mantojums un dabas objektu grupas.

11. Seminri

 • Oktobris - seminrs/trenings
 • Spcga komanda, vesels ES pats- Seminra vadtjs - bioenertikaseksperts, izaugsmes trenerisAndejs Reiters.

12. Seminri

 • Novembris
 • Dokumentu prvaldbas noteikumi un dokumentu noformana .
 • Vidzemes novadu brnu un skolu bibliotku darbinieku 10. konference CssLasana sabiedrbas kopg prioritte.
 • Dzve, mcbas, darbs un atpta Illinoisas Universitt Urbanas-ampaas pilst -apmcbu programm ASV.
 • LekcijaLatvijas tautsaimniecba no lata uz eiroun saruna ar Latvijas Bankas ekonomistuDenisu Titarenko.
 • Izstde Pasaules zelts un sudrabs Latvijas montm,ar ko iepazstina Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecbu daas vadtjsKristaps Otersons .

13. Seminri

 • Decembris, Umurga
 • Gada noslguma seminr rezumjmaizvadt gada darbu.

14. Sarunas/diskusijas novados

 • Divreiz gad - mart un oktobrnotika sarunas/diskusijas novados izbraukumi uz Salacgrvas un Alojas novadiem, kur vien no novadu bibliotkm uz sarunu pulcjs novada skolu un publisko bibliotku darbinieki, k ar prstvji no LGB. Prrunjam profesionls aktualittes, uzklausjm katras bibliotkas vadtju, lai uzzintu par aktulko bibliotkas darb, veiksmm un problmm.

15. Sarunas/diskusijas novados

 • Limbau novada bibliotku darbinieki divreiz gad pulcjas uzsarunu/diskusiju Limbaos, uz tikanos aicinjm ar Limbau novada pavaldbas specilisti kultras jautjumos. Oktobr tikanos bagtinja interesants seminrs - trenings Spcga komanda, vesels ES pats, ko vadja bioenertikas eksperts, izaugsmes treneris Andejs Reiters. aj seminr iesaistjs ar prjo novadu bibliotekri.
 • Izbraukumu diens oktobr tika apmekltaspublisks un skolu bibliotkas Alojas un Limbau novados.

16. PAKALPOJUMU PIEDVJUMS UN PIEEJAMBA

 • 2010. gad pabeigta visu novadu vietjs nozmes bibliotku akreditcija.
 • Gada skum tika dibinta jauna bibliotka Salacgrvas novada Korenes bibliotka, kura bs akreditjama pc bibliotkas sakrtoanas un pakalpojumu pilnveidoanas.
 • Lietotjiem pieejamka un msdiengka kuvusi Ples pagasta rciema bibliotka, kura savu darbbu jaunajs telps uzska 2010. gad.
 • Pagju gada nogal uzskts kas renovcijas projekts Limbau pagasta Ldes bibliotkai. Lai gan bibliotka aizvadtaj gad tika akreditta, ts telpas un aprkojums ir diezgan kritisk stvokl. Bibliotka 2011. gad prcelsies uz jaunm telpm, nodroinot lietotjiem rtku piekuvi, msdiengku aprkojumu un kvalitatvku apkalpoanu.

17. Skaitliskie rdtji

 • 2010. gad kopum nedaudzpieaudzis lietotju skaitspubliskajs bibliotks.
 • Nav iepriecinoi, ka samazinsizsniegums , tam par iemeslu vartu bt nepietiekoais finansjums krjuma atjaunoanai, daviet ar ierobeotie ldzeki preses pastanai. Aktvki grmatu lastji vartu bt ar skolni.

