Mawlid al-Nabi c tht s th hin lng knh yu Nabi hay chng qua ch l mt iu Bid'ah?

 • Published on
  31-Oct-2014

 • View
  255

 • Download
  4

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Vi Lng Knh Yu Nabi, Chng Ta Cng Tm Hiu V Ngy Mawlid al-Nabi (Sinh Nht Ca Nabi) Nh! Mi li ca ngi xin knh dng ALLAH, ng Ch T ca mun loi, v cu xin Ngi ban hng phc v bnh an n Thin S Muhammad ( ) cng ton th gia quyn v bng hu ca Ngi. Rt nhiu mnh lnh c ALLAH ( ) phn trong Thin kinh Quran cng vi Sunnah ni r cho chng ta bit rng chng ta bt buc phi lm theo lut l m ALLAH ( ) ban xung v nhng g Thin S ( ) ch dy. V vic cm (haram) trong vn thc hnh hay t thm vo nhng Bidah (ci tn, i mi) trong tn gio l iu rt r rng i vi mi ngi Muslim chng ta. Bi ALLAH ( ) phn trong Thin kinh Quran nh sau: ) Hy bo (h, hi Muhammad!): Nu cc ngi thc s yu thng ALLAH, th hy theo Ta, ALLAH s yu thng cc ngi (tr li) v tha ti cho cc ngi bi v ALLAH Hng Tha Th, Rt Mc Khoang Dung. Hy bo tip: Hy Vng Lnh ALLAH v S gi (ca ALLAH). Nhng nu h quay lng b i th qu tht ALLAH khng yu thng nhng k khng c c tin (ni Ngi). [Quran Surah 3.Al-Imran, Ayat 31-32] Hy tun theo iu (mc khi) c ban xung cho cc ngi t Rabb (ALLAH) ca cc ngi (hi nhn loi) v ch nghe theo ngi bo h (hay ch nhn) no khc ngoi Ngi. t thay vic cc ngi ghi nh li khuyn bo ny! [Quran Surah 7.Al-Araaf, Ayat 3] V (hy bit) rng y l con ng ngay chnh ca Ta. Hy theo n v ch theo con ng no (khc) s rng n s a cc ngi lch khi con ng ca Ngi. Ngi ch th cho cc ngi nh th cho cc ngi tr thnh ngi ngay chnh s ALLAH. [Quran Surah 6.Al-Anaam, Ayat 153]
 • 2. V Thin s ( ) ni: Nu ai i mi bt c iu g (trong tn gio) m khng ph hp vi nguyn tc, lut l ca tn gio, th iu b bc b [c thut li bi Aisha (), Saheeh Bukhari 2697, Quyn s 55, Hadith s 7 (theo chng mc sch); Tp s 3, Chng Sch s 49, Hadith s 861 (theo chng mc website)] [Hadith trn cng c ghi li trong Saheeh Muslim 1718] Mt trong nhng iu Bidah ng b khin trch chnh l vic trong s chng ta c nhng an hem t dng nn ngy l, ngy hi t chc mng sinh nht cho Thin S ( ) trong thng Rabee al-Awwal. V h t chc ngy y theo nhng hnh thc nh sau: Mt s ngi ch n gin l to nn mt dp ngi li vi nhau, cng k cho nhau nghe v nhng cu chuyn lin quan n ngy sinh ca Nabi ( ,) ri h trnh by nhng bi thuyt ging hay ngm th nhm ca ngi nhn dp ny (Mawlid al-Nabi) Mt s ngi th cn by thm thc n, bnh tri. tip i nhng ngi c mt Mt s ngi t chc ti thnh ng, v mt s khc th lm ti nh ca h Mt s ngi thm ch cn vt qu gii hn, h cn lm nn nhng vic lm haraam (cm, khng cho php) v ng khin trch nh: t tp ln nam v n, nhy ma v ca ht, phm phi Shrik bi nhng hnh ng nh: Cu xin s gip t Thin S () Ku gi, ca tng Ngi Cu xin s ng h ca Ngi chng li nhng k ch V v s hnh ng khc na D c l hnh thc no i na, nh tm tt ra sao, th nhng ai thc hin iu ny chnh l thc hin Bidah. V khng c g ng ng c, qu tht, Bidah (s cch tn, i mi, thm bt v vic hnh o trong tn gio) l iu haraam (cm, khng c cho php). Chng ta hy lt s qua v lch s v ngun gc ca ngy Mawlid al-Nabi. Ti sao li c ngy ny? Ti sao ngi Muslim ngy nay li ch trng t chc n mng ngy ny trong khi thi i Nabi cn sng v thi cc Shahaba, h khng h thc hin n?
