Tècniques de econeixemen geogràfic

  • Published on
    19-Dec-2014

  • View
    390

  • Download
    0

DESCRIPTION

1. L’espai geogràfic i elsprocedimentsgeogràficsIntroducció 2. L’objecte de la Geografia ésL’ESPAI GEOGRÀFICCARACTERÍSTIQUES:• És localitzable perles coordenadesgeogràfiques:…

Transcript

1. L’espai geogràfic i elsprocedimentsgeogràficsIntroducció 2. L’objecte de la Geografia ésL’ESPAI GEOGRÀFICCARACTERÍSTIQUES:• És localitzable perles coordenadesgeogràfiques: 3. - L’ espai geogràfic -CARACTERÍSTIQUES:• És localitzable• Es pot representar: 4. -L’espai geogràfic -CARACTERÍSTIQUES:• És localitzable• Es pot representar• És únic, però potorganitzar-se en conjuntshomogenis: 5. - l’ espai geogràfic -CARACTERÍSTIQUES:• És localitzable•Es pot representar• És únic, però pot organitzar-se en conjunts homogenis• Es separa d’altresespais per àrees detransició: 6. - L’espai geogràfic -CARACTERÍSTICAS:• Es localizable• Se puede representar• Es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos• Se separa de otros espacios por áreas de transición• Es forma a partir de lesrelacions entre el medi físic i lessocietats humanes: 7. - L’espai geogràfic -CARACTERÍSTIQUES:• És localitzable• Es pot representar• És únic, però pot organitzar-se en conjuntshomogenis• Es separa d’altres espais per àrees detransició• Es forma a partir de les relacions entre el medifísic i les societats humanes.• Està en constant evolució:Transformacions en la costa de Buenos Aires, 1947-1984 8. - L’espai geogràfic -CARACTERÍSTIQUES:• És localitzable• Es pot representar• És únic, però pot organitzar-se en conjunts homogenis• Es separa d’altres espais per àrees de transició.• Es forma a partir de les relacions entre el medi físic i lessocietats humanes.• Està en constant evolució• Pot ser descrit, analitzat iexplicat a diferents escales: 9. - L’espai geogràfic -• Pot ser descrit, analitzat iexplicat a diferents escales: 10. La localització de l’espai geogràfic:LA xarxaGEOGRÀFICALa localitzación: un dels principisbàsics de la Geografia.Utilitzem una xarxa de líniesimaginàries que formen uns eixosde coordenades.Aquestes línies són els paral.lels iels meridians.Sobre la xarxa geogràfica esmesuren lescoordenadesgeogràfiques: longitud i latitud . 11. - La xarxa geogràfica -Paral.lelsEquadorEls paral.les són cercles perpendiculars a l’eix terrestre quedisminueixen segons s’apropen als pols. El major és l’ Equador, quedivideix la Terra en dos hemisferis iguals. 12. - La xarxa geogràfica - LatitudSobre els paral.lels es mesura la latitud.És l’angle que forma el paral.lel sobre el que està el lloc que volem localitzaramb l’Equador (paral.lel 0º).La latitud es mesura des de 0º a 90º (1º = 60’; 1’ = 60’’), tant al nord como alsud de l’ Equador. El punt x es troba a 30º de latitud Nordα= 30º 13. - La xarxa geogràfica -MeridiansEls meridians són els semicercles que van de pol a pol.Tots són del mateix tamany.El meridià principal que serveix de referència per a localitzar la resta és el meridiàde Greenwich (meridià 0º). 14. - La xarxa geogràfica -LongitudSobre els meridians es mesura la longitud.És l’angle que forma el meridià sobre el que està el lloc que volem localitzar ambel meridià de Greenwich (0º).La longitud es mesura des de 0º a 180 º (1º = 60’; 1’ = 60’’), tant a l’ Est como al’Oest del meridià de Greenwich.El punt x es trobaa 45º de longitudEst αx α= 45º Superfície terrestre vista des del pol 15. La representacióde l’espai geogràfic:LA CARTOGRAFIAUn mapa és la representació de la superfície esfèrica de la Terra sobre un plànol.Per a la seua realització es necessita:• Un sistema de projecció: és un métode per a traslladar la xarxa geogràfica a unplànol.