Prezentacia skoly

  • Published on
    17-Aug-2015

  • View
    203

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Obchodn akadmia Hlohovec Dobr voba pre ivot! </li><li> 2. Uebn pln Stupe vzdelania: pln stredn odborn vzdelanie Dka tdia: 4 roky Forma tdia: denn O kole v krtkosti Obchodn akadmia v Hlohovci vznikla v roku 1992 kola kladie draz na prepojenie vzdelvania s praxou, ovldanie cudzch jazykov, digitlnu gramotnos, podnikatesk zrunosti a poiadavky zamestnvateov kola v roku 2010 zskala prv miesto v sai kola roka </li><li> 3. Pohad zvonku BUDOVA OBCHODNEJ AKADMIE V HLOHOVCI </li><li> 4. Nhad dovntra BUSINESS STREET VSTUPN HALA KOLSK KNINICA </li><li> 5. Vyuovacie predmety Veobecnovzdelvacie predmety I. ronk II. ronk III. ronk IV. ronk Slovensk jazyk a literatra 3 3 3 3 Prv cudz jazyk 3 3 3 4 Druh cudz jazyk 3 3 3 2 Etick vchova/Nboensk vchova 1 1 Dejepis 1 1 Obianska nuka 1 1 1 Geografia 2 Biolgia 1 Matematika 3 2 2 2 Informatika 1 1 Telesn a portov vchova 2 2 2 2 </li><li> 6. Vyuovacie predmety Odborn predmety I. ronk II. ronk III. ronk IV. ronk Ekonomika 3 4 3 3 Administratva a korepondencia 1 1 Hospodrska geografia 2 tovnctvo 3 3 2 Makroekonmia 2 Prvo 2 Hospodrske vpoty a tatistika 1 2 Socilna komunikcia 2 Praktick vzdelvanie 2 tdne Cvienia z administratvy a korepondencie 3 2 1 1 Cvienia z tovnctva 1 2 2 </li><li> 7. Vyuovacie predmety Voliten predmety I. ronk II. ronk III. ronk IV. ronk Cudz jazyk v praxi 2 2 Marketing 2 2 Taliansky jazyk 2 2 Rusk jazyk 2 2 </li><li> 8. elov kurzy Kurz pohybovch aktivt v prrode Kurz na ochranu ivota a zdravia elov cvienia LVVK </li><li> 9. Medzinrodn projekty Projekt Comenius as piatich eurpskych krajn vrtane Slovenska. Naimi partnermi s tudenti z Belgicka, Vekej Britnie, Cypru a Poska. Spolon fotografia projektu Comenius 2013 - 2015 </li><li> 10. kola je zapojen aj do projektu Leonardo da Vinci minul rok tudenti absolvovali odborn prax v Londne, kam sa op vyber aj budci rok. Medzinrodn projekty panielsko MALAGA 2008 UK LONDN 2013 </li><li> 11. % A vea, vea inch aktivt... PORT volejbal, basketbal, floorbal... ADK - celoslovensk preteky v psan na PC OLYMPIDY CJ, mlad tovnk, biblick... BESEDY IMATRIKULCIE iakov prvho ronka VIANON AKADMIA DE OTVORENCH DVER CHMEOV BRIGDA </li><li> 12. J Prte a zaite to s nami! </li><li> 13. akujeme za pozornos! Kontakt: 033/7301640, 033/7421427 E-mail: oahc@zupa-tt.sk Webstrnka: oahlohovec.edupage.org </li></ol>