 • 3. . Ngun gc ca vic t chc mng ngy Mawlid al-Nabi Mawlid al-Nabi c ra mt u tin bi nhm Faatimids ca trng phi Shia sau 3 th k hung mnh ca ch Islam, mc ch nhm lm lng on, v tn gio ca nhng ngi Muslim. Sau bn h, ngi k tip thc hin Mawlid ul-Nabi chnh l vua al-Muzaffar Abu Saeed Kawkaboori, v vua ca Irbil, vo khong cui th k th 6 u th k th 7 (theo nin lch Hijri ca Islam). iu ny c cp n bi cc nh s hc nh Ibn Khalkaan v mt s ngi khcAbu Shaamah ni rng: Ngi u tin thc hin Mawlid ul-Nabi Mosul chnh l Shaykh Umar ibn Muhammad al-Malaa, mt trong nhng ngi ni ting ngay thng v o c thi y. Th ri, ngi cai tr ca Ibril v mt s ngi khc lm theo ng ta. Al-Haafiz Ibn Katheer ni trong al-Bidaayah wal-Nihaayah (13/137), trong phn tiu s ca Abu Saeed Kazkaboori nh sau: ng y tng thc hin Mawlid Rabee al-Awwal v t chc n mng tht ln nhn dp y Mt trong s nhng ngi c mt ti l hi ca alMuzaffar trong nhng dp Mawlid ni rng ng y tip i trong bui tic vi 5000 u cu nng, 10.000 con g v 100 chic a ln cng vi 30 khay bnh ko ng y cn cho nhng nhm Sufis ca ht t gic Zuhr cho n tn Fajr, v bn thn ng ta cng nhy ma vi h. Ibn Khalkaan ni trong Wafiyaat al-Ayaan (3/274) rng: T nhng ngy u ca thng Safar (thng 2 Nin lch Islam), h trang tr nhng mi vm vi loi bt mt, v di mi mi vm s c mt nhm ca s v mt nhm ma ri cng vi mt nhm chi nhc c, v h khng ri khi nhng mi vm cho n khi h sp xp nhm biu din ti ni y. Nhng ngi ny b b cng vic trong sut thi gian y, h khng i lm ngoi tr vic vng quanh chim ngng nhng tr gii tr. Khi ch cn 2 ngy na l n Mawlid, h mang n mt s lng ln no l lc , no l b, cu.. nhiu hn nhng g c th m t. Ri cn km theo tt c trng, n ca, nhc c m h c c mang ln hi trng Sau gi Maghrib trong m Mawlid, s c nhng mng trnh din nasheed (thnh ca, tng nim theo giai iu) trong thnh. y chnh l ngun gc ca vic t chc mng sinh nht cho Thin S. Ngoi nhng iu gii tr v b, s phung ph, tiu tn thi gian v tin bc, n cn i i vi hnh ng Bidah, iu m ALLAH ( ) khng h cho php hay ban xung mt cht thm quyn no trong vn ny. Nhng g ngi Muslim chng ta nn lm l khi dy Sunnah v chm dt ngay hnh ng Bidah; chng ta khng nn lm bt c iu g nu chng ta khng hiu bit r lut l m ALLAH ( ) ban hnh cho n.
 • 4. . T chc Mawlid al-Nabi hay t chc nhn dp sinh nht ca Thin S ( ) l mt vic haraam (cm) v nhng l do sau y: L do th nht: y khng phi l mt phn ca Sunnah (ng li) ca Thin S ( ) hay ca nhng v Khalifah ni tip Ngi. V th, trong trng hp ny, t chc Mawlid l mt vic Bidah b cm, bi v Thin S ( ) ni: Ta bt cc ngi phi theo Sunnah (ng li) ca Ta v ca nhng Khalifah ngay chnh, ngoan o ngay sau ta; bm ly n v gi cht n. Hy cn thn vi nhng g mi m, cch tn trong (vic hnh o ca) tn gio, bi v iu i mi, cch tn l Bidah v mi mt s Bidah s dn n lm ng lc li. [Saheeh Hadith Imam An-Nawawi, Hadith s 28; Ahmad 4/126; Al-Tirmidhi Hadith s 2676] Vic t chc Mawlid l mt iu Bidah c mang n bi nhm Faatimids ca Shia sau hn 3 th k hng mnh (ca ch Islam) nhm mc ch lm lng on tn gio ca nhng ngi c Muslim. Nu mt ngi thc hin bt k hnh ng no vi ch ch l mun n gn vi ALLAH ( ) hn, nhng hnh ng y li khng c Thin S ( ) thc hin hay ch th v cng khng c cc v Khalifah k tha Ngi lm theo, th hnh ng y, d c tt nh th no i na, n cng ch th hin rng anh ta ang co buc Thin S ( ) v Ngi khng gii thch hnh ng (trong tn gio) n mi ngi (Thin S ( ) cha bao gi t chc sinh nht cho Ngi, cc Shahabah cng khng lm th, nu chng ta t lm iu ny, v cho rng l Sunnah, nh vy chng khc g chng ta ni Thin S ( ) lc sinh thi khng ch dy chng ta y mi vic hnh o tt trong tn gio???). V iu ny cn ni ln rng anh ta khng tin tng ni li phn ca ALLAH (:) Ngy nay, TA hon chnh tn gio ca cc ngi cho cc ngi v hon tt n hu ca TA cho cc ngi v chn Islam lm tn gio ca cc ngi [Quran Surah 5.Al-Maa-idah, Ayat 3] bi l, anh ta t thm vo nhng iu mi (Bidah) v cho rng l mt phn ca tn gio, trong khi Thin S ( ) khng h mang n hay ch dy cho chng ta v iu (mi) ny.
