Boas bierings privacy, security, juridische zaken en de gedragscode

 • View
  34

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Boas Bierings

  Privacy Officer

  DutchPower Event

  26 jan 2017

  Slimme meters en sexy data

  Artikel 12

  Niemand zal onderworpen

  worden aan willekeurige

  inmenging in zijn

  persoonlijke aangelegen-

  heden, in zijn gezin, zijn huis

  of in zijn communicatie,

  noch aan enige aantasting

  van zijn eer of goede naam.

  Tegen een dergelijke

  inmenging of aantasting

  heeft een ieder recht op

  bescherming door de wet.

 • 2

  Sexy data?

 • 3

  Trade off: Wat krijgen burgers in ruil voor zijn privacy?

  Consuwijzer actie: Elke app heeft een prijs.

  Wat biedt de energiesector aan burgers in ruil voor een deel van

  zijn privacy?

  En wat voor keuze heeft de klant?

  Aangezien de energietransitie veel positieve doeleinden heeft moet

  dat goed transparant te maken zijn.

 • 4

  Consumer engagement en vertrouwenTelegraaf lezers bleken onlangs bij stelling van de dag kritisch en privacy/security werden ook genoemd als zorg.

  Een EU barometer over privacy in 2015 geeft ook een beeld over het algemene vertrouwen dat mensen hebben in

  instanties als het gaat om het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Transparantie en goede informatie

  voorziening is de manier om klanten betrokken te houden en voorkomen van administratief uit.

 • 5

  Consumer engagement en vertrouwenNest Says Customer Data From Devices Will Only Be Used For Nest Products And ServicesPosted Jan 13, 2014 by Darrell EtheringtonIn a blog post sent to TechCrunch penned by Nest founder Tony Fadell, a question and answer sectionat the end contains the following:

  Will Nest customer data be shared with Google?Our privacy policy clearly limits the use of customer information to providing and improving Nests products and services. Weve always taken privacy seriously and this will not change.

 • 6

  Consumer engagement smart grid

  Transparantie en goede informatievoorziening aan de klant geeft vertrouwen in energiesector.

  Klanten corrigeren elkaar op internet.

 • 7

  Wet- en regelgeving, codes

  Vanuit de overheid (EZ, V&J) is o.a. het volgende van toepassing voor privacy en security slimme

  meters:

  Elektriciteits- en Gaswetgeving met het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen

  Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Door de toezichthouders (ACM, AP) zijn de volgende codes goedgekeurd:

  Informatiecode

  Gedragscodes slimme meters van netbeheerders, energieleveranciers en ODAs

  Binnen Netbeheer Nederland is daarnaast uitgewerkt:

  Dutch Smart Meter Requirements

  Privacy en Security eisen slimme meter infrastructuur

  Assurance rapportages over het voldoen aan de P&S eisen

  Uitvraag assurance verklaringen aan ODAs voor uitvragen op de P4 poort

  In opdracht geven van security testen voor de slimme meter door externe gespecialiseerde

  security bedrijven.

 • 8

  Elektriciteits- en Gaswet

  In lijn met de Elektriciteits- en Gaswet heeft de klant keuzevrijheid bij de plaatsing en de

  uitlezing van de slimme meter. Dat leidt tot 4 mogelijke situaties:

  Weigeren plaatsing slimme meter

  Geplaatste slimme meter wordt op verzoek van de klant op Administratief Uit gezet. Dan

  worden er geen verbruiksgegevens uitgelezen.

  De slimme meter uitlezen volgens een standaard uitleesfrequentie gebaseerd op de

  wettelijke verplichtingen die de energieleverancier en de netbeheerder heeft. Bijvoorbeeld

  een meterstand bij een verhuizing of leveranciersswitch van de klant.

  Ondubbelzinnige toestemming van de klant om kwartier- en uurwaarden in de meter

  dagelijks uit te lezen.

 • 9

  Wet bescherming persoonsgegevens

  De beginselen van de privacy wetgeving geven aan dat persoonsgegevens worden verwerkt op een

  wijze die t.a.v. de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, voor uitdrukkelijk omschreven

  doeleinden, beperkt tot wat noodzakelijk is.

  Samenvatting Wbp Artikel 8

  Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

  A. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

  Of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is:

  B. voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij;

  C. om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;

  D. ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;

  E. voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan;

  F. voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke tenzij het belang of

  de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op

  bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

 • 10

  Slimme meter data vanuit privacy bezien

 • 11

  Privacy impact gegevens uit slimme meter

  Stroom- en verbruik gerelateerd Spanning gerelateerd

 • 12

  Proportionaliteit bij uitlezen slimme meters

  Manieren om proportioneel met verbruiksgegevens om te gaan bij verschillende processen:

  Uitlezing alleen bij concrete aanleiding zoals: toename elektrisch vervoer, zonnepanelen,

  decentrale opwekking, etc.

  Verschil maken tussen type gegevens: Verbruik kWh, PQ-ampres , PQ-voltages , events,

  pingen.

  Keuze van aantal betrokken slimme meters in uitlezing: wijk, trafo, type slimme meter, etc.

  Data frequentie: maand, dag, interval

  Uitleesfrequentie: dagelijks, wekelijks, maandelijks, etc

  Uitleesperiode: dag, weken, maanden, etc.

 • 13

  Vragen?