Ollos de aula. nº 6

  • Published on
    24-May-2015

  • View
    14.697

  • Download
    5

DESCRIPTION

N 6 de "Ollos de Aula" a "revista para as familias do alumnado". Edita: CGENDL. Abril 2013.

Transcript

  • 1. OllOs deaula Revista para as familias do alumnado ANO I - N 6 - Abril 2013 Abril, mes dos libros Que fago co meu fillo/a adolescente? A lectura: un tesouro ao noso alcance

2. Recorda que ao longo do mes de abril se vai desenvolver o Buscas msica para oproceso de matrcula para o teu fillo/a? Imaxnaste curso 2013-2014 (solicitude toda a msica infantilde admisin, presentacin de en galego nunha soa documentacin). Infrmate en http://ir.gl/8f7df7 pxina web? Pois agora tela enhttp://ir.gl/7e2b32 Xa podes xogar ao Apalabrados en galego. Nos tres primeiros das disputronse mis de 5 000 partidas e cruzronse 90 000 palabras!Abril o mes doslibros. Aproveita paracompartir unha lecturaPodes ver unhaco teu fillo/a, regalarlleinteresanteun libro ou ilo buscarreflexin sobrecon el/ela nunha dasa aprendizaxemoitas bibliotecasde linguas nestepblicas que hai porvdeo http://Galicia adiante. Achgase o Da das Letras Galegas e non sabesir.gl/795329. Fala quen foi Vidal Bolao, o Paula Kasares, homenaxeado deste ano? profesora da Tes toda a informacin noUniversidade telexornal que elaboraronPblica de sobre el no CPI dos DicesNavarra. de Rois (A Corua) http:// ir.gl/7f2abfRevista editada pola CGENDLwww.coordinadoraendl.org 2ollosdeaula@gmail.com 3. A pregunta ? Como fago co meu fillo/a adolescente?Responde: Alberto Casqueiro Iglesias[Licenciado en Psicoloxa. Tcnico en Prevencin de Drogodependencias doConcello de Cangas (Pontevedra)]Para moitos pais e nais difcil asimilar que o seu fillo/a xa non un neno/a, que apartir de agora a palabra deles xa non infalible e que a sa autoridade se cuestiona.Non existen trucos mxicos para tratar os/as adolescentes, pero boa parte das recei-tas pasan por suscitar situacins de dilogo nas que se desenvolva a sa confianza.Para iso necesario: Tomalo/a en serio, non tratalo/a como un ser inferior que conta cousas das queestamos de volta. Fai que se sinta aceptado/a e non tomes a sa maneira de sercomo un ataque persoal. Non aproveitar a ocasin para sermonalo/a. Comparte con el/ela as tasvivencias e explcalle que tes o deber de establecer lmites razoables. Escoitar de maneira positiva e con atencin o que quere explicarche, oupreguntar se non entendes algo. Falar tamn do que lle interesa a el. Educalo/a dende o amor e tentandoser un bo/a modelo.De todos os xeitos, pensa que non todo orelativo adolescencia tan negativo. Os/as adolescentes seguen tendo nos pais enas nais unha referencia imprescindible.Os/as mozos/as recoecen aos seus pais enais como educadores e como persoas dereferencia. E pese a que moitas veces asegu-ran que finalmente acaban pedindo axudaaos amigos, por razns de confianza e com-prensin, recoecen que a experiencia oua capacidade de dar consellos radica sobretodo nos seus pais e nais.Lembra que, pese a algunha palabra a des-tempo, o teu fillo/a est moi pendente doque facedes. Non esquezas que pais e naissodes un modelo que quere imitar e senta-des a base da sa educacin emocional, tanimportante para o seu desenvolvemento. 