Sigurni internet – Prevencija nasilja nad djecom na internetu

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    3.705

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema: Sigurni internet Prevencija nasilja nad djecom na internetu Autorica: Martina Vidakovi, dipl. soc. radnik Hrabri telefon telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu Dan sigurnijeg interneta 2010

Transcript

<ul><li> 1. Sigurni internet Prevencija nasilja nad djecom na InternetuMartina Vidakovi, dipl. soc. radnik Hrabri telefon telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu</li></ul> <p> 2. Hrabri telefon telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu </p> <ul><li>Nevladina, neprofitna organizacija </li></ul> <ul><li>Utemeljena je u listopadu 1997. godine </li></ul> <ul><li>Osnovni cilj rada Udruge je prevencija i intervencija na polju zlostavljanja djece </li></ul> <p> 3. Programi / projekti / aktivnosti </p> <ul><li>Programi: </li></ul> <ul><li>Savjetodavna linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu </li></ul> <ul><li>Djeja kua Borovje </li></ul> <ul><li>Poticanje volonterstva </li></ul> <ul><li>Savjetovalite za djecu i roditelje </li></ul> <ul><li>Djeji odbor </li></ul> <ul><li>Sigurni Internet </li></ul> <ul><li>Projekti: </li></ul> <ul><li>E-savjetovanje </li></ul> <ul><li>Studentsko savjetovalite </li></ul> <ul><li>Meuvrnjaka pomo </li></ul> <ul><li>Aktivnosti: </li></ul> <ul><li>Znanstvene </li></ul> <ul><li>Edukativne </li></ul> <ul><li>Podizanje javne svijesti </li></ul> <p> 4. Rezultati istraivanja o iskustvima djece i mladih pri uporabi modernih tehnologija (Internet, mobiteli), 2008. </p> <ul><li>Uzorak od 2700 djece, dob 11-18 godina </li></ul> <ul><li>91% ispitanika koristi se Internetom, 46% se slui Internetom svaki dan </li></ul> <ul><li>97% ispitanika posjeduje mobitel </li></ul> <ul><li>49% ispitanika nisu pod nadzorom odraslih dok pretrauju Internet, 46% njih tvrdi da su roditelji povremeno prisutni </li></ul> <ul><li>54% ispitanika su se na Internetu susreli sa stranicama koje su sadravale slike nagih osoba ili osoba u seksualnom kontaktu </li></ul> <ul><li>41%ih je bilo pitanointimna pitanjao njima, njihovom tijelu, seksualnom iskustvu, masturbaciji </li></ul> <ul><li>16%djece je primiloprijeteu porukuna mobitel </li></ul> <ul><li>23%ispitanikatvrdi da jesnimila tuuizmeu uenika iz razreda na mobitel </li></ul> <ul><li>24%djecene zna tko im moe pomoiu sluaju nasilja preko Interneta ili mobitela,22%njih smatra da njihovo ponaanjene treba prijaviti </li></ul> <ul><li>14% djece se sastalo sa osobom koju su upoznali preko Interneta </li></ul> <p> 5. Sigurni Internetnamjera i cilj </p> <ul><li>Dugoroni cilj je prevencija zlostavljanja i nasilja na Internetu </li></ul> <ul><li>Kratkoroni ciljevi su: </li></ul> <ul><li>Edukacija i informiranje djece i roditelja o komunikaciji preko Interneta (blog, chat, forum) i najefikasnijim metodama zatite </li></ul> <ul><li>ukazati djeci i roditeljima na oblike nasilja koji se mogu dogoditi na Internetu </li></ul> <ul><li>Publikacija i distribucija edukativnih materijala (broure, letci) </li></ul> <ul><li>Poticanje djece da dijele informacije sa vrnjacima </li></ul> <ul><li>Promocija web stranice udruge i savjetovanja putem e-maila </li></ul> <p> 6. Programske aktivnosti </p> <ul><li>Radionice za djecu o sigurnosti na Internetu </li></ul> <ul><li>-kako odrasli komuniciraju na Internetu, koji su rizici, ime su izloeni, to se dogaa sa rtvama na Internetu i kako se zatititi, kome se obratiti ukoliko doe do nasilja</li></ul> <ul><li>Edukacija roditelja o sigurnosti na Internetu </li></ul> <ul><li>-roditelji se upoznaju sa osnovnim pojmovima, pravilima i procedurama na Internetu te se educiraju o uinkovitim metodama zatite na Internetu koja e podii njihovu svijest o pozitivnim i negativnim aspektima Interneta </li></ul> <p> 7. programske aktivnosti </p> <ul><li>Publikacija i distribucija edukativnih materijala </li></ul> <ul><li>-broura i letaka Dijete na Internetu (sadre informacije, savjete za roditelje i djecu o sigurnosti na Internetu) </li></ul> <ul><li>- web stranicawww.hrabritelefon.hr </li></ul> <ul><li>- E-mail[email_address] </li></ul> <ul><li>- Forumwww.cybermed.hr </li></ul> <ul><li>- Chat na straniciwww.hrabritelefon.hr </li></ul> <p> 8. </p> <ul><li>Sve radionice vodevolonteri, studenti psihologije, socijalnog rada i defektologije koji su proli edukaciju Edukacijskog tima o osnovnim konceptima na Internetu (chat, blog, forum), fenomenologiji djeje pornografije, ponaanjima djece i pedofila na Internetu te o nainima sigurnog koritenja Internetom </li></ul> <p> 9. Evaluacija i rezultati 2008/2009 </p> <ul><li>15 grupa djece u radionicama </li></ul> <ul><li>117 roditelja ukljuenih u aktivnosti(savjetovanje, tribine, predavanja) </li></ul> <ul><li>102 roditelja i djece koji su zatraili pomo putem e-maila, foruma i chata </li></ul> <ul><li>Preko 3000 distribuiranih broura i letaka </li></ul> <ul><li>10 supervizijskih sastanaka </li></ul> <p> 10. Kampanja Prekini lanac </p> <ul><li>Kampanja je provedena 2008. sa uredom UNICEF-a u Hrvatskoj </li></ul> <ul><li>Hrabri telefon je u sklopu kampanje pruao usluge telefonskog savjetovanja roditeljima i djeci koja su bila rtve nasilja na Internetu </li></ul> <ul><li>Broure o sigurnosti na Internetu su bile podijeljene svim zainteresiranim osobama i organizacijama</li></ul> <p> 11. Opi rezultati </p> <ul><li>Podignuta svijest djece i roditelja o dostupnima izvorima </li></ul> <ul><li>Poboljana zatita djece od zlostavljanja </li></ul> <ul><li>Modificirana ponaanja djece prilikom koritenja suvremenih medija, osobito Interneta </li></ul> <ul><li>Rastui broj sluajeva nasilja na Internetu koji su otkriveni i registrirani </li></ul> <ul><li>Rastui broj djece koja se osjeaju sigurno i zatieno </li></ul> <ul><li>Djeca i roditelji koji su informirani o mjestima na kojima mogu potraiti pomo i podrku </li></ul> <p> 12. Planovi i novosti </p> <ul><li>Izrada nove web stranice </li></ul> <ul><li>lanci u djejim asopisima </li></ul> <ul><li>Ravnala sa kontaktom Udruge </li></ul> <ul><li>Naljepnice za kompjutere u kolama i kafiima koji imaju pristup Internetu </li></ul> <p> 13. </p> <ul><li>Hvala na panji! </li></ul> <ul><li>www.hrabritelefon.hr </li></ul>