Tong quan ve elearning_nhom14

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    238

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Bo co ch 1Tng quan ve-Learning

2. Ni dung trnh by1. Lch s pht trin ca e-Learning.2. E-learning v mt s khi nim c bn3. Cc dng v hnh thc ca e-Learningtrong gio dc v o to.4. Kin trc h thng E-Learning.5. Tnh hnh pht trin v ng dng e-Learning trong gio dc o to.6. Vn chun (standards) trong cc he-Learning 3. 1. Lch s pht trin cae-LearningCuc cch mng v Cngngh(G 2000 n nay)CN Web c pht minh(G 1993-1999)HH v cc phn mm trnh chiu ra i(G 1984-1993)My tnh PC cha c s dng rng ri(giai on trc nm 1983) 4. Lch s hnh thnh ca E-LearningGn vi s pht trin ca CNTT v phng php gio dc o to,qu trnh pht trin ca E-Learning c th chia ra lm bn thi knh sau: Trc nm 1983: Thi k ny, my tnh cha cs dng rng ri, phng php gio dc ly gingvin lm trung tm l phng php ph bin nhttrong cc s gio dc Giai on 1984 - 1993: S ra i ca cc h iuhnh v phn mm trnh chiu cho php to ranhng bi ging c tch hp m thanh v hnh nh. Giai on 1993 - 1999: Cng ngh Web c phtminh. Giai on 2000 - n nay: Cc cng ngh tin tin,cng ngh truy cp mng v bng thng Internetrng, cc cng ngh thit k Web tr thnhcuc cch mng trong gio dc v o to.Ngy nay, thng quaWeb, ngi dy c thhng dn trc tuyn(hnh nh, m thanh,cc cng c trnh din)ti mi ngi hc. iuny to ra mt cuccch mng trong oto vi gi thnh r,cht lng cao v hiuqu. chnh l knguyn ca E-Learning. 5. 2. E-learning v mt skhi nim c bn 6. E-learning l g? e-Learning l vic s dng cng ngh thng tin vmy tnh trong hoc tp. (Horton 2006) e-Learning l tt c nhng hot ng da vo mytnh v Internet h tr dy v hoc c trnlp v t xa.(Bates 2009) 7. E-learning l g?E-Learning (vit tt ca Electronic Learning) l mt thut ngmi. Hin nay theo cc quan im v di cc hnh thc khcnhau c rt nhiu cch hiu v E-Learning. Hiu theo ngharng, E-learning l mt thut ng dng m t vic hoc tp vo to da trn cng ngh thng tin v truyn thng, c bit lcng ngh thng tin. 8. E-learning l g?Ly thu(Exciting)Nng ng(Energetic)Phong phu(Enriching)in t(Electronic)Kinh nghim thctin (Exceptionallearning experience) 9. Cng ngh E-Learning l g?- Cng vi thut ng cng ngh hoc tp, cng ngh truyn t kin thc,v cng ngh gio dc, thut ng cn c dng rng ri lin quan n vic sdng cng ngh trong hoc tp theo mt ngha rng hn nhiu so vi o to datrn my tnh hay my tnh h tr ging dy ca nhng nm 1980.- N cng rng hn thut ng hoc trc tuyn hay gio dc trc tuyn thnglin quan n vic hoc da trn cc trang web.- Trong trng hp nhng ni cng ngh di ng c s dng, thut ng M-learning tr nn ph bin hn. Tuy nhin, Elearning cng c y ngha vt rangoi cng ngh v cp n vic hoc tp thc t din ra bng cch s dngcc h thng ny. 10. So snh phng php hc tp truynthng v phng php e-Learning 11. Phng php hc tp truyn thng 12. Phng php hc tp e-LearningS ra i ca e-Learning khc phc c nhng hn ch trn. M hnh h thng e-Learning trong vic ging dy v hoc tp nh sau: 13. u im ca E-LearningE-Learning ang pht trin mnh m v c coi l phng thc o to chotng lai. C c iu l do n th hin c nhiu nhng u im quantrong.u im ca E-learning? 14. u imNhng c im ni bt ca E-Learning so vi o to truyn thng c lit k diy:M rng phm vi ging dy: T chc lphoc trong cc phng hoc hay ti cc trungtm o to b hn ch bi hai yu t: khnggian v a im. Vi elearning, s ngihoc ca mi chng trnh o to s khngb hn ch.Ging dy tp trung:Trong h thng oto trc tuyn, hoc sinh c dy hocthng qua mt chng trnh ging dym phng. C ngha l, nu hoc sinhkhng hiu v mt vn no th vnc th d dng xem li bi hoc ca mnhch bng mt cu nhp chut n gin. 15. u imTit kim thi gian v tin bc: Ngi hoc trc tuyn s tit kim c c thi gian vtin bc v trng hoc ca ho s ngay trc mn hnh my tnh. Khng gingnh trong cc kha hoc trong cc c s o to, hoc sinh ca Elearning s titkim thi gian i li v tit kim tin cho cc khon chi ph cho sch gio khoa, schhng dn, v cc hoc liu khc.T nh hng: V l kha hoc trc tuyn trong mt s dch v, ngi hoc c th tnh hng cho mnh, bng cch chon kha hoc ph hp nht i vi trnh , s thch,mc tiu ca bn thn. 16. u imTnh linh hot: Tnh linh hot ca mt kha hc trc tuyn l r rng bi vbn cht ca Internet, nn tng ca cng ngh cho vic hc trc tuyn l linhhot. T khi ng k hc n lc hon thin ngi hc c th hc theo thigian biu mnh nh ra. Khng b g b bi thi gian v khng gian lp hc dbn vn ang trong lp hc o. Tnh linh hot cn th hin t nhhng v t iu chnh nh trnh by phn trn.T iu chnh: Vi hoc trc tuyn, ngi hoc c th t iu chnh nhp iukha hoc cho mnh, ngha l ngi hoc c th hoc t t hay nhanh dothi gian mnh t sp xp hay do kh nng tip thu kin thc ca mnh. 17. u imTnh ng b: Gio trnh v ti liu ca cc kha hoc trc tuyn l c tnhng b cao v cc hu ht hoc trnh cng ti liu c son thov a vo chng trnh dy c xem xt v a ln trang trc tuyn tban u. Do vy, tnh ng b c m bo.Tng tc v hp tc: Hoc trc tuyn ngi hoc c th giao lu v tngtc vi nhiu ngi cng luc. Ho cng c th hp tc vi bn b trongnhm hoc trc tuyn tho lun v lm bi tp v nh. Ngy nay, victng tc v hp tc trn Internet l ph bin qua forum, blog, Facebookv c th tn dng Internet va lm va hoc va chi.Hiu qu: Hoc trc tuyn giup ngi hoc khng ch tit kim chi ph mcn p ng ung vi nhu cu ca mnh.D tip cn v thun tin: Dch v hoc trc tuyn da trn cng ngh lInternet, v vy vic tip cn rt d dng. Ngi hoc c th tip cn v hocbt c ni u. y cng chnh l tnh thun tin ca vic hoc trc tuyn. 18. Nhc im ca E-LearningNhc imca E-learning? 19. Nhc im 20. Nhc im 21. 2. Cc dng v hnh thcca e-Learning trong giodc v o to 22. C mt s hnh thc o to bnge-Learning:1. o to da trn cng ngh (TBT Technology-BasedTraining)2. o to da trn my tnh (CBT Computer-BasedTraining)3. o to da trn web (WBT Web-Based Training)4. o to trc tuyn (Online Learning/Training)5. o to t xa (Distance Learning) 23. 1.1.o to da trn cng nghTBT Teachnology-Based Trainingo to da trn cng ngh(TBT) l mt phng php oto da trn my tnh bo gmda trn web, mng ni b,DVD v CD o to v btk ch g. 24. 1.2. o to da trn my tnhCBT Computer-Based Training- Hiu theo ngha rng,thut ng ny ni n bt k mthnh thc o to no c s dngmy tnh.- Hiu theo ngha hp, nin cc ng dng (phn mm)o to trn cc a CD-ROMhoc ci trn my tnh c lp,khng ni mng, khng c giaotip vi th gii bn ngoi. Thutng ny c hiu ng nht vithut ng CD-ROM BasedTraining. 25. 1.3. o to da trn webWBT Web-Based Training- WBT l hnh thc oto s dng cng ngh web. Nidung hc, cc thng tin qun lkha hc, thng tin v ngi hcc lu tr trn my ch vngi hc c th d dng truynhp thng qua trnh duytWeb.- Ngi hc c th giaotip vi nhau v ni vi giovin, s dng cc chc nng traoi trc tip, din n, e-mailthm ch c th nghe c gingni v hnh nh ca ngi giaotip vi mnh. 26. - Online Learning/Training l hnh thc o to c sdng kt ni mng thc hin vic hc: ly ti liu hc, giaotip gia ngi hc vi nhau v vi gio vin- OL/T l hnh thc truyn ti ni dung bng phng tinin t qua trnh duyt Web.t- o to trc tuyn l qu trnh tng tc thng qua vics dng my tnh v cc k thut truyn thng o to v hctp. Cc m hnh o to trc truyn E-Learning:- M hnh LMS (Learning Management System)- M hnh LCMS (Learning Content ManagementSystem)1.4. o to trc tuynOL/T - Online Learning/Training 27. 