18. Skaitliskie rdtji

 • To, ka bibliotks pieaugapmekljums , varam secint droi. To noteikti veicina bibliotku pakalpojumu plaais piedvjums, bibliotku darbinieku augsts profesionls prasmes, radot bibliotks drobas sajtu ikvienam lietotjam, ka eit vars atrast nepiecieamo informciju vai lgt paldzbu e-prasms dads sadzves liets. Turklt visi ie pakalpojumi ir bezmaksas.
 • Krietni pieaudzisvirtulo lietotju skaits , pai Limbau Galvenaj bibliotk, jo bibliotkas piedvts sazias vietnes internet piesaista lielu interesentu loku.

19. Profesionl izgltba

 • Iegt profesionl izgltba Kristne Liepia Alojas pilstas bibliotka - pabeigtas studijas Latvijas Universittes Socilo zintu fakultt, iegts socilo zintu bakalaura grds
 • Dace Kalnia Limbau Galven bibliotka turpina studijas Latvijas Universittes Socilo zintu fakultt
 • Vita Skulme Limbau Brnu bibliotka uzsktas mcbas Latvija Kultras koled

20. Publisko bibliotku pakalpojumu pieejamba novados

 • Limbau novada bibliotkas - aptvrums 31%
 • Alojas novada bibliotkas aptvrums 25%
 • Salacgrvas novada bibliotkas aptvrums 28%
 • Vidji novados aptvrums 29%

21. Bibliotku lietotji 22. Literatras izsniegums 23. Izsniegums uz vienu lietotju 24. Apmekljums 25. Apmekljumu intensitte 26. Finansilais nodroinjums 27. Finansilais nodroinjums Citi ienkuma avoti 28. Finansilais nodroinjums Krtjie izdevumi 29. BIBLIOTKU MATERIL UN TEHNISKSTVOKA VRTJUMS

 • Cilvkiem ar kustbu traucjumiem pareiz pieejams bibliotkas :
 • Staiceles pilstas bibliotka-ir izveidota uzbrauktuve iekanai bibliotk, bibliotkas iekpus ir iespja prvietoties cilvkiem ratikrslos. 2008. gad tika realizts projektsdadm aktivittm cilvkiem ar pam vajadzbm
 • Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotka- bibliotk rti var iekt cilvki ar kustbu traucjumiem, jo ir izveidots panduss
 • Brvzemnieku pagasta Puikules bibliotka nodrointa iekana bibliotk, pakalpojumu izmantoana, ir sanitrais mezgls cilvkiem ar kustbu traucjumiem
 • Cilvkiem ar kustbu traucjumiem pieejama arVidriu pagasta bibliotka
 • Braslavas pagasta bibliotkvar iekt gados veci cilvku, ar apmekltji ratikrslos, jo ir uzbrauktuve invaldiem
 • Katvaru pagasta bibliotka, Limbau pagasta LdezeraunBraslavas pagasta Vilznu bibliotkasatrodas ku 1. stv, tajs viegli var iekt gados veci cilvki, ar citu paldzbu - ar cilvki ar kustbu traucjumiem

30. BIBLIOTKU MATERIL UN TEHNISKSTVOKA VRTJUMS

 • Ainau pilstas bibliotktelpu aprkojums ir plnots t, lai telps (ar starp grmatu plauktiem) vartu prvietoties cilvki ratikrslos, tau bibliotk nevar iekt cilvki ar kustbu traucjumiem. Bibliotka plno realizt projektu, kura rezultt ieejas zon tiks ierkots pacljs un uzbrauktuve
 • Vienes pagasta bibliotkastelps var prvietoties, izmantot bibliotkas pakalpojumus unsanitro mezglu cilvki ratikrslos, tau pagaidm im nolkam nav sakrtota ieejas zona bibliotk
 • Alojas pilstas bibliotka2011. gad plno realizt uzbrauktuves izveidoana cilvkiem ar kustbu traucjumiem bibliotkas ieejas zon
 • 2011. gadLimbau pagasta Ldes bibliotkapc telpu kapitl remonta tiks prvietota uz jaunajm telpm, taj vars iekt cilvki ar kustbu traucjumiem, bs sanitrais mezgls cilvkiem ratikrslos.Telpu remonts uzskts 2010. gad

31. 2010. gad veikti remonti

 • Salacgrvas novada Korenes bibliotka - iegtas telpasbibliotkas darbbas uzskanaiKorenespamatskolas k,telpu platba 56 m.
 • Limbau pagasta Ldes bibliotka - bibliotkas prvietoana uz jaunm telpm uzskts jauno telpu kapitlais remonts , turpins 2011. gad.
 • Katvaru pagasta bibliotka - apkures sistmas uzlaboana.

