Układy gazociągów

 • View
  413

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Kurs: Sieci gazowe

  rdo: www.fotolia.pl

  KURS Sieci gazowe

  MODU Ukady gazocigw

  http://www.fotolia.pl/

 • 2

  Kurs: Sieci gazowe

  6 Ukady gazocigw

  6.1 Rodzaje ukadw gazocigowych w dokumentacji sieci gazowych1

  6.1.1 Wstp2

  Aktualne zasady projektowania sieci gazowych s omwione w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640). Dokument ten zastpi rozporzdzenie z 2001 r. Celem nowego rozporzdzenia jest stworzenie przejrzystych ram prawnych dla funkcjonowania przedsibiorstw energetycznych w sektorze gazu ziemnego oraz zmniejszenie uciliwoci dla wacicieli nieruchomoci, na ktrych istniej lub s planowane gazocigi. Ponadto nowe przepisy doprecyzowuj parametry techniczne zwizane z bezpieczestwem pracy gazocigw. Jednoznacznie okrelaj midzy innymi z jakich materiaw naley je budowa, jakie wymogi maj one spenia oraz w jakiej odlegoci od siebie, jak rwnie od innych obiektw budowlanych, mog by instalowane. Nowe przepisy szczegowo reguluj strefy kontrolowane dla wszystkich gazocigw, eliminujc wtpliwoci interpretacyjne, ktre powstay na gruncie starego rozporzdzenia.

  Strefa kontrolowana to obszar wyznaczony po obu stronach osi gazocigu, w ktrym przedsibiorstwo energetyczne podejmuje dziaania w celu uytkowania gazocigu oraz zapewnienia jego bezpieczestwa. Szeroko stref kontrolnych uzaleniona jest od daty wybudowania gazocigu i oceny jego stanu technicznego. Dla obiektw starszych, ze wzgldw bezpieczestwa, strefy takie zostay znacznie zwikszone.

  Przy projektowaniu, budowie, a take przebudowie sieci gazowej naley uwzgldnia warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska i ochrony zabytkw oraz infrastruktur i zabudow terenu. Sie gazow projektuje si, buduje, a take dokonuje si jej przebudowy w sposb zapewniajcy jej bezpieczne uytkowanie i utrzymanie oraz transport gazu ziemnego w ilociach wynikajcych z biecego i planowanego zapotrzebowania na gaz ziemny.

  1 Bkowski K., Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, Warszawa 2007 2 Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640)

 • 3

  Kurs: Sieci gazowe

  6.2 Ukady sieci gazowych

  6.3 Zasady sytuowania gazocigw i przyczy gazowych3

  6.3.1 Zasady sytuowania gazocigw

  Gazocigi naley lokalizowa na terenach zaliczanych do pierwszej i drugiej grupy lokalizacji. Tereny o zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu koowym, rozwinitej infrastrukturze podziemnej oraz posiadajcej ulice, drogi i tereny grnicze, zalicza si do pierwszej grupy lokalizacji. Pozostae tereny zalicza si do grupy drugiej. Operator sieci gazowej zajmujcy si transportem gazu, w uzgodnieniu z projektantem gazocigu, dokonuje ustalenia grupy lokalizacji gazocigu na podstawie istniejcego zagospodarowania terenu oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego. Teren, na ktrym bdzie budowany gazocig stalowy, zalicza si do odpowiedniej klasy lokalizacji.

  Wyrniamy trzy klasy lokalizacji:

  pierwsza klasa lokalizacji obejmuje tereny o zabudowie budynkami zamieszkania zbiorowego oraz obiektami uytecznoci publicznej, o zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu koowym, rozwinitej infrastrukturze podziemnej, takiej jak: sieci wodocigowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne oraz ulice, drogi i tereny grnicze;

  druga klasa lokalizacji tereny o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, a take zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej wraz z niezbdn dla ich funkcjonowania infrastruktur;

  trzecia klasa lokalizacji tereny niezabudowane oraz tereny, na ktrych mog si znajdowa tylko pojedyncze budynki jednorodzinne, gospodarcze i inwentarskie oraz niezbdna dla nich infrastruktura.

  Dopuszcza si lokalizowanie gazocigw w drogowych obiektach inynierskich, w tym:

  w tunelach o dugoci nie przekraczajcych 500 m;

  na obiektach mostowych;

  w kanaach i innych obudowanych przestrzeniach, pod warunkiem, e s one wentylowane lub wypenione piaskiem albo innym materiaem niepalnym lub zamontowano na gazocigu rur osonow;

  na terenach lenych, grzystych, podmokych lub bagnistych, pokrytych wodami powierzchniowymi oraz nad innymi przeszkodami terenowymi.

  Naley pamita, i gazocigi ukadane w miejscach naraonych na ryzyko ich przemieszczania, naley odpowiednio zabezpieczy przed szkodliwym oddziaywaniem.

  3 Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640)

 • 4

  Kurs: Sieci gazowe

  Dla gazocigw naley wyznaczy, na okres ich uytkowania, strefy kontrolowane. W strefach tych nie powinna by podejmowana adna dziaalno mogca zagrozi trwaoci gazocigu podczas jego eksploatacji. W strefach kontrolowanych naley kontrolowa wszelkie dziaania, ktre mogyby spowodowa uszkodzenie gazocigu lub mie inny negatywny wpyw na jego uytkowanie i funkcjonowanie.

