Ollos de aula. Nº 18 (Decembro 2014)

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    234

  • Download
    7

DESCRIPTION

N 18 de "Ollos de Aula" a "revista para as familias do alumnado". Edita: CGENDL. Decembro 2014. Descarga directa en http://www.coordinadoraendl.org/limiar.php?pax=ollosdeaula/ollosdeaula.html

Transcript

  • 1. deaula OllOs ANO III - N 18Decembro 2014- xaneiro 2015Revista para as familias do alumnadoHomes para osculo XXIComo oprimeiro ano deescola?O Regulamentode RximeInterno

2. 2Dende o 2 de decembroa ta pxina web xapode ser .gal. Rexistrao teu dominio, que chopoden coller! Tes toda ainformacin enwww.puntogal.org/Arrasa en Youtube unvdeo sobre o seseoe a gheada. Mrao enhttp://ir.gl/29c666Revista editada pola CGENDLwww.coordinadoraendl.orgollosdeaula@gmail.comDeseo-maquetacin:tallerDD.comO filme AEsmorga,baseadona novelade BlancoAmor e100%galego,acada os15000 espectadores nasa primeira semana.Orgullosos/as do nosocine!Todo o que buscaspara poder gozar doNadal co teu fillo/a(cartas, contos,panxolias)podes atopalo enhttp://ir.gl/c3e3b7Qudache cerca O Carballio,As Pontes, Sanxenxo ou Foz?Entn deberas coecer oprogramaCinemasde Galicia.Infrmate na saweb:http://ir.gl/07fFeliz 2015 para tie para os teus 3. 3A pregunta? Responde: Beln Escariz FerrnComo o primeiro ano de escola?[Mestra de Infantil no CEIP Quintela (Moaa - Pontevedra)]Cando un neno ou unha nena comeza a escola, a familia podevivir os momentos iniciais con certa inquietude natural, pero esteprimeiro ano de Educacin Infantil dar lugar a grandes progre-sosno desenvolvemento motor, cognitivo, afectivo e social.O perodo de adaptacin (PDA) a primeira accin conxuntaque toman a escola e a familia para garantir unha atencin misindividualizada aos pequenos/as, axudndolles a coecer unnovo mundo e prestndolles apoio emocional para que poidanestablecer relacins sociais enriquecedoras co grupo clase.A escola trae grandes cambios, axudando a regularizar horariose hbitos, pero os progresos mis notorios danse no mbito daautonoma persoal, xa que toda a actividade da xornada escolarest deseada sobre a accin do propio alumnado, eles son osprotagonistas das conversas, dos xogos, das aprendizaxes, dastarefas. Exprsanse, escoitan, actan, experimentan, investigan,comparten, en definitiva, medran.A chegada a esta comunidade de aprendizaxe acta positiva-menteno desenvolvemento emocional a travs da convivenciaco grupo e da propia accin. Negocian, esperan, planean, axu-dan,apoian, dicir, aprenden a relacionarse cos iguais, unhaaprendizaxe que necesitarn ao longo de toda a sa vida.O desenvolvemento cognitivo experimenta tamn moitos avan-ces,ao ir parello mellora da competencia lingstica. Isto oco-rreporque a comunicacin de experiencias, vivencias, sentimen-tose emocins crea un contexto natural para que a expresinoral progrese.Sobre estes importantes piares: (a autonoma persoal, o equili-brioemocional, a competencia lingstica e o desenvolvementocognitivo) medrar un alumnado capaz de enfrontarse a todotipo de aprendizaxes ao longo da sa incipiente vida escolar. 4. A educacin da masculinidadeno sculo XXIO temaA educacindebera ser undos instrumentosfundamentaispara a igualdadeentre os sexos. Aautora reflexionaneste artigo sobredous aspectos daeducacin masculinaque teen unhagrande influenciana reproducindo sexismo, e queson facilmenteidentificables nocomportamentode moitos mozosadolescentes: aprecaria relacin coassas emocins e acultura do risco.4M Sonia Fernndez Casal[Docente de Matemticas no IES Fontexera (Muros-A Corua)]O cambio na educacin dos mozos resulta un factordeterminante para que poidamos avanzar cara consecucin da igualdade entre homes e mulleres,xa que estas temos protagonizado nas ltimas d-cadasunha serie de cambios e avances que afectana toda a sociedade, pero dos que os homes nonteen participado de forma activa.Un reto fundamental deste sculo debe ser construrnovos modelos de masculinidade que rompan conaqueles elementos da educacin masculina tradicio-nalnos que se sustenta a discriminacin de xnero.De consegurmolo, non s han sar gaando as mu-llerese a sociedade no seu conxunto, senn quetamn ter aspectos moi enriquecedores paraos mozos. Se ben certo que, no camio cara igualdade, os homes teen que renunciaraos privilexios que como colectivo lles reservaa sociedade mellores soldos, mis tempolibre, maior autoridade, servizo domsti-cotamn o que a menor esperanzade vida do sexo masculino, as taxas maioresde accidentes de trfico, de fracaso escolar,drogodependencia, delincuencia, accidenteslaborais teen moito que ver co mo-delomasculino tradi-cionalque selles seguea ofrecer,case comonica al-ternativa,snovas xera-cins.Un primeiropaso cara edu-cacinde futuros 5. homes igualitarios debe ser ensinarlles aos nenos e aos adolescentes arelacionrense