Presentation - Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    1.345

  • Download
    1

DESCRIPTION

ti ton b ti liu bi ging "K Nng Giao Tip Hiu Qu", bn click vo ng link sau: http://trainingstore.vn/bandungthu.html

Transcript

  • 1.K Nng Giao Tip Hiu QuTi Liu Dng Th Ti Liu o To Ni B Chuyn Nghip contact@trainingstore.vn www.trainingstore.vn-1-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME

2. Ni Dung 1. nh ngha giao tip 2. Nhng ro cn trong giao tip 3. Giao tip bng cc yu t km theo li ni 4. Giao tip phi ngn ng 5. Ni theo k thut STAR 6. K nng lng nghe 7. K thut t cu hi 8. Phn hi 9. K nng xy dng mi quan h 10. Giao tip phi bo lc www.trainingstore.vn-2-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 3. Phn 1 nh Ngha Giao TipGiao tip l g? Chng ta giao tip nh th no? Cc yu t nh hng n giao tip Giao tip mt chiu v giao tip hai chiu www.trainingstore.vn-3-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 4. Giao Tip L G? Giao tip: L s truyn t hoc trao i nhng suy ngh, kin hay thng tin bng li ni, ch vit hoc du hiu. Random House Dictionary Giao tip hiu qu c xc nh bi: Nng lc gii quyt vn Nng sut lm vic Mc cng thng Mi quan h vi ngi khc Kh nng t c mc tiu v c m Mc hi lng vi cuc sngwww.trainingstore.vn-4-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 5. Chng Ta Giao Tip Nh Th No? (1) Thng ipNhiuPhn hi Ngi truyn thng tinwww.trainingstore.vn-5-Ngi nhn thng tinTRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 6. Chng Ta Giao Tip Nh Th No? (2) Chng ta giao tip ch yutheo ba cch sau: Ni Li ni Yu t km theo li ni Phi ngn ng Vit www.trainingstore.vn-6-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 7. Phn 2 Nhng Ro Cn Trong Giao Tip Nhng ro cn thng thng Ro cn t ngi truyn thng ip Ro cn t ngi nhn thng ip www.trainingstore.vn-7-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 8. Nhng Ro Cn Thng Thng (1) Nhn vin thng ni rng: Ti khng th gii thch vn cho ngi khc hiu. Ti khng th trnh by tng ca mnh cho sp hiu. Ti khng thi gian v cng c trnh by gii php mt cch hiu qu. Ti b cng thng, ti khng th lng nghe ngi khc. Ngi m ti ang c gng tr chuyn li chng mun nghe ti ni.www.trainingstore.vn-8-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 9. Nhng Ro Cn Thng Thng (2) Ro cn ngn ng: Khng cng ngn ng Khng phi l ngn ng m ca ngi tham gia giao tip Cng ngn ng nhng khc vng min Ro cn vn ha: Khc bit v vn ha Khc bit v tng lp Khc bit v li sng Khc bit v thi gian v a im: Nhng ro cn ny thng xy ra khi ngi tham gia giao tip cc vng a l khc nhau dn ti thi gian khc nhau. www.trainingstore.vn-9-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 10. Phn 3 Giao Tip Bng Cc Yu T Km Theo Li Ni Ti khng h ni bn ngc Ti khng h ni bn ngc!Ti khng h ni bn ngc! Sc mnh ca m S tht v thanh iu Sc mnh ca tc ni www.trainingstore.vn- 10 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 11. Sc Mnh Ca m Ngi nghe s phn hi da trn m ging ni ca bn. m cao mang ngha lo u hoc au kh. m thp th hin s nghim tc v quyt on. S a dng ca m trong ging ni l iu rt quan trng thu ht s quan tm ca ngi khc. www.trainingstore.vn- 11 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 12. Phn 4 Giao Tip Phi Ngn Ng S dng ngn ng c th hiu qu Truyn ti thng ip bng ngn ng c th Ngn ng c th www.trainingstore.vn- 12 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 13. S Dng Ngn Ng C Th Hiu Qu Sc mnh ca ngn ng c th trong giao tip Ngn ng, 7% , 0 Ngn ng c th, 54%Ging ni, 39%Ngun: www.voiceworks.co.za/www.trainingstore.vn- 13 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 14. Phn 5 Ni theo k thut STAR Gip bn truyn t thng ip r rng, hon chnh, chnh xc v sc tch!www.trainingstore.vn- 14 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 15. STAR Situation Task Action Result Situation (Tnh hung)Task (Cng vic)Action K li tnh hung. u (Where)? Ai (Who)? Khi no (When)? Gii thch cng vic. Ci g (What)? Ti sao (Why)? Miu t phng php gii quyt vn . Nh th no (How)?(Hnh ng)Result (Kt qu) a ra kt qu cui cng. p dng nguyn tc 5W v 1H (Who? What? When? Where? Why? How?).www.trainingstore.vn- 15 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 16. Phn 6 K Nng Lng NgheSc mnh ca s lng nghe V d nhng li phn nn v cp trn Cc kiu lng nghe Nhng ro cn i vi vic lng www.trainingstore.vnnghe hiu qu Lng nghe ch ng Li khuyn gip lng nghe ch ng Lng nghe ch ng v kim sot s tng tc - 16 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 17. Sc Mnh Ca S Lng Nghe Giao Tip Vit, 9% Nghe, 45%c, 16%Ni, 30%Ngun: Dr. Lyman K. Steil in You are the Message BookMc giao tip ca bn nh th no? www.trainingstore.vn- 17 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 18. Phn 7 K Thut t Cu Hi Ngh thut t cu hi l mt trong nhng cng c c tnh gi tr v tnh phn bin nht trong k nng giao tip ca mt nh qun l.t ng cu hi vo ng thi im h tr nhn vin mt cch tt nht l mt phn thit yu v quan trng ca qun tr tng tc.Cu hi m Cu hi ng www.trainingstore.vnCu hi khai thc K thut t cu hi dng phu - 18 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 19. Cu Hi MAiCi gNh th no uTi saowww.trainingstore.vnKhi no- 19 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 20. Cu Hi ngwww.trainingstore.vn- 20 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 21. Phn 8 Phn HiPhn hi hiu qu Cc phng thc phn hi Phn hi: a im v thi gian Phng thc phn hi sandwich www.trainingstore.vn- 21 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 22. Phn Hi Hiu Qu Cc loi phn hi Phn hi ni hoc vit Phn hi thng qua s kin, thc t Phn hi bng cm xc S dng phn hi hiu qu Thng nht cc nh ngha, gi thuyt Khng gi nh t cu hi S dng ngn ng ph hp Duy tr phn hi Tr hon s phn hi Phn hi trn hnh vi, ch khng phi con ngi!www.trainingstore.vn- 22 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 23. Phn 9 K Nng To Mi Quan HTo n tng u tin Gii thiu bn thn hiu qu p dng nguyn tc 3C K thut bt tay Trao i danh thip www.trainingstore.vnLp danh sch mi quan h Bn bc bt u cuc tr chuyn hiu qu Gim thiu s lo lng- 23 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 24. Phn 10 Giao Tip Phi Bo LcMarshall RosenbergQu trnh giao tip phi bo lc Bn bc gip bc l s tc gin Chuyn i t ti buc phi sang ti la chn www.trainingstore.vn- 24 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 25. Cm n!Tm Tt Cu Hi v Tr Liwww.trainingstore.vn- 25 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME