Ollos de aula. Nº 21

 • Published on
  18-Jul-2015

 • View
  806

 • Download
  0

Transcript

 • deaulaOllOs ANO III - N 21 - Maio 2015Revista para as familias do alumnado

  17 cous

  as que podemos facer pola lingua

  A avaliacin de 3 de primaria

  Educar para a convivencia social

 • 2Revista editada pola CGENDLwww.coordinadoraendl.orgollosdeaula@gmail.comDeseo-maquetacin:tallerDD.com

  Agora que se achega o bo tempo, vai coa familia pasear por un lugar que non coezan. Fai que se sintan orgullosos/as da sa terra!

  Tes un fillo ou unha filla que non para co mbil? Anmao/a a que participe no I Concurso de Vdeo con Mbil pola lingua. Infrmate en http://ir.gl/4bfdd7

  Se che gusta o cine, acude aos Cinemas de Galicia, a rede de salas pblicas impulsada pola AGADIC. Podes consultar a programacin en http://ir.gl/dc0f08 Nas eleccins

  municipais tamn se xogan cousas importantes para a educacin dos nosos fillos/as. Infrmate ben antes de decidir o teu voto.

  Na ltima semana de maio non perdas o XVI Festival Internacional de Tteres de Redondela. Podes consultar a programacin en http://ir.gl/bf0a53

  Rebumbio, a revista dixital sobre o deporte galego. Visita http://ir.gl/93fb0d e subscrbete!

 • 3 A pregunta

  ? Responde: Carmen Daz Simn [Orientadora no IES Lucus Augusti (Lugo)]Como debe educar a escola para a convivencia social?

  Entre os alicerces da educacin do sculo XXI, o informe Delors (1998) citaba: aprender a ser, para obrar con autonoma, xuzo e responsabilidade persoal, e aprender a convivir, a traballar en proxectos comns e a xestionar os con-flitos.Aprender a ser un mesmo e a convivir mis fcil se se desenvolve desde a escola a competencia emocional, asentada na intelixencia intrapersoal (a ca-pacidade para comprenderse a un mesmo) e a competencia social (a capa-cidade para entender os demais). As das aprndense, logo hai que inclulas no currculo escolar, construndo aceptacin, empata, ensinando habilidades para xestionar a ira, para fomentar a amizade, potenciando actos espont-neos de amabilidade, fomentando o traballo en equipo Estas competencias son moi tiles para catro reas fundamentais da nosa vida: 1) Propenden ao noso benestar psicolxico, base para o desenvolvemento harmnico e equilibrado da nosa personalidade. 2) Contriben nosa boa sade fsica, moderando ou eliminando patrns e/ou hbitos psicosom-ticos danios ou destrutivos, previndo en-fermidades producidas por desequilibrios emocionais. 3) Favorecen o noso entusiasmo e moti-vacin. Gran parte da nosa motivacin en distintas reas da vida est baseada en estmulos emocionais. Non esqueza-mos que a toma de decisins est marcada polas nosas emocins.4) Permiten un mellor desenvol-vemento das nosas relacins cos demais, na rea familiar-afectiva, social e laboral-profesional.

 • alou

  mi-

  ala

  com

  o un

  arr

  olo

  que

  adur

  mi

  a o

  naip

  elo

  que

  repo

  usa

  no

  teu

  colo

  agas

  alla

  la

  en to

  das

  as d

  atas

  que

  le

  van

  dent

  ro

  unha

  ilus

  in

  com

  part

  ida

  e un

  des

  exo

  de

  felic

  idad

  eleva

  la d

  e pa

  seo

  ao

  parq

  ue p

  ara

  que

  poid

  a es

  corr

  egar

  po

  lo to

  bog

  n do

  s so

  os

  usal

  a ca

  ndo

  nam

  ora-

  mos

  com

  o pa

  rvos

  par

  a no

  n ab

  urrir

  -no

  s co

  mo

  ostr

  as

  leva

  la d

  e co

  mpr

  as

  para

  que

  vex

  a es

  capa

  rate

  s co

  car

  tel d

  e re

  baix

  as

  met

  ela

  na m

  ale-

  ta q

  ue n

  os

  leva

  de

  viax

  e po

  r tod

  os o

  s m

  apas

  que

  so

  am

  os

  con-

  vida

  la a

  es

  a fe

  sta

  de

  aniv

  ersa

  rio

  onde

  toda

  a

  fam

  ilia

  cant

  a co

  nten

  ta u

  nha

  canc

  in

  desa

  finad

  a

  po-

  ela

  ele

  -ga

  nte

  para

  qu

  e de

  sfile

  po

  las

  mel

  lore

  s pa

  sare

  las

  com

  -pa

  rtila

  ar

  redo

  r du

  nha

  mes

  a re

  dond

  a on

  de a

  l-gu

  n fa

  i un

  brin

  de p

  olo

  futu

  ro

  face

  la

  voar

  co

  n dr

  agn

  s en

  orm

  es a

  ntes

  de

  que

  Pedr

  o Ch

  osco

  ent

  re

  no c

  uart

  o da

  s cr

  ianz

  as

  a fe

  char

  todo

  s os

  ol

  los

  lanz

  ala

  ao c

  eo c

  os

  papa

  vent

  os e

  bo

  tala

  ao

  chan

  pa

  ra q

  ue b

  aile

  n as

  bux

  aina

  ses

  -cr

  ibila

  na

  s pa

  -re

  des

  con

  vers

  os q

  ue

  poid

  a en

  ten-

  der t

  odo

  o m

  undo

  le-

  vala

  ao

  tr

  abal

  lo

  a pr

  i-m

  eira

  hor

  a pa

  ra q

  ue s

  e co

  mpo

  rte

  punt

  ual e

  efi

  cien

  -te

  pe-

  dila

  ao

  cam

  arei

  ro

  para

  que

  nos

  sa

  iba

  mel

  lor

  o ca

  f c

  on

  leite

  ensi

  -n

  rllel

  a ao

  s tu

  rista

  s co

  mo

  a m

  ello

  r po

  stal

  da

  nosa

  te

  rra

 • 17 c

  ousa

  s qu

  e po

  dem

  os fa

  cer

  pola

  ling

  ua

  (o 1

  7 de

  maio

  e o

  re

  sto

  do a

  no)

  face

  la

  voar

  co

  n dr

  agn

  s en

  orm

  es a

  ntes

  de

  que

  Pedr

  o Ch

  osco

  ent

  re

  no c

  uart

  o da

  s cr

  ianz

  as

  a fe

  char

  todo

  s os

  ol

  los

  lanz

  ala

  ao c

  eo c

  os

  papa

  vent

  os e

  bo

  tala

  ao

  chan

  pa

  ra q

  ue b

  aile

  n as

  bux

  aina

  ses

  -cr

  ibila

  na

  s pa

  -re

  des

  con

  vers

  os q

  ue

  poid

  a en

  ten-

  der t

  odo

  o m

  undo

  le-

  vala

  ao

  tr

  abal

  lo

  a pr

  i-m

  eira

  hor

  a pa

  ra q

  ue s

  e co

  mpo

  rte

  punt

  ual e

  efi

  cien

  -te

  intr

  o-du

  cila

  na

  lista

  da

  com

  -pr

  a pa

  ra q

  ue n

  on

  nos

  esqu

  ezan

  o

  azuc

  re e

  as

  pata

  cas

  saca

  la

  fra

  can

  do n

  os

  pide

  n qu

  e a

  gard

  emos

  pe-

  dila

  ao

  cam

  arei

  ro

  para

  que

  nos

  sa

  iba

  mel

  lor

  o ca

  f c

  on

  leite

  e, s

  obre

  todo

  ,

 • 6Lines SalgadoPalabras do ensino

  {AVALIACIN INDIVIDUALIZADA DE 3 DE PRIMARIA}

  Xa chegou a proba de avaliacin de 3 de primaria que se anunciaba coa LOMCE, unha das medidas estrela na refor-ma Wert. Celebrarase os das 27 e 28 de maio e avaliar a competencia matemtica (clculo e resolucin de proble-mas) e a competencia lingstica (comprensin e expresin oral e escrita) en galego e casteln. Non anda unha revlida, posto que os resultados non tern consecuencias

  acadmicas (suspensos ou repeticins de curso), pero os datos obtidos sern coecidos polas familias e o profesorado para que, en palabras da Consellera, se poi-dan adoptar as medidas necesarias para mellorar os procesos de aprendi-zaxe. Con respecto s avaliacins de diagnstico que xa se facan nestes anos de atrs, unha gran

  diferenza que coas probas actuais imos coecer os re-sultados individuais de cada estudante. Antes obtiamos datos xerais do rendemento dun centro con respecto media de Galicia, e sempre a nivel interno; agora a infor-macin vai ser moito mis especfica e, polo que parece, pblica. E estas cousas nunca se sabe como van resultar. A Consellera insiste en que non se van establecer rnkings entre centros. Pero nun tema como a educacin, no que todo o mundo ten sempre algo que dicir, pero do que case ningun fala realmente en serio, a tendencia conclusin fcil enorme. E con datos supostamente obxectivos na man, quen vai resistir a tentacin?

 • 7CADENCIASGracia Santorum

  Para pasear

  Para saber

  Para ler

  PONTEVEDRA. Non cmpre ningn moti-vo especial para pasear a cidade de Ponteve-dra. S, querer gozar dunha cidade pensada para que o ser humano sexa iso, humano. E que o modelo de cidade est centrado nas per-soas: nada menos que un 66% menos de conta-minacin procedente de vehculos nos ltimos dez anos. De a que reciba numerosos premios, como o da ONU, Premio Internacional que recoece as mellores prcti-cas para mellorar as condicins de vida dos seus habitantes. Ou o da ONG Centro para o Deseo Activo, que premia as cidades que promoven os hbitos de vida saudables.

  Amizades secretas [Agustn Fernndez Paz, Ed. Ro-deira]. Neste libro podemos comprender mellor como a vida dos animalios, de como senten como nai e pai o mesmo que senten os humanos, de como unha ratia espelida quere pescudar novos mundos para satisfacer a sa curiosidade... A perspectiva ratonil est presente en todo o texto. Pero o autor tamn nos amosa outra pers-pectiva ben diferente: a dos humanos. Uns humanos que non estn dispostos a ter na sa casa ningn tipo de ani-mal nocivo como son ratos, e que far todo o posible para aniquilalos; anda que non contan con que a sa filla, que devece por ter mascota, far todo o posible para salvar esa ratia que, inte, ser unha grande amiga.

  A cidade dos nenos [Francesco Tonucci, Ed. Kalan-draka]. Se paseamos por Pontevedra, entenderemos este libro. Ou ao revs. Se lemos este libro, entendere-mos a cidade de Pontevedra. Un libro no que o autor presenta un compendio de observacins e reflexins sobre a cidade actual para criticar a exclusin dos ne-nos e nenas da vida social urbana. O autor compara as cidades actuais cos bosques dos nosos contos: lugares temibles onde os nenos non poden ir ss e deben per-manecer atentos aos perigos.

 • Da linguaThe Walking Dead (versin enxebre)

  8

  Xa est s portas a festividade do dezasete de maio, da de glo-ria para as letras galegas, ateigado de floridos discursos e sen-tidas homenaxes, de fondas declaracins de amor cara nosa cultura e cara ao noso idioma, nun da en que o galeguismo semelle un virus que contaxia autoridades polticas e acadmicas de todo signo e condicin, mesmo a aqueles que o resto do ano non gastan un peso en promocionaren a nosa literatura.

  Asistiremos nas prximas semanas a un es-pectculo tan ben elaborado que pode

  chegar a confundirnos, facndonos crer que a literatura galega xus-

  to iso que nos venden desde o poder: unha procesin de mor-tos viventes procedentes do aln, e que invaden museos e colexios cos seus rostros en branco e negro e a sa mito-loxa adaptada s circunstan-cias, pois non convn desve-lar as vergoas dos defuntos.Mais detrs desa fachada de cartn-pedra, desde a CGENDL preguntmonos se resulta til para a sociedade

  do sculo XXI este modelo de celebracin onde prima o culto

  morte, en troques da promocin da industria cultural contempornea

  de Galicia, tan variada e atractiva como calquera outra do mundo.Porque a nosa cultura, a que est a facer xente viva, xa est farta de tanto zombi. Quere, en cambio, debate, pblico, mercado, dilogo, promocin, publicidade. E, sobre todo, outra actitude menos litrxica e mis activa, para que a creacin artstica non remate devorada por un andazo de necrofilia.Ese que nos fai adorar s a aqueles que levan mis de dez anos debaixo dunha lpida.