32. Paredzts veikt remontu2011. gad

 • Staiceles pilstas bibliotka - krjuma telpas kosmtiskais remonts - 96 m
 • Alojas pilstas bibliotka - uzbrauktuves izveidoana cilvkiem ar kustbu traucjumiem bibliotkas ieejas zon
 • Vienes pagasta bibliotka - kas renovcijas projekts (t. sk. logu nomaia). Plnots telpu paplainjums neliela telpa bibliotkas krtuvei Vieneskultras nama telps 15 m
 • Braslavas pagasta Vilznu bibliotka - kas renovcijasprojekts (t. sk. logu nomaia)
 • Braslavas pagasta bibliotka - telpu kosmtiskais remonts
 • Ples pagasta bibliotka - telpu kosmtiskais remonts

33. Nepiecieams neatliekams remonts turpmkajos gados

 • Salacgrvas novada Korenes bibliotka - telpu kapitlais remonts 56 m
 • Alojas pilstas bibliotka - telpu kosmtiskais remonts 321 m, jumta seguma nomaia, apgaismojuma uzlaboana
 • Skultes pagasta Straumes bibliotka - apgaismojuma uzlaboana, sanitr mezgla ierkoana

34. Limbau Galven bibliotka Aktualittes 2010. gad Dzintra Justa LGB direktore [email_address] 35.

 • Limbau, Alojas, Salacgrvas novads
 • Limbau novad ir 7 pagasti un Limbau pilsta ar 16 publiskajm bibliotkm. Iedzvotju skaits novad 19631, Limbau pilst 8584 iedzvotji, kas ir 44% no vis novad dzvojoajiem. Lielk iedzvotju daa ir darbspjas vecum no 15 62 gadiem, otra lielk iedzvotju grupa ir vecum virs 62 gadiem.

Visprgs raksturojums 36.

 • LGB lietotju skaits 2010. gad bija 1983 iedzvotji, apmekljums 136225 (t.sk. 60979 virtulie apmekltji), izsniegums 71742 vienbu. LGB krjums perioda beigs bija 37057, krjum saemti jaunieguvumi 1939, no krjuma izslgtas 1294 vienbas.Krjuma apgrozba 1,94.

LGB statistika 37.

 • Lastju kopskaits: +135
 • Apmekljums: +5065
 • Izsniegums: -599
 • Krjums: -7071
 • Krjuma apgrozba: +0,3
 • Sniegts uzzias: +2450

Statistikas dinamika 4 gados 2007/2010 38.

 • Finansjuma avoti
 • Limbau novada pavaldbas finansjums (dinamika saldzinot ar 2007.g.:-16 538 )
 • Sadarbbas lgums ar Alojas novadu
 • Sadarbbas lgums ar Salacgrvas novadu

Finansjums 39.

 • Finansjums krjuma iegdei samazins
 • Dinamika 2007/2010:-3799
 • Finansjums grmatm:-2712
 • Finansjums presei:-1087

Krjums, t organizana 40.

 • Brnu bibliotkas el. grmatu kataloga dati un lastju dati tika iepludintiLimbau un Alojas novadu bibliotku kopkatalog
 • Alojas, Limbau, Salacgrvas novadu bibliotku virtul kopkataloga izveide
 • Jauno grmatu reklma ar anotciju un interaktvajm saitm LGB mjaslap
 • Repozitrijs
 • Novadptniecbas krjums
 • Apjomgs konsultatvais darbs

Krjums, t organizana 41.

