Za decu sa_posebnim_potrebama

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    846

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vodi

Transcript

<ul><li><p>Raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama</p></li><li><p>Obrazovanje utie na ivot svakog oveka, a kroz njega na po-rodicu i iru drutvenu zajednicu. Kroz svoj program Partner u </p><p>uenju Microsoft pomae individuama, obrazovnim institucijama i itavim nacijama da uz pomo alata informacionih i komunikacio-nih tehnologija unaprede svoje potencijale. </p><p>Ovaj nastavni materijal je namenjen nastavnicima koji rade sa de-com sa posebnim potrebama i treba da ih obui da deci sa poseb-nim potrebama prilagode raunar i nastavu uz pomo raunara.</p><p>Zahvaljujemo se vrsnim pedagozima Gordani Nikoli i Katarini Veljkovi to su pomogli prilagoavanje ovog materijala, namenje-nog nastavnicima koji rade sa decom sa posebnim potrebama, na srpski jezik i za potrebe obrazovnog sistema Republike Srbije. </p></li><li><p> iii</p><p>Sadraj</p><p>Deo 1: Vodi za nastavnike koji koriste raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . 1</p><p>O ovom vodiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3</p><p>Poglavlje 1: Razumevanje pristupanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ta je pristupanost? 5Microsoftova posveenost pristupanosti 6ta je tehnologija pristupanosti? 6Potreba za tehnologijama pristupanosti u kolama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Izazov: Zajednika nastava sa jednakim pristupom za sve uenike . . . . . . . . . . . . . . 9</p><p>Poglavlje 2: Vrste oteenja i tehnoloka reenja . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Definicija termina posebna potreba i oteenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Oteenja vida 12Pokretljivost i spretnost ruku 18Oteenje sluha i gluvonemost 23Oteenja govora 26Problemi sa uenjem 28</p><p>Poglavlje 3: Izbor tehnologije pristupanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Postavke pristupanosti u Microsoftovim proizvodima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Izbor proizvoda za uenike iz porodice pomonih tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Vodi za proizvode pomonih tehnologija 42</p><p>Resursi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49Microsoftovi resursi 49Dodatni resursi i godinje konferencije 50</p></li><li><p>iv Sadraj</p><p>Deo 2: Vodi za nastavnike koji koriste raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . 51</p><p>Uputstva za kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53</p><p>Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57</p><p>Poglavlje 1: Upoznavanje dece sa posebnim potrebama sa raunarom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61</p><p>1.1 Raunari za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.1.1 Raunar kao alatka za poveanje elje za uenjem: </p><p>multimediji i povratni signali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.1.2 Raunar kao pomo pri uenju za uenike sa </p><p>posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.1.3 Raunar kao alatke za kreiranje nastavnog materijala . . . . . . . . . . . . 62</p><p>1.2 Raunari obezbeuju mnogobrojne mogunosti za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62</p><p>Poglavlje 2: Opcije u operativnom sistemu Windows XP za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65</p><p>2.1 Opcije pristupanosti za decu sa fizikim nedostacima . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.1.2 Za decu koja ne mogu istovremeno da pritisnu dva tastera . . . . . . . . 702.1.3 Za decu koja oteano koriste mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.1.4 Za decu koja ne mogu da koriste mi, ali mogu da </p><p>koriste tastaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.1.6 Za decu koja ne mogu da koriste ni tastaturu ni mia . . . . . . . . . . . . . 84</p><p>2.2 Opcije pristupanosti za decu sa oteenjem vida ili sluha . . . . . . . . . . . . . . 862.2.1 Za decu koja sede previe blizu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862.2.2 Za decu koja iskosa gledaju ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952.2.3 Za decu koja esto gube iz vida trag pokazivaa mia ili </p><p>kursora na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.2.4 Za decu koja ne vide ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.2.5 Za decu koja ne uju zvune poruke o greci/upozorenju </p><p>koje proizvodi raunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042.3 Opcije pristupanosti za decu ometenu u razvoju (intelektualnom, </p><p>autistinu decu i decu koja imaju potekoe u uenju) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052.3.1 Za decu koja ukljuuju i koriste raunar bez dozvole nastavnika . . . 1052.3.2 Za decu koju zbunjuju izbori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092.3.3 Za decu koju ometaju nevani programi ili meniji . . . . . . . . . . . . . . . . 114</p></li><li><p> Sadraj v</p><p>Poglavlje 3: Jednostavno korienje programskih aplikacija, kao to su programi Word i Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119</p><p>3.1 Opcije za decu sa fizikim nedostacima 1193.1.1 Za decu koja koriste program Word, ali imaju potekoa </p><p>sa kretanjem u njemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193.1.2 Za decu koja imaju problema sa klikom na veze u programu </p><p>Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273.1.3 Za decu koja imaju problema prilikom kucanja adrese e-pote u </p><p>programu Outlook Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1283.2 Opcije pristupanosti za decu sa oteenjima vida i sluha . . . . . . . . . . . . . 134</p><p>3.2.1 Kako da uveate tekst u programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343.2.2 Kako kreirati dovoljno veliko polje za tekst kada velike ikone </p><p>i meniji zauzimaju ekran u programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393.2.3 Kako prilagodite opcije prikaza u programu Internet Explorer . . . . . . 