Prawo oswiatowe

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    1.858

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modu kursu "ABC nauczyciela" (matematyki).

Transcript

<ul><li> 1. Prawo owiatowe <ul><li>CELE SPOTKANIA: </li></ul></li></ul><ul><li>Omwienie prawa owiatowego w oparciu o konstytucj RP. </li></ul><ul><li>Poznanie zagadnie opisanych w Ustawie o systemie owiaty. </li></ul><ul><li>Poznanie wybranych fragmentw Karty Nauczyciela. </li></ul><ul><li>Zapoznanie uczestnikw z podstawowymi aktami prawnymi</li></ul><ul><li>w owiacie. </li></ul><p>Magorzata Iwanowska,Beata Wsowska-Narojczyk 2. PRZEBIEG SPOTKANIA </p> <ul><li>Omwienie artykuw konstytucji odnoszcych si do systemu owiaty. </li></ul><ul><li>Omwienie ustawy o systemie owiaty. </li></ul><ul><li>Omwienie Karty Nauczyciela. </li></ul><ul><li>wiczenie w oparciu o KN: </li></ul><ul><li><ul><li>Obowizki nauczyciela; </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Wymagania kwalifikacyjne; </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Uprawnienia socjalne i urlopy. </li></ul></li></ul><ul><li>Przedstawianie najwaniejszych ustaw</li></ul><ul><li>i rozporzdze. </li></ul><p>Magorzata Iwanowska,Beata Wsowska-Narojczyk 3. KONSTYTUCJARP </p> <ul><li>z dnia 2 kwietnia 1997 r. </li></ul><ul><li>PREAMBUA </li></ul><ul><li>W trosce o byt i przyszo naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku moliwo suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Nard Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarwno wierzcy w Boga bdcego rdem prawdy, sprawiedliwoci, dobra i pikna, jak i nie podzielajcy tej wiary, a te uniwersalne wartoci wywodzcy z innych rde, rwni w prawach i w powinnociach wobec dobra wsplnego - Polski, </li></ul><p> 4. </p> <ul><li>wdziczni naszym przodkom za ich prac, za walk o niepodlego okupion ogromnymi ofiarami, za kultur zakorzenion w chrzecijaskim dziedzictwie Narodu i oglnoludzkich wartociach,nawizujc do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,zobowizani, by przekaza przyszym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysicletniego dorobku,zczeni wizami wsplnoty z naszymi rodakami rozsianymi po wiecie, rwni w prawach i w powinnociach wobec dobra wsplnego - Polski, wiadomi potrzeby wsppracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, </li></ul><p> 5. </p> <ul><li>pomni gorzkich dowiadcze z czasw, gdy podstawowe wolnoci i prawa czowieka byy w naszej Ojczynie amane, pragnc na zawsze zagwarantowa prawa obywatelskie, a dziaaniu instytucji publicznych zapewni rzetelno i sprawno,w poczuciu odpowiedzialnoci przed Bogiem lub przed wasnym</li></ul><ul><li>sumieniem, ustanawiamy Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla pastwa </li></ul><p> 6. </p> <ul><li>o parte na poszanowaniu wolnoci i sprawiedliwoci, wspdziaaniu wadz, dialogu spoecznym oraz na zasadzie pomocniczoci umacniajcej uprawnienia obywateli i ich wsplnot wszystkich, ktrzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej t Konstytucj bd stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbajc o zachowanie przyrodzonej godnoci czowieka, jego prawa do wolnoci i obowizku solidarnoci z innymi,a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszon podstaw Rzeczypospolitej Polskiej. </li></ul><p> 7. </p> <ul><li>Art. 48. </li></ul><ul><li>Rodzice maj prawo do wychowania dzieci zgodnie z wasnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzgldnia stopie dojrzaoci dziecka, a take wolno jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. </li></ul><ul><li>Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich moe nastpi tylko w przypadkach okrelonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sdu. </li></ul><p> 8. </p> <ul><li>Art. 53. </li></ul><ul><li>Kademu zapewnia si wolno sumienia i religii.