coas sas emocins. A educacin tradicional convida osnenos a non expresar, a ocultar, negar ou relativizar sentimentos comoa tristeza, o medo, a vulnerabilidade, a empata, a tenrura, a necesidadede consolo Este proceso, continuado ao longo de anos, fai que xa deadultos moitos homes tean non s dificultades para expresar as sasnecesidades afectivas, senn mesmo para identificalas, o que, en contradas aparencias, os converte en adultos con baixa tolerancia frustracine dependentes a nivel afectivo e emocional. Son adultos proxectadoscara ao exterior, pero moi pouco conectados co seu mundo interior e,polo tanto, cun mundo afectivo e emocional mutilado, que empobre-ceas sas vidas: o coidado propio eo doutras persoas resntese comoconsecuencia desa desconexinemocional.Outro factor que hai que desac-tivarcon urxencia a cultura doUn reto deste sculo debeser construr novos modelosde masculinidaderisco que leva a nenos, adolescentes e adultos a desprezar a sapropia seguridade para conseguiren o recoecemento e a admira-cindos demais. O valor nun home fusiona a sa vala coa savalenta, e lvao a considerar o propio corpo coma invulnerable.Poerse en situacins de risco expresin mxima desa afoutezamal entendida, o que propicia condutas tan destrutivas como aconducin temeraria, tipicamente masculina. Afrontando situacinsde risco, os adolescentes alimentan o seu sentimen-tode superioridade fronte a outrosmembros do grupo e fronte atodas as mulleres, e isto repre-senta,polo tanto, un aspectofundamental na reproducindo sexismo.Velaqu, pois, un par de propos-taspara axudar a nenos e adoles-centesa superar o asfixiante moldeda masculinidade tradicional, para se- 6. Palabras do ensinoLines Salgado6{RRI}No inesgotable campo das siglas do ensino, ocup-monoshoxe do RRI, dicir, do Regulamento deRxime Interno. este un documento que tenque existir en todos os centros educativose que recolle as sas normas de fun-cionamento.Incle aspectosmoi variados cos que todaa comunidade educativaten que traballar: osprincipios que rexern aactividade do centro, oshorarios, as instalacins,normas bsicas de funciona-mento(horarios, excursins,cualificacins, materiais, etc.)e un apartado moi coecido, sobretodo por ser utilizado moi habi-tualmente,que son as normasde convivencia. Neste epgraferecllense os dereitos e debe-resdo alumnado e o proto-colode actuacin no caso decondutas contrarias conviven-ciaescolar, dicir, as sancinsposibles e os encargados de levalasa efecto. A diferenza do PEC (Proxec-toEducativo de Centro), misabstracto e xeral, o RRI a tri-pa,o men do da dos centrosde ensino. 7. CADENCIAS Gracia Santorum7O rabao. A editorial La fragatina publica na nosa linguaeste lbum de Margarita del Mazo con ilustracins de Guri-dique nos achega un novo punto de vista sobre conciliar osono. As ovellas deste libro teen unha vida moi doada, xaque non deben pensar nin saltar o mandado, dicir, comer,durmir... e axudar a durmir. Que unha tarefa ben impor-tante!E para axudar aos humanos, s hai que saltar en rin-gleirae coa numeracin apropiada. Pero que ocorre candounha se rebela, convertndose nunha ovella negra?Para cavilarPara lerPara sabercaro. lbum de Federico Delicado, gaadordo VII Premio Internacional Compostela. De-mostracinde que este xnero non s infan-til,xa que ofrece mltiples lecturas e diferentesinterpretacins ante un texto que non sabemosse conta unha historia fantstica con final felizou unha realidade cruel da que cmpre evadir-se.Das tonalidades nas sas pxinas e dife-rentestipos de letra para amosar a realidade eos recordos. Un libro imprescindible, fermoso,diferente.Os dereitos da infancia. En 1959 a ONU aprobou a De-claracinUniversal dos Dereitos do Neno. Dez principiosque perseguen garantir a nenos e nenas os coidados, aproteccin e a educacin necesarios. Neste libro, cadaun destes dez principios ten o seu propio conto de dezautores e autoras, ilustrados todos eles por Emilio Ur-beruaga.Un obxectivo comn: lembrarnos a importanciadesta Declaracin e lembrarlles a lectores e lectoras queestes existen e non deben esquecelos, senn reclamalos.Porque son fundamentais para construr un futuro mellor. 8. Da linguaO punto mis especial8Neste mundo frentico da comunicacin instantnea, resultacada vez mis complicado atopar un elemento que nos distingaentre o incesante balbordo de mensaxes e imaxes.E a comunidade que non atope axia un signo distintivo, unhamarca de calidade, ficar condenada a que a sa voz caia noesquecemento dun cemiterio virtual.Por iso, xa vai sendo hora de que as galegas e os galegos reivin-diquemoso noso punto.Un punto de distincin.Un punto de elegancia.Un punto que suma e sobresae.O noso punto .gal, coqueto e xuvenil.Para que na rede tamn saiban de onde vimos e onde estamos.Xusto aqu, neste recuncho do planeta onde o porvir se escribecon gue de galego.