Tong quan tmdt 2008

 • Published on
  24-Jun-2015

 • View
  1.171

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

T vn ng dng xy dng thng hiu trc tuyn

Transcript

 • 1. Cc TMT v CNTT B Cng Thng

2.

 • Tng quan TMT (E-commerce)
 • TMT Vit Nam 2008

3.

 • T ngquan th ng m i i nt

4. Khi nim

 • Trao i thng tin kinh doanh
 • Duy tr quan h i tc
 • Tin hnh cc giao dch thng mi
 • Thng mi + cng c in t = Thng mi in t
 • TMT khng ch l mua hng trn Internet (www)
 • Doanh nghip giao dch vi cc doanh nghip, ngi lao ng v vi cc c quan chnh ph

5.

 • Tip cn ngun thng tin phong ph
 • Gim chi ph sn xut, giao dch, tip th
 • Thit lp v cng c quan h vi i tc
 • Nng cao nng lc cnh tranh

ch li ca TMT 6. Cc hnh thc giao dch TMT

 • C2C
 • B2C
 • B2G
 • B2B
  • E-marketplace
  • B2Bi (B2B integration)

7. B2B

 • E-marketplace
 • B2Bi (B2B integration)
  • ERP, SCM, CRM (e-business)
  • EDI (Electronic Data Interchange)

8.

 • Th ng m i i nt Vi t Nam 2008

9. Nhng nt chnh

  • Hiu qu ng dng TMT r rng v c xu hng ngy cng tng
  • Thanh ton in t pht trin
  • Ph bin, tuyn truyn, o to pht trin
  • Xy dng v hon thin h thng php lut
  • Trin khai thng mi in t ti a phng

10. Hiu qu ng dng TMT r rng v c xu hng ngy cng tng

  • 37% doanh nghip c doanh thu nh cc n hng qua phng tin in t mc 15% tr ln so vi tng doanh thu (nm 2005 l 8%)
  • 63% doanh nghip tin rng doanh thu t cc n hng s dng phng tin in t s tip tc tng
  • 50% doanh nghip u t trn 5% tng chi ph hot ng cho TMT (nm 2005 l 18%)
  • C cu u t hp l hn: 56% phn cng, 21% o to (nm 2005 l 77% v 12%), phn mm 23% (khng i)
  • 38% doanh nghip c website, 10% tham gia e-marketplace, 82% c mng ni b, 97% kt ni Internet (ADSL)

11. Thanh ton in t pht trin

  • Q 291/2006/Q-TTg ngy 29/12/2006 ph duyt n khng dng tin mt giai on 2006-2010 (gim t l tin mt di 18% vo 2010, 15% vo 2020, 20 triu ti khon c nhn nm 2010, 45 triu nm 2020 )
  • 15 ngn hng lp t ATM, 4.300 my, 24.000 my POS
  • 29 ngn hng pht hnh 8,4 triu th thanh ton
  • 2 lin minh th thanh ton chim 80% th phn
  • Chuyn dn t cng ngh th t sang chip in t
  • Thanh ton trc tuyn

12. Ph bin, tuyn truyn, o to pht trin

  • Hip hi TMT Vit Nam (Vecom) www.vecom.vn
  • Sinh vin vi TMT, tng s 2008
  • TrustVn
  • o to chnh quy
  • o to ngn hn

13. Xy dng v hon thin h thng php lut

  • Lut Giao dch in t
  • Lut Cng ngh thng tin
  • Ngh nh TMT
  • Ngh nh Ch k s v dch v chng thc ch k s
  • Ngh nh Giao dch in t trong hot ng ngn hng
  • Ngh nh Giao dch in t trong hot ng ti chnh
  • Ngh nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc CNTT
  • Ngh nh v ng dng CNTT trong cc c quan nh nc
  • Ngh nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thng mi

14. Trin khai thng mi in t ti a phng

  • 32 tnh/thnh ph ph duyt k hoch pht trin TMT
  • Ph bin, tuyn truyn, o to
  • Nng cao nhn thc
  • H tr doanh nghip

15.