 • Izveidoti apraksti - 252
 • Papildinti apraksti (rediti) - 2938
 • Apstrdti izdevumi - 889
 • Izveidoti autoratvie apraksti - 158
 • Importti autoratvie apraksti - 776
 • Izveidotas anotcijas - 1764
 • Pievienoti anotciju attli - 1189

Darbselektroniskajkopkatalog 42.

 • Abonements
 • Uzziu lastava
 • Interneta lastava
 • ESIP, Europe Direct
 • Novadptniecba
 • Apmcbas
 • Paskumi
 • Piedvjums Interneta vid
 • Reionls funkcijas

Pakalpojumi 43.

 • Datorapmcbas- kop notikuas 30 nodarbbas, apmekljums-147
 • Angu sarunvaloda elementram lmenim- kop notikuas 14 nodarbbas, apmekljums 107
 • Virszemes TV izmantoana: lietots 10 reizes, kop 20 apmekljumi.
 • Grundtvig projekta ietvaros organizts apmcbas senioriem- 16 nodarbbas, 5 seniori, 8 juniori, apmekljums -144
 • 10 apmcbas un seminri bibliotekriem-448 apmekljumi

Apmcbas 44.

 • Bibliotkas mjaslapa
 • http://www.limbazubiblioteka.lv/2009. gad izstrdja SIA 'OPEN SYSTEMS'. Mjaslap pieejams el.kopkatalogs, el.rezervanas iespjas, sniegta daudzpusga un aktula informcija par bibliotku un ts pakalpojumiem, jaunko grmatu apskats, bibliotkas paskumu galerija, novadnieku enciklopdija, novada resursi, autorizts datu bzes, pavaldbas dokumenti, k ar reiona bibliotku kontaktinformcija un cita noderga informcija.
 • Bibliotkas emuri
 • http://lgbinternetalasitava.blogspot.com/(Limbau Galvens bibliotkas Interneta lastavas emurs) unhttp://limbazugalvenabiblioteka.blogspot.com(Limbau Galvens bibliotkas emurs). Interneta lastavas blog vairk tiek atspoguota jaunk informcija IT jom, bet Limbau Galvens bibliotkas blog- informcija bibliotku jom.
 • Citas bibliotkas tmeka vietnes
 • draugiem.lv ( http://www.draugiem.lv/lgb );
 • twitter.com ( http://www.twitter.com/limbazubiblio );
 • slideshare.net ( http://www.slideshare.net/limbazubiblioteka );
 • youtube.com ( http://www.youtube.com/user/limbazubiblio );
 • biblioteka.lv ( http://www.biblioteka.lv/libraries/limbazu-galvena-biblioteka/default.aspx

Iespjas attlintajiem lietotjiem 45.

 • 2010. gad veiksmgi nosldzs Mizgltbas programmas sektorls programmasGrundtvig Exchange of methods to increase ICT skills for senior and underprivileged learnersprojekts, kur LGB piedaljs, k asocitais partneris Vienes pagasta bibliotkai.
 • Gada skum nosldzs Limbau novada pavaldbas projektsLimbau galvens reiona bibliotkas bvniecba un apsaimniekoana(projekta vadtjs irts Ieleja) ar Norvijas valdbas divpusj finanu instrumenta grantu. Tika izveidots jauns bibliotkas skiu projekts, kur paredztas telpas ar komercdarbbai (izstrdja Staevia & Bula arhitektras un interjera studija) un Finanu un ekonomiskais pamatojums (NK konsultciju birojs). Tika saemts LR Kultras ministrijas atzinums, kur projekts novrtts atzingi un uzsvrts, ka bibliotkas ir oti nozmga vietjs infrastruktras sastvdaa. Projekta ietvaros notika 5 apmcbu seminri par publisko un privto partnerbu (PPP). Februr tika iegta praktiska pieredze iepazstoties ar PPP metodi realiztiem projektiem Vcij.

