Motivasi Pengajaran dan Pembelajaran

 • View
  49

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. MOTIVASI, PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PROFESOR MADYA DR. HUSIN BIN JUNOH BBD 10202 PSIKOLOGI PENDIDIKAN
 2. 2. Memperkenalkan...
 3. 3. DEFINISIMOTIVASI Baron (1992) dan Schunk (1990): suatu pro ses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan prilaku dalam rentang waktu tertentu . Dalam bahasa yang sederhana, mo tivasi adalah alasan dari sesuatu yang anda lakukan, menjadikan anda tetap melakukan haltersebut, dan menetapkan tujuan dari apa yang akan anda lakukan. Dari definisi tersebut, telah jelas bahwa mo tivasi merupakan fakto r mutlak yang harus ada di setiap diri seseo rang apabila o rang tersebut ingin mencapai apa yang menjadi ambisinya (dalam Nur, 1 998 ).
 4. 4. Teori-Teori Mengenai Motivasi
 5. 5. Yakin Diri (self efficacy) keyakinan seseorang individu itu atas pengetahuan atau kebolehan yang dimiliki untuk menjalankan tugas atau menangani persoalan dengan hasil yang baik (to succeed). Atau juga, sejauhmana keyakini dan pengetahuan seseorang itu di dalam bidangnya.
 6. 6. Dimensi Yakin Diri Kekuatan (Strength) Tahap keyakinan individu itu dalam melakukan tugas dengan baik, ketenangan dalam menghadapi tugas yang sulit,dan komitmen dari individu tersebut dalam pencapaian target. Kekuatan (Strength) Tahap keyakinan individu itu dalam melakukan tugas dengan baik, ketenangan dalam menghadapi tugas yang sulit,dan komitmen dari individu tersebut dalam pencapaian target. Keluasan (Generality) Bagaimana seseorang mampu merealisasikan tugas berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika menghadapi suatu tugas atau pekerjaan Keluasan (Generality) Bagaimana seseorang mampu merealisasikan tugas berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika menghadapi suatu tugas atau pekerjaan
 7. 7. SUMBER KEYAKINAN DIRI
 8. 8. PROSES DALAM MENINGKATKAN KEYAKINAN DIRI Proses Kognitif Melalui proses kognitif, individu akan membuat presepsi keberkesanan diri yang dimilikinya, keyakinan diri ini mempengaruhi pola pemikiran individu tersebut. Proses Motivasional Melalui proses motivasional, akan mengarahkan perilaku individu pada satu tujuan tertentu kerana telah memikirkan hal tersebut dalam kogntif individu tersebut. Proses Afektif Melalui proses afektif, individu akan melakukan penghayatan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan tekanan. Proses Selektif Melalui proses selektif, keyakinan individu tentang yakin diri yang dimilikinya dapat mempengaruhi aktiviti yang dipilih individu itu setelah melalui proses pertimbangan.
 9. 9. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan Dalam setiap aktiviti yang melibatkanproses, kita memerlukan langkah- proses, kita memerlukan langkah-langkah tertentu agar setiap aktiviti langkah tertentu agar setiap aktivitiyang dijalankan dapat disempurnakan yang dijalankan dapat disempurnakandengan baik. Berdasarkan langkah- dengan baik. Berdasarkan langkah-langkah inilah sesuatu tindakan yang langkah inilah sesuatu tindakan yangdibuat tidak terpesong daripada dibuat tidak terpesong daripadamatlamatnya yang telah ditetapkan. matlamatnya yang telah ditetapkan.
 10. 10. Stephen Covey menyatakan, manusia harus memulai kehidupan dengan menyedari tujuan akhirnya; orang yang merancang hidupnya dengan baik biasanya mendapatkan apa yang dia inginkan. MEMBUAT RANCANGAN ADALAH CIRI TANGGUNGJAWAB.
 11. 11. Manusia, yang tiada matlamat hidup, maka perjalanan hidupnya tidak tentu arah. Matlamat yang ditetapkan mestilah mengandungi ciri-ciri seperti jelas dan nyata, rasional, logik, mempunyai jangkamasa dan mestilah mencabar.
