MČN na področju razpršene gradnje

  • View
    468

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Male istilne naprave na podeelju

Transcript

  • 1. MN na podroju razprene gradnje 1MALE ISTILNE NAPRAVE NAPODROJU RAZPRENEGRADNJEDrago Weinhandl,univ. dipl. gosp. in.

2. MN na podroju razprene gradnje 2Male istilne naprave na podrojurazprene gradnjeKAZALO1. OSNOVNI POJMI IN ZAKONODAJA2. PRIMERNE TEHNOLOGIJE INNARTOVANJE N3. PRIMERJAVA STROKOV 3. MN na podroju razprene gradnje 31. MKN je naprava za ienje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo ienja < 2000PE(izvedena po SIST EN 12255-5,-6,-7 ali po seriji standardov SIST EN 12566 ali kot RN)2. PE (populacijski ekvivalent) je enota za obremenjevanje voda (z njo opredelimo zmogljivost N,v povpreju ustreza obremenitvi, ki jo povzroi 1 oseba/dan, izraen z BPK5 ali KPK ali dnevnokoliino vode PEw150 pomeni, da je populacijski ekvivalent enak 150 litrov odpadne vode naprebivalca na dan)3. BPK5 - biokemijska potreba po kisiku, izraena v 5 dneh, toliko kisika porabijo mikroorganizmiza razkroj organskega onesnaevanja v prvih petih dneh in je za 1PE=60 g O2/dan4. KPK - kemijska potreba po kisiku pri oksidaciji organskega onesnaevanja z KCr2O7(1PE=120 g O2/dan)Osnovni pojmi - definicijeOsnovni pojmi in zakonodaja 4. MN na podroju razprene gradnje 41. MKN z zmogljivostjo ienja < 2000 PE(dokazovanje ustreznosti delovanja z obratovalnim monitoringom)- naravne ali prezraevane lagune po SIST EN 12255-5- bioloki reaktorji z aktivnim blatom po SIST EN 12255-6- bioloki reaktorji z pritrjeno biomaso po SIST EN 12255-72. MKN z zmogljivostjo ienja < 50 PE(ustreznosti delovanja dokaemo z izjavo o skladnosti oz. prvo meritvijo, v bodoe slednje odpade)- pred izdelane greznice po SIST EN 12566-1- sistemi za infiltracijo v zemljo po SIST TP CEB / TR 12566-2- pred izdelane in/ali na mestu postavljene N za gospodinjske odplake po SIST EN 12566-3- montane greznice s istilno napravo po SIST EN 12566-4- filtrirne naprave za preiene hine istilne naprave SIST TP CEB/TR 12566-53. rastlinske istilne naprave (RN, lahko so poljubne velikosti)Osnovni pojmi vrste napravOsnovni pojmi in zakonodaja 5. MN na podroju razprene gradnje 5Osnovni pojmi in zakonodajaZakonodaja kaj je pomembno, da vemo1. Za male komunalne istilne naprave zmogljivosti do 50 PE ni potrebno gradbeno dovoljenje(Uredba o vrstah objektov glede na njihovo zahtevnost Ur.l.RS 37/08), vendar ne smejobiti postavljene v nasprotju s prostorskim aktom. To ne velja za nepretone greznice.2. Za MKN do 50 PE je potrebno gradbeno dovoljenje, e je nanjo speljana voda iz ve raznovrstnihvirov onesnaevanja nezahtevni objekt, MKN z kapaciteto > 50 PE so manj zahteven objekt.3. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti za (priloga IDZ): varovana obmoja: posebna varstvena obmoja in potencialna posebna varstvena obmoja(Natura 2000) zavarovana obmoja, doloena z akti o zavarovanjih obmoja naravnih vrednot dravnega ali lokalnega pomena.Na obini se dobi podatek ali je potrebno zaprositi tudi za kulturovarstvene pogoje in soglasje. 6. MN na podroju razprene gradnje 6Osnovni pojmi in zakonodajaZakonodaja kaj je pomembno, da vemo 7. MN na podroju razprene gradnje 7Osnovni pojmi in zakonodajaZakonodaja kaj je pomembno, da vemo4. Ko je istilna naprava izvedena in se naroi ocena obratovanja, seokoljska dajatev znia na 10% vrednosti, ki se plauje, ko le te ni (Uredba o okoljski dajatvi zaonesnaevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode Ur.l. RS 04/09 in 14/10).5. Seznam MKN (razen RN), ki izpolnjujejo vse kriterije za zakonito prodajo je dostopen nahttp://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/550056. Uporaba blata iz greznic, nepretonih greznic in malih komunalnih istilnih naprav zzmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu je prepovedana, razen za blato, ki: je oddano izvajalcu obinske gospodarske javne slube varstva okolja, nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmeano skupaj s komunalno odpadno vodo,z gnojevko oziroma gnojnico ter skladieno najmanj est mesecev pred uporabo zagnojilo v kmetijstvu. 8. MN na podroju razprene gradnje 8Osnovni pojmi in zakonodajaZakonodaja kaj je pomembno, da vemo7. Na podlagi Operativnega programa odvajanja in ienja komunalne vode, ki ga je sprejelavlada mora vsako gospodinjstvo v povirju obutljivih obmoij in na VVO z 31.12.2015, z1.1.2018 pa tudi vsa ostala gospodinjstva v Sloveniji odvajati odpadne vode v javnokanalizacijo (e je aglomeracija) ali v ustrezno MKN ali nepretono greznico, saj se kazenza fizine osebe giblje od 300 dalje (v predlogu Uredbe 500). 9. MN na podroju razprene gradnje 9Osnovni pojmi in zakonodajaZakonodaja kaj je pomembno, da vemo 10. MN na podroju razprene gradnje 10Osnovni pojmi in zakonodaja8. V predlogu nove Uredbe se za MKN s kapaciteto 50 PE uporabi izraz tipske malekomunalne istilne naprave (TMKN).Na izjavi je podatek o uinku ienja glede na KPK (v %). Predlog Uredbe na podlagi tegapodatka razdeli naprave v tri skupine (95%, 85% in 1500 m in obmoju krakih ali razpoklinskih vodonosnikov- na vodovarstvenih obmojih.Za TMKN z uinkom ienja KPK85%, je predvidena dovoljena uporaba povsod drugod.Povsod drugod je predvidena dovoljena uporaba tudi TMKN z uinkom ienja KPK