3 4. O temaA lectura: un tesouroao noso alcanceHai un acordo xeral so-Agustn Fernndez Pazbre a importancia que[Escritor especialista en literatura infantil e xuvenil]teen a lectura e a es-critura na formacin daspersoas. Quen coece oAs persoas adultas temos un papel decisivo navalor das palabras, quencreacin do gusto pola lectura. Porque o encon- capaz de expresarse tro entre os nenos e os libros non se producecon claridade e rigor,espontaneamente, fan falta mediadores que osacheguen. Os pais e as nais, e logo o profesora-ser sempre unha persoado, somos eses mediadores idneos no fomentocreativa e con criterio,da lectura.das capacidades b-A escola un lugar privilexiado para ese labor,sicas nunha sociedade onde os docentes xogan un importante papel.democrtica.Mais tamn decisiva a familia, que pode esti-mular ou retardar as aprendizaxes que se fagannas aulas. Por iso afirmo que a lectura un te-souro ao noso alcance: calquera nai ou pai podeachegarlle doadamente esa riqueza aos seusfillos.Para este labor non se precisan habilidades es-peciais. Chega con ter man algns bos librose favorecer que os nenos e nenas se acheguena eles. Este contacto debe iniciarse canto antes:tanto a travs dos libros de imaxes, onde o textonon existe ou cumpre unha funcin secundaria,como a travs da lectura en voz alta.Nunca se insistir o suficiente na importancia decontarlles contos aos nosos fillos. A necesidadede escoitar historias ten races moi profundas enon nos abandona en toda a vida. Mentres sonpequenos, imprescindible que as persoas adul-tas lles contemos ou leamos os contos en voz4 5. alta. Logo, a medida que os nenos e nenas medran,cmpre ir consolidando neles o pracer da lecturapersoal. O aconsellable compaxinar a lectura au-tnoma dos nenos coa continuidade da lectura envoz alta pola nosa parte.Na forma-cin lectora, as bibliotecas ocupanun lugar esencial. Na casa, na aula, no colexio, no concello... ese lugar destinado aos libros debe conver-terse nun espazo que os nenos enenas frecuenten e sintan como seu. decisivo o papel dos pais (levndoos ouanimndoos a ir s bibliotecas) e o do pro-fesorado (potenciando as bibliotecas de aulae de centro). Ademais dos libros que poida haber na casa para uso de toda a familia, calquera neno ou nena debede contar coa sa biblioteca persoal: un pequenoespazo no seu cuarto, onde se agrupen os librosque posa. Calquera celebracin unha boa opor-tunidade para agasallar s nosos fillos cun bo libro.Non vn mal deixarse aconsellar e buscar aqueleslibros que fan lectores, eses que engaiolan e in-vitan a seguir lendo, evitando a compra de ttulosdesaxeitados ou pouco favorecedores da lectura.A gran riqueza da literatura infantil en galego fai dela un recurso marabilloso para apromocin da lectura. Os poemase os contos, tanto os de tradicinoral como os creados polos auto- res de hoxe, son un material idneopara achegar as nenas e os nenos riqueza dalingua. Ser un bo xeito de lles transmitir o idiomae, ao tempo, favorecer neles un valioso reencontroafectivo coa lingua de noso. 5 6. Palabras do ensinoLines Salgado{PCPI} Os PCPI son osProfesional Ini- CualificacinProgramas de cial. Con eles trtase de ofre-cer unha va alternativa para os rapaces erapazas que presentan un elevado risco deabandono escolar, dicir, que deixarana escola sen acadar a titulacin bsica (ograduado en Secundaria) ou que teennecesidades educativas especiais.Os PCPI son a evolucin dos antigos Pro-gramas de Garanta Social. Duran dousanos e aceptan alumnado desde os 15anos. Os grupos son, como mximo,de 12 alumnos. Combinan mdu-los obrigatorios de formacin xeral,capacitacin profesional e forma-cin en centros de traballo conmdulos voluntarios para poderacadar o ttulo de Graduado enESO (estes ltimos si son obri-gatorios para os menores de 16anos). Ademais, existen diferentesmodalidades, dependendo de ondecursemos os mdulos: s nun centroescolar, en dous ou acudindo a asociacinsou