מידעון מנויים - נס ציונה - יוני, יולי, אוגוסט 2012

  • Published on
    19-Jul-2015

  • View
    1.028

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> &gt; 1102 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / </p><p>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /</p><p> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /</p><p> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / </p><p> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / </p><p> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / </p><p> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /</p><p> / / / / / / / / / / </p><p>l i .oc.zn-tubrat.www</p><p>, </p><p>3102-2102</p><p>// &gt; 2102 </p></li><li><p> , , , , </p><p>, , -, - </p><p>* . 0204039-80 1</p><p>! moc.liamg@anoizssentubrat</p><p>, : - </p><p>* :</p><p>li.oc.zn-tubrat.www</p><p> / '- ' 00:12 - 03:80</p><p> / '-' 00:91 - 03:80 ' 00:31 - 03:80 </p><p> /": / / : 0204039-80 4.</p><p> : 1881049-80 , , , , </p><p>, .</p><p> , , . / </p><p> .</p><p> : li.oc.zn-tubrat.www.</p><p> 00:31.</p><p> / -SMS .</p><p> / / , .</p><p> / .</p><p> , . .</p><p> 21/11 .</p></li><li><p> ,</p><p> , , 2102.</p><p> 31-2102 . </p><p> : " , " , " " , " </p><p> , .</p><p>, , , -, -, </p><p>" .</p><p> .</p><p> ,</p><p> "</p><p> ,</p><p> -.</p><p> , , - </p><p> .</p><p> - </p><p> .</p><p> ,</p><p> "</p></li><li><p> : 21/6/7-3</p><p> 4 </p><p> : 082 </p><p> 065 </p><p> "</p><p>6 : - 034 </p><p> - 068 </p><p>6 + 1 </p><p>31/2102</p><p> ! 2 4102.6.03</p><p>* 4102/3102.</p><p> ... 0204039-80</p></li><li><p> . 04 : , .</p><p> , , , . , .</p><p> , : , . - </p><p> .</p><p> . 8491. " . ", , -. , </p><p> - . , , </p><p> , . -.</p><p>: : , -, , , , , , , , / , , , , , , , , / .</p><p>: : : (), () : , , , , , </p><p> , , , , .</p></li><li><p> " , . , . , , . , </p><p> - , ?, .</p><p> , " .</p><p> : : , , , , </p><p>- , , </p><p>: - : : , , , </p><p> , . , : , : , , ; , , , , ; --, , . , , . , . , -, . </p><p> ?... . , </p><p> .</p></li><li><p>" . , , , </p><p>, ' , .' , . , </p><p>-, , , .</p><p> ' . , . , , , , , , , . , , </p><p> .</p><p> . ' , , . </p><p> . ', </p><p> 12 ... , - 02. </p><p> .</p><p>: : : , , / , </p><p> , , , , , / </p><p>: " : " : , , , , , , , , , , </p><p> , - </p></li><li><p> . </p><p> .</p><p> .</p><p> , 21/6/12 00:12</p><p> , </p><p> : , , , , () </p><p> , . , </p><p> .</p><p>", 21/6/9 03:12</p><p> : : </p></li><li><p>: : : , : </p><p> ? ... , , - ! . , 04 , </p><p>, - . </p><p> : </p><p> , 21/6/3 00:02</p><p>", 21/6/2 03:12 : : : : : : . -7 , , , ... </p><p> - , , , , , , ... </p><p> : </p><p> ' 4</p></li><li><p> "</p><p> ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' </p><p> , 21.7.5 </p><p> 00:02 </p><p> , 21.7.91 00:02</p><p> ' ' ' ' </p><p> : 0204039-80 '-', 00:91-03:80, ', 00:31-03:80</p><p> -, ' 1</p><p> , </p><p> .21/7/5 : </p><p>, , , ' , ' - ecnaD paT.</p><p>21/7/91 : , , .</p><p> , 21/7/5 00:02 , 21/7/91 00:02</p><p> "</p><p> ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' </p><p> , 21.7.5 </p><p> 00:02 </p><p> , 21.7.91 00:02</p><p> ' ' ' ' </p><p> : 0204039-80 '-', 00:91-03:80, ', 00:31-03:80</p><p> -, ' 1</p><p>", 21.6.9 00:12 ' - : 0204039-80</p><p>: : : , : </p><p>", 21.6.9 00:12 ' - : 0204039-80</p><p>: : : , : </p><p> : : </p><p>: , : </p><p>", 21/6/9 00:12</p><p> " ' , -</p><p> : : </p></li><li><p> , 21/6/51 00:22 </p><p> , . . </p><p> ELPOEP ACOV , </p><p>, , . </p><p> : </p><p> : </p><p>", 21/7/7 00:12</p><p> : </p></li><li><p> ' . , </p><p> , . , - ! , , , ', ( ...), </p><p>... ... !</p><p> , 21/6/22 00:22</p><p> : </p><p> : </p><p> . , - </p><p> . </p><p> , 21/6/92 03:22</p><p> : </p><p> -</p><p> , 21/6/72 00:02</p><p>: , , , , </p><p> . " </p><p> .</p></li><li><p> , ' 1 -2/1004039-80</p><p>--</p><p> , . , , , , , </p><p> . . . . : , , </p><p> ?</p><p>", 21/7/41 03:12</p><p> : </p><p> . , , . </p><p> .</p><p> : </p><p> , 21/8/42 03:22</p><p> -</p><p> : : , </p><p> (008 ) , 8 . , </p><p> .</p><p>", 21/7/12 03:12</p><p> : </p></li><li><p>5 9-6</p><p> : 052 005 </p><p>3 01-4</p><p> : 081 063 </p><p>5 5-2 : 052 </p><p> 005 </p><p>* 8 .</p><p> ... 0204039-80</p></li><li><p>: . -gnuoy dov toh . . </p><p> .</p><p> : </p><p> , 21/6/61 03:11</p><p> : , : , , , '. , ... .... : , ', , </p><p> /.: , , </p><p> .</p><p> , 21/6/9 03:11</p><p> : </p><p> ' </p></li><li><p> SDIKIZATNUF , , , </p><p> .</p><p> , 21/6/02 03:71</p><p> : </p><p> : , </p><p> . </p><p> .</p><p> : </p><p> , 21/7/2 03:71</p><p> ' - " </p><p> .</p><p> , 21/6/32 03:11</p><p> : </p><p> ' </p></li><li><p> : . </p><p>... !</p><p> . . .</p><p> . !</p><p> : </p><p> , 21/7/41 03:11</p><p> , 21/7/42 03:71</p><p> : </p><p>: : , , , , , , / , .</p><p> . , " , : , -, . . , '' , </p><p> , , .</p></li><li><p> - 2102 :</p></li><li><p>* </p><p> ( 1102)selbahcuotni 21/6/7 03:02 / : , / : , , , , .</p><p> , . , , , , , . . , , , , , , , . ... </p><p> . , -03 004 . </p><p> , / : 211 </p><p> (/ 1102)tstira ehT 2102 21/6/41 03:02 / : . </p><p>: ' ', ',' , ' , , . - 2102, 5 , , 3 -9 . ' , . , 7291, '' . , , . , , - . - . , ' ' , ' </p><p> , , , , !!. , , / : 69 </p><p> (" 1102) oguH 21/6/12 03:02 / : . </p><p>: , , , ', , , . !!. 11 5 . , () ( , , ). , terbaC oguH fo noitnevnI ehT. . - . . , . -03. , , </p><p> . . , !!, !!!.</p><p> ' , , / : 621 </p><p> (" 1102)esooltooF 21/6/82 03:02 / : / : , ' , , , .</p><p> , -4891. ' , . , , .. . , . . </p><p> 07 - 08 , / : 901 </p><p> / </p></li><li><p>* </p><p> / </p><p> (/ 2102)monerP eL 21/7/5 03:02 / : , . </p><p>: , , , . . !!. . : , , . , , . , . , , ?!. </p><p> !!!!. </p><p> , / : 901 </p><p> (" 1102) trapmaR 21/7/21 03:02 / : / : , , , ' , .