1.5. o to t xaDL - Distance LearningThut ng ny ni n hnh thc o to trong ngidy v ngi hc khng cng mt ch, thm ch khngcng mt thi im. 28. 1.5. o to t xaDL - Distance Learningc. C 2 loi hnh cung cp gio dc t xa:- Hng dn ng b: i hi phi c s tham gia ngthi ca tt c hc sinh v gio vin hng dn.- Hng dn khng ng b: khng i hi s tham giang thi ca tt c hc sinh v gio vin hng dn. Hc sinhkhng cn phi c tp hp li vi nhau trong cng mt v trcng mt lc. Thay vo , sinh vin c th chn khung thigian ging dy ca mnh v tng tc vi cc ti liu hc tpv ging theo lch trnh ca h. 29. 3. Kin trc h thngE-Learning. 30. Kin trc h thngE-learning H tng truyn thng v mng: Bao gm cc thit bu cui ngi dng (hc vin), thit b ti cc c scung cp dch v, mng truyn thng,... H tng phn mm: Cc phn mm LMS, LCMS,Authoring Tools (Aurthorware, Toolbook,...) Ni dung o to (h tng thng tin): Phn quan trngca E-learning l ni dung cc kho hc, cc chngtrnh o to, cc courseware. 31. 4. Tnh hnh pht trinv ng dng e-Learningtrong gio dc o to 32. Tnh hnh pht trin v ng dnge-Learning trn Th Gii Hin nay vi s bng n ca cng ngh thng tin th E-learningngy cng pht trin rt rng ri. E-learning rt c a chung bi tnh linh hot v tindng v khng gian v thi gian. E-learning pht trin cha ng u trn cc khu vctrn th gii. Pht trin mnh nht khu vc Bc M vChu u. Cc nc pht trin ang trin khai mnh mtrong h thng gio dc v o to. 33. Tnh hnh pht trin v ng dnge-Learning trn Th Gii- Cc nc pht trin c mt thi tch cc i vi vic pht trincng ngh thng tin cng nh ngdng n trong mi lnh vc kinh t -x hi, c bit l ng dng trongh thng gio dc.- C khong 90% cc trng i hc,cao ng s dng m hnh E-learning.- Th trng rng ln v sc thu htmnh m ca E-Learning nn hnglot cc cng ty chuyn sanghng chuyn nghin cu v xydng cc gii php v E-Learningnh: Click2Learn, Global LearningSystems, Smart Force... 34. Tnh hnh pht trin v ng dnge-Learning trn Th Gii Chu , c bit l khu vcng Nam cha pht trinbng cc khu vc khc nhnghin ti ang trn xu hng phttrin tch cc. Tuy nhin i km vi n phi cs u t v c s h tng cngngh thng tin,truyn thng v ang l kh khn ca hu htnhng nc ang pht trin. 35. Tnh hnh pht trin v ng dnge-Learning ti Vit NamE-learning ang l xu hng chung ca gio dc th gii. Victrin khai elearning trong gio dc o to l mt hng i ttyu nhm a gio dc Vit Nam tip cn vi nn gio dc thgii. Vit Nam, E-learning mi ch bt u pht trin mt s nmgn y, ng thi vi vic kt ni internet bng thng rngc trin khai mnh m ti tt c cc trng hoc.E-learning c mt vai tr ch o trong vic to ra mt mitrng hoc tp o. E-learning ang dn khng nh ti thtrng Vit Nam. 36. Tnh hnh pht trin v ng dnge-Learning ti Vit NamCh trng ca B gio dc v oto trong giai on ti l tch cctrin khai cc hot ng xy dng mtx hi hoc tp, m moi cng dn(t hoc sinh ph thng, sinh vin, cctng lp ngi lao ng, ..) u c chi c hoc tp, hng ti vic: hocbt k th g (any things), bt k lcno (any time), bt k ni u (anywhere) v hoc tp sut i (life longlearning). thc hin c cc mctiu nu trn, E-Learning c mtvai tr ch o trong vic to ramt mi trng hoc tp o. 37. Tnh hnh pht trin v ng dnge-Learning ti Vit NamCc trng i hoc VitNam nghin cu v trinkhai E-Learning, mt strng bc u trin khaicc phn mm h tr o tov cho cc kt qu kh quan :i hoc Cng ngh - HQGH Ni, Vin CNTT HQG H Ni, i hocBch Khoa H Ni, HQGTP H Ch Minh,HSPTPHCM, Hoc vin Buchnh Vin thng,... 38. Mt s ng dng ca E-Learning Cng c son bi in t: gip