</li></ul><ul><li>Wolno religii obejmuje wolno wyznawania lub przyjmowania religii wedug wasnego wyboru oraz uzewntrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitw, uczestniczenie w obrzdach, praktykowanie i nauczanie. Wolno religii obejmuje take posiadanie wity i innych miejsc kultu w zalenoci od potrzeb ludzi wierzcych oraz prawo osb do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie si znajduj.</li></ul><ul><li>Rodzice maj prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.</li></ul><p> 9. </p> <ul><li>Religia kocioa lub innego zwizku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej moe by przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie moe by naruszona wolno sumienia i religii innych osb.</li></ul><ul><li>Wolno uzewntrzniania religii moe by ograniczona jedynie</li></ul><ul><li>w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczestwa pastwa, porzdku publicznego, zdrowia, moralnoci lub wolnoci i praw innych osb.</li></ul><ul><li>Nikt nie moe by zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.</li></ul><ul><li>Nikt nie moe by obowizany przez organy wadzy publicznej do ujawnienia swojego wiatopogldu, przekona religijnych lub wyznania.</li></ul><p> 10. </p> <ul><li>Art. 70. </li></ul><ul><li>Kady ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku ycia jest obowizkowa. Sposb wykonywania obowizku szkolnego okrela ustawa.</li></ul><ul><li>Nauka w szkoach publicznych jest bezpatna. Ustawa moe dopuci wiadczenie niektrych usug edukacyjnych przez publiczne szkoy wysze za odpatnoci. </li></ul><p> 11. </p> <ul><li>Rodzice maj wolno wyboru dla swoich dzieci szk innych ni publiczne. Obywatele i instytucje maj prawo zakadania szk podstawowych, ponadpodstawowych i wyszych oraz zakadw wychowawczych. Warunki zakadania i dziaalnoci szk niepublicznych oraz udziau wadz publicznych w ich finansowaniu, a take zasady nadzoru pedagogicznego nad szkoami i zakadami wychowawczymi, okrela ustawa. </li></ul><ul><li>Wadze publiczne zapewniaj obywatelom powszechny i rwny dostp do wyksztacenia. W tym celu tworz i wspieraj systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniw i studentw. Warunki udzielania pomocy okrela ustawa. </li></ul><ul><li>Zapewnia si autonomi szk wyszych na zasadach okrelonych w ustawie.</li></ul><p> 12. Ustawa o systemie owiaty </p> <ul><li>z dnia 7 wrzenia 1991 r. </li></ul><ul><li>Owiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wsplne dobro caego spoeczestwa; kieruje si zasadami zawartymi wKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,a take wskazaniami zawartymi wPowszechnej Deklaracji Praw Czowieka, Midzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich</li></ul><ul><li>i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.</li></ul><p> 13. </p> <ul><li>Nauczanie i wychowanie - respektujc chrzecijaski system wartoci za podstaw przyjmuje uniwersalne zasady etyki.</li></ul><ul><li>Ksztacenie i wychowaniesuy rozwijaniu u modziey poczucia odpowiedzialnoci, mioci ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,przy jednoczesnym otwarciu si na wartoci kultur Europy i wiata.</li></ul><p> 14. </p> <ul><li>Szkoa winna zapewni kademu uczniowi warunki niezbdne do jegorozwoju, przygotowa go do wypeniania obowizkw rodzinnych i obywatelskichw oparciu o zasady solidarnoci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwoci</li></ul><ul><li>i wolnoci. </li></ul><p> 15. Rozdzia 1 </p> <ul><li>Przepisy oglne </li></ul><ul><li>System owiaty zapewnia w szczeglnoci: </li></ul><ul><li>realizacj prawa kadego obywatela Rzeczypospolitej </li></ul><ul><li>Polskiej do ksztacenia si oraz prawa dzieci i modziey </li></ul><ul><li>do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku</li></ul><ul><li>i osignitego rozwoju. </li></ul><p> 16. </p> <ul><li>Art. 4.Nauczycielw swoich dziaaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych ma obowizek kierowania si dobremuczniw , trosk o ich zdrowie, postaw moraln i obywatelsk z poszanowaniem godnoci osobistejucznia . </li></ul><p> 17. </p> <ul><li>Art. 9a. 1. Tworzy si Centraln Komisj Egzaminacyjn z siedzib w Warszawie.</li></ul><ul><li>2. Do zada Centralnej Komisji Egzaminacyjnej naley w szczeglnoci:</li></ul><ul><li>1) opracowywanie propozycji standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe,</li></ul><ul><li>1a) przygotowywanie pyta, zada i testw oraz ustalanie zestaww do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminw. </li></ul><p> 18. </p> <ul><li>Art. 13. 1.Szkoaiplacwkapubliczna umoliwiauczniompodtrzymywanie poczucia tosamoci narodowej, etnicznej, jzykowej i religijnej, a w szczeglnoci nauk jzyka oraz wasnej historii i kultury. </li></ul><p> 19. Rozdzia 2 </p> <ul><li>Wychowanie przedszkolne, obowizek szkolny i obowizek nauki </li></ul><ul><li>Art. 16. 1.Na wniosekrodzicwnauk w szkole podstawowej moe take rozpocz dziecko, ktre przed dniem 1 wrzenia koczy 6 (5*) lat, jeeli wykazuje psychofizyczn dojrzao do podjcia nauki szkolnej. (*od 1.09.2012) </li></ul><ul><li>2.Decyzj o wczeniejszym przyjciu dziecka do szkoy podstawowej podejmuje dyrektor szkoy po zasigniciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. </li></ul><p> 20. Rozdzia 3 </p> <ul><li>Zarzdzanie szkoami i placwkami publicznymi </li></ul><ul><li>Art.21. </li></ul><ul><li>1.Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania koordynuje i realizuje polityk owiatow pastwa i wspdziaa w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi waciwymi w sprawach funkcjonowania systemu owiaty. </li></ul><p> 21. Rozdzia 4 </p> <ul><li>Spoeczne organy w systemie owiaty </li></ul><ul><li>Art.45. </li></ul><ul><li>1.Przy ministrze waciwym do spraw owiaty i wychowania moe dziaa Krajowa Rada Owiatowa, zwana dalej "Krajow Rad", bdca spoecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach owiaty. </li></ul><ul><li>W tym rozdziale take o Radzie Rodzicw, Radzie Szkoy, </li></ul><ul><li>Samorzdzie uczniowskim. </li></ul><p> 22. Rozdzia 5 </p> <ul><li>Organizacja ksztacenia, wychowania i opieki</li></ul><ul><li>w szkoach i placwkach publicznych </li></ul><ul><li>Art.58. </li></ul><ul><li>1.Szko lub placwk publiczn zakada si na podstawie aktu zaoycielskiego, ktry okrela jej typ, nazw i siedzib. </li></ul><ul><li>Tu take co powinien zawiera statut szkoy i o orzecznictwie w zakresie ksztacenia specjalnego. </li></ul><p> 23. Rozdzia 6 </p> <ul><li>Zakady ksztacenia i placwki doskonalenia nauczycieli </li></ul><ul><li>Art.76.8. </li></ul><ul><li>Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okreli,</li></ul><ul><li>w drodze rozporzdzenia, standardy ksztacenia nauczycieli</li></ul><ul><li>w kolegiach, uwzgldniajc w szczeglnoci wymagania dotyczce realizowanych planw nauczania, przedmioty ksztacenia, wymiar i zakres praktyk pedagogicznych, treci programowe i wymagane umiejtnoci. </li></ul><ul><li>Art.77a. </li></ul><ul><li>1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mog by tworzone placwki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej "placwkami doskonalenia". </li></ul><ul><li>2.Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadz rwnie nauczyciele, ktrym powierzono zadania doradcw metodycznych. </li></ul><p> 24. Rozdzia 7 </p> <ul><li>Finansowanie szk i placwek publicznych </li></ul><ul><li>Art.79. </li></ul><ul><li>1. Przedszkola, szkoy i placwki publiczne zakadane </li></ul><ul><li>i prowadzone przez ministrw i jednostki samorzdu terytorialnego s jednostkami lub zakadami budetowymi.</li></ul><ul><li>Zasady gospodarki finansowej tych szk, przedszkoli i placwek okrelaj odrbne przepisy. </li></ul><p> 25. Rozdzia 8 </p> <ul><li>Szkoy i placwki niepubliczne </li></ul><ul><li>Art.82. </li></ul><ul><li>1.Osoby prawne i fizyczne mog zakada szkoy i placwki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostk samorzdu terytorialnego obowizan do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szk i placwek. </li></ul><p> 26. Rozdzia 8a </p> <ul><li>Pomoc materialna dla uczniw </li></ul><ul><li>Art. 90b. 1.Uczniowiprzysuguje prawo do pomocy materialnej ze rodkw przeznaczonych na ten cel w budecie pastwa lub budecie waciwej jednostki samorzdu terytorialnego.</li></ul><ul><li>2. Pomoc materialna jest udzielanauczniomw celu zmniejszenia rnic w dostpie do edukacji, umoliwienia pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcych z trudnej sytuacji materialnejucznia , a take wspierania edukacjiuczniwzdolnych. </li></ul><p> 27. Rozdzia 9 </p> <ul><li>2. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okrela, w drodze rozporzdzenia,warunki, jakie musz spenia organizatorzy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej , a take zasady jego organizowania i nadzorowania. </li></ul><p> 28. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. </p> <ul><li>Ustawie podlegaj nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: </li></ul><ul><li>1)publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach oraz zakadach ksztacenia i placwkach doskonalenia nauczycieli dziaajcych na podstawieustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.o systemie owiaty ,</li></ul><ul><li>2) zakadach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych orodkach diagnostyczno-konsultacyjnych dziaajcych na podstawieustawy z dnia 26 padziernika 1982r. o postpowaniu w sprawach nieletnich ; </li></ul><ul><li>publicznych kolegiach pracownikw sub spoecznych. </li></ul><p> 29. </p> <ul><li>Rozdzia IPostanowienia wstpne kto podlega KN. </li></ul><ul><li>Rozdzia II Obowizki nauczyciela</li></ul><ul><li>Rozdzia III Wymagania kwalifikacyjne</li></ul><ul><li>Rozdzia IIIa Awans zawodowy nauczycieli</li></ul><ul><li>Rozdzia IV Nawizanie, zmiana i rozwizanie stosunku pracy</li></ul><ul><li>Rozdzia V Warunki pracy i wynagrodzenia</li></ul><ul><li>Rozdzia VI Nagrody i odznaczenia</li></ul><ul><li>Rozdzia VII Uprawnienia socjalne i urlopy</li></ul><ul><li>Rozdzia VIIa Finansowanie doksztacania i doskonalenia zawodowego</li></ul><ul><li>nauczycieli</li></ul><p>Czego dotyczy Karta Nauczyciela? 