</p><p> , ( ). ', 9991. . , . , " , . </p><p> . 2102 . , / : 301 </p><p> (" 1102) esolc ylbidercnI &amp; duol ylemertxE 21/7/91 03:02 / : . </p><p>: , , , , , ' , ' . ' . ( , , ) , -11 -1002 . -11 : , . , -11 , . , . , . </p><p> . . </p><p> , / : 721 </p><p> (/ 1102) olev ua nimaG eL 21/7/62 03:02 / : ' , / : , , ' , .</p><p> ' (, , , , ) . , 21, : . , , . . </p><p> . , / : 78 </p></li><li><p>* </p><p> (/ 2102) rood ehT 21/6/5 03:02 / : </p><p>: , , , . , , , , ' ". (, '', , , ). ( ) , . . , . , </p><p> . . </p><p> , / : 79 </p><p> (" 1102)locotorp tsohg elbissopmi :noissiM </p><p>21/6/21 03:02 / : : , , ' , , . </p><p> !!!. ' . , ' . , ' . , . - </p><p> . , / : 721 </p><p> (/ 1102) ydal nori ehT 21/6/91 03:02 / : </p><p>: , ' , , . !!!. </p><p> ', , , 01 . , - 02, . . . , , , , . , , </p><p> . !. </p><p> , / : 001 </p><p> / </p></li><li><p>* </p><p> / </p><p> (" 2102) egdel a no naM21/6/62 03:02 / : '. </p><p>: , , , ' , , , . . . , , . </p><p>, . , / : 201 </p><p> ( 1102) nimis za ridan eyieadoj notiarapes A 21/7/01 03:02 / : / : , , , .</p><p> 2102 ( ). , , , . , - . , , , . , . - , , , </p><p> . !!. </p><p> , / : 811 </p><p> (/ 1102) semmef sed ecruos aL 21/7/71 03:02 / : / : , , , , .</p><p> , , , . , , - - , . . , , , , !, !!. ?!...... !!!. , , , , : : - !, !!, !!!. </p><p> . </p><p> , / : 021 </p><p> (/ 1102) icsonmeic w ssenkrad nI 21/7/13 03:02 / : / : ', , , .</p><p> . 3491 . , . - . - . , - - . 2102 </p><p>" " . . </p><p> , , , / : 831 </p></li><li><p>* </p><p> ( 1102) eflar aL 21/6/4 03:01 / : / : ' , , , , , .</p><p> . 2491, . ' , 11, - 61 2491, ", . ' . , . . . 000,31 . , , , . ' </p><p> . . . , / : 021 </p><p> (" 1102) llabyenoM 21/6/81 03:01 / : / : , ' , , , .</p><p> . , . , . , , . , , . , , . , . , </p><p> . . -6 . !. </p><p> , / : 331 </p><p> (" 1102)stnadnecsed ehT 21/7/2 03:01 / : / : '' , , , ', .</p><p> 2102. ( ) . " , - . , . , , , , . . , . </p><p> . '' . </p><p> , / : 511 </p><p> (" 1102) yerg ehT 21/7/61 03:01 / : ' / : , , , , ' .</p><p> ( ) ' ( , ). ' . , ' . , . </p><p> , . !!. , / : 711 </p><p> / </p></li><li><p>* </p><p> / </p><p> (" 1102) smom sdeen sraM 21/6/2 03:01 / : / : , , , .</p><p> . , " , - , , , ', -08, , </p><p> - . / : 48 </p><p> (" 1102) sfrums ehT 21/6/61 03:01 / : ' / : , , , . </p><p> . , , , , . . , , , , , , . , . </p><p> - , . / : 99 </p><p> (" 1102) steppum ehT 21/6/32 03:01 / : ' / : , , , , . </p><p> 53 , " . , . ', , , ' . , 01 , , , : , , , . </p><p> / : 301 </p><p> ( 1102) allidnap us y otaG noD 21/6/03 03:01 / : / : , , , , .</p><p> . - , , . . , </p><p> . / : 78 </p><p> ( 1102)esroh raW 21/7/5 03:71 / : . </p><p>: , , , , , . (", " ) , " 2891...</p></li></ul>

Recommended

View more >