Ollos de aula. nº 4

  • Published on
    24-May-2015

  • View
    3.979

  • Download
    8

DESCRIPTION

N 4 de "Ollos de Aula" a "revista para as familias do alumnado". Edita: CGENDL. Febreiro 2013.

Transcript

  • 1. OllOs deaula Revista para as familias do alumnado ANO I - N 4 - Febreiro 2013Candoempezar aaprender As sentenzasunha lingua sobre oestranxeira? decreto para o plurilingismo Aprobar ou aprender

2. Non perdas O 2013 ser o Ano dewww.osbolechas.com. Rosala ao cumprirse Entra cos teus fillos/as,os 150 anos da rexstrate e goza conpublicacin do seu eles das actividades que ofrece a pxina.libro Cantares gallegos. Tamn poden seguilos na web da CRTVG http://ir.gl/c9502bTes todo o materialpara gozar do entroidoco teu fillo/a (caretas,disfraces, xogos) enhttp://ir.gl/5acfb6Busca e descarga todo osoftware libre que desexesdende a web do ProxectoTrasno. http://trasno.net/Es afeccionado/a aodeporte? Non deixes devisitar http://taboas.org/e de ler Zona press, aprimeira revista en galegodedicada ao baloncestohttp://ir.gl/c4e3bbDos orzamentos da Xunta para o 2013 unicamente un 0,06% estar destinado lingua. O gasto supn unIlustracin portada: Sonia Outes 66% menos ca hai 20Revista editada pola CGENDLwww.coordinadoraendl.org2anos.ollosdeaula@gmail.com 3. A preguntaCando deberan empezar os nenos/as o contacto ? cunha lingua estranxeira? Responde: Jos Manuel Vez Jeremas [Catedrtico e profesor da rea de Didctica da Lingua e da Literatura da Universidade de Santiago] [Director do Observatorio Atrium Linguarum]Non existe resposta precisa (aos 4, aos 6) porque falamos dunha linguae de persoas que interactan cognitivamente e tamn de xeito ambiental(ecolxico). Esa a cuestin, moi semellante de cando empezar a lectura.Cada neno/nena un individuo nico. Os seus trazos particulares de desen-volvemento cognitivo e o xeito en que interacciona co medio afectan ao xi-to/fracaso dun contacto precoz cunha lingua diferente propia.O que, con seguridade, podemos dicirlles s familias :a) O primeiro contacto cunha lingua estranxeira debe ser unha aprendizaxe incidental: aprendela sen intencin de facelo. Igual que os rapaces ao chegar casa pintan, len, xogan, etc., tamn poden dedicar uns minutos a escoitar ingls, francs, portugus, etc.b) A aprendizaxe dunha lingua non se produce na aula do colexio. Ten lugar no cerebro dos rapaces (escoi- tando, sen pensar na fala), anda que a aula axuda a que isto ocorra.c) Pero o seu cerebro est inmerso nun ambiente. Por iso axuda o ambiente amable do contacto oral coa lingua a travs de pelculas non dobra- das, de escoitar radios estranxeiras, de xogos telemticos noutras linguas, de uso interactivo real (en lia/en presenza) con rapaces da sa idade que aprenden a mesma lingua noutros pases, etc.Aprendemos unha lingua como osanimais aprenden o bosque, comoas plantas aprenden o solo: en inte-raccin co medio. A mellor idade decomezo indcanola a existencia desemedio e o desexo dos rapaces de mer-gullarse nel. 3 4. O temaAs sentenzas sobre odecreto para o plurilingismoA controvertida Alba Nogueira Lpezaprobacin do decreto Profesora de Dereito Administrativo da Universidade depara o plurilingismo Santiagoen 2010 anunciaba que En tres titulares os fallos establecen que:esta norma, que rompacunha traxectoria de1.consenso nas principais Non son le-normas lingsticas, tia gais as consultas sserios problemas. Asfamilias para determinar2.sentenzas do Tribunalque lingua se usa na es-A adminis-Superior de Xustizacola nin existe liberdade tracin educativade Galicia, declarandode eleccin de linguanon pode facer abandonoilegais os preceptospolos estudantes. das sas competencias decentrais do decreto, fixacin da programacindeben servir para abrir educativa.novos camios quegarantan que o ensino Como pais e nais pode sorprendercumpre a sa funcinque o Tribunal Superior de Xustizade formar estudanteslimite o papel das familias no ensinoque coecen ben ase cmpre unha explicacin. A fixacin do que sedas linguas oficiais deestuda en cada etapa educativa unha decisinGalicia.que non lles corresponde s familias, senn ad-ministracin educativa. Pode haber familias queconsideren que hai demasiado peso das matem-ticas, da relixin ou pensar que en bioloxa debeexplicarse a evolucin das especies conforme ateoras relixiosas. A educacin non pode conver-terse no mbito no que unhas familias lles impo-an s outras ideas, mis ou menos pedagxicas,sobre os contidos formativos. O papel dos pode-res pblicos tomar decisins que asegurenunha formacin completa para queos nenos e nenas desenvolvantodas as sas poten-cialidades.Ese ra- 4 5. zoamento serve tamn para a presenzadas linguas oficiais no ensino. A normativaeducativa esixe que, cando rematen o seuperodo de ensino obrigatorio, os rapacese rapazas poidan escoller libremente eusar correctamente ambas as das. S as,desde o coecemento, tern a capacidade,por exemplo, de presentarse a unha opo-sicin na que lles esixan coecer as linguasoficiais. E s as podern ter mis facilidades para relacionarse 3. nun mundo no que aunha das opcins posibles. Tern O ensinoriqueza lingstica abre que ser os poderes pblicos,debe conseguir oportas.coas avaliacins s que obriga obxectivo de reequi-Precisamente porqueo decreto, os que, vendo cal libro da situacin daso eixo