1413.2.4 Kako koristiti program Outlook Express pomou tastature . . . . . . . . 147</p><p>3.3 Opcije pristupanosti za decu ometenu u razvoju (intelektualnom, autistina deca i deca koja imaju problema u uenju) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503.3.1 Za decu koja esto prave pravopisne greke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503.3.2 Za decu koja imaju problema sa korienjem programa </p><p>Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1543.3.3 Za decu koja mogu pristupati lokacijama za odrasle ili </p><p>lokacijama za iji pristup i korienje treba da se plati . . . . . . . . . . . 1563.3.4 Zatita dece od neeljene pote i virusa u e-poti . . . . . . . . . . . . . . . 160</p><p>Poglavlje 4: Kreiranje nastavnog materijala korienjem programa PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165</p><p>4.1 Kreiranje nastavnog materijala za osobe koje koriste prekida . . . . . . . . . . 1654.1.1 Alatke koje pomau deci sa viestrukim ozbiljnim </p><p>oteenjima da shvate odnos izmeu uzroka i posledice . . . . . . . . . 1654.1.2 Kako kreirati nastavni materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664.1.3 Povezivanje prekidaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173</p><p>4.2 Kreiranje uputstva i postupaka za uenje 1734.2.1 Pomo deci koja su intelektualno ometena u razvoju u </p><p>razumevanju onoga to je reeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734.2.2 Uputstva za korienje programa PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1744.2.3 Ostali primeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174</p></li><li><p>vi Sadraj</p><p>Deo 3: Vodi za nastavnike koji koriste raunar u nastavi za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . 175</p><p>Poglavlje 1: Opcije u operativnom sistemu Windows Vista za decu sa posebnim potrebama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177</p><p>1.1 Opcije pristupanosti za decu sa fizikim nedostacima . . . . . . . . . . . . . . . . 1771.1.1 Za decu koja esto prave greke pri kucanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781.1.2 Za decu koja ne mogu istovremeno da pritisnu dva tastera . . . . . . . 1831.1.3 Za decu koja oteano koriste mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851.1.4 Za decu koja ne mogu da koriste mi, ali mogu da </p><p>koriste tastaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881.1.5 Za decu koja mogu da koriste mi, ali ne mogu da </p><p>koriste tastaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901.1.6 Za decu koja ne mogu da koriste ni tastaturu ni mia . . . . . . . . . . . . 193</p><p>1.2 Opcije pristupanosti za decu sa oteenjem vida ili sluha . . . . . . . . . . . . . 1971.2.1 Za decu koja sede previe blizu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971.2.2 Za decu koja iskosa gledaju ekran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2051.2.3 Za decu koja esto gube trag pokazivaa mia ili kursora </p><p>na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2081.2.4 Za decu koja ne vide ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141.2.5 Za decu koja ne uju zvune poruke o greci/upozorenju </p><p>koje proizvodi raunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2151.3 Opcije pristupanosti za decu ometenu u razvoju (intelektualnom, </p><p>autistinu decu i decu koja imaju potekoe u uenju) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171.3.1 Za decu koja ukljuuju i koriste raunar bez dozvole nastavnika . . . 2171.3.2 Za decu koju zbunjuju izbori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211.3.3 Za decu koju ometaju nevani programi ili meniji . . . . . . . . . . . . . . . .228</p><p>Poglavlje 2: Jednostavno korienje programskih aplikacija, kao to su programi Word i Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233</p><p>2.1 Opcije za decu sa fizikim nedostacima 2332.1.1 Za decu koja koriste program Word, ali imaju potekoa </p><p>sa navigacijom u njemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2332.1.2 Za decu koja imaju problema sa klikom na veze u </p><p>programu Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2392.1.3 Za decu koja imaju problema sa kucanjem adresa </p><p>e-pote u programu Windows Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402.2 Opcije pristupanosti za decu sa oteenjima vida i sluha . . . . . . . . . . . . . 244</p><p>2.2.1 Kako poveati tekst u programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244</p></li><li><p> Sadraj vii</p><p>2.2.2 Kako kreirati dovoljno veliko polje za tekst kada velike ikone i meniji zauzimaju ekran u programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248</p><p>2.2.3 Kako prilagoditi opcije prikaza u programu Internet Explorer . . . . . .2502.2.4 Kako koristiti program Windows Mail pomou tastature . . . . . . . . . .255</p><p>2.3 Opcije pristupanosti za decu ometenu u razvoju (intelektualnom, autistinu decu i decu koja imaju potekoe u uenju) . . . . . . . . . . . . . . . . .2602.3.1 Za decu koja esto prave pravopisne greke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2602.3.2 Za decu koja imaju potekoa sa korienjem programa </p><p>Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2632.3.3 Za decu koja mogu pristupati lokacijama za odrasle ili </p><p>lokacijama za iji pristup i korienje treba da se plati . . . . . . . . . . .2662.3.4 Zatita dece od neeljene e pote i virusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270</p><p>Poglavlje 3: Kreiranja nastavnog materijala korienjem programa PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275</p><p>3.1 Kreiranje nastavnog materijala za osobe koje koriste prekida . . . . . . . . . . 2753.1.1 Alatke koje pomau deci sa viestrukim ozbiljnim oteenjima </p><p>da shvate odnos izmeu uzroka i posledice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2753.1.2 Kako kreirati nastavni materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2763.1.3 Povezivanje prekidaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....</p></li></ul>