Projekti 46.

 • Bibliotka ir iesaistjusiesEiropas Komisijas Europe Direct informcijas centra Valmier projekt (Projekta vadtja Daiga Rokpelne.) k Limbau kontaktpunkts,un t mris ir sniegt iedzvotjiem informciju par ES pc iespjas tuvk dzvesvietai.
 • LGB iesaistjsIgaunijas-Latvijas-Krievijasprrobeu sadarbbas programmas projektContemporary library as communication centre for socio-economic development(short title E-LIBRARY), kuru inicijusiVA Kultras informcijas sistmas.Projekt varjm piedalties, pateicoties Limbau novada domes akceptam un ldzfinansjuma garantijai. Projekta rezultti bs zinmi 2011.gada vasar.

Projekti 47.

 • 2010. gada skum DAN vadtja Irina Briede tika iekauta Latvijas Pieauguo izgltbas apvienbasLLPGrundtvigprogrammas finanst mcbu partnerbas projektaVietas izjta16 dalbnieku grup.
 • Ar Valsts Kultrkapitla fonda Literatras nozares finansilo atbalstu obrd esam realizjui jau 12 paskumus un turpinm strdt pie projektaLatvieu oriinlliteratras lasjumi Limbau Galvenaj bibliotk : 100 gr latvieu oriinlliteratras Limbau novadam

Projekti 48.

 • Valsts Kultrkapitla fonda kultras programmJaunu grmatu un citu izdevumu iegde publiskajm bibliotkmar ogad(2010)samm vrtgu papildinjuma dau (33 eks.) msu bibliotkas krjumam
 • Pateicoties Latvijas Bibliotekru biedrbai, LGB tika iesaistta projekt NORDICOM, Gteborgas Universittes apmekljums 2010: zinanu un pieredzes apmaia. Projekta realizcijas laik no 8.-17.augustam bija iespja piedalties ar IFLA 76.enerlkonferenc Gteborg.
 • LGB iesaistjs pilotprojekt "Koptulkoana", uzstdot sav mjas lapwww.limbazubiblioteka.lvkoptulkoanas logrku un veicot tulkojumu redianu.

Projekti 49.

 • Limbaos ir 2 publisks bibliotkas LGB un Brnu bibliotka, kas izvietotas vairks ks. LGB savu darbu veic 3 ks. Klientu apkalpoanas centrs (KAC) atrodas kultras nama 2. stv. Administrcija, Datu apstrdes nodaa (DAN) un Apmcbu un profesionls sadarbbas centrs atrodas pavaldbas k Zles 8, LGB krtuve atrodas pavaldbas k Burtnieku 4. Pavaldba nevar pilst piedvt ku, kur apvienot bibliotekro pakalpojumu, tpc ldz piemrotas kas izveidei ir jmekl optimlkie pagaidu risinjumi.

Bibliotkas telpas problma Nr.1 50.

 • 2010.gad izmainjs bibliotkas struktra. Pie esos administrcijas, Klientu apkalpoanas centra un Datu apstrdes nodaas klt nca jauna Apmcbu un profesionls sadarbbas centrs. APSC vadtja tiek algota reionlo funkciju finansjuma ietvaros.
 • 15 darbinieki, no tiem 11 bibliotekrie specilisti

Personls 51.

 • 1983 lastji, lietojot bibliotkas krjumu, ir ietaupjui 358 710 latus
 • Saemot 7415 profesionlas uzzias vidji10 min, bibliotkas lietotji ir ietaupjui 12 309 latus
 • Lietojot bibliotkas 12 datorus apmekltji ir ietaupjui Ls 24 912 latus

Vai bibliotku lietot ir ekonomiski izdevgi? 52. Vai bibliotku lietot ir ekonomiski izdevgi?