 • 5. L do th hai T chc sinh nht cho Thin S ( ) l mt vic lm m phng hay bt chc theo ngi Thin Cha gio, bi v h t chc ngy sinh nht cho Messiah, Jesus Christ ( .) V vic bt chc hay phng theo h l iu tuyt i haraam (b cm, khng c php). Thin s cm chng ta bt chc theo nhng ngi Kafir, Ngi cng ra lnh chng ta phi lm khc h i, c bit l nhng vn lin quan n biu tng v l nghi tn gio. Thin S ( ) tng ni nh sau: Ai m bt chc mt nhm ngi no, th anh ta s thuc v thnh phn ca nhm ngi [Hadith c chng thc v xp hng Saheeh bi nhiu i hc gi nh Imam Abu Dawood, Ibn Hibbaan, Ibn Hajar, Az-Zarqaani, Adh-Dhahabi, Al-Haythami, Al-Iraaqi, As-Sakhaawi, As-Sanaani, Muhammad Jaarullaah As-Sadi, Ahmad Shaakir, Ibn Baaz, Al-Albaani, Ibn `Uthaymeen...] V Ngi cn ni: Hy lm khc vi nhng ngi a thn [Qua li thut li ca Ibn Umar v Abu Huraira, Sahih Muslim, Tp s 2. S Thanh Ty, Chng. c im ca Fitra, Hadith s 69-70 (theo sch) hoc 500-501 (website)] L do th ba Bn cnh tnh cht Bidah v hnh ng bt chc theo nhm ngi ca Thin cha gio c 2 iu ny iu l haraam t chc sinh nht cho Thin s ( cn dn n s thi ) ha v cc oan trong vic th hin s knh trng i vi Ngi v n i qu xa gii hn cho php bng cch ku gi (Duaa cu xin vi Ngi) s gip t Ngi thay v ku gi, cu xin ALLAH ( .) Nhng iu th ny xy gia nhng ngi thc hnh Bidah ca ngy Mawlid, khi h c ku gi Thin S ( thay v phi ku gi ALLAH ( ,) ) ri cu xin s tr gip t Ngi, phm ti Shirk bng vic ca tng Ngi, nh trng hp ca Qaseedat al-Burdah
 • 6. Thin S ( cm chng ta thi ha hay cc oan trong vic ca ngi Ngi qu ) mc, Ngi ni: Ch c cng iu ha thi qu trong vic ca ngi Ta ging nh nhng ngi Thin cha gio ca ngi Messiah v knh yu Ngi qu n ni h tn th Ngi thay v ALLAH. [c thut bi Umar, Saheeh Bukhari 3445 trong Tp S 4, Chng 55. Cc V S Gi, Hadith s 654 (chiu theo chng mc website) Hoc Quyn s 60, Hadith s 115 (chiu theo chng mc sch)] ALLAH ( ) cng cm chng ta lm nhng vic nh vy qua li phn ca Ngi trong Thin kinh Quran: Hi Ngi dn Kinh sch! Ch t ra thi qu trong tn gio ca cc ngi v ch ni s tht v ALLAH. Masih Isa con trai ca Maryam ch l mt s gi ca ALLAH v l Li phn (Hy Thnh) m Ngi truyn xung cho Maryam v l mt Tinh thn (Ruh) t Ngi (ALLAH). Bi th hy tin tng ni ALLAH v cc S gi ca Ngi. V ch ni Ba (ngi). T b (t tng ) tt cho cc ngi hn. Ch ALLAH l Thng Duy nht. Ngi qu Siu vit v vic c mt a con trai! (V rng) mi vt trong cc tng tri v mi vt di t u l (to vt) ca Ngi c. V ring ALLAH thi lm mt ng Th Lnh sp t tt c cc cng vic (khng cn n mt a con trai no gip Ngi) [Quran Surah 4.An-Nisa, Ayat 171] Thin S ( cm chng ta cng iu ha vic tn knh Ngi v Ngi s rng ) nhng g xy ra vi h (ngi Thin Cha gio tn sng Jesus Christ qu mc) s xy ra vi chng ta, v th Ngi ni: Hy cn thn vi vic cng iu ho bi nhng ngi i trc cc ngi y b hy dit v s cng iu ha (trong tn gio ri dn n lch lc) ca h. [c thut li trong al-NasaaI, 5/268; c xp vo Hadith Saheeh bi Al-Albaani trong Saheeh Sunan al-NasaaI, s 2863]
