Những câu hỏi trắc nghiệm về sinh thái họchs

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    761

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. NHNG CU HI TRC NGHIM V SINH THI HC MI TRNG V CC NHN T SINH THI 1/ Mi trng sng ca sinh vt gm cc laoi mi trng: A. t - nc - khng kh B. t - nc - khng kh - sinh vt C. t - nc - khng kh - trn cn D. t - nc - trn cn - sinh vt 2/ Pht biu no l khng ng khi ni v s tc ng ca cc nhn t sinh thi ln sinh vt? A. Cng mt lc, t hp cc nhn t sinh thi cng tc ng ng thi ln sinh vt to nn tc ng tng hp B. Cc loi khc nhau s phn ng nh nhau vi tc ng nh nhau ca mt nhn t sinh thi C. Trong cc giai on khc nhau hay trng thi sinh l khc nhau th c th phn ng khc nhau vi tc ng nh nhau ca cng mt nhn t sinh thi D. Cc nhn t sinh thi khi tc ng ln c th c th gy tng cng hoc km hm nhau 3/ Gii hn sinh thi v nhit ca 4 loi A; B; C; D ln lt l: 10-38,50 C ; 10,6-320 C ; 5-440 C; 8- 320 C. Loi c kh nng phn b rng nht v hp nht l: A. C v B B. C v A C. B v A D. C v D 4/ Mi trng sng l ni sinh sng ca sinh vt bao gm tt c cc nhn t sinh thi A. v sinh v hu sinh nh hng trc tip n i sng ca sinh vt. B. v sinh v hu sinh nh hng trc tip, hoc gin tip n i sng ca sinh vt. C. hu sinh nh hng trc tip n i sng ca sinh vt. D. hu sinh nh hng trc tip, hoc gin tip n i sng ca sinh vt. 5/ Nhn t sinh thi v sinh bao gm A. tt c cc nhn t vt l ho hc ca mi trng xung quanh sinh vt. B. t, nc, khng kh, m, nh sng , cc nhn t vt l bao quanh sinh vt. C. t, nc, khng kh, m, nh sng , cc cht ho hc ca mi trng xung quanh sinh vt. D. t, nc, khng kh, m, nh sng, nhit ca mi trng xung quanh sinh vt. 6/ Nhn t sinh thi hu sinh bao gm A. thc vt, ng vt v con ngi. B.vi sinh vt, thc vt, ng vt v con ngi. C. vi sinh vt, nm, to, thc vt, ng vt v con ngi. D. th gii hu c ca mi trng, l nhng mi quan h gia cc sinh vt vi nhau. 7/ Gii hn sinh thi l: A. khong gi tr xc nh ca mt nhn t sinh thi m trong khong sinh vt c th tn ti v pht trin theo thi gian. B. khong gi tr xc nh ca mt nhn t sinh thi m trong khong sinh vt c kh nng sinh sn tt nht. C. khong gi tr xc nh ca mt nhn t sinh thi m trong khong sinh vt c kh nng sng tt nht. D. khong gi tr xc nh ca mt nhn t sinh thi m trong khong sinh vt c th tn ti nht thi. 8/ c im no khng ng i vi cy a bng ? A. C phin l mng B. t hoc khng c m giu C. L nm nghing so vi mt t D. Mc di tn ca cy khc trong rng 9/ c im no khng ng i vi cy a sng? A. Phin l nh, dy B. M giu pht trin C. Cng quang hp v h hp cao di nh sng mnh D. Kch thc lc lp ln 10/ c im thch hp lm gim mt nhit ca c th voi sng vng n i so vi voi sng vng nhit i l A. c i tai di v ln. B. c th c lp m dy bao bc. C. kch thc c th nh. D. ra m hi. 11/ Ni ca cc loi l: A. a im c tr ca chng. B. a im sinh sn ca chng. C. a im thch nghi ca chng. D. a im dinh dng ca chng. 12/ Nhm sinh vt no di y c nhit c th khng bin i theo nhit mi trng? A. Lng c. B. C xng. C. Th. D. B st. 13/ i vi mi nhn t sinh thi th khong thun li (khong cc thun) l khong gi tr ca nhn t sinh thi m sinh vt A. pht trin thun li nht. B. c sc sng trung bnh.C. c sc sng gim dn. D. cht hng lot. 14/ Trong rng ma nhit i, nhng cy thn g c chiu cao vt ln tng trn ca tn rng thuc nhm thc vt A. a bng v chu hn. B. a sng. C. a bng. D. chu nng. 15/ Cc loi nhn t sinh thi gm A. nhn t v sinh, nhn t hu sinh, nhn t sinh vt. B. nhn t v sinh, nhn t hu sinh, nhn t con ngi. C. nhn t v sinh, nhn t hu sinh, nhn t ngoi cnh. D. nhn t v sinh, nhn t hu sinh. 16/ C r phi nui Vit Nam c cc gi tr gii hn di v gii hn trn v nhit ln lt l 5,60 C v 420 C. Khong gi tr nhit t 5,60 C n 420 C c gi l A. khong gy cht. B. khong thun li. C. khong chng chu. D. gii hn sinh thi. 17/ c im no sau y l khng ng vi cy a sng? </li></ul><p> 2. A. Phin l mng, t hoc khng c m giu, l nm ngang. B. L cy c phin dy, m giu pht trin, chu c nh sng mnh. C. Mc ni quang ng hoc tng trn ca tn rng. D. L cy xp nghing so vi mt t, trnh c nhng tia nng chiu thng vo b mt l. 18/ ng vt hng nhit (ng nhit) sng vng n i lnh c: A. cc phn th ra (tai, ui) to ra, cn kch thc c th ln hn so vi nhng loi tng t sng vng nhit i. B. cc phn th ra (tai, ui) nh li, cn kch thc c th nh hn so vi nhng loi tng t sng vng nhit i. C. cc phn th ra (tai, ui) nh li, cn kch thc c th li ln hn so vi nhng loi tng t sng vng nhit i. D. cc phn th ra (tai, ui) to ra, cn kch thc c th nh hn so vi nhng loi tng t sng vng nhit i. 19/ Con ngi l mt nhn t sinh thi c bit. C th xp con ngi vo nhm nhn t no sau y? A. Nhm nhn t v sinh. B. Nhm nhn t hu sinh. C. Thuc c nhm nhn t hu sinh v nhm nhn t v sinh. D. Nhm nhn t v sinh v nhm nhn t hu sinh. 20/ Trong t nhin, nhn t sinh thi tc ng n sinh vt A. mt cch c lp vi tc ng ca cc nhn t sinh thi khc. B. trong mi quan h vi tc ng ca cc nhn t sinh thi khc. C. trong mi quan h vi tc ng ca cc nhn t v sinh. D. trong mi quan h vi tc ng ca cc nhn t hu sinh. 21/ Cng ln pha Bc, kch thc cc phn th ra ngoi c th ca ng vt cng thu nh li (tai, chi, ui, m). V d: tai th Chu u v Lin X c, ngn hn tai th Chu Phi. Hin tng trn phn nh nh hng ca nhn t sinh thi no ln c th sng ca sinh vt? A. K th. B. nh sng. C. Nhit D. Thc n. 22/ Trong cc nhn t v sinh tc ng ln i sng ca sinh vt, nhn t c vai tr c bn l: A. nh sng. B. nhit . C. m D. gi. 23/ i vi mi nhn t sinh thi, cc loi khc nhau A. c gii hn sinh thi khc nhau. B. c gii hn sinh thi ging nhau. C. lc th c gii hn sinh thi khc nhau, lc th c gii hn sinh thi ging nhau. D. C phn ng nh nhau khi nhn t sinh thi bin i. 24/ Pht biu no sau y l khng ng A. Nhn t sinh thi l tt c cc yu t ca mi trng tc ng trc tip hoc gin tip ti sinh vt. B. Gii hn sinh thi l gii hn chu ng ca c th sinh vt i vi mt nhn t sinh thi nht nh. C. Sinh vt khng phi l yu t sinh thi. D. Cc nhn t sinh thi c chia thnh 2 nhm l nhm nhn t v sinh v nhm nhn t hu sinh. 25/ C r phi Vit Nam chu lnh n 5,60 C, di nhit ny c cht, chu nng n 420 C, trn nhit ny c cng s cht, cc chc nng sng biu hin tt nht t 200 C n 350 C. a) T 5,60 C n 420 C c gi l: A. khong thun li ca loi. B. gii hn chu ng v nhn t nhit . C. im gy cht gii hn di. D. im gy cht gii hn trn. b) Mc 5,60 C gi l: A. im gy cht gii hn di. B. im gy cht gii hn trn. C. im thun li. D. gii hn chu ng . c) Mc 420 C c gi l: A. gii hn chu ng . B. im thun li. C. im gy cht gii hn trn. D. im gy cht gii hn di. d) Khong nhit t 200 C n 350 C c gi l: A. gii hn chu ng . B. khong thun li. C. im gy cht gii hn trn. D. im gy cht gii hn di. 26/ Khong thun li l: A. khong nhn t sinh thi mc ph hp cho kh nng t v ca sinh vt. B. khong nhn t sinh thi mc ph hp cho kh nng sinh sn ca sinh vt. C. khong cc nhn t sinh thi mc ph hp, m bo cho sinh vt thc hin cc chc nng sng tt nht. D. khong cc nhn t sinh thi m bo tt nht cho mt loi, ngoi khong ny sinh vt s khng chu ng c. 27/ C chp c gii hn chu ng i vi nhit tng ng l: +20 C n 440 C. C r phi c gii hn chu ng i vi nhit tng ng l: +5,60 C n +420 C. Da vo cc s liu trn, hy cho bit nhn nh no sau y v s phn b ca hai loi c trn l ng? A. C chp c vng phn b rng hn c r phi v c gii hn chu nhit rng hn. B. C chp c vng phn b rng hn v c gii hn di thp hn. C. C r phi c vng phn b rng hn v c gii hn di cao hn. D. C r phi c vng phn b rng hn v c gii hn chu nhit hp hn. 28/ Gii hn sinh thi gm c: A. gii hn di, gii hn trn, gii hn cc thun. B. khong thun li v khong chng chu. C. gii hn di, gii hn trn. D. gii hn di, gii hn trn, gii hn chu ng. 29/ Nhn t v sinh bao gm tt c: A. nhn t vt l, nhn t ha hc ca mi trng xung quanh sinh vt. 3. B. tc ng ca cc sinh vt khc ln c th sinh vt. C. tc ng trc tip hay gin tip ca t nhin ln c th sinh vt. D. cc yu t sng ca t nhin c nh hng n c th sinh vt. 30/ Pht biu no sau y l khng ng A. nh sng l mt nhn t sinh thi. B. nh sng ch nh hng ti thc vt m khng nh hng g ti ng vt. C. nh sng l nhn t sinh thi v sinh. D. Mi loi cy thch nghi vi iu kin chiu sng nht nh. 31/ C r phi nui nc ta c gii hn sinh thi t 5,60 C n 420 C. iu gii thch no di y l ng? A. Nhit 5,60 C gi l gii hn di, trn 420 C gi l gii hn trn. B. Nhit 5,60 C gi l gii hn di, 420 C gi l gii hn trn. C. Nhit di 5,60 C gi l gii hn di, 420 C gi l gii hn trn. D. Nhit di 5,60 C gi l gii hn trn, 420 C gi l gii hn di. 32/ Thch nghi vi iu kin chiu sng khc nhau, ngi ta chia ng vt thnh nhng nhm no? A. Nhm ng vt a hot ng ban ngy. B. Nhm ng vt a hot ng ban m. C. Nhm ng vt a hot ng ban ngy v nhm ng vt a hot ng ban m. D. Nhm ng vt a hot ng vo lc chiu ti. 33/ S khc nhau gia cy thng nha lin r vi cy khng lin r nh th no? A. Cc cy lin r tuy sinh trng chm hn nhng c kh nng chu hn tt hn v khi b cht ngn s ny chi mi sm v tt hn cy khng lin r. B. Cc cy lin r sinh trng nhanh hn nhng kh nng chu hn km hn v khi b cht ngn s ny chi mi sm v tt hn cy khng lin r. C. Cc cy lin r sinh trng nhanh hn v c kh nng chu hn tt hn, nhng khi b cht ngn s ny chi mi mun hn cy khng lin r. D. Cc cy lin r sinh trng nhanh hn, c kh nng chu hn tt hn v khi b cht ngn s ny chi mi sm v tt hn cy khng lin r. 34/ Nhp sinh hc l A. s thay i theo chu k ca sinh vt trc mi trng. B. kh nng phn ng ca sinh vt trc s thay i nht thi ca mi trng. C. kh nng phn ng ca sinh vt trc s thay i mang tnh chu k ca mi trng. D. kh nng phn ng ca sinh vt mt cch nhp nhng trc s thay i theo chu k ca mi trng. 35/ Sinh vt c kh nng phn b rng trong trng hp no: A. im gy cht thp B. Khong thun li rng C. Khong chng chu rng D. sinh thi rng 36/ ng vt ... (1)...sng vng n i c kch thc c th ...(2)... so vi loi c quan h h hng gn sng vng nhit i m p, (1) v (2) ln lt l: A. Hng nhit ; ln hn B. Bin nhit ; ln hn C. Hng nhit ; b hn D. Bin nhit ; b hn 37/ C r phi Vit Nam c gii hn sinh thi v khong thun li v nhn t nhit ln lt l: A. 15,6 420 C v 20 250 C B. 5,6 420 C v 20 250 C C. 15,6 420 C v 20 350 C D. 5,6 420 C v 20 350 C 38/ Tng nhit hu hiu ng vt bin nhit c xc nh bng cng thc: A. T =(k-x)n B. T =(k-x)/n C. T =(x-k)n D. T =(x-k)/n 39/ ch nhi, gu ng ng l nhp sinh hc theo nhp iu? A. ma. B. tun trng. C. thu triu. D. ngy m. 40/ Hot ng ca mui v chim c theo nhp iu? A. ma. B. tun trng. C. thu triu. D. ngy m. 41/ Tng nhit hu hiu l A. lng nhit cn thit cho s pht trin thun li nht sinh vt. B. lng nhit cn thit cho s pht trin thc vt. C. hng s nhit cn cho mt chu k pht trin ca ng vt bin nhit. D. lng nhit cn thit cho sinh trng ca ng vt. 42/ Sinh vt bin nhit l sinh vt c nhit c th A. ph thuc vo nhit mi trng. B. tng i n nh. C. lun thay i. D. n nh v khng ph thuc vo nhit mi trng. 43/ Sinh vt hng nhit l sinh vt c nhit c th A. ph thuc vo nhit mi trng. B. tng i n nh. C. lun thay i. D. n nh v khng ph thuc vo nhit mi trng. 44/ Mt khng gian sinh thi m tt c cc nhn t sinh thi ca mi trng nm trong gii hn sinh thi cho php loi tn ti v pht trin lu di gi l: A. gii hn sinh thi ca loi B. sinh thi ca loi C. ni ca lo D. gii hn chu ng ca loi 4. C TH V QUN TH SINH VT 1/ Nhm c th no di y l mt qun th? A. Cy c ven b B. n c r trong ao. C. C chp v c vng trong b c cnh D. Cy trong vn 2/ Hin tng c th tch ra khi nhm: A. lm tng kh nng cnh tranh gia cc c th.B. lm tng mc sinh sn. C. lm gim nh cnh tranh gia cc c th, hn ch s cn kit ngun thc n trong vng. D. lm cho ngun thc n cn kit nhanh chng. 3/ c im no khng ng i vi ng vt sng thnh by n trong t nhin? A. Pht hin k th nhanh hn. B. C li trong vic tm kim thc n. C. T v tt hn. D. Thng xuyn din ra s cnh tranh. 4/ Hin tng no sau y l biu hin ca mi quan h h tr cng loi? A. C mp con khi mi n, s dng trng cha n lm thc n. B. ng vt cng loi n tht ln nhau. C. Ta tha t nhin thc vt. D. Cc cy thng mc gn nhau, c r ni lin nhau. 5/ Cc du hiu c trng c bn ca qun th l A. cu trc gii tnh, cu trc tui, s phn b cc th, mt c th, sc sinh sn, s t vong, kiu tng trng. B.s phn b cc th, mt c th, sc sinh sn, s t vong, kiu tng trng C.cu trc gii tnh, cu trc tui, s phn b cc th, sc sinh sn, s t vong. D. nhiu, s phn b cc th, mt c th, sc sinh sn, s t vong, kiu tng trng. 6/ Pht biu no sau y l khng ng ? A. Cnh tranh thng xut hin khi mt c th trong qun th tng qu cao B. Quan h cnh tranh cng gay gt th cc c th trong qun th tr nn i khng C. Quan h cnh tranh dn n lm thay i mt phn b ca cc c th trong qun th D. Cnh tranh khng phi l c im thch nghi ca qun th 7/ Kiu phn b no l ph bin nht trong t nhin? A. Phn b theo nhm B. Phn b ngu nhin C. Phn b ng u D. Phn b theo tui 8/ Trong t nhin, kiu phn b no thng gp khi iu kin sng phn b mt cch ng u? A. Phn b theo nhm B. Phn b ng u C. Phn b ngu nhin D. Phn b ng u v phn b ngu nhin 9/ c trng no c vai tr quan trng trong vic m bo hiu qu sinh sn ca qun th trong iu kin mi trng thay i? A. T l gii tnh B. Mt c th C. Nhm tui D. Kch thc ca qun th 10/ Hnh thc phn b ng u trong qun th c ngha sinh thi g? A. Cc c th h tr nhau chng li cc yu t bt li ca mi trng B. Cc c th tn dng c ngun sng trong mi trng C. Lm gim mc cnh tranh gia cc c th trong qun th D. Cc c th cnh tranh gay gt ginh ngun sng 11/ Khi kch thc ca qun th xung di mc ti thiu. iu no sau y l khng ng? A. Qun th d ri vo trng thi suy gim dn ti dit vong B. S h tr gia cc c th trong qun th gim C. Kh nng sinh sn s tng ln do mt c th thp,t cnh tranh D. Giao phi gn lm gim sc sng ca qun th 12/ Nhng qun th c kiu tng trng theo tim nng sinh hc c cc c im A. C th c kch thc nh, sinh sn nhiu , i hi iu kin chm sc t B. C th c kch thc ln, s dng nhiu thc n, tui th ln C. C th c kch thc nh, sinh sn t, i hi iu kin chm sc nhiu D. C th c kch thc ln, sinh sn t, s dng nhiu thc n 13/ c im no khng ng khi ni v s chng thot hi nc ca ng vt a kh,sng c ni m thp,thiu nc lu di ? A. Gim ha sng B. Gim l chn lng C. Phn kh D. Gim lng nc tiu 14/ Sinh vt d dng gm: A. cc loi ng vt B. ng vt v vi sinh vt phn gii C. vi sinh vt phn gii D. ng vt ,vi sinh vt phn gii v tng hp 15/ Quan h gia mi v trng roi sng trong rut mi phn gii xenlulo l v d v mi quan h no? A. Cng sinh B. Hi sinh C. Hp tc D. K sinh 16/ Th t sp xp qun th c kch thc nh n kch thc ln l: A. kin, nhi, b da, chut cng, th, voi B. kin, b da, nhi, chut cng, th, voi C. voi, th, chut cng, nhi, b da, kin D. voi, chut cng, th, b da, nhi, kin 17/ Cc loi gn nhau v ngun gc, khi sng trong mt sinh cnh v cng s dng mt ngun thc n, trnh s cnh tranh xy ra th chng thng c xu hng : A. phn li sinh thi B. phn li ni C. thay i ngun thc n D. di c i ni khc 18/ Da v s thch nghi ca thc vt vi nh sng, ngi ta chia chng thnh 1. Nhm cy a sng 2. Nhm cy a bng 3. Nhm cy chu sng 4. Nhm cy chu bng 5. Nhm cy a ti. Phng n ng l: 5. A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,4 C. 2.4.5 D. 1,2,3,5 19/ Da vo s thch nghi ca ng vt vi nhit , ngi ta chia chng thnh 1. ng vt bin nhit 2. ng vt hng nhit 3. ng vt a m 4. ng vt a nng Phng n tr li ng l A. 1,2 B. 3,4 C. 1,2,4 D. 1,2,3,4 20/ Nhm ng vt no sau y gm ton ng vt hng nhit? A. San h, tm hm, c thu, c voi B. Chun chun,bi c,hi u, c su C. C mp, bi c, hi u, thn ln D. chim cnh ct, c voi, bi c, hi u 21/ Khi mt trong qun th cao qu th 1. C s cnh tranh gay gt v ni 2. T l t vong cao 3. Mc sinh sn tng 4. Xut c tng Phng n tr li ng l A. 1,2,3 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4 D. 1,2,4 22/ Trong iu kin no th qun th c th tng trng? 1. Ngun sng di do 2. iu kin mi trng v kh nng sinh sn tt 3. Ni sng khng b hn ch Phng n tr li ng l A. 1,2 B. 2,3 C. 1,2,3 D. 2,3 23/ Cc dng bin ng s lng c th ca qun th l 1. Bin ng theo chu k 2. Bin ng khng theo chu k 3. Bin ng na theo chu k, na khng theo chu k 4. Bin ng t do Phng n tr li ng l A. 1,2,3 B. 1,2 C. 1,2,4 D. 1,2,3,4 24/ Qun th l mt tp hp c th A.cng loi, sng trong 1 khong khng gian xc nh, c kh nng sinh sn to th h mi. B.khc loi, sng trong 1 khong khng gian xc nh vo mt thi im xc nh. C.cng loi, cng sng trong 1 khong khng gian xc nh, vo mt thi im xc nh. D.cng loi, cng sng trong 1 k...</p>