PENGENALAN KEPIMPINAN

  • View
    12.811

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konsep kepimpinan, teori-teori dalam kepimpinan, wawasan pendidikan negara..

Transcript

  • 1. Pengenalan Kepimpinan dalamPendidikanKonsep KepimpinanTeori Teori KepimpinanWawasan Pendidikan Negara

2. Definisi PemimpinDitafsirkan sebagai seseorang yang diiktiraf oleh satuatau lebih daripada satu orang, di mana pemimpintersebut mempunyai pengaruh, berwibawa danmempunyai kuasa. Berlaku samaada dalam jangkapanjang atau pendek dalam situasi tertentu (Al.Ramaiah, 1999). MemimpinMerupakan satu tindakan atau satu siri aktiviti yangdilakukan oleh seseorang individu, dan individu itumemainkan peranan kepimpinan, menggunakanpengaruhnya terhadap orang lain iaitu pengikutnya kearah pencapaian matlamat. 3. kepimpinan.- Pengaruh interpersonal, di mana individu tersebutdilatih dan dilaksanakan secara langsungmenerusi proses komunikasi untuk mencapaisesuatu kejayaan yang diingini.- Kepimpinan merupakan suatu proses yangkompleks di mana seseorang itu mampumempengaruhi orang lain bagi mencapai misi,tugasan atau objektif bagi sesebuah organisasi. 4. Pemimpin ElemenAsasPengikutKomunikasi Proses Kepimpinan Situasi 5. Pengikut Proses kepimpinan tidak boleh berlaku dengan satu orang sahaja kerana proses ini memerlukan sekurang-kurangnya dua orang, seorang yang memimpin dan seorang lagi mengikut. Sekiranya tidak ada pengikut maka tidak ada pemimpin. Maka di sini kesetiaan seseorang pengikut terhadap pemimpin adalah penting. 6. Pemimpin Seseorang pemimpin terlebih dahulu perlu memahami dengan jelas bagaimana pemimpin perlu membimbing orang lain. 7. Komunikasi Komunikasi dua hala antara pemimpin dan pengikut adalah penting. Pemimpin sentiasa mencari peluang untuk menginovasi, membangun dan memajukan diri. Walau bagaimanapun, pemimpin bukanlah membentuk sesuatu dengan sendirinya. Malah ia memerlukan sokongan dan penglibatan serta kerjasama semua pihak. 8. Situasi Situasi merupakan persekitaran tempat berfungsinya sesebuah organisasi sentiasa berubah kerana perubahan teknologi, undang- undang, kebudayaan, iklim dan banyak lagi. Oleh sebab itu, pemimpin perlu bijak memimpin organisasinya mengikut kesesuaian situasi yang sedang dilaluinya. 9. Perlantikanberdasarkan keturunan ataukedudukan. Perlantikan Perlantikan keranaberdasarkanmempunyai kebolehankelebihan dalamtertentu aspek tertentu. Perlantikan pemimpin 10. Perlantikan berdasarkan kebolehantertentu Kebolehan tertentu adalah seperti gayakomunikasi, bijak menyelesaikan masalah dansebagainya. Golongan ini di kelaskan sebagai pemimpin yangformal. 11. Perlantikan berdasarkan keturunanatau kedudukan. Perlantikan ini biasanya adalah keranamempunyai pertalian atau hubungan peribadidengan pihak tertentu. Pemimpin seperti ini tidak akan berkekalan dantiada sokongan daripada pengikut sekiranya tidakmempunyai cukup pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. 12. Perlantikan kerana mempunyaikelebihan dalam aspek tertentu Kelebihan dalam aspek tertentu ialah sepertipengalaman, kepakaran, kecekapan dansebagainya. Pemimpin ini mempunyai ciri-ciri personaliti yangmengagumkan dan membolehkan beliau diterimaoleh rakan sejawat yang lain. 13. TEORI TEORI KEPIMPINAN 14. TEORI-TEORI KEPIMPINAN Teori Teori Sifat Teori GayaKontegensi-Kepimpinan KepimpinanSituasi Teori Teori TeoriKepimpinan Kepimpinan KepimpinanTradisionalTransformasi Karismatik Teori X dan Teori Y 15. Teori Sifat Kepimpinan Teori sifat kepimpinan ini adalah kepimpinan yangberpusatkan pada pemimpin itu sendiri. Teori ini bermula pada zaman Yunani Kuno danRomami yang beranggapan bahawa pemimpinadalah dilahirkan bukan dicipta. Mereka menamakan teori ini sebagai TheGreatma Theory. 