 • 7. L do th t Vic tin hnh s i mi bng vic t chc mng sinh nht cho Thin S ( m ra cnh ca cho nhng iu Bidah khc v s li ko chng ta lc ra khi Sunnah ca ) Ngi. Do , bn thy rng nhng ngi thc hnh nhng vic i mi s rt nng n trong nhng iu Bidah v s chy li trong nhng vic lm Sunnah tht s; thm ch h cn ght n na v cho rng nhng ai theo Sunnah l k i u vi h cho n khi ton th tn gio b cun vo nhng ngy Mawlid v nhng ngy l k nim (mang tnh cht Bidah) mi thi. H t chia thnh nhiu nhm khc nhau; no l tng nim ngy sinh nht ca cc v Imam, chng hn nh ngy sinh ca cc Imam al-Badawi, Ibn Arabi, al-Dasooqi and al-ShaadhiliNgay khi h va t chc xong ngy sinh nht ca v ny, th li tip n ngy ca v kia. iu ny dn n kt qu l s cng iu ha i vi nhng ngi qua i hay nhng ngi cn sng bi v h ku gi nhng con ngi (v cng ch l to vt ca ALLAH) thay v ALLAH, tin rng nhng con ngi y c th mang li li ch cng nh tc hi, cho n khi h lc xa khi tn gio ca ALLAH ( ) v tr li vi tn gio (lm lc) ca nhng ngi Jaahiliyyah (nhng ngi thuc thi k ngu mui tin Islam) m ALLAH ( ) cp n trong thin kinh Quran: V h th phng ngoi ALLAH nhng k khng lm hi cng chng lm li g cho h v h ni: Nhng v ny l nhng v can thip gim chng ti vi ALLAH. Hy bo h (hi Muhammad!): Phi chng cc ngi mun bo cho ALLAH bit iu m Ngi khng bit trong cc tng tri v tri t hay sao? Quang Vinh v trong sch thay Ngi! Ngi ti cao, vt hn nhng iu m h t hp vi Ngi! [Quran Surah 10.Yunus, Ayat 18] H vic sng bi chn thnh khng phi ch dnh ring cho ALLAH ? Th m nhng k chp nhng v bo h ngoi Ngi ni: Chng ti tn th h ch v nh h a chng ti n gn vi ALLAH. Chc chn ALLAH s xt x gia bn chng v iu m chng thng tranh chp. Chc chn ALLAH khng hng dn ai l ngi ni di v khng c c tin. [Quran Surah 39.Az-Zumar, Ayat 3]
 • 8. . Nhng li phn bin t nhm ngi t chc Mawlid al-Nabi Nhng ai ngh rng iu Bidah ny nn c tip din s a ra nhng li phn bin ho nhong nhng mong manh v hi ht nh lp t nhn. Vi nhng li phn bin y, chng ta c th p li nh sau: H cho rng iu ny th hin s tn trng i vi Thin S ( ) Lm th no thc s th hin rng chng ta tn trng Thin S ( ? Tn ) trng, knh yu Thin s ( ngha l chng ta phi vng li Ngi, lm nhng g ) Ngi dy bo v trnh xa nhng g Ngi ngn cm, v thng yu Ngi; chng ta khng nn knh trng Thin s ( bng nhng hnh ng Bidah, nhng vic hoang ) ng v cn c hay nhng iu ti li. Vic t chc ngy sinh nht cho Ngi l mt hnh ng rt ng khin trch bi v n l mt iu ti li. Nhng ngi tn trng v thng yu Thin s ( nhiu nht chnh l cc Shahabah ( ) ca Ngi, chng hn ) nh Urwah ibn Masood, trong mt ln n, ng ni vi nhng ngi Quraysh nh sau: Ny mi ngi, th vi ALLAH, ti gh thm cc v vua. Ti i n Caesar, Chosroes v Negus, nhng th vi ALLAH, ti cha bao gi thy mt v vua no m c c nhng ngi bn knh yu ng ta nhiu nh nhng g cc ngi bn o ca Muhammad knh yu Muhammad ( .) Th vi ALLAH, mi khi Ngi nh nc bt ra, n khng bao gi ri trn mt t, m n s ri vo bn tay nhng ngi bn o ca Ngi, ri h ly xoa mt v da ca h. Nu Ngi hng dn h iu g, h nhanh chng thc hin theo lnh ca Ngi. Khi Ngi wudu, h s dnh nhau ly phn nc ca Ngi. Khi Ngi ni, h s h thp ging trc s c mt ca Ngi; v h khng h nhn chm chm mt cch thiu tn trng i vi Ngi [Saheeh Bukhari, Quyn S 3, Chng 50. Nhng iu kin, Hadith s 891 (trch on)] Th y, d rng vi mc knh yu Thin s ( nh vy, h (cc ) Shahabah) cng cha bao gi ly ngy sinh ca Ngi ra lm t chc hay lm tng trng ging nh ngy Eid (l hi). Nu thc s l iu c quy nh trong Islam, h khng b qua n ri.
