Nasa skola baze_podataka_stefan_nikolic

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    421

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. </li></ul> <p> 2. 3. 2 sata kasnije 4. 5. Jo 2 sata kasnije 6. 7. 8. IZBEGNITE NEPRIJATNOST I NAUITE TA SU TOBAZE PODATAKA UZ STEFANA NIKOLIA IV 5 Prva nika gimnazija Stevan Sremac 9. KLASINI SISTEMI ORGANIZACIJE PODATAKA </p> <ul><li>Datotekakao najvii nivo organizacije podataka</li></ul> <ul><li>Poetak primena raunara za obradu podataka </li></ul> <ul><li><ul><li>Nisu postojale BP </li></ul></li></ul> <ul><li>Klasini sistemi datoteke i programski jezici </li></ul> <ul><li>Kompleksnije poslovne aplikacije </li></ul> <ul><li><ul><li>Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i programskim jezicima </li></ul></li></ul> <p> 10. PRIMERKLASINOG SISTEMA 11. NEDOSTACI KLASINIH SISTEMA </p> <ul><li>Zavisnost izmeu programa i podataka </li></ul> <ul><li><ul><li>Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka </li></ul></li></ul> <ul><li>Redudansa podataka </li></ul> <ul><li><ul><li>Pojavljivanje istih podataka u razliitim datotekama </li></ul></li></ul> <ul><li>Ogranienost deljenja podataka </li></ul> <ul><li><ul><li>Zasebni podaci odeljenja, nema integrisanih izvetaja </li></ul></li></ul> <ul><li>Dugo vreme za razvoj </li></ul> <ul><li><ul><li>Nema nastavka razvoja, najlake je ispoetka </li></ul></li></ul> <ul><li>Teko odravanje programa </li></ul> <ul><li><ul><li>80% budeta za razvoj se troi na odravanje </li></ul></li></ul> <p> 12. ta je sistem baza podataka? </p> <ul><li>Sistem baza podataka sadri 4 osnovne komponente : </li></ul> <ul><li><ul><li>korisnici, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>aplikacija nad bazom podataka, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>baza podataka. </li></ul></li></ul> <p>korisnici Aplikacije nadbazom podataka Sistem zaupravljanje bazom podataka Baza podataka 13. ta je baza podataka? </p> <ul><li>Osnovna namena baze podataka je da bude skladite za podatke.</li></ul> <ul><li>Podaci mogu biti razliitog tipa :tekstualni, numeriki, slike, audio i video zapisi i sl. </li></ul> <ul><li>Podaci u bazama podataka su organizovani udvodimenzionalne tabele .</li></ul> <ul><li><ul><li>Tabela moe da ima viekolona , gde svaka kolona predstavlja nekuosobinu ili atribut .Vrstetabele ine konkretni podaci, odnosno konkrente vrednosti osobina/atributa nekog objekta. </li></ul></li></ul> <ul><li>Koje e tabele da sadri baza podataka zavisi od problema za koji treba realizovati bazu podataka.</li></ul> <ul><li>Postupak izbora i definisanja tabela za bazu podataka je deo procesa modeliranja odnosno izgradnjemodela podataka .</li></ul> <p>Baza podataka predstavlja kolekciju me usobno povezanih podataka koji su organizovani u tabeleidruge strukture podataka, a koriste za jednu ili vie aplikacija. 14. </p> <ul><li>Me usobna povezanost podatakaje ono po emu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izraunavanja k a o to je Excel.</li></ul> <ul><li>Povezanost podataka obezbe uje znaajne prednosti kod pretraivanja kada korisnik moe da na osnovu veza izvue mnogo vie podataka.</li></ul> <ul><li>Baza podataka sadri i tzv.metapodatke , odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. Metapodaci mogu da se odnose na : </li></ul> <ul><li><ul><li>imena tabela, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>imena kolona u svakoj tabeli, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>na podatke o korisnicima podataka,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kao i raznim pomonim strukturama koje obezbe uju brz prstup podacima (indeksi). </li></ul></li></ul> <p>Karakteristike baze podataka 15. ta je Sistem za upravljanje bazama podataka(DBMS)? </p> <ul><li>DBMS obino nudi: </li></ul> <ul><li>Jezik za opis podataka( eng. Data Definition Language - DDL ), koji omoguava korisnicima definisanje tipa i strukture podataka, kao i ogranienja nad podacima memorisanim u bazi podataka. </li></ul> <ul><li>Jezik za manipulaciju podacima( eng. Data Manipulation Language - DML ), koji omoguava korisnicima umetanje, auriranje, brisanje i pretraivanje podataka iz baze podataka. </li></ul> <ul><li>Jezik za definisanje naina memorisanja podataka( eng. Storage Definition Language - SDL ), koji se koristi za specificiranje interne eme baze podataka. </li></ul> <ul><li>Kontrolisani pristup bazi podataka , to ukljuuje razliite funkcije i mehanizme za pristup podacima u bazi podataka </li></ul> <p>Softverski sistem koji omoguava korisnicima definisanje, auriranje i kontrolu pristup abazi podataka naziva sesistem za upravljanje bazama podataka( eng .Database Management System-DBMS ). 16. Funkcije DBMSa </p> <ul><li>DBMStreba da obezbedi sledee funkcije za kontrolisani pristup podacima u bazi podataka:</li></ul> <ul><li><ul><li>Sigurnosni sistem </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Integritetni sistem ,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sistem za kontrolu konkurencije ,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sistem za kontrolu oporavka baze podataka ,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Katalog </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Podrka za transakcije ,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Razne korisnike funkcije ,kao to su import, eksport podataka, statistike analize, funkcije za nadgledanje,...</li></ul></li></ul> <p>Koji DBMS ete izabrati zavisi od tipa i veliine problema koji treba da reite realizacijom aplikacije. 17. Personalni sistem baza podataka Tipovi sistema baza podataka 18. Enterprisesistem baza podataka . 19. Relacioni model podataka </p> <ul><li>Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka danas i predstavlja osnovu za relacione baze podataka koje dominiraju na tritu.</li></ul> <ul><li>Relacione baze podataka dominiraju na tritu ve skoro 40 godina! </li></ul> <ul><li>Relacioni model je predloio E.F. Codd 1970 godine, dok je radio u IBMu. </li></ul> <ul><li>System R je prvi sistem koji je koristio relacioni model, nakon toga IBM je implementirao svoj sistem poznat kao DB2. Nakon toga je Oracle realizovao svoj sistem zasnovan na ovom modelu,... i sve ostalo je istorija.</li></ul> <ul><li>Relacija, kao osnovni koncept relacionog modela je zapravo matematika relacija, i ima jednostavnu reprezentaciju u obliku tabele sa podacima </li></ul> <p> 20. </p> <ul><li>Relacija se u bazi podataka predstavljadvodimenzionalnom tabelom , </li></ul> <ul><li><ul><li>vrste odgovaraju pojedinim slogovima,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>kolone atributima.</li></ul></li></ul> <ul><li>Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli. </li></ul> <ul><li>Redosled vrsta tabele takoe nije bitan.</li></ul> <ul><li>Svaka tabela, kao i svaka kolona u tabeli imaju ime. </li></ul> <p>Tabele postaju baza kada se meusobno poveu 21. O modelovanju i projektovanju baza podataka nekom drugom prilikom!!!</p>