16. Teori Sifat Kepimpinan Teori ini bahagikan pemimpin kepada dua perspektif iaitu : Perbezaan pemimpin dan pengikut Perbezaan pemimpin berkesan dan yang tidak berkesan. 17. Sifat-sifat KepimpinanPengetahuanKeyakinan diri Determinasi IntegritiKemahiransosial 18. Sifat-sifat asas pemimpinSifat KemahiranSenang menyesuaikan diri dengan keadaan Pintar dan pandaiBerwaspada dengan persekitaran sosial Kemahiran konsepBercita-cita tinggi dan berorentasikanKreatifpencapaianBekerjasama Berdiplomasi dan bijaksanaTegas Kebolehan berkomunikasiDominan/ berkuasa (berkeinginan untuk Pengetahuan tentang tugas danmempengaruhi orang lain)tanggungjawabCergasBerorentasi (kebolehan mentadbir)Keyakinan diriSabar terhadap tekananBertanggungjawab. 19. Teori Sifat Kepimpinan Sifat yang ada pada diri pemimpin itu sahaja iaboleh juga dipengaruhi oleh faktor motivasi,keupayaan interpersonal yang lain, teknologi,sifat ahli kumpulan dan permintaan sekeliling. Kejayaan tampuk kepimpinan seseorangpemimpin juga boleh disebabkan pengaruhpolitik, sosiologi atau ekonomi seperti umur, kelassosial dan rasuah. 20. Teori Gaya Kepimpinan Satu teori baru yang menyelidik corak dan ragam dalam kelakuan pemimpin selepas kegagalan dalam mengenal pasti sifat yang berkesan pada seorang pemimpin. 21. Teori Gaya Kepimpinan seorang yang dogmatik dan positif, memerlukan pekerjanya untuk menurut perintah yangAutokratik diarahkannya dan memimpin mengikut kebolehnya untuk menarik balik ganjaran kerja serta hukuman. menggalakkan penglibatan dan penyertaan dariDemokratik pekerjanya tentang tindakan dan pembuatan keputusan. Laissez- melibatkan sedikit penggunaan kuasanya dan memberikan pekerjanya kebebasan untuk faire mengendalikan kerja mereka. 22. Teori Gaya Kepimpinan memulakan stukturKajian Ohio pertimbangan State orentasi pekerjaKajian Universiti orentasi pengeluaranMichigan mengambil berat terhadap orang Grid mengambil berat terhadap pengeluaranPengurusan kepimpinan berorentasikan perubahanKajian Scandinavian 23. TeoriKontegensi-Situasi Teori HersyTeori Fred E. danFiedlerBlanchard (1951)(1969) 24. Teori Fred E. Fiedler Teori ini telah diperkenalkan oleh Fred Fiedlerpada tahun 1951 yang menyatakan bahawakeberkesanan kepimpinan sesuatu organisasi itubergantung kepada suasana atau situasi yangsedang berlaku. Suasana yang berlainan melahirkan pelbagairagam prestasi. 25. Kuasa yang terdapat pada pemimpin yang Kuasa jelas memudahkan mereka untuk kedudukan mengawal dan mempengaruhi pengikutnya. Seseorang yang jelas dengan tugasan yang diberikan membolehkan mereka menjalankan tugasStruktur tugas dan tanggungjawab yang diberikan secara efektif. Kualiti prestasi pekerja dapat dikawal dengan lebih mudah jika mereka sedar dengan tanggungjawab yang diberikan.Hubungan Kedudukan kuasa dan struktur tugas yang jelaspemimpinadalah penting dalam mengawal organisasi.dengan anggotaDimensi ini membawa kepada kepercayaan dankesediaan anggota kumpulan sebagai pengikutkepada seorang pemimpin. 26. Teori Hersy dan Blanchard(1969) Situasi berbeza memerlukan gaya kepimpinanyang berlainan dan berbeza. Pemimpin perlu efektif dan bijakmengadaptasikan kemahiran kepimpinnyamengikut kesesuaian suasana dan perbezaansetiap individu. Terdapat juga pemimpin yang berurusan denganpengikut yang sama dalam situasi berbeza tetapigaya kepimpianan situasi berbeza. 27. Model Kepimpinan Situasi II 28. Take one! 29. Take two!! 30. Kepimpinan Kepimpinan Autokratik DemokratikTeoriKepimpinanTradisionalKepimpinan Kepimpinan Kerja Manusia 31. Kepimpinan Autokratik Kepimpinan autokratik ini juga dikenali sebagai kepimpinan kuku besi yang mana gaya kepimpinan yang mementingkan status dan kedudukan. Pemimpin seperti ini akan membolot semua kuasa yang diberikan kepada kumpulannya 32. Kepimpinan Demokratik Demokratik kuku besi : mereka yang mengambilkira pendapat orang bawahan apabila membuat keputusan tetapi mereka akan perhatikan kerja orang bawahan mereka dengan teliti serta terperinci. Demokratik bebas : pemimpin yang membenarkan orang bawahnnya memberi pandangan dan kritikan sebelum membuat keputusan. 33. Kepimpinan Kerja Pemimpin dalam kepimpinan kerja mementingkan kerjadan kepimpinan yang dipimpinnya. Mereka banyak melakukan aktiviti merancang danmelaksanakan kerja, mendorong orang bawahan supayamematuhi segala peraturan, membuat sasaran kerja yangperlu dicapai, menerangkan dengan jelas pembahagiantugas dan tanggungjawab antara ketua. Pemimpin dalam kumpulan ini tidak mementingkanhubungan dengan kumpulan yang mereka pimpin danhanya mementingkan peningkatan kecekapan danprestasi. 34. Kepimpinan Manusia Mereka memfokuskan kepada aktiviti membinahubungan kemanusiaan antara dirinya denganorang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Biasanya pengikut akan menyukai merekakerana pemimpin ini mengutamakan kebajikandan memberikan banyak penerangan. 35. Teori Kepimpinan Transformasi Bryman (1992) menyatakan kepimpinan trasformasimerupakan proses berlakunya perubahan dantransformasi dalam setiap individu yang melibatkannilai, etika, piawaian dan matlamat jangka panjangbagi setiap individu. Pemimpin pada transformasi ini melibatkan motif parapengikut, memberi kepuasan kepada kehendak setiapindividu dan melayan setiap individu sebagai individuyang sama. 36. Ciri-ciri pemimpin transformasi Membantu organisasi supaya dapatmelaksanakan perubahan positif. Mempunyai visi dan misi. Diyakini, dihormati, ditaati dan disanjungi parapengikut. Berupaya mengemukkan wawasan-wawasanbaru dan menggerakkan seluruh tenaga kerjabagi menerima wawasan-wawasan baru untukbersatu dan bekerjasama. Melakukan tugas dan tanggungjawabtransformasi orang dan organisasi yang dipimpin. Memberikan visi dan misi serta perjuangan yang 37. Teori Kepimpinan Karismatik Kepimpinan berasakan kepada sifat peribadimanusia yang menarik yang ada padaseseorang. Max Weber menyatakan karisma adalah bentukpengaruh yang bukan berbentuk kuasa tradisiatau formal tetapi lebih kepada persepsi pengikutbahawa pemimpin dianugerahkan sifat-sifat luarbiasa. Pemimpin yang mempunyai karisma bolehmenarik pengikutnya untuk mencapai visi dalamkepimpinan. 38. Teori X dan Teori Y Konsep teori yang telah diperkenalkan oleh DouglasMc Gregor pada tahun 1960 Perbezaan gaya kepimpinan seseorang adalahbergantung kepada tanggapan pemimpin terhadaporang bawahnya. 39. Teori X dan Teori Y Teori X adalah pemi