destas senten-o grao de presenza do galegolinguas. zas xira entorno a este e do casteln na sociedade, razoamento de que decidan o seu peso no ensinoa fixacin dos contidospara garantir que os estudan- educativos (e o coecemento tes as aprendan en igualdadedas linguas integra estes contidos) unha de condicins. Do mesmo xei-obriga da Administracin polo que as to que se aplican medidas desentenzas non entran a opinar sobrediscriminacin positiva paraa concreta distribucin do uso das igualar as mulleres, as per- linguas nas distintas materias quesoas con discapacidade, pode faca o decreto. No seu razoamentoser preciso para conseguir o o Tribunal Superior de Xustiza di equilibrio no coecementoque o reparto de materias que se das linguas darlle maior pesoimparten en galego ou casteln que ten unha presenza so- cial menor. As garantiriamos a igualdade real no coece- mento, que o que far ver- dadeiramente libres as nenas e os nenos para usaren a que prefiran.5 6. Palabras do ensinoLines Salgado{APROBAR ou APRENDER? [1]}Coidado, unha preguntatrampa. Pareceno mesmo, pero non o son. Aqu, ou boi, ou vaca. Pero non as das cousas.Cada vez mis pais e nais axudan os seus fillosnas tarefas escolares., polo tanto,inevitable que antes oudespois seatopen naencrucilladade escoller quecamio seguir:aprobar ou aprender. Porque non son, maliaque o parezan, sinnimos.Aprobar , fundamentalmente, obter unha cualificacin de aprobado nunha materia ou nun exame (un 5,ou, se a cousa algo flexible, un 4,5). Paraiso, podemos chaparnos os temas do librode texto que o profesor xa indicou previamente que a preguntar. Podemos ler uns resumos dos libros de lectura obrigatoria no canto de ler os propios libros, porque levan moito tempo e son un rollo. Podemosestudar a metade dos apuntes dos que nos temos que examinar,ou a metade dos mapas, ou a metade das frmulas. Podemoscontestar no exame con catro palabras, como se nos fosen cobrar por calquera cousa que poamos de mis. Podemos incluso prepararalgunhas notias discretas ou fotografar co mbil os apuntes e tratar debotarlles unha ollada en caso de dbida.Outra cousa ben diferente, como diciamos antes, aprender pero disoocuparmonos no prximo nmero.6 7. CADENCIASGracia SantorumPara verContos do camio [OQO]. Serie de animacin audio-visual con msica orixinal e universos plsticos distin-tos e innovadores, cunha calidade avalada por premiose candidaturas en festivais internacionais especializados,que recolle nove relatos do catlogo da editorial: o di-vertido periplo da pota que trota, as dificultades dunhatartaruga para poder durmir ou as peripecias de toda unhafamilia para rescatar un gato dunha rbore son algunhasdas aventuras adaptadas coa tcnica de animacin stop-motion. Para lerO baile diminuto [Kalandraka]. A natureza comoprotagonista o que nos ofrece este poemario infantilabsolutamente delicioso de Mara Jos Ferrada con ilus-tracins de Sole Poirot. Pero falamos dunha natureza di-minuta, de insectos que descubriremos con outros ollosgrazas a estas rimas que nos axudan a escoitar zunidose descubrir primaveras. As ilustracins mesturan estesinsectos con faces humanas, ao igual que mesturan tc-nicas, achegndonos a maxia do interrogante e o enig-mtico das sas formas.Para visitarMuseo de Lugo. Declarado Ben de Inte-rese Cultural, o Museo de Lugo un Mu-seo moi variado con obxectos que van domis antigo da prehistoria ata mostras daarte actual. Ofrece obradoiros para todasas idades nos perodos vacacionais e en sbados, mesmo moitas tardes da se-mana. Moitas das actividades van dirixidas a toda a familia, inclundo a avse avoas. O museo tamn oferta visitas guiadas para grupos familiares e visitasorganizadas por ANPAS. 7 8. Da lingua Sobre a aprendizaxe de idiomasUn dos asuntos que mis preocupa as familias no mbito educati-vo vn sendo o da aprendizaxe de idiomas. Na sociedade do scu-lo XXI semella imprescindible que as nosas fillas e fillos adquirana capacidade de se comunicaren en diversas linguas, e non s pormotivos laborais, senn tamn por enriquecemento intercultural.Por tanto, as decisins polticas e lexislativas que regulan a cues-tin do plurilingismo no sistema educativo galego resultan trans-cendentes e, por iso mesmo, provocan debate social.O sentido comn ditaminaque a cuestin do plurilingis-mo non se pode contaminarde posicionamentos polticosque, baixo unha apelacin liberdade, agochan unha mar-xinacin do galego no sistemaeducativo. Dificilmente sepode exercer o plurilingismose leva implcito o descoe-cemento da lingua propia deGalicia.Neste contexto, o decreto doplurilingismo que a Xuntaaprobou no 2010, e que vn de ser parcialmente anulado pordiversas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, levatempo sendo cuestionado desde diversos organismos e entidadeseducativas, sobre todo porque rompeu os difciles consensos quese foron tecendo a partir da Lei de Normalizacin Lingstica doano 1983.As pois, o decreto non debe ser xulgado como bo ou malo porcuestins ideolxicas, senn pedagxicas. Non existir verdadeiroplurilingismo se os nosos mozos e mozas, ao rematar os estudosobrigatorios, non alcanzan unha competencia mnima para secomunicaren en galego con certa naturalidade.Porque, sen coecemento previo, onde est a liberdade para falarunha ou outra lingua?8