We Have Found The Messiah

 • View
  1.667

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

We have found JESUS, our Messiah. What about you? have you found Him?

Transcript

 • 1. Great Commission Ministry We have found the Messiah John 1:41
 • 2. John 1:41
  • Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo).
 • 3. Matthew 6:33
  • Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian , at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
 • 4. Isaiah 40:31
  • Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas; sila'y paiilanglang na may mga pakpak na parang mga aguila; sila'y magsisitakbo , at hindi mangapapagod ; sila'y magsisilakad, at hindi manganghihina.
 • 5. LUKE 19:1-2
  • 1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico.
  • 2 At narito, isang lalake na tinatawag sa pangalang Zaqueo ; at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis , at siya'y mayaman.
 • 6. John 15:5-7
  • 5 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.
  • 6 Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog.
  • 7 Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.
 • 7. LUKE 19:3
  • 3 At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya ; at hindi mangyari, dahil sa maraming tao , sapagka't siya'y pandak.
 • 8. 1Samuel 16:7
  • Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso.
 • 9. Jeremiah 17:9-10
  • 9 Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam?
  • 10 Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pagiisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawa't tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain.
 • 10. LUKE 19:4-6
  • 4 At tumakbo siya sa unahan, at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya: sapagka't siya'y magdaraan sa daang yaon.
  • 5 At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala, at sinabi sa kaniya, Zaqueo , magmadali ka, at bumaba ka; sapagka't ngayo'y kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo.
  • 6 At siya'y nagmadali, at bumaba, at tinanggap siyang may tuwa.
 • 11. Jeremiah 29:11-13
  • 11 Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pagasa sa inyong huling wakas.
  • At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo.
  • At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso.
 • 12. LUKE 19:7-8
  • 7 At nang makita nila ito, ay nangagbulongbulungan silang lahat, na nangagsasabi, Siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan.
  • 8 At si Zaqueo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon , Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha; at kung sakali't nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat
 • 13. Luke 19:9-10
  • 9 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagka't siya'y anak din naman ni Abraham.
  • 10 Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.
 • 14. Revelation 3:19-20
  • 19 Ang lahat kong iniibig, ay aking sinasaway at pinarurusahan: ikaw nga'y magsikap, at magsisi.
  • 20 Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko.