Nikmat Allah

 • Published on
  07-Aug-2015

 • View
  32

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. MMEENNSSYYUUKKUURRII NNIIKKMMAATT AALLLLAAHHNNAAMMAA :: UUMMII MMUUNNTTAASSIIYYAAHHKKEELLAASS :: XXIIII IIPPSS 22
 2. 2. Empat kenikamatanMencakup kebahagianDunia/Akhirat :: :: (( 1155//449944))
 3. 3. HHaaddiisstt RRaassuull SSaaww :: DDaarrii IIbbnnuu AAbbbbaass rraa,, sseessuunngggguuhhnnyyaa RRaassuulluullllaahh ssaawwbbeerrssaabbddaa :: EEmmppaatt hhaall ((kkeenniikkmmaattaann)) bbiillaa sseesseeoorraanngg ddiikkaarruunniiaaiiAAllllaahh sseelluurruuhhnnyyaa,, mmaakkaa iiaa tteellaahh mmeerraaiihh kkeebbaaiikkaannDDuunniiaa ddaann AAkkhhiirraatt,, yyaaiittuu :: HHaattii yyaanngg bbeerrssyyuukkuurr,, LLiissaann yyaanngg bbeeddzziikkiirr,, TTuubbuuhh yyaanngg ssaabbaarr aakkaann uujjiiaann,, IIsstteerrii yyaanngg sshhaalliihhaahh yyaanngg ttiiddaakk aaddaa ppeenngghhiiaannaattaannddiiddaallaamm ddiirriinnyyaa sseerrttaa mmeemmeelliihhaarraa hhaarrttaa ((ssuuaammii))nnyyaa HHrr TThhaabbrraannyy && BBaaiihhaaqqii
 4. 4. NNiikkmmaatt PPeerrttaammaa::HHaattii yyaanngg bbeerrssyyuukkuurr Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscayaAku ingat (pula) kepadamu,dan bersyukurlahkepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari(nikmat) -Ku.QS Al Baqarah 2:152
 5. 5. NNiikkmmaatt iittuu ddaarrii AAllllaahh Dan apa saja nikmat yang adapada kamu,maka dari Allah-lah (datangnya),dan bila kamu ditimpa olehkemadaratan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu memintapertolongan. QS An Nahl : 53
 6. 6. MMeennssiikkaappii NNiikkmmaatt Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar)perkataansemut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku,berilah aku ilham untuktetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkankepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerja-kanamal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku denganahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".An Naml , (27: 19)
 7. 7. NNiikkmmaatt KKeedduuaa::LLiissaann YYaanngg DDzziikkiirr Hai orang-orang yang beriman,berzikirlah (dengan menyebutnama)Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.Dan bertasbihlahkepada-Nya di waktu pagi danpetang. AL Ahzaab ( 33:41-42)
 8. 8. OOrraanngg MMuukkmmiinnSSeellaalluu bbeerrddzziikkiirrYa Rasulullah sungguh BanyakSyariat Islam yang diperintahkankepadaku, lalu apakah ada satupintu yang bisa kupegang teguhyang menghimpun semuanya ?Rasulullah Saw bersabda : Basahi lidahmu dengandzikrullah HR Ahmad
 9. 9. DDzziikkiirr ssaarraannaauunnttuukk IIssttiiqqoommaahhYa Rasulullah sungguh BanyakSyariat Islam yang diperintahkankepadaku, lalu apakah ada satupintu yang bisa kupegang teguhyang menghimpun semuanya ?Rasulullah Saw bersabda : Basahi lidahmu dengandzikrullah HR Ahmad
 10. 10. OOrraanngg MMuunnaaffiiqqkkaaddaanngg--kkaaddaanngg bbeerrddzziikkiirr Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, danAllah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila merekaberdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Merekabermaksud riya(dengan salat) di hadapan manusia. Dantidaklah merekamenyebut Allah kecuali sedikit sekali.An Nisaa ( 4 : 142)
 11. 11. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu,dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwadan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepadaorang-orang yang sabar, Al Baqarah ( 2 :155)
 12. 12. - - : - - : (( ) )) Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidakhenti-hentinya bencana - bala' - itu mengenai seseorang mu'min, lelaki atauperempuan, baik dalam dirinya sendiri, anaknya ataupun hartanya,sehingga ia menemui Allah Ta'ala dan di atasnya tidak ada lagi sesuatukesalahanpun. HR Attirmidzy
 13. 13. MMuussiibbaahh ssaarraannaa kkiiffaarraahh - - : (( () Dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiallahu 'anhuma dari Nabis.a.w., sabdanya: "Tidak suatupun yang mengenai seseorangmuslim - sebagai mushibah - baik dari kelelahan, tidak pulakesakitan, juga kesedihan yang akan datang ataupun yang lampau,tidak pula yang berupa hal yang menyakiti - yakni sesuatu yangtidak mencocoki kehendak hatinya, ataupun kesedihan - segalamacam dan segala waktunya, sampaipun sebuah duri yang masukdalam anggota tubuhnya, melainkan Allah menutupi kesalahan-kesalahannyadengan sebab apa-apa yang mengenainya-yaknisesuai dengan mushibah yang diperolehnya- itu." (Muttafaq 'alaih)
 14. 14. BBeerrssaabbaarr ddiimmaassaa eeggooiiss - - : : : (( )) .Dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudhair r.a. bahwasanya adaseorang lelaki dari kaum Anshar berkata: "Ya Rasulullah,mengapakah tuan tidak menggunakan saya sebagai pegawai,sebagaimana tuan juga menggunakan si Fulan dan Fulan itu?"Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Sesungguhnya engkau semua akanmenemui sesudahku nanti suatu cara mementingkan diri sendiri -sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya, maka dariitu bersabarlah, sehingga engkau semua menemui aku di telaga -pada hari kiamat." (Muttafaq 'alaih)
 15. 15. NNiikkmmaatt KKeeeemmpaatt::IIssttrrii yyaanngg SShhaalliihhaahh ) ) .. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaumwanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagianmereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dankarena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dariharta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialahyang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketikasuaminya tidak ada,..... An Nisaa ( 4 : 34)
 16. 16. IIsstteerrii SShhaalliihhaahhPPeerrhhiiaassaann tteerriinnddaahh Dari Abdullah bin Amrra.Sesungguhnya Rasulullah sawbersabda : Dunia itu adalah perhiasandan perhiasan yang paling baik adalahWanita Shalihah HR.Muslim.
 17. 17. DDooaa RRaassuull SSaaww :

Recommended

View more >