empresas. As familias profesionais sque se ten acceso son moi variadas: hos-talera, actividades agrarias, mecnica,electrnica, edificacin, costura ou pesca,entre outras.En definitiva, os PCPI son unha das ma-neiras que o noso sistema educativo prevpara reenganchar a aqueles que, poloque sexa, deciden parar no camio da saformacin. Debe haber sempre unha se-gunda oportunidade.6 7. CADENCIASGracia Santorum Para aprenderA editorial Ouvirmos ofrcenos unha nova colec-cin chamada Cocia infantil e familiar para favo-recer o achegamento dos mis novos arte culinaria.O proxecto consta de dez ttulos e cada volume in-cle vinte receitas elaboradas polos cocieiros Mi-guel A. Caruncho, David Cidre, Santiago Mart-nez e Xenxo Pereiro. Precisamente, o sexto volume,Peixes,vn de recibir o Premio Xosefa Vilarelle aoMellor Libro Educativo do 2012: receitas fciles ecreativas para aprender a preparar o peixe dun xeitosinxelo e sorprendente. Para amar a editorial Baa a causante de termos nas mans este fermoso libro profusamente ilustrado sobre unha das r- bores autctonas que mellor definen o noso pas: O car- ballo, do autor e ilustrador Carlos Silvar. a propia r- bore quen nos fala de si mesma, do seu ecosistema, dos seus amigos e inimigos, mesmo as festas que se fan ao seu arredor. A destacar o logrado traballo de ilustracin e edicin, que mereceu estar de Finalista para os Premios da Edi- cin 2012 como mellor libro de non ficcin.Para percorrerCambados, na provincia de Pontevedra, unhadas vilas mis fermosas da nosa terra pola sa bele-za paisaxstica e a riqueza da sa cultura. Agora te-mos a oportunidade de percorrela da man do artistaEduardo Baamonde e da editorial Kalandraka: unfermoso caderno-libro de acuarelas que incle unmapa-itinerario con pxinas en branco para anotaras nosas impresins persoais: paisaxe, arquitectura,mar, luz, pedra... Encadramentos emblemticos e riqueza patrimonialnunha excursin que gozaremos dende ngulos inditos. 7 8. Da linguaFalar de aprendizaxe...Falar de aprendizaxe de linguas e de competencia lingstica na nosaterra volveuse complicado, e mis tendo en conta que moitas das pa-labras que se deben usar nesa conversa deixaron de ter un enfoquepedagxico e pasrono a ter poltico. Quizais os dous mellores exem-plos sexan os termos liberdade e imposicin, que tanto se usaron nosltimos anos en Galicia.Segundo o dicionario, o termo impoer quere dicir obrigar a acep-tar ou padecer [algo], mentres que liberdade o dereito e posibi-lidade de poder actuar unha persoa segundo os propios criterios ede decidir por ela mesma aquilo que lle atinxe, sen estar sometida simposicins doutros. Confrontar os dous termos a nivel de ensinonon ten moito sentido, xa que cando a administracin educativa or-ganiza o currculo buscando a promocin da nosa lingua, non estbuscando impoela, senn que o alumnado a aprenda, ou sexa,que adquira o coecemento de [algo], e chegue a saber por mediodo estudo, a prctica, a observacin, a experienciae sexa com-petente ou, o que o mesmo, desenvolva capacidade e habilidadepara facer ben unha cousa.Por iso o Tribunal de Xustiza de Galicia, na sa sentenza sobre oDecreto para o plurilingismo, lle di Xunta que non pode abdicardas sas funcins ata o punto de permitir, en aras da liberdade,que os pais escollan se queren ou non que os seus fillos e fillasaprendan galego na escola. E non con nimo de impoer, sennde que se cumpra Lei de Normalizacin Lingstica, que se creouprecisamente porque a nosa lingua propia precisa de axuda e promo-cin parapoder manter vivo unpatrimonio que smbolo do noso pasado e donoso futuro.8