 • 9. H ly c rng iu ny l s kin c rt nhiu ngi trn ton th gii thc hin Vi nhng bng chng ni ln rng Thin S ( cm nhng hnh ng ) i mi, cch tn trong tn gio, trong khi vic t chc Mawlid r rng l mt vic lm mi thm vo trong (hnh o ca) tn gio, th d cho ngi ta c lm g i na, c bao nhiu ngi thc hin hay ng h cho n i na, cng chng chng minh c iu g c V nu Ngi tun theo tro lu ca a s ngi trn tri t th chng s dt Ngi i lc khi Chnh o ca ALLAH bi v h ch lm theo s thch v ch on chng thi. [Quran Surah 6.Al-Anaam, Ayat 116] Tuy l th nhng nh c hng n t ALLAH ( ,) mi thi i, lun c nhng ngi ng ln phn i vic Bidah ny v tuyn b y r rng l iu sai lc. Nhng ngi c chp theo ui vic (Bidah) ny, d rng s tht c gii thch cn k, khng th tm ly cho mnh c cht bng c no, Trong s nhng ngi ln n v phn i vic t chc nhng dp nh vy gm c: Sheikh al-Islam Ibn Taymiyah, in Iqtidaa al-Siraat al-Mustaqeem; Imaam al-Shaatibi in alItisaam; Ibn al-Haaj in al-Madkhil; Sheikh Taaj al-Deen Ali ibn Umar al-Lakhami (ng vit mt tp sch phn i vic ny); Sheikh Muhammad Basheer al-Sahsawaani al-Hindi trong tp sch ca ng: Siyaanah al-Insaan; al-Sayyid Muhammad Rasheed Ridaa (ng vit mt bi lun vn v ch ny); Sheikh Muhammad ibn Ibraaheem Aal al-Sheikh cng vit lun vn v n; Shaykh Abd al-Azeez ibn Baaz; v nhng ngi khc vn ang son tho v ln n hnh ng Bidah ny mi nm trn cc mt bo, tp san vo thi im khi vic Bidah ny ang c tin hnh. H ni rng qua vic t chc Mawlid, h s gi k c v Thin S ( sng ) mi p li li phn bin trn chnh l nhng k c v Thin S ( vn hng ) lu mi trong tri tim ca nhng ngi Muslim, chng hn nh khi tn ca Ngi c nhc n trong li Adhan, Iqamah, Khutbah, trong mi ln chng ta c Shahadatayn sau khi wudoo hay trong khi dng l nguyn Salah; v mi l Salah, chng ta u cu xin (Salawat) ALLAH ( )ban hng n v bnh an n Thin s ( ; ri mi mt hnh ng m chng ta ) thc hin hng ngy, d l wajib (bt buc) hay mustahabb (khuyn khch), u c quy nh bi Thin s ( . Bng nhng cch ny, ngi Muslim lun tng nh n ) Thin s ( v n phc tng ng vi n phc m mt ngi Muslim c c ) (qua vic lm theo Sunnah) cn quay tr li vi Thin s ( na. V nh th, ngi ) Muslim lun lun gi nhng k c v Thin s ( sng mi v kt ni vi Ngi ) c ngy ln m trong sut cuc i ca h qua nhng g m ALLAH ( ) quy nh, ch khng phi ch vo ngy Mawlid, mt s kin Bidah v tri ngc vi Sunnah. N ch ko
 • 10. chng ta ri xa Thin s thm m thi v Ngi cng khng tha nhn nhng vic lm y t chng ta. Thin S ( khng cn n nhng vic lm Bidah nh t chc n mng ) sinh nht ny, bi v ALLAH ( ) ban tnh yu thng cho Ngi v nng cao a v ca Ngi, nh Ngi phn: V TA nng cao danh ting ca Ngi? [Quran Surah 94.Al-Sharh, Ayat 4] Trong nhng li gi Adhan, Iqamah, hay Khutbah, tn ca Thin S ( ) lun c nhc n sau ALLAH ( ;) ch nh vy thi cng cho chng ta cm nhn c tnh yu thng, s knh trng v tng nh v Ngi cng nh s khch l cho chng ta i theo Sunnah ca Ngi. ALLAH ( ) khng h cp n s ra i hay ngy sinh nht ca Thin S ( trong Thin kinh Quran, ng hn l, Ngi ch nhc n S Mnh ca Ngi ) qua li phn: Chc chn ALLAH gia n nhiu cho nhng ngi c c tin khi Ngi dng ln cho h mt S gi xut thn t h h c h cc Li mc khi ca Ngi c ty sch h v dy h Kinh sch v L ng n khn ngoan trong lc trc y h l nhng ngi hon ton lm lc. [Quran Surah 3.Al-Imran, Ayat 164] Ngi l ng dng trong m ngi dn (-Rp) tht hc (ti Makkah) mt S gi xut thn t h c cc Li Mc khi ca Ngi cho h v ty sch h (khi s -u ca vic tn th a-thn) v dy h Kinh sch v ng li ng n khn ngoan. V qu tht, trc h lm lc r rt. [Quran Surah 62.Al-Jumuah, Ayat 2]