  Uwaga!

  Strefa kontrolowana obszar wyznaczony po obu stronach osi gazocigu, ktrego linia rodkowa pokrywa si z osi gazocigu i w ktrym przedsibiorstwo energetyczne zajmujce si transportem gazu ziemnego podejmuje czynnoci w celu zapobieenia dziaalnoci mogcej mie negatywny wpyw na trwao i prawidowe uytkowanie gazocigu.

  Szeroko stref kontrolowanych powinna wynosi dla gazocigw o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP):

  do 0,5 MPa wcznie 1,0 m;

  od 0,5 MPa do 1,6 MPa wcznie 2,0 m;

  powyej 1,6 MPa oraz o rednicy:

  do DN 150 wcznie 4,0 m,

  powyej DN 150 do DN 300 wcznie 6,0 m,

  powyej DN 300 do DN 500 wcznie 8,0 m,

  powyej DN 500 12,0 m;

  W strefach kontrolowanych nie naley:

  wznosi obiektw budowlanych, urzdza staych skadw i magazynw ani podejmowa dziaa mogcych spowodowa uszkodzenia gazocigu podczas jego uytkowania;

  sadzi drzew w odlegoci mniejszej ni dwa metry od gazocigw o rednicy do DN 300 wcznie, i trzy metry - od gazocigw o rednicy wikszej ni DN 300, liczc od osi gazocigu do pni drzew;

  Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mog by prowadzone tylko po wczeniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z waciwym operatorem sieci gazowej. Jeeli w planach uzbrojenia podziemnego nie przewidziano stref kontrolowanych dla gazocigw budowanych w pasach drogowych na terenach miejskich i wiejskich, ich lokalizacj naley ustali w dokumentacji projektowej gazocigu, po uzgodnieniu z zarzdc drogi.

  Gazocig powinien by projektowany i budowany z uwzgldnieniem wymaga okrelonych w przepisach dotyczcych warunkw technicznych dla innych obiektw budowlanych. Gazocigi budowane wzdu drg publicznych, torw, ogrodze lotnisk powinny by lokalizowane przy ich uwzgldnieniu.

 • 5

  Kurs: Sieci gazowe

  Projekty skrzyowania gazocigu z drog lub uoenia gazocigu wzdu drogi naley uzgodni z waciwym zarzdc drogi, a odlego pionowa mierzona od grnej zewntrznej cianki gazocigu lub grnej zewntrznej cianki rury osonowej powinna wynosi nie mniej ni:

  1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej ni 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;

  1,5 m do paszczyzny przechodzcej przez gwki szyn toru kolejowego;

  0,5 m do rzdnej dna rowu przydronego, a w przypadku linii kolejowej do rzdnej dna rowu odwadniajcego tory kolejowe naniesionej na mapach geodezyjnych.

  Kt skrzyowania gazocigu z torami kolejowymi lub drogami krajowymi powinien by zbliony do 90 stopni, nie mniejszy jednak ni 60 stopni.

  Przy skrzyowaniu lub zblieniu gazocigu stalowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej odlego pozioma rzutu fundamentu supa linii elektroenergetycznej o napiciu do 15,0 kV wcznie do cianki gazocigu nie moe by mniejsza ni:

  0,5 m dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wcznie;

  3,0 m dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) powyej 0,5 MPa.

  Odlego pozioma rzutu fundamentu supa linii elektroenergetycznej o napiciu powyej 15,0 kV do cianki gazocigu stalowego nie moe by mniejsza ni:

  5,0 m dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wcznie;

  10,0 m dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) powyej 0,5 MPa.

  Przy skrzyowaniu lub zblieniu gazocigu do linii telekomunikacyjnej napowietrznej odlego pozioma cianki gazocigu do rzutu fundamentu supa linii telekomunikacyjnej oraz do rzutu fundamentu innych supw, podpr i masztw nie moe by mniejsza ni:

  0,5 m dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wcznie;

  2,0 m dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) powyej 0,5 MPa.

  Przy zblieniu gazocigu do zbiornika lub rurocigu technologicznego w stacji paliw pynnych naley zachowa odlegoci nie mniejsze ni:

  20,0 m dla gazocigu wysokiego cinienia;

  2,0 m dla pozostaych gazocigw.

 • 6

  Kurs: Sieci gazowe

  Dla gazocigu ukadanego w przecinkach lenych powinien by wydzielony pas gruntu bez drzew i krzeww o szerokoci minimum po dwa metry z obu stron osi gazocigu, liczc od osi gazocigu do pni drzew lub do krzeww.

  Ukadajc nowy gazocig rwnolegle do ju istniejcego, w przypadku gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa wcznie, odlego midzy powierzchniami zewntrznymi cianek gazocigw nie powinna by mniejsza ni:

  0,2 m w przypadku gazocigu o rednicy do DN 150 wcznie;

  0,4 m w przypadku gazocigu o rednicy powye