 • Apmekljot bibliotkas organizts apmcbas 398 reizes uz 2 stundm, kopjais ietaupjums vismaz 3980 lati.
 • Bibliotkas 89 bezmaksas paskumos apmekltji ietaupjui 1992 latus.
 • Kop lietotji ir ietaupjui vismaz 401 903
 • latus. Bibliotka ir devusi5 reizeslielku
 • ienesgumu nek taj 2010.g. tika investts.

53. Darbs ar brniem un jaunieiem Limbau, Alojas un Salacgrvas novadu bibliotksAktualittes 2010. gad Gunta Beere Limbau Brnu bibliotkas direktore [email_address] 54. Bibliotku darbbas visprgs raksturojums

 • Limbau, Alojas un Salacgrvas novados lietotjus apkalpoja:
 • Limbau Brnu bibliotka;
 • 23 pagastu publisks bibliotkas;
 • 6 pilstu publisks bibliotkas;
 • 20skolu bibliotkas.
 • Apkalpojoaj teritorij darbojs:
 • 7 vidusskolas
 • 11 pamatskolas;
 • 6 PII;
 • 5 mzikas skolas;
 • 5 mkslas skolas

55. Lietotju skaits(brni un jauniei ldz 18 gadiem) 56. Apmekljums (brni un jauniei ldz 18 gadiem) 57. Izsniegums (brniem un jaunieiem ldz 18 gadiem) 58. Jaunieguvumu proporcionalitte(uzskaitts krjums pirmskolas un jaunko klau vecuma brniem) 59. Krjuma komplektanas un organizcijas politika

 • Krjumu kvalitte:
 • Krjumi attrti no satur novecojuas un lastju nolietotas literatras;
 • Procentuli maz jaunieguvumu, saldzinot ar pieauguo literatru;
 • 5 pagastu bibliotks nav pastts neviens periodiskais izdevums brniem;
 • Pozitva tendence jaunieguvumu gad vairk, nek norakstt literatra;
 • Pieaug individulie un iestu dvinjumi bibliotkm;
 • Ldzeku trkums vairkm bibliotkm liedza iespju iegdties Brnu rijas grmatas;
 • Maz tiek komplektti elektroniskie informcijas ldzeki (kompaktdiski -CD, digitlie videodiski (DVD) u.c.

60. Veiksmgkie lasanas veicinanas paskumi

 • 1. 9. Grmatu svtki Pociem
 • Folkloras stunda, vada folkloras kopas dalbnieks Pteris Jansons;
 • Tikans ar animcijas filmas reisori Rozi Stiebru;
 • Tikans ar urnla Vides vstis mkslinieci Ilzi Ramani;
 • Tikans ar A. akamemoril dzvoka direktori Antru Medni.
 • 2. Vidzemes patriotisks dzejas festivls Salacgrv
 • Festivla ietvaros tika iestti 410 darbi no 40 skolm un PII
 • 3.Ziemevalstu bibliotku neda
 • 4. UNESKO Latvijas nacionls komitejas projekts Ststu laiks bibliotks
 • 5.Tikans ar rakstniekiem un ievrojamiem cilvkiem
 • 6. Rados darbncas un radoo darbu izstdes

61. 62. 63. Problmas bibliotku darb ar brniem un jaunieiem

 • Strauji samazins brnu skaits laukos
 • 10 pagastu bibliotku mikrorajon nav ne skola, ne pirmsskolas izgltbas iestde
 • Nepietiekams finansjums bibliotku funkciju nodroinanai un attstbai
 • nepietiek ldzeku brnu literatras un periodikas iegdei
 • 2010.gad atsevim bibliotkm nebija iespja realizt lasanas veicinanas programmu Brnu rija
 • trkst ldzeku brnu radoo spju attstbai
 • Lasanas kompetences zemais lmenis
 • Lielku uzmanbu jvelta socilajai funkcijai, nodibint ciekas saites ar socil dienesta darbiniekiem

64.

 • Paldies par uzmanbu!