Vad vet vi om IT i skolan

  • Published on
    01-Jul-2015

  • View
    137

  • Download
    0

DESCRIPTION

Frn en ntverkstrff i Vingker p temat iPad i skolan anordnad av Film i Srmland augusti 2013 ocks anvnd p Telge-gymnasiet samma mnad

Transcript

1. IT i skolan  Forskning  Undersökningar 2. Skollagen Nordic Photos ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…” 10 kap. § 10 3. Digital agenda för Sverige Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja informationsteknikens möjligheter För skolans del ligger huvudansvaret hos kommuner och kommersiella aktörer 4. Dagens Nyheter 17 okt  ca 20 % av alla 3-åringar använder nätet varje dag  ca 80 % av alla 12-åringar använder nätet varje dag  85 % av 12-15-åringar har tillgång till smart mobil eller surfplatta 5. Sammanfattning av resultat Lärarnas och förskolepersonalens tillgång till egna datorer har ökat 6. Sammanfattning av resultat Barnens/elevernas tillgång till datorer har ökat 7. Sammanfattning av resultat Trenden mot varsin syns tydligt (%) 8. Sammanfattning av resultat Elevernas it-användning består fortfarande till stor del av att söka information på nätet och för skrivuppgifter. 9. Sammanfattning av resultat Elevernas it-användning är i stort sett lika låg som den var för tre år sedan 10. Sammanfattning av resultat Elevernas it-användning är större när de har varsin 11. Skolinspektionen september 2012  Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av sats- ningar för att utveckla användningen av it så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande.   Skolledningen styr inte användningen av it i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av it i det pedagogiska arbetet.  Lärarnas behov av kompetens- utveckling för att använda it-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts. 12. Vad säger forskningen? 13. forskning om it- användandets effekter ✤ fram t.o.m. 2005 nästan bara upplevda effekter ✤ översikt 2006 MSU ✤ PISA 2009 ✤ Holcomb 2009 (varsin/1:1) ✤ Hylen/Grönlund 2010 (varsin/1:1, 40 studier) 14. Olika analysmetoder används i studier Mätbara effekter Kunskapstester, mätning av före och efter Strukturering av beskrivande data för analys Analys av andra studier, data, statistik Upplevda effekter Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Praktikfall Observationer 15. IT ger effekter på elevers utveckling och inlärning • På lärande och betygsutveckling • På motivation och engagemang • På nätverkande och samarbete mellan elever • För elever med särskilda behov 16. Andra effekter på elever Stöd till elever med funktionshinder Minskad frånvaro Förbättrat beteende i skolan generellt Förbättrad attityd till lärande 17. Bättre resultat med egen dator (?) ✤ tydlig förbättring av resultat på vanliga test ✤ inga mätningar av andra kompetenser ✤ bättre och längre texter ✤ tillfällig nedgång noterad år 1 ✤ 5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail) ✤ en del studier påvisar inga mätbara effekter 18. Skolverkets bedömning  informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt  det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it  lärare behöver mer kompetens- utveckling  tekniska lösningar behöver ses över  skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser 19. Några tips från Skolverket? 20. Skolverkets stöd till it- utveckling och användning  sprida kunskap om it i skolan  ge stöd till kompetensutveckling  omvärldsbevakning  föra aktiv dialog med relevanta aktörer  verka för säker och kritisk användning  främja användning av digitala lärresurser 21. Tack!  Peter Karlberg  peter.karlberg@skolverket.se  IT i skolan  http://www.slideshare.net/peterka rlberg  Följ oss på Twitter