• Una escala: és la relació entre una distància mesurada sobre el mapa i la que hiha en la realitat.• La representació de l’espai tridimensional sobre un bidimensional es fa gràciesals sistemes topogràfics. 16. - La cartografia -CARTOGRAFIAPROBLEMESSOLUCIONSa) Traslladar un espai real gran a un espai dibuixat ESCALA menutb) Dibuixar una superfície esfèrica (Terra) en unPROJECCIÓ espai plà (mapa).cTOPOGRÀFIC 17. - La cartografia -L’ escalaEscala: cocient entre les distàncies mesurades sobre el mapa i les reals sobre elterreny.S’utilitza per a reduir de manera proporcional el tamany real d’ un espai.Sobre un mapa pot indicar-se de dues maneres:Escala numèrica (1:50000, 1:25000, etc.)Indica la relació entre la realitat i el mapa en forma de cocient; el numerador és ladistància sobre el mapa i el denominador la distància en la realitat.Escala gràfica:Indica, mitjançant segments , la distància real que correspon a cadascú d’ells. 18. - La cartografia - L’ escalaEscalanumèrica: 1:50000Si la distància entre el Pic Mirador i el Cortijo de los Encinares són 3 cm sobre elmapa, en la realitat seran 150000 cm; o, el que és el mateix, 1500 m. 19. - La cartografia -L’ escalaHI HA QUE RECORDAR QUE:• Parlem de gran escala quan el denominador és menut: 1:25, 1:100, 1:5000,1:10.000 20. Trípoli, 1943 (1:7500)• A major escala, major és el detall amb que es representa la realitat. 21. - La cartografia - L’ escalaHI HA QUE RECORDAR QUE:• Parlem d’ escala menuda quan el denominador és gran: 1:100000, 1:200000,1:1000000… 22. Santander, 1:200000Santander, 1:50000 (MTN) Santander, 1:1000000• A menor escala, menor és el detall amb que es representa la realitat. 23. - La cartografia - La projeccióL’esfera és una figura geomètrica que no es pot descomposar (transformar enplanol).Com que la Terra és esfèrica, no hi ha forma de representar-la directamente sobreun plànol.Per a representar-la en el mapa, utilitzem els os sistemes de projecció: mètodesque permeteixen traslladar la superfície esfèrica terrestre a un plànol o a altrasuperfície que puga desenvolupar-se (un cilindre o un con).¿? Cub ConEsfera 24. - La cartografia - Projecció plana o cenitalSISTEMA DE PROJECCIÓMAPA 25. - La cartografia -Projecció cilíndricaMAPASISTEMA DE PROJECCIÓ 26. - La cartografia - Projecció cònicaMAPASISTEMA DE PROJECCIÓ 27. - La cartografia - Altres sistemes de projeccióProjeció pseudo cònica de BonneProjecció equivalent d’ AitoffProjecció interrompuda de Goode Projecció sinusoidal de Sansson Flansteed 28. - La cartografia - La projecció com a deformacióde la realitat• Projeccions conformes: representen l’esfera respetant la forma, però no lasuperfície.• Projeccions equivalents: respeten la superfície de les àrees, però no les seusformes.• Projeccions equidistants: mantenen la distància real entre els diferents puntsdel mapa. 29. - La cartografia - La projecció com a deformacióde la realitatProjecció conforme: MercatorEuropa: 10.4 milions de km2Sud-Amèrica: 17’8 milions de km2Projecció equivalent: Peters 30. - La cartografia -La topografiaUn mapa te dues dimensions, amplària i profunditat, mentres que en la realitatexisteixen tres, també tennim l’altura.ALTURANivell de la marPROFUNDITAT PROFUNDITATAMPLÀRIAAMPLÀRIA MAPA: dues dimensions REALITAT: tres dimensions Prof. Isaac Buzo Sánchez 31. - La cartografia -La topografia: formes derepresentació del relleuPer a representar l’altura en els mapes es poden utilitzar diversos sistemes. Els més comuns són: Mapes d’ isoplets o corbes deMapes corocromàtics, cada interval nivell, que uneixen punts amb lesd’altura esrepresenta ambun color mateixes altures.diferent; el normal és utilitzar unadegradació