30. Czego dotyczy Karta Nauczyciela? </p> <ul><li>Rozdzia VIII Ochrona zdrowia</li></ul><ul><li>Rozdzia IX Dzie Edukacji Narodowej</li></ul><ul><li>Rozdzia X Odpowiedzialno dyscyplinarna</li></ul><ul><li>Rozdzia XI Uprawnienia emerytalne</li></ul><ul><li>Rozdzia XIa Przepisy szczeglne</li></ul><ul><li>Rozdzia XII Przepisy przej ciowe i ko cowe</li></ul><p> 31. wiczenie grupa 1 </p> <ul><li>W oparciu o posiadane materiay prosz przedstawi w punktach obowizki nauczyciela. </li></ul><ul><li>(grupa wykonuje plakat i omawia). </li></ul><p> 32. wiczenie grupa 2 i 3 </p> <ul><li>W oparciu o posiadane materiay prosz przedstawi oglne zasady awansu nauczyciela, oraz przedstawi w postaci tabeli lub algorytmu procedury uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego i mianowanego</li></ul><ul><li>(grupa wykonuje plakat i omawia). </li></ul><p> 33. wiczenie grupa 4 </p> <ul><li>W oparciu o posiadane materiay prosz przedstawi w punktach, jakieuprawnienia socjalne i urlopy, przysuguj nauczycielowi, wymagania kwalifikacyjne potrzebne do zatrudnienia w szkole. </li></ul><ul><li>(grupa wykonuje plakat i omawia). </li></ul><p> 34. S topnie awansu zawodowegonauczycieli </p> <ul><li>1) nauczyciel staysta; </li></ul><ul><li>2) nauczyciel kontraktowy; </li></ul><ul><li>3) nauczyciel mianowany; </li></ul><ul><li>4) nauczyciel dyplomowany. </li></ul><p> 35. Awanszawodowy nauczycieli</p> <ul><li>Osoba nieposiadajca stopnia awansu zawodowego z dniem nawizania stosunku pracy w szkole uzyskujestopie nauczyciela staysty. </li></ul><ul><li>Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jestodbycie stau zakoczonego pozytywn ocen dorobku zawodowego nauczyciela oraz :</li></ul><ul><li>1) w przypadku nauczycielastaysty- uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie (dyrektor szkoy); </li></ul><ul><li>2) w przypadku nauczycielakontraktowego- zdanie egzaminu przed komisj egzaminacyjn (organ prowadzcy szko); </li></ul><ul><li>3) w przypadku nauczycielamianowanego- uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie (organ sprawujcy nadzr pedagogiczny). </li></ul><p> 36. Awanszawodowy nauczycieli</p> <ul><li>UWAGA </li></ul><ul><li>Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne przeprowadzaj odpowiednio postpowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjnena wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoy lub waciwego organu. </li></ul><ul><li>Statrwa w przypadku ubiegania si o awans na stopie:</li></ul><ul><li>1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesicy; </li></ul><ul><li>2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesicy. </li></ul><p> 37. Awanszawodowy nauczycieli</p> <ul><li>Nauczyciel rozpoczyna sta z pocztkiem roku szkolnego, nie pniej jednak ni w cigu 14 dni od dnia rozpoczcia zaj,na swj wniosek skierowany do dyrektora szkoy , z tym e nauczyciel staysta rozpoczyna sta bez zoenia wniosku.</li></ul><ul><li>W okresie stau nauczycielrealizuje wasny plan rozwoju zawodowego zatwierdzonyprzez dyrektora szkoy. </li></ul><ul><li>Po zakoczeniu staunauczyciel skada dyrektorowi szkoy sprawozdanie z realizacjitego planu.</li></ul><ul><li>Nauczycielowi staycie i nauczycielowi kontraktowemu odbywajcemu sta dyrektor szkoy przydziela spord nauczycieli mianowanych lub dyplomowanychopiekuna. </li></ul><p> 38. Wykaz najwaniejszych rozporzdze niezbdnych w pracy nauczyciela </p> <ul><li>W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach szk ; </li></ul><ul><li>W sprawie ramowych planw nauczania w szkoach publicznych. </li></ul><ul><li>W sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych ; </li></ul><p> 39. Rozporzdzenia </p> <ul><li>W sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk ; </li></ul><ul><li>W sprawie kryteriw i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela ; </li></ul><ul><li>W sprawie szczegowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezb dnych do spra...</li></ul>