 • 11. H c th n rng vic k nim ngy sinh ca Thin S ( c khi xng ) bi mt v vua am hiu v cng bng, vi s nh tm c th n gn c vi ALLAH ( ) hn bng cch ny. Cu tr li dnh cho h l vic lm Bidah ny khng c chp nhn, d ai lm n i na. Mt s nh tm tt khng th bo cha c cho mt hnh ng xu v d cho mt ngi c qua i v c bit n nh mt ngi am hiu v ngay chnh, th iu khng c ngha l ngi khng tng mc sai lm. H ni rng vic k nim ngy mawlid nm trong nhng vic Bidah hasanah (nhng vic lm i mi tt p) bi v n da trn vic mun by t lng cm n n ALLAH ( ) v ban Thin S ( n! ) Cu tr li dnh cho h l khng c g tt p nm trong s i mi c. Thin S ( ) tng ni: Bt c ai i mi iu g trong vn ca chng ta (trong tn gio Islam) m khng thuc v n, iu s b loi b. [Tng thut bi al-Bukhaari, s 2697; al-Fath, 5/355] V Ngi ni rng: Mi iu i mi l lm lc [tng thut bi Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi, s 2676] Quy nh i vi nhng s i mi chnh l tt c chng iu l s sai lc, nhng l l nghe c v hp l ny ca h li cho rng khng phi mi iu Bidah l lm lc, m mt s trong chng l nhng i mi tt p. Al-Haafiz ibn Rajab ni trong cun Sharh al-Arbain: Cu ni ca Thin S ( ,) mi iu i mi l lm lc tuy ngn gn nhng cha ng nhiu iu, n bao hm mi th; n l mt trong nhng nguyn tc quan trng ca tn gio. N cng tng t cu ni: Bt c ai i mi iu g trong vn ca chng ta (Islam) m khng thuc v n, iu s b loi b. [Tng thut bi al-Bukhaari, s 2697; al-Fath, 5/355]
 • 12. Bt c ai i mi iu g v quy iu vo Islam khi khng c c s no trong tn gio, y l s i sai lc v n cng khng lin quan g n Islam c, d l trong vn c tin (aqeedah) hay trong v ngoi ca li ni v hnh ng. [Jaami al-Uloom wal-Hakam, trang 233] H khng c bng chng no v iu c gi l s i mi tt p ngoi cu ni ca Umar ( ) v vn hnh l Tarawid, y tht l mt vic lm i mi tt p. [Saheeh al-Bukhaari, 2/252, s 2010 muallaqan; al-Fath 4/294] H cng ni rng c nhng iu i mi nhng li khng b phn i bi cc v salaf, nh l vic tng hp kinh Quran li thnh mt quyn v vic vit v tng hp li hadith. Cu tr li dnh cho h l nhng vic ny c c s trong Islam, do chng khng phi l vic i mi. Umar ( ) ni: y tht l mt vic lm i mi tt p y ngha l s i mi trong ngha ca ngn ng, khng phi ch s i mi trong shari. Bt c iu g c c s trong Islam, nu n c ni l s i mi, th l s i mi theo ngha ngn ng, khng phi l shari, bi v s i mi theo ngha shari ng ngha vi vic iu khng c c s trong Islam. Vic tng hp kinh Quran thnh mt quyn c c s trong Islam, bi v Thin S ( ra lnh phi chp li kinh Quran, nhng n b phn tn, v vy cc v Sahabah ) tng hp chng li thnh mt quyn bo v v gi g n. Thin S ( tng dn l nguyn Tarawid cho cc v Sahabah trong mt ) thi gian di, sau Ngi dng vic li, trnh n tr thnh bui l nguyn bt buc cho h. Cc v Sahabah tip tc thc hin n nhng ring l trong sut thi gian Thin S ( cn