des del verd en les zonesbaixes fins el marró fosc en lesmuntanyes, i el violeta o blanc per leszones cubertes de gel.Prof. Isaac Buzo Sánchez 32. - La cartografia -La topografia: corbes de nivellLes corbes de nivell uneixen punts amb la mateixa altitud. Es disposennormalment cada 20 metres. Aquelles línies que coincideixen amb exactesmúltiplos de cen són les anomenades corbes mestres. Són les que tenenindicada l’altitud a més a més dels pics més alts. Prof. Isaac Buzo Sánchez 33. - La cartografia -La topografia: perfil topogràfic A partir de les corbes de nivell es poden realitzar perfils topogèfics, que són un gràfic en l’eix vertical del qual es posen les altituds i en l’horitzontal els llocs pels quals passa la corba de nivell. Si unimMapa topogràficels punts apareix el perfil del relleu.(no es correspon amb el perfil de ladreta) Prof. Isaac Buzo Sánchez 34. - La cartografia -La topografia:càlculs de distàncies, pendents… Amb les dades que ens donen les corbes de nivell i l’escala es poden calculardistàncies, altures, pendents i superfícies en els mapes.Prof. Isaac Buzo Sánchez 35. Fonts d’ informació geogràfica• Qualsevol font pot ser:– Primària– Secundària 36. • Les principals fonts d’informació geogràficasón: Fonts cartogràfiques 37. • Les principals fonts d’informació geogràficasón: Fonts cartogràfiques Fonts gràfiques 38. • Les principals fonts d’informació geogràficasón: Fonts cartogràfiques Fonts gràfiques Fonts estadístiques 39. • Les principals fonts d’informació geogràficasón: Fonts cartogràfiques Fonts gràfiques Fonts estadístiques Fonts escrites 40. •Leas principals Fonts cartogràfiques fonts Fonts gràfiques d’informació geogràfica Fonts estadístiques són: Fonts escrites Fonts visuals i audiovisuals 41. - Fonts d’informació geogràfica - Fonts cartogràfiques Fonts gràfiques Fonts estadístiques Fonts escrites Fonts visuals i audiovisuals. Fonts informàtiques (SIG) 42. -- Fonts d’informació geogràfica -Per obtindre tota la informació possible de les fonts necessitarem seguir unaanàlisi sistemàtica del seu contingut. En granas trets, consisteix en esbrinarel següent: • Pautes generals pel seu comentari:  Tipus de font geogràfica (¿Què és?)  Dades que ofereix, fenomen representat o tema (Què ens diu?)  Espai geogràfic i cronologia (On i quan?)  Comentari:  Definició del fenomen  Distribució / tendència / idees principals i secundàries  Causes i conseqüències  Comparació  Tendències previsibles 43. Mapes temàtics Mape d’isolínies 44. Mapes temàtics Mapes d’ isolínies;Mapa demapa d’isopletes isopletas 45. Mapes temàtics Mapes d’isolínies Mapes de diagrames 46. Mapes temàtics Mapes d’isolínies Mapes de diagrames Mapes de fletxes 47. Mapes temàtics Mapes d’isolínies Mapes de diagrames Mapes de fletxesMapa Corocromàtic Mapes de coropletes 48. Mapes temàtics Mapes d’isolínies Mapes de diagrames Mapes de fletxes Mapes de coropletes Mapes anamòrfics 49. Mapes temàtics Mapes d’isolínies Mapes de diagrames Mapes de fletxes Mapes de coropletes Mapes anamòrfics (símbols)Mapa de figures Mapes de figures 50. Mapes temàtics Mapes d’isolínies; mapes d’isopletes Mapes de diagrames Mapes de fletxes Mapes de coropletes Mapes anamòrfics Mapes de figures: punts, símbols… 51. • Buzo Sánchez, I., Recursos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia (web),http://personales.ya.com/isaacbuzo/• Colmenero Vicente, P., Página personal de Pedro Colmenero,http://pedrocolmenero.googlepages.com• Muñoz Delgado, Mª C., Geografía, Anaya, 2003• http://www.slideshare.net/Txeli/procediments-geografia-social-i-econmicaSi reconoces alguno de tus materiales y no aparece convenientemente reseñado, por favorházmelo saber aquí.