 12. 12. Strategi Merancang Matlamat Diri
 13. 13. 1.1. Menentukan apa yang diigini dalam hidupMenentukan apa yang diigini dalam hidup 2.2. Menentukan siapa diri anda yang ingin ainda bentuk.Menentukan siapa diri anda yang ingin ainda bentuk. Senaraikan setiap persenoliti yang ingin anda pupukSenaraikan setiap persenoliti yang ingin anda pupuk 3.3. Menentukan matlamat jangka panjang untuk kehendakMenentukan matlamat jangka panjang untuk kehendak dan imej anda sendiri.dan imej anda sendiri. 4.4. Menentukan matlamat jangka pendek ke arahMenentukan matlamat jangka pendek ke arah pencapaian matlamat hidup anda.pencapaian matlamat hidup anda. 5.5. Membuat rancangan untuk mencapai matlamat.Membuat rancangan untuk mencapai matlamat. 6.6. Membahagikan rancangan untuk anda supaya bolehMembahagikan rancangan untuk anda supaya boleh sedikit demi sedikitsedikit demi sedikit 7.7. Belajar untuk berfikir dan merancang masa andaBelajar untuk berfikir dan merancang masa anda dengan bijaksana dan berfaedah ( QUALITY TIME )dengan bijaksana dan berfaedah ( QUALITY TIME )
 14. 14. Prinsip manusia yang sentiasa berusaha mencapai impian atau idaman yang dijangka akan membawa keuntungan atau kejayaan. Prinsip manusia yang sentiasa berusaha mencapai impian atau idaman yang dijangka akan membawa keuntungan atau kejayaan. Jika mereka gagal capai apa yang diidamkan, mereka akan mencuba nenghindarkan dan berusaha sedaya upaya mengelakkan dari hidup mereka. Jika mereka gagal capai apa yang diidamkan, mereka akan mencuba nenghindarkan dan berusaha sedaya upaya mengelakkan dari hidup mereka. Sesuai dilaksanakan di bilik darjah bagi meningkatkan keinginan murid-murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang cemerlang Sesuai dilaksanakan di bilik darjah bagi meningkatkan keinginan murid-murid untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang cemerlang
 15. 15. Sharifah Alawiyah (1987)Sharifah Alawiyah (1987) Pengaliran Berband (Banding) Pengaliran Tersembunyi (Convert) Pengaliran Berset (Setting) Pengaliran Bergred
 16. 16. Pengaliran Berband (Banding) Guru akan mengumpulkan pelajar secara tidak saksama iaitu yang pandai serta lemah, sedikit dan lebih ramai yang mempunyai pencapaian sederhana di dalam kelas. Guru akan mengumpulkan pelajar secara tidak saksama iaitu yang pandai serta lemah, sedikit dan lebih ramai yang mempunyai pencapaian sederhana di dalam kelas. Pengaliran Tersembunyi (Convert) Kriteria atau pandangan guru yang tersendiri. Kriteria atau pandangan guru yang tersendiri. Pengaliran Berset (Setting) Mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan mata pelajaran tertentu. Mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan mata pelajaran tertentu. Pengaliran Bergred Berdasarkan kemajuan dan pencapaian pelajar dan bukan berdasarkan ukuran kebolehan atau umur. Berdasarkan kemajuan dan pencapaian pelajar dan bukan berdasarkan ukuran kebolehan atau umur.
 17. 17. Palardy (1967) - Pelajar lelaki yang belajar dengan guru yang menjangkakan pencapaian sama dengan pelajar perempuan maka menunjukkan ada berlaku peningkatan. - Sebaliknya kalau guru tidak meramalkan pelajar lelaki adalah sama atau lemah dengan perempuan maka pencapaian pelajar lelaki dalam sesuatu ujian tidak akan meningkat. Leigh (1977) - Pelajar mungkin tidak percaya terhadap jangkaan negatif yang dibuat oleh guru dan mereka boleh mengubahkan tingkah lakunya ke arah pencapaian yang lebih baik. Dor-Bremme (1991) - Sudah menjadi kelaziman kepada guru-guru apabila mereka melihat pencapaian murid-murid dalam pendidikan adalah lemah maka dengan mudah pelajar dilabelkan sebagai lemah dan tidak ada harapan boleh maju.
 18. 18. Ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Murid-murid akan menunjukkan pencapaian berdasarkan harapan dan Jangkaan daripada guru. Seandainya jangkaan yang dibuat oleh guru tidak tepat akan menimbulkan masalah kepada guru kemudiannya. Kebanyakan jangkaan yang dibuat oleh guru adalah lebih tepat jika Dibandingkan dengan masyarakat . Jangkaan guru mungkin ada hubung kait dengan jantina. Guru perlu menaruh atau menjangka harapan yang lebih tinggi agar mereka dapat berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ada yang tepat dan ada yang tidak tepat. Murid-murid akan menunjukkan pencapaian berdasarkan harapan dan Jangkaan daripada guru. Seandainya jangkaan yang dibuat oleh guru tidak tepat akan menimbulkan masalah kepada guru kemudiannya. Kebanyakan jangkaan yang dibuat oleh guru adalah lebih tepat jika Dibandingkan dengan masyarakat . Jangkaan guru mungkin ada hubung kait dengan jantina. Guru perlu menaruh atau menjangka harapan yang lebih tinggi agar mereka dapat berusaha dengan bersungguh-sungguh.
 19. 19. PELAJAR LEMAH YANG TIADA JANGKAAN UNTUK BERJAYA Terdapat amalan yang tidak sihat dan bersifat demoralizing pelajar sama ada secara sengaja atau tidak sengaja oleh guru dan juga dalam amalan sistem sosial yang tidak sihat di sekolah (Demoralizing).
 20. 20. PELAJAR YANG MALU UNTUK GAGAL Keadaan terlalu ramai pelajar di dalam kelas menyebabkan pelajar tidak mempunyai ruang yang cukup untuk berinteraksi semasa mereka di dalam bilik darjah. Mereka akan berasa terkongkong dan tidak bebas untuk melakukan kerja berkumpulan.
 21. 21. PELAJAR YANG SUKA BERTANGGUH guru mengamalkan sikap pilih kasih dan membuat jangkaan negatif kepada pelajar. Memang sudah menjadi lumrah alam bahawa murid- murid yang diajar di sekolah mempunyai tahap pencapaian yang berbeza- beza. Ada yangcepat faham akan isi kandungan pelajaran yang diajarkan oleh guru,namun ada juga yang lambat untuk memahami isi pelajaran yang diajar oleh guru.
 22. 22. PELAJAR TERLALU CEREWET Masalah lain yang dihadapi di dalam bilik darjah ialah suasana bilik darjah yang kurang selesa. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus, kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak, cahaya yang tidak mencukupi, panas, bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah.
 23. 23. PELAJAR YANG MUDAH GEMURUH Cara mewujudkan komunikasi berkesan di dalam bilik darjah ialah komunikasi yang berkesan akan berlaku jika mesej yang disampaikan oleh guru dapat diterima dan difahami oleh pelajar dengan jelas.
 24. 24. PELAJAR YANG TIDAK MINAT AMBIL BAHAGIAN Pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek telah menyebabkan pelajar itu mempunyai pemikiran tertutup terhada