sng v sau khi Ngi qua i, n khi Umar ibn al Khattab ( ) tp hp ) mi ngi li hnh l theo sau mt imam ging nh khi h tng hnh l theo sau Thin S ( vy. Vic ny khng phi l mt iu i mi trong tn gio. ) Vic ghi li hadith cng c c s trong Islam. Thin S ( yu cu ghi ) li mt s hadith cho cc v Sahabah khi h hi Ngi v chng. V mt tng qut vic ghi li hadith trong khi Ngi cn sng l khng c php, bi v s lo s kinh Quran c th b ln vi nhng th khng thuc v n. Khi Thin S ( qua i, iu lo s khng ) cn l vn na, bi v kinh Quran c hon chnh v c sp xp theo th t trc khi Ngi mt. Ngi Muslim tp hp Sunnah li sau , nhm mc ch bo qun v gi gn n khng b mt i. Cu xin ALLAH ( ) ban thng cho h nhng iu tt lnh thay cho
 • 13. Islam v nhng ngi Muslim, bi v h bo qun Kinh Sch ca ng Ch T ca h v ng li Sunnah ca Thin S ( ca h trnh khi b mt mt v b ln ln. ) Chng ta cng c th hi h rng: ti sao vic lm t n ny, nh h gi n nh th, khng c thc hin bi cc th h xut sc nht, cc v Sahabah, Tabiin v nhng ngi theo sau cc v Tabiin, h l nhng ngi yu qu Thin S ( nhiu nht v h l ) nhng ngi yu thch lm vic tt v th hin lng bit n? Phi chng nhng ngi a ra s i mi v ngy Mawlid l nhng ngi c dn dt ngay chnh hn h? Phi chng nhng ngi c th t n ALLAH ( ) nhiu hn h? D nhin l khng ri! H ni rng h k nim ngy sinh ca Thin S ( th hin tnh yu ca ) h dnh cho Ngi; vic lm ny l mt cch th hin n, v vic th hin tnh yu i vi Thin S ( l iu c ra lnh trong Islam! ) Cu tr li cho h l s yu qu Thin S ( r rng l iu bt buc i ) vi mi ngi Muslim; anh ta phi yu qu Ngi hn chnh bn thn anh ta, con ci ca anh ta, cha anh ta v tt c mi ngi nhng iu ny khng c ngha rng chng ta phi a ra nhng iu i mi th hin n, khng c quy nh no cho chng ta nh vy. Yu qu Ngi l buc chng ta phi tun theo Ngi v lm theo Ngi, v l mt trong nhng cch biu l tnh yu tt nht, v ngi ta ni: Nu tnh yu ca anh l chn thnh th hy tun theo Ngi; v ngi ta nghe theo li ca ngi m ngi mnh yu. Yu qu Thin S ( bao hm vic gn gi Sunnah ca Ngi tn ti, bm ) cht vo n, v trnh khi nhng li ni v hnh ng i ngc li n. R rng l mi iu i ngc li Sunnah ca Ngi chnh l nhng iu i mi ng khin trch (Bidah) v l hnh ng r rt ca s khng tun theo. Bao gm vic k nim sinh nht ca Ngi v nhng loi hnh bidah khc. Mt s nh tm tt khng c ngha l vi s nh tm ta c php a ra nhng s i mi trong tn gio. Islam da trn 2 iu l s trong sch ca nh tm v lm theo Thin S ( . ALLAH ( ) phn: ) Vng, bt c ai np trn sc din ca mnh cho Allah ng thi l mt ngi lm tt th s c phn thng ni Rabb ca y. H s khng lo s cng s khng bun phin [Quran Surah 2.Al-Baqarah, Ayat 112] Np trn sc din ca mnh cho ALLAH ( ) c ngha l c lng chn thnh dnh cho Allah, v lm tt ngha l lm theo Thin S ( v thc hin theo Sunnah. )
 • 14. Mt l l khc nghe c v hp l ca h l khi h bo rng k nim ngy Mawlid v c tiu s ca Thin S ( ) vo dp ny, bng cch h ang khuyn khch mi ngi noi theo gng ca Ngi! Chng ta mun ni vi h rng vic c tiu s ca Thin S ( ) v lm theo gng ca Ngi l nhng vic bt buc ca ngi Muslim vo sut mi thi im, sut c nm thng v sut c cuc i ca h. a ra mt ngy c nh lm nhng iu cng vi khng c bng chng no dnh cho vic ny y l mt s i mi, v tt c nhng s i mi khin ta i lc li. [Tng thut bi Ahmad, 4/164; al-Tirmidhi, 2676)] Bidah chng cho c thnh qu tt p m ch l nhng iu xu xa v n dn mt ngi i xa ri khi Thin S (.) Tm li, vic k nim ngy sinh ca Thin S ( ,) bng bt c hnh th no, l mt vic i mi ng ch trch. Ngi Muslim cn phi dng ngay vic lm ny cng nh nhng dng bidah khc, v hng bn thn mnh vo vic khi li Sunnah v bm chc vo Sunnah. Khng c mnh b la di bi nhng ngi khuyn khch v bin h cho hnh ng bidah ny, i vi nhng loi ngi ny, h yu thch vic gi cho nhng iu i mi tn ti hn l vic lm sng li Sunnah; thm ch c th h chng quan tm g n Sunnah c. Nhng ngi nh vy, ta khng c php noi gng hay lm theo h, thm ch nu h chim a s. Ta phi lm theo nhng tm gng ca nhng ngi theo ng li Sunnah, nhng v salaf v nhng ngi i theo h, d cho h l thiu s i na. S tht khng phi c nh gi bi s lng nhng ngi ni ra n, m c nh gi bi nhng ngi c nh gi bi s tht. Thin S ( ) tng ni: Bt c ai trong cc ngi sng s thy nhiu s khc bit. Ta bt cc ngi lm theo Sunnah ca ta v ng li ca nhng v Khalifah c ch dn ng n sau ta. Hy bm chc ly n. Hy phng vi nhng iu sng ch mi, v mi iu i mi l lm lc. [Tng thut bi Ahmad, 4/126; al-Tirmidhi s 2676] Thin S ( ) gii thch cho chng ta trong hadith ny iu g chng ta phi lm khi gp phi nhiu quan im khc nhau, cng nh Ngi gii thch tt c nhng g i ngc li vi Sunnah ca Ngi, li ni hay hnh ng, l Bidah v mi iu Bidah l lm lc.
 • 15. Nu chng ta thy rng khng c c s no k nim ngy sinh ca Thin S, d l trong Sunnah ca Thin S ( ) ca ALLAH ( ) hay trong ng li ca cc v Khalifah c ch dn ng n, th n chnh l mt trong nhng iu sng ch mi, mt trong nhng iu Bidah khin ngi ta i lc li. Nguyn tc ny l iu c bao hm trong hadith trn v cng l iu c ch ra trong ayah (dch ngha): Hi nhng ai c c tin! Hy tun mnh Allah v tun lnh S gi (ca Allah) v (tun theo) nhng (vin chc) c thm quyn trong cc ngi. Nhng nu cc ngi bt ng kin v iu g, hy quay v tham kho Allah v S gi (ca Allah) nu cc ngi tin tng ni Allah v ni Ngy (Phn X) Cui Cng. l li gii thch tt nht v ng n nht. [Quran Surah 4.Al-Nisaa, Ayat 59] Quay v tham kho ALLAH ( ) ngha l v Kinh Sch ca Ngi, cn v S gi (ca ALLAH) ngha l v Sunnah ca Ngi sau khi Ngi qua i. Kinh Quran v Sunnah l nhng ngun tham kho trong cc trng hp gy tranh ci. u trong kinh Quran hay trong Sunnah ch rng trong Islam phi k nim ngy sinh ca Thin S? Ai tng lm vic ny hoc ngh vic ny l tt cn phi hi li vi ALLAH ( ) v iu , cng nh vi nhng th loi khc ca bidah. y l thi ca ngi Muslim tm kim s tht. Nhng ngi no qu ngoan c v ngo mn sau khi nhng bng chng c a ra th s xt x dnh cho h s thuc v ng Ch T ca h. Cu xin ALLAH ( ) gip chng ta bm cht vo Kinh Sch ca Ngi v vo Sunnah ca Thin S ca Ngi cho n tn Ngy chng ta s gp Ngi. Xin ALLAH ( )ban phc lnh v s bnh an n Thin S Muhammad v gia nh ca Ngi v cc v ng hnh ca Ngi. Huqooq al-Nabi ( ) bayna al-Ijlaal wal-Ikhlaal, trang 139 Shaykh Dr. Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Thnh vin ca Hi ng Hc gi Cp cao ti Saudi Arabia Ch thch ngun trch dn: (1) Thin kinh Quran bn dch ngha v ni dung (Arabic - Vietnam) (2) Chi tit